12. Usnesení RM 04.05.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 4. 5. 2021

Usnesení č. 226
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu ze dne 04.05.2021 pí Fischerovou R. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 227
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 04.05.2021.

Usnesení č. 228
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledek hodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny s doporučením uzavřít smlouvu na výše uvedenou veřejnou zakázku s vybraným zhotovitelem, jehož nabídka byla pro zadavatele vybrána jako nejlevnější, a to se zhotovitelem: Auböck s.r.o., IČ 26089785, se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, zastoupená Dr. Geraldem Auböckem, jednatelem společnosti a Ing. Janem Vilánkem, jednatelem společnosti, s celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH: 25 670 591,74 Kč, tedy 31 061 416 Kč včetně DPH,
II. schvaluje
1) výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem: "Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem"
2) uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku s vybraným zhotovitelem Auböck s.r.o., IČ 26089785, se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, zastoupená Dr. Geraldem Auböckem, jednatelem společnosti a Ing. Janem Vilánkem, jednatelem společnosti, s celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH: 25 670 591,74 Kč, tedy 31 061 416 Kč včetně DPH,

III. pověřuje
starostu města podepsáním smlouvy o dílo.
Vytvořeno 5.5.2021 5:35:57 | přečteno 14x | ernest
load