14. Usnesení RM 25.05.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 25. 5. 2021

Usnesení č. 252
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 25.05.2021 pí Fischerovou R. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 253
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 25.05.2021 vč. úprav.

Usnesení č. 254
Rada města Lysá nad Labem

I. neschvaluje
zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13, oba v k.ú. Lysá nad Labem dle zaslané žádosti ze dne 03.05.2021 pod č.j. SM/28682/2021,

II. předkládá
ZM dne 23.06.2021 žádost o prodej části pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13 v k.ú. Lysá nad Labem k projednání.

Usnesení č. 255
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 2536/23 o o výměře 640 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Lysá nad Labem dle § 7 odstavce b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do majetku města Lysá nad Labem,

II. doporučuje
ZM dne 23.06.2021 návrh ke schválení.

Usnesení č. 256
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výkup pozemku p. č. 47/17, o výměře 114 m2, k.ú. Litol, za účelem výstavby chodníku v ulici Družstevní, od SJM XXX a XXX XXX, bytem XXX, za částku 100 Kč/m2. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN,

II. doporučuje
ZM dne 23.06.2021 bod I ke schválení.

Usnesení č. 257
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
záměr na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Na Františku 253, Lysá nad Labem, na par. č. st. 297/1, místnosti v 1. nadzemním podlaží o celkové výměře 60,54 m2 (zázemí ordinace lékaře), vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za cenu nájemného ve výši 2 711 Kč/měs., pro společnost Praktik-Lysá s.r.o., IČ: 24290386, se sídlem Pivovarská 1676/40, 289 22 Lysá nad Labem, z důvodu provozování ordinace praktického lékaře.

Usnesení č. 258
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájmu k bytu 2+1, č. X, ul. XXX, XXX, s jistotou ve výši 12 024 Kč, s odkupem pohledávky za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXX XXX, XXX.

Usnesení č. 259
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájmu k bytu 3+1, č. X, ul. XXX, XXX, s jistotou ve výši 15 072 Kč, s odkupem pohledávky za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXX XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 260
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby „Lysá nad Labem, 9. května, kNN, č. p. 1697“ do pozemků Města Lysá nad Labem parc.č. 621/2, 3476/2, v k.ú. Lysá nad Labem, v trase dle předloženého návrhu. Přechod přes komunikaci bude proveden protlakem pod komunikací, bude-li to technicky možné,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-6010571/SOBSVB/01 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky parc.č. 621/2, 3476/, v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Lysá nad Labem, 9. května, kNN, č. p. 1697“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- investor uhradí kolek pro vklad do KN
- přechod přes komunikaci bude proveden protlakem pod komunikací, bude-li to technicky možné

III. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 261
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6022235/VB/01 s ČEZ Distribuce, a.s. na pozemky parc.č. 2165/29, 2172/12, 2172/13, 2172/100 a 3710 , vše v k.ú. Lysá nad Labem. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na 21 700 Kč plus DPH. Investor uhradí vklad do KN,

II. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 262
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby „Lysá nad Labem, Průmyslová – optická přístupová síť“ do pozemků Města Lysá nad Labem parc.č. 511/24, 3472/1, 601/1, 3756, 601/7, 612/27, 612/34, 3841, 3842, 612/1, 612/15, 3667/3, 612/3, 612/20 a 612/21 v k.ú. Lysá nad Labem ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s LysaFree, z. s. na obecní pozemky parc.č. 511/24, 3472/1, 601/1, 3756, 601/7, 612/27, 612/34, 3841, 3842, 612/1, 612/15, 3667/3, 612/3, 612/20 a 612/21 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Lysá nad Labem, Průmyslová – optická přístupová síť“. Věcné břemeno dle této smlouvy se zřízuje bezúplatně. Investor uhradí kolek pro vklad do KN,

III. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 263
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, pro infrastrukturu v zástavbě rodinných domů v lokalitě ul. Na Vysoké mezi, Litol, investor Družstvo Na Vysoké mezi, Havlínova 1749, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 24734501,

II. schvaluje
návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací - pozemky v lokalitě ul. Na Vysoké mezi, Litol, vlastník Družstvo Na Vysoké mezi, Havlínova 1749, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 24734501,

III. předkládá
výše uvedené návrhy smluv ke schválení do jednání zastupitelstva města, dne 23.06.2021.

Usnesení č. 264
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledky veřejné zakázky Oprava výtluků technologií PATCH Lysá nad Labem 2021-2023,

II. schvaluje
uzavření smlouvy se společností Roadstav s.r.o., IČ: 24286681 na opravu výtluků technologií PATCH v Lysé nad Labem 2021-2023 za nabídnutou cenu 2 540 Kč/t vč. DPH.

