15. Usnesení RM 08.06.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 08.06.2021

Usnesení č. 285
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 08.06.2021 Mgr. Havelku J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 286
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 08.06.2021 včetně úprav.

Usnesení č. 287
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pronájem části obecního pozemku p.č. PK 3266 o výměře 3 225 m2, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem zajištění parkováni vozidel v době sběru jahod, panu Petru Rubešovi IČ: 431 44 896 bytem Lysá nad Labem, za cenu nájmu 1 030 Kč, na dobu určitou od 08.06. do 30.06.2021,

II. ukládá
Odboru SM vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I. Termín: ihned,

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 288
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900106342_1/2021 s GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Ústí nad Labem,
Klíše, Klíšská 940/96, PSČ 400 01, jako "oprávněným" a XXX XXX, nar. XXX, bytem XXX, XXX, jako "investorem" na obecní pozemek p. č. 3451/22 v k.ú. Lysá nad Labem pro stavbu "STL plynová přípojka pro čp. 346/31, Stržiště, k.ú. Lysá nad Labem, st. č. 9900106342". Investor uhradí vklad do KN. Částka 1 210 Kč včetně DPH za zřízení věcného břemene byla investorem uhrazena při podpisu smlouvy budoucí č. 2020-0028/SM ze dne 05.02.2020,

II. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 289
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s vybudováním a umístěním bezpečnostních přepadů na vsakovacích komorách na pozemcích parc. č. 493/7, 493/13 a 493/3 v k.ú. Lysá nad Labem a s odvedením dešťových vod do vsakovacího poldru na pozemku parc.č. 493/16 k.ú. Lysá nad Labem v majetku města za podmínek:
- předložení projektové dokumentace řešení,
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena
- veškeré práce budou provedeny na náklady SVJ domů č.p. 1982 až 1984

Usnesení č. 290
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zaslané cenové nabídky na opravu chodníku v ulici Tyršova v Lysé nad Labem od Josefa Bystranského, IČO: 66753449, Milana Gumana, IČO 49538683, Jiřího Bamucha, IČO: 07520034 s tím, že nejvýhodnější cenovou nabídku předložil Milan Guman, IČO: 49538683, ve výši 795 180,95 Kč vč. DPH,

II. schvaluje
na základě nejvýhodnější cenové nabídky výběr zhotovitele - pana Milana Gumana, IČO 49538683, se sídlem Chotucká 103, Křinec, pro akci "Oprava chodníků v ulici Tyršova v Lysé nad Labem",

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci "Oprava chodníku v ulici Tyršova v Lysé nad Labem" s panem Milanem Gumanem, IČO: 49538683, se sídlem Chotucká 103, Křinec, za nabídkovou cenu 795 180,95 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 291
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zprávu odboru správy majetku o havarijním stavu vodovodního řadu v ulici Za Koncem,

II. bere na vědomí
cenovou nabídku společnosti STAVOKOMPLET spol. s .r.o., IČO: 47052945, se sídlem Královická 251, 250 01 Zápy, na opravu havarijního stavu vodovodního řadu v ulici Za Koncem v plném rozsahu ve výši 7 239 634 Kč vč. DPH,

III. schvaluje
rozšíření opravy havarijního stavu vodovodního řadu dle usnesení rady města Lysá nad Labem č. 410 bod III. ze dne 14.07.2020, a to v plném rozsahu až po ulici Jedličkovu v rámci sektorové veřejné zakázky,

IV. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na opravu havarijního stavu vodovodního řadu v ulici Za Koncem se společností STAVOKOMPLET spol. s r.o., IČO: 47052945, se sídlem Královická 251, 250 01 Zápy, za cenu 7 239 634 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 292
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zaslané cenové nabídky na akci "Mateřská škola Pampeliška - oprava střechy stará budova" od Josefa Brtka, IČO: 67612105, Bohuše Hrubého, IČO: 71143238, a Petra Havla, IČO: 11256354, s tím, že nejvýhodnější cenovou nabídku předložil Petr Havel, IČO: 11256354, Mírová 777/4, Poděbrady, ve výši 757 715 Kč bez DPH,

II. schvaluje
na základě nejvýhodnější cenové nabídky výběr zhotovitele - Petra Havla, IČO 11256354, se sídlem Mírová 777/4, Poděbrady, pro akci "Mateřská škola Pampeliška - oprava střechy stará budova",

