13. Usnesení RM 11.05.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 11. 5. 2021

Usnesení č. 229
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 11.05.2021 Mgr. Havelku J. a Kolmana J.

Usnesení č. 230
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 11.05.2021 vč. rozšíření.

Usnesení č. 231
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
předloženou žádost ze dne 26.04.2021 č.j. SM/26249/2021,

II. předkládá
ZM dne 23.06.2021 žádost ze dne 26.04.2021 č.j. SM/26249/2021 k projednání.

Usnesení č. 232
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pronájem části obecního pozemku p.č. 6/1 o výměře 1987 m2, druh pozemku ostatní plocha, zeleň, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem užívání jako zahrada, panu XXX XXX, bytem XXX, za cenu nájmu 5 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

II. ukládá
Odboru SM vypracovat znění smlouvy o nájmu pozemku dle bodu I. Termín do 31.07.2021,

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 233
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke stávající nájemní smlouvě č. SMI/09/255/N/Šm ze dne 23.02.2009 spočívající v rozšíření předmětu pronájmu o obecní pozemky p.č. 333/11 o výměře 380 m2 a pozemku p.č. 333/12 o výměře 324 m2, oba druh pozemku zahrada, k.ú. Litol, se ZO ČZS 1. Lysá nad Labem IČ: 667 51 217, za cenu nájmu 1 Kč/m2/rok s tím, že ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna,

II. ukládá
Odboru SM vypracovat znění dodatku č. 1 dle bodu I. Termín do: 31.07.2021,

III. pověřuje
starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1.

Usnesení č. 234
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy na rozmístění nádob s odběratelem: Marek Křesťan - MAKROILS CZ, IČ: 68217129 s tím, že odběratel bude platit 200 Kč za svezenou nádobu,

II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 235
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní Heleny Takačové Šnajdrové - koordinátorky prodejní sítě "Náš chléb", na umístění dvou laviček před nově zrekonstruovanou prodejnou "Náš chléb" na adrese: Husovo nám. 15, Lysá nad Labem,

II. uděluje
prodejně „Náš chléb“ na adrese: Husovo nám. 15, Lysá nad Labem, výjimku z usnesení RM č. 47 ze dne 18.01.2019,

III. souhlasí
s umístěním dvou laviček před prodejnu „Náš chléb“ na adrese: Husovo nám. 15, Lysá nad Labem, za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku.

Usnesení č. 236
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost společnosti RENGL, s.r.o, o přesunutí reklamních ploch na území města Lysá nad Labem,

II. souhlasí
s umístěním reklamních ploch společnosti RENGL, s.r.o, dle situačního návrhu a souhlasných stanovisek DI Nymburk a Komise pro bezpečnost a dopravu, to je na pozemek p.č. 2126/30 k.ú. Lysá nad Labem jako náhradu za plochu v ulici U Nové hospody a v ulici 9. května na pozemek p.č. 619/138 k.ú. Lysá nad Labem (v návrhu označena jako var. A) jako náhradu za plochu na nádražní budově,

III. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat dodatek ke Smlouvě o nájmu výlepových ploch mezi Městem Lysá nad Labem a společností RENGL, s.r.o. se zapracovanou změnou,

IV. pověřuje
pana starostu podpisem výše uvedeného dodatku.

Usnesení č. 237
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX (současný nájemce bytu), bytem XXX, XXX, o změnu označení za nájemce k bytu č. X, v ulici XXX, XXX, na paní XXX XXX (dcera žadatele), bytem XXX, XXX,

II. souhlasí
se změnou označení za nájemce k bytu č. X, v ulici XXX, XXX, z pana XXX XXX (současný nájemce bytu), bytem XXX, XXX, na paní XXX XXX (dcera žadatele), bytem XXX, XXX.

Usnesení č. 238
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z 2. jednání bytové komise konané dne 20.04.2021.