Usnesení č. 265
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s přidělením parkovacího stání pro osobu ZTP paní XXX XXX, trvale bytem XXX, XXX dle situačního návrhu,

II. ukládá
Odboru správy majetku zařídit všechny náležitosti spojené s přidělením parkovacího stání pro osobu ZTP.

Usnesení č. 266
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s přidělením parkovacího stání pro osobu ZTP žadateli XXX XXX, trvale bytem XXX, XXX, který je zákonný zástupce dcery XXX XXX, nar. XXX, dle situačního návrhu,

II. ukládá
Odboru správy majetku zařídit všechny náležitosti spojené s přidělením parkovacího stání pro osobu ZTP.

Usnesení č. 267
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Rozšíření systému odděleného sběru o BIO nádoby ve městě Lysá nad Labem“ a pro toto poptávkové řízení je jediným hodnotící kritériem ekonomická výhodnost nabídky, tj. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH,

II. souhlasí
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise
1. Ota Balík - referent OSM
2. Lenka Ajmová – referent FO
3. Kateřina Uhrová – vedoucí OD

náhradník člena komise
1. Ing. Vladimír Kopecký - vedoucí OSM
2. Hana Foltýnová – referent ŠSVZaK
3. Ing. Radek Pýcha – vedoucí ŽÚ

a s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.

Usnesení č. 268
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 15/13, druh pozemku sportoviště a rekreační plocha o výměře 7 057 m2, část z p.č. 15/14, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 2 821 m2, p.č. 334/4, druh pozemku ostatní plocha o výměře 445 m2, p.č. 334/5, druh pozemku ostatní plocha o výměře 8 m2, p.č. 15/26, druh pozemku orná půda o výměře 687 m2, p.č. st. 875, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 39 m2, stavba bez č.p./č.e. na pozemcích p.č. st. 758/1 a st. 758/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří - objekt fotbalového zázemí o celkové výměře 138,34 m2 týkajících se místností šaten, sociálních zařízení (vnitřní sprchy a toalety), chodby a vnitřních skladových prostor s výjimkou klubovny, skladu v klubovně a venkovních toalet žen a mužů a skladovacích prostor – garáže, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 3183 pro obec Lysá nad Labem, katastrální území Litol, na dobu určitou od 01.06.2021 do 30.06.2021, bez výpovědní lhůty, za cenu 1 Kč, s FK Litol, mládež z.s., IČ: 05224047, se sídlem Masarykova 1250/50,
Lysá nad Labem, které budou nájemcem využívány za účelem provozování sportovních aktivit.

Usnesení č. 269
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost společnosti City Event s.r.o. o partnerskou spolupráci při pořádání akce Street Food Festival Lysá nad Labem 2021 s termínem konání dne 17.07.2021 na ploše Husova náměstí v Lysé nad Labem,

II. souhlasí
s partnerskou spoluprácí při pořádání akce Street Food Festival Lysá nad Labem 2021 s termínem konání dne 17.07.2021 na ploše Husova náměstí v Lysé nad Labem a s použitím městského znaku,

III. schvaluje
dohodu o partnerství při pořádání akce Street Food Festival Lysá nad Labem 2021,

IV. uděluje
výjimku společnosti City Event s.r.o. z obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č. 2/2012, čl. 3 odstavec 3, z důvodu konání akce Street Food Festival Lysá nad Labem 2021.

Usnesení č. 270
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z 3. jednání bytové komise konané dne 06.05.2021.

Usnesení č. 271
Rada města Lysá nad Labem

I. odvolává
MUDr. Annu Čerňanskou a Ing. Tomáše Najmona z komise sociálně právní ochrany dětí,

II. jmenuje
MUDr. Janu Nývltovou, Medimet, Spojovací 559, 289 24 Milovice, Mladá a Bc. Ilonu Rambouskovou, Ostrá 71, 289 22 Lysá nad Labem do komise sociálně právní ochrany dětí.

Usnesení č. 272
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
povolení výjimky z počtu dětí podle § 23 školského zákona pro školní rok 2021/2022 u MŠ Čtyřlístek, MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka a MŠ Dráček z 24 na 25 dětí ve všech třídách.

Usnesení č. 273
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů účetní závěrky za rok 2020 těchto příspěvkových organizací města Lysá nad Labem: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, Základní škola T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka, Školní nám. 906, Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590, Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430, Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516, Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464 a Městská knihovna Lysá nad Labem, Husovo nám. 23,

II. ukládá
příspěvkovým organizacím města Lysá nad Labem uvedeným výše v bodě I.
1. Vyhotovit při příští účetní uzávěrce úplnou inventarizační dokumentaci včetně inventarizační zprávy a inventurních soupisů ke všem rozvahovým a podrozvahovým účtům.
2. Doložit při příští účetní uzávěrce inventurní soupisy, které budou doloženy průkaznými přílohami tak, aby bylo možné ověřit správnost vykazovaných zůstatků na všech rozvahových a podrozvahových účtech.
3. Předložit při příští účetní uzávěrce čerpání rozpočtu zřizovatele s uvedením plánovaných nákladů a výnosů, skutečných nákladů a výnosů a rozdílem mezi plánem a skutečností.
Termín: do doby předložení účetní závěrky za rok 2021 ke schválení.