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci "Mateřská škola Pampeliška - oprava střechy stará budova" se zhotovitelem: Petr Havel, IČO 11256354, Mírová 777/4, Poděbrady, za nabídkovou cenu 757 715 Kč bez DPH (916 835,15 Kč vč. DPH), která je nejvýše přípustná. Cena provedeného díla bude uhrazena na základě položkového rozpočtu skutečně dodaného materiálu a provedených prací s oceněním prací a materiálu,

IV. pověřuje
pana starostu uzavřít smlouvu o dílo s výše vybraným dodavatelem.

Usnesení č. 293
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX, bytem XXX, XXX, o užití veřejného prostranství plochy Husova nám., z důvodu pořádání každoroční Svatojánské pouti v Lysé nad Labem. Termín konání 14.06. - 20.06.2021,

II. nesouhlasí
s konáním Svatojánské pouti na ploše Husova náměstí, z důvodu výrazného snížení kapacity parkovacích míst v době rozsáhlých oprav okolních komunikací v Lysé nad Labem v roce 2021.

Usnesení č. 294
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a nájem věcí movitých ze dne 11.06.2013 mezi městem Lysá nad Labem a firmou SCOLAREST - zařízení školního stravování spol.s r.o. , Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7 o prodloužení nájmu na dobu určitou od 01.07.2021 do 15.08.2021 s nájemným ve výši 33 000 Kč měsíčně za nebytové prostory a 6 600 Kč měsíčně za výpůjčku technologického zařízení.

Usnesení č. 295
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost Mgr. Petra Elišky o vzdání se pracovního místa ředitele Základní školy T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, okres Nymburk ke dni 31.07.2021,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK vyhlásit konkurz na ředitele/ředitelku Základní školy T.G.Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, okres Nymburk v termínu do 11.06.2021,

III. schvaluje
náležitosti přihlášky, požadavky na uchazeče a způsob veřejného oznámení konkurzu.

Usnesení č. 296
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledek konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534,

II. konstatuje
že nebyl vybrán žádný vhodný uchazeč na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534,

III. vyhlašuje
nový konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534,

IV. schvaluje
upravené náležitosti přihlášky, požadavky na uchazeče a způsob veřejného oznámení konkurzu.

Usnesení č. 297
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0040/ŠSK s Veslařským klubem Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, spočívající ve změně termínu konání sportovní akce, na kterou byla dotace poskytnuta,

II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 298
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s rozdělením dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem pro školní rok 2021/22 včetně veřejnoprávních smluv s příspěvkovými organizacemi
ZŠ J.A.Komenského ve výši 88 450 Kč
ZUŠ F.A.Šporka ve výši 90 000 Kč
MŠ Čtyřlístek ve výši 45 000 Kč
MŠ Dráček ve výši 45 000 Kč
MŠ Pampeliška ve výši 45 000 Kč

II. předkládá
zastupitelstvu města návrh rozdělení dotací dle bodu I. na nejbližší zasedání.

Usnesení č. 299
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem - II. kolo takto:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem - 16 000 Kč
KLUB POLSKI Lysá nad Labem z.s. - 9 500 Kč
XXX XXX - 13 600 Kč
XXX XXX - 8 000 Kč
Okresní myslivecký spolek Nymburk - 17 000 Kč
Klub přátel dechové hudby v Lysé nad Labem z.s. - 15 000 Kč
XXX XXX - 40 000 Kč
XXX XXX - 9 000 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Byšičky - 10 000 Kč
Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s. - 30 400 Kč
Divadelní spolek Náplavka - 110 000 Kč
za předpokladu navýšení o 10 000 Kč z vrácené dotace z loňského roku,

II. nedoporučuje
rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem - II. kolo takto:
Domácí Hospic Nablízku, z.ú.
XXX XXX
XXX XXX

III. doporučuje
rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem - II. kolo takto:
Šachový klub JOLY Lysá nad Labem, z.s. - 5 551 Kč,

IV. předkládá
ZM na nejbližší zasedání dne 23.06.2021.

Usnesení č. 300
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12 ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

II. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

III. schvaluje
vyplacení odměny řediteli příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160 ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

IV. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka, Školní nám. 906 ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

V. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464 ve výši XXX Kč v s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

VI. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

VII. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590 ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,

VIII. schvaluje
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430 ve výši XXX Kč s tím, že finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu.