Usnesení č. 239
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0048/ŠSK pro Domácí Hospic Nablízku, z.ú.,

II. předkládá
ZM ke schválení.

Usnesení č. 240
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
záměr na prodloužení pronájmu nebytových prostor v nemovitosti na adrese Komenského čp. 1534, Lysá nad Labem na parcele číslo: st. 1940, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří , zapsaného na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, v celkové výměře 1000,7 m2 včetně pronájmu veškerého inventáře za cenu nájemného za prostory a vybavení ve výši 39 600 Kč měsíčně se společností SCOLAREST - zařízení školního stravování spol.s r.o. IČ:25607341, Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7 na dobu určitou, a to od 01.07.2021 do 15.08.2021 za účelem provozu školního stravování.

Usnesení č. 241
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
výzvu k podání nabídky na zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nadlimitního režimu na služby zadávané v otevřeném řízení dle §56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění na " Výběr provozovatele školního stravování" v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 242
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena se společností ATMEN, s. r. o., se sídlem Tanvaldská 1728, 463 11 Liberec, IČO: 08074291 na akci s názvem: „Pořízení venkovních žaluzií do MěÚ Lysá nad Labem“ č. 2021-0111/KÚ s tím, že cena o dílo se snižuje o 64 000 Kč,

II. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku.

Usnesení č. 243
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
3. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 244
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020-0002/OMI pro akci „PD komunikace a VaK Brandlova“ s NDCON s.r.o. se sídlem Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČ: 64939511, za částku 49 000 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 245
Rada města Lysá nad Labem

ukládá
OMI ve spolupráci s OSM realizovat úpravu veřejného prostranství části Husova náměstí dle upravené varianty A.

Usnesení č. 246
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
doručení jedné cenové nabídky společnosti Sagasta s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha, IČ: 04598555 s cenou 1 888 000 Kč bez DPH,

II. schvaluje
1) výsledek výběrového řízení na VZMR na služby s názvem: "Parkoviště Lysá nad Labem P+R II. - PD"
2) uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou VZMR na služby s vybraným dodavatelem, společností Sagasta s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha, IČ 04598555 s cenou 1 888 000 Kč bez DPH,

III. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo, za předpokladu schválení RO.

Usnesení č. 247
Rada města Lysá nad Labem

I. revokuje
usnesení RM č. 203 ze dne 13.04.2021,

II. schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci se společností ARI PROJEKT s.r.o., IČ: 24172022 ve věci řízené a koordinované přípravy území lokality průmyslové zóny pro zástavbu dle předloženého návrhu,

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy,

IV. předkládá
ZM dne 23.06.2021 smlouvu o spolupráci se společností ARI PROJEKT s.r.o., IČ: 24172022 ve věci řízené a koordinované přípravy území lokality průmyslové zóny pro zástavbu, na vědomí.

Usnesení č. 248
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s firmou Yabok s. r . o. na umístění reklamy na mlžné bráně na Husově náměstí od 01.06.2021 do 30.09.2021 za nájemné ve výši 21 000 Kč vč. DPH,

II. ukládá
odboru SM vypracovat nájemní smlouvu dle bodu I v termínu do 28.05.2021,

III. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 249
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zásobování města pitnou vodou cisternami od společnosti Stavokomplet s.r.o., IČ: 47052945, se sídlem Královická 251, 250 01 Zápy, po dobu odstávky VDJ Lysá nad Labem,

II. pověřuje
OMI vystavením objednávky na zásobování města pitnou vodou cisternami od společnosti Stavokomplet s.r.o., se sídlem Královická 251, 250 01 Zápy, po dobu odstávky VDJ Lysá nad Labem.

Usnesení č. 250
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Rekonstrukce dětského hřiště v parku 30. výročí osvobození – stavební práce“, a pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena včetně DPH,

II. schvaluje
zahájení poptávkového řízení na firmu dodávající herní prvky včetně realizace.

Usnesení č. 251
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě na akci "II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba",

II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy za předpokladu schválení RO v ZM.
Vytvořeno 21.5.2021 9:08:58 | přečteno 4x | ernest
load