Usnesení č. 274
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
jednorázovou odměnu pro předsedy i členy komise, kteří nejsou členy zastupitelstva města, a v komisích pracovali v období od ledna do května 2020. Odměna bude vyplacena formou poukazu v hodnotě 500 Kč/člen,

II. ukládá
Kanceláři městského úřadu do 60 dnů od schválení usnesení o vyplacení odměn pro předsedy/členy komise, kteří nejsou členy zastupitelstva města, a v komisích pracovali v období od ledna do května 2020, vyplacení odměn zajistit,

III. doporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 83/2020 o stanovení odměn pro předsedy a členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva,

IV. doporučuje
zastupitelstvu města schválit odměny pro předsedy i členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města, pro rok 2021 a roky následující tak, aby byla zohledněna účast na jednáních komisí, ve výši:
účast na jednáních komise nad 30 % - předseda komise 1 000 Kč/člen komise 500 Kč
účast na jednáních komise nad 60 % - předseda komise 2 000 Kč/člen komise 1 000 Kč
účast na jednáních komise nad 80 % - předseda komise 3 000 Kč/člen komise 1 500 Kč
Odměna bude vyplacena 1 x ročně formou poukazů na základě evidence docházky, kterou předsedové komisí předají nejpozději do 15.11. kalendářního roku Kanceláři městského úřadu.

Usnesení č. 275
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
provedenou inventarizaci majetku města za rok 2020.

Usnesení č. 276
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výsledek průzkumu trhu - procesní analýza k aktivitě procesní řízení - automatizace/robotizace procesům,

II. souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci procesní analýzy pro aktivitu procesní řízení - automatizace/robotizace procesům, se společností společnosti M.C.TRITON, spol. s r.o., IČ: 496 22 005, sídlem Evropská 846/176a, Praha 6, PSČ 160 00,

III. ukládá
starostovi města uzavřít smlouvu o dílo na realizaci procesní analýzy pro aktivitu procesní řízení - automatizace/robotizace procesům, se společností společnosti M.C.TRITON, spol. s r.o., IČ: 496 22 005, sídlem Evropská 846/176a, Praha 6, PSČ 160 00.

Usnesení č. 277
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výsledek průzkumu trhu - zpracování zadávacích podmínek a administrace veřejných zakázek k aktivitám řešení automatizace / robotizace procesů úřadu příkazce (VZ01) a řešení modernizace Portálu občana města (VZ02),

II. souhlasí
s uzavřením příkazní smlouvy na zpracování zadávacích podmínek a administrace veřejných zakázek pro aktivity řešení automatizace / robotizace procesů úřadu příkazce (VZ01) a řešení modernizace Portálu občana města (VZ02), se společností Equica, a.s., IČ: 26490951, sídlem Rubeška 215/1, 190 00 – Praha 9,

III. ukládá
starostovi města uzavřít příkazní smlouvu na zpracování zadávacích podmínek a administrace veřejných zakázek pro aktivity řešení automatizace / robotizace procesů úřadu příkazce (VZ01) a řešení modernizace Portálu občana města (VZ02) se společností Equica, a.s., IČ: 26490951, sídlem Rubeška 215/1, 190 00 – Praha 9.

Usnesení č. 278
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
cenovou nabídku za nádoby na mobilní zeleň na Husovo náměstí od firmy STREETPARK s.r.o., Ptáčov 40, 674 01 Třebíč, IČ: 06077315 za cenu 366 455,76 Kč vč. DPH,

II. pověřuje
starostu města podpisem objednávky.

Usnesení č. 279
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace ve stupni: prováděcí dokumentace, v rámci investiční akce Náměstí 30. výročí osvobození - Burda park, s dodavatelem Starý & Partner s.r.o., sídlem Senovážná 996/6, 110 00, Praha 1, IČ: 27197395, za cenu 480 370 Kč včetně DPH,

II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 280
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost spolku ČISTÁ MOBILITA z.s., o partnerskou spolupráci při pořádání akce "Den čisté mobility a chytré energetiky pro Středočeský kraj a město Lysá nad Labem" s termínem konání dne 09.09.2021 na ploše Husova náměstí v Lysé nad Labem,

II. souhlasí
s partnerskou spoluprácí při pořádání akce s názvem "Den čisté mobility a chytré energetiky pro Středočeský kraj a město Lysá nad Labem" s termínem konání dne 09.09.2021 na ploše Husova náměstí v Lysé nad Labem a s použitím městského znaku,

III. schvaluje
dohodu o partnerství při pořádání akce "Den čisté mobility a chytré energetiky pro Středočeský kraj a město Lysá nad Labem".
Vytvořeno 27.5.2021 9:43:35 | přečteno 3x | ernest
load