Usnesení č. 301
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro šťastný život seniorů ze dne 03.05.2021.

Usnesení č. 302
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ze dne 19.05.2021.

Usnesení č. 303
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání Komise sociální, zdravotní a školství ze dne 17.05.2021.

Usnesení č. 304
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s návrhem 4. rozpočtového opatření roku 2021 dle předloženého návrhu,

II. předkládá
zastupitelstvu města 4. rozpočtové opatření roku 2021 ke schválení na jeho nejbližším zasedání.

Usnesení č. 305
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2020: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě II. této zprávy.“
Při přezkoumávání hospodaření města za rok 2020 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky,

II. souhlasí
s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Lysá nad Labem za rok 2020, a to bez výhrad,

III. souhlasí
s účetní závěrkou města Lysá nad Labem za rok 2020,

IV. předkládá
zastupitestvu města na jeho nejbližším zasedání návrhy ke schválení.

Usnesení č. 306
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
panu Romanu Vokounovi, nar. XXX, IČO 48978892, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
společnosti CENTRAL SERVICES CZ s. r. o., IČO 24216518, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Magdě Vachunové, nar. XXX, IČO 71828991, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní MUDr. Janě Pokorné, nar. XXX, IČO 45831262, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Magdaleně Voříškové, nar. XXX, IČO 76044173, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
panu Vladimíru Podivínskému, nar. XXX, IČO 74300351, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Michaele Hauerové, nar. XXX, IČO 04967038, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
panu Mgr. Janu Krejsovi, nar. XXX, IČO 69506752, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
společnosti Gastro Gurmán CZ s. r. o., IČO 24695955, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
panu Jiřímu Dědkovi, nar. XXX, IČO 61497061, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
panu Janu Šinkmajerovi, nar. XXX, IČO 49859421, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Petře Šinkmajerové, nar. XXX, IČO 71105085, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Ludmile Kozlové, nar. XXX, IČO 01017136, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
společnosti Bar – argon s. r. o., IČO 05585864, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Ivaně Blaškové, nar. XXX, IČO 04098323, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
panu Otakaru Jírovi, nar. XXX, IČO 62018728, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
společnosti ELEKTROCENTRUM Skuhrovec s. r. o., IČO 27177688, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
panu Petrovi Kopeckému, nar. XXX, IČO 40089126, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Inně Moroziuk, nar. XXX, IČO 05982103, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Ing. Věře Hajné, nar. XXX, IČO 04782445, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Soně Semerové, nar. XXX, IČO 76645002, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Zuzaně Faldusové, nar. XXX, IČO 62602195, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
panu Jaroslavu Málkovi, nar. XXX, IČO 02590905, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Ivaně Vorlíčkové, nar. XXX, IČO 69013071, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Petře Vorlíčkové, nar. XXX, IČO 87276984, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Kateřině Kořínkové, nar. XXX, IČO 7329865, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
společnosti Relax Easy s. r. o., IČO 09089071, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
společnosti ADDUCO RBS s. r. o., IČO 24773948, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
společnosti Hodinářství CH + M s. r. o., IČO 07526571, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
panu Miloši Neubauerovi, nar. XXX, IČO 04052081, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Petře Černé, nar. XXX, IČO 88707903, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Marii Martinovské, nar. XXX, IČO 04411641, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Evě Cicové, nar. XXX, IČO 45073767, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
společnosti MANOLA VIDEO s. r. o., IČO 25053779, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
panu Miroslavu Štindlovi, nar. XXX, IČO 87484862, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Pavlíně Křížové, nar. XXX, IČO 71105204, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Václavě Coubalové, nar. XXX, IČO 43877869, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
panu Michalu Coubalovi, nar. XXX, IČO 15328988, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Veronice Jirkovské, nar. XXX, IČO 70732493, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
panu Petru Šubrtovi, nar. XXX, IČO 88890546, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Lence Janouškové, nar. XXX, IČO 49262629, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Lence Plevové, nar. XXX, IČO 49538772, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Kateřině Müllerové, nar. XXX, IČO 01311581, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
společnosti MEDIAPHARMA a. s., IČO 27086879, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Miluši Bodlákové, nar. XXX, IČO 87035235, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19
paní Aleně Strýhalové, nar. XXX, IČO 13290037, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

Usnesení č. 307
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
termíny jednání Rady města v II. pololetí roku 2021 takto: 07.07., 27.07., 10.08., 02.09., 14.09., 29.09., 12.10., 26.10., 09.11., 23.11., 07.12., 21.12.,

II. předkládá
Zastupitelstvu města
1) termíny jednání Rady města v II. pololetí r. 2021 na vědomí,
2) návrh termínů zasedání Zastupitelstva města v II. pololetí r. 2021, a to takto: 15.09., 27.10. a 08.12.2021.

Usnesení č. 308
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb komunikačního ekosystému MOBILNÍ ROZHLAS s dodavatelem MUNIPOLIS s.r.o., IČ: 29198950, sídlem Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno, za částku 62 276 Kč včetně DPH ročně, na dobu určitou do 31.07.2022 s možností automatického prodlužování o 1 rok.

Usnesení č. 309
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
cenovou nabídku firmy CykloHub s.r.o., Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 572/11, IČ: 08644411 za 3 ks servisní cyklostanice za cenu 88 935 Kč vč. DPH,

II. ukládá
OSM realizovat montáž.

Usnesení č. 310
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
doručení jediné cenové nabídky v rámci podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: Výběr provozovatele Turistického informačního centra od společnosti Pruh Polabí s.r.o., sídlem Nám. 30. června 507, 289 23 Milovice, IČO: 25764900 s nabídkovou cenou 968 000 Kč včetně DPH,

II. schvaluje
1) výsledek výběrového řízení na veřejnou podlimitní zakázku na služby názvem: Výběr provozovatele Turistického informačního centra,
2) výběr provozovatele Turistického informačního centra, kterým je Pruh Polabí s.r.o., IČO: 25764900, se sídlem Nám. 30. června 507, Milovice, za částku 800 000 Kč bez DPH/rok,
3) uzavření smlouvy o provozování Turistického informačního centra, s vybraným provozovatelem, kterým je Pruh Polabí s.r.o., IČO: 25764900, se sídlem Nám. 30. června 507, Milovice, za částku 800 000 Kč bez DPH/rok,
4) uzavření smlouvy o nájmu Turistického informačního centra v prostorách, které se nachází v budově č. p. 23 v Lysé nad Labem, jež stojí na pozemku parc. č. st. 37/1, s celkovou plochou 47,46 metrů čtverečních (bližší specifikace je v příloze č. 2 Smlouvy o nájmu), s vybraným provozovatelem, společností Pruh Polabí s.r.o., sídlem Nám. 30. června 507, 289 23 Milovice, IČO: 2576490 za nájemné ve výši 7 235 Kč/měsíc po dobu provozování Turistického informačního centra.

Usnesení č. 311
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č.2019-0315/OMI "Rekonstrukce bytového domu Na Františku".

Usnesení č. 312
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
přijetí věcného daru – 16 ks svařovaných skříní za účelem podpory sociálního bydlení v Lysé nad Labem od firmy Kovona a.s. se sídlem na adrese Lysá nad Labem, PSČ 289 22, Švermova ulice 782/2 včetně darovací smlouvy.

Usnesení č. 313
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 15/13, druh pozemku sportoviště a rekreační plocha o výměře 7 057 m2, část z p.č. 15/14, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 2 821 m2, p.č. 334/4, druh pozemku ostatní plocha o výměře 445 m2, p.č. 334/5, druh pozemku ostatní plocha o výměře 8 m2, p.č. 15/26, druh pozemku orná půda o výměře 687 m2, p.č. st. 875, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 39 m2, stavba bez č.p./č.e. na pozemcích p.č. st. 758/1 a st. 758/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří - objekt fotbalového zázemí o celkové výměře 138,34 m2 týkajících se místností šaten, sociálních zařízení (vnitřní sprchy a toalety), chodby a vnitřních skladových prostor s výjimkou klubovny, skladu v klubovně a venkovních toalet žen a mužů a skladovacích prostor – garáže, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 3183 pro obec Lysá nad Labem, katastrální území Litol, na dobu určitou od 01.07.2021 do 30.06.2022, bez výpovědní lhůty, za cenu 1 Kč, s FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, se sídlem Masarykova 1250/50, Lysá nad Labem, které budou nájemcem využívány za účelem provozování sportovních aktivit,

II. pověřuje
starostu města podpisem nájemní smlouvy.
Vytvořeno 14.6.2021 13:24:21 | přečteno 13x | ernest
load