11. Usnesení RM 27.04.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 27. 4. 2021

Usnesení č. 206
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 27.04.2021 p. Kolmana J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 207
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 27.04.2021.

Usnesení č. 208
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č. 2166/84, o výměře 96 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, druh pozemku ostatní plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, ul. Dvořákova, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) v platném znění, za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2, do vlastnictví podílových vlastníků pozemku p.č. st. 1176, jehož součástí je budova s číslem popisným 1248, v k.ú. Lysá nad Labem s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

II. doporučuje
ZM bod I ke schválení.

Usnesení č. 209
Rada města Lysá nad Labem

I. revokuje
své usnesení RM č. 9 ze dne 19.01.2021,

II. předkládá
ZM prodej část obecního pozemku p.č. 3463/1 v k.ú. Lysá nad Labem k projednání.

Usnesení č. 210
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
písemnost ze dne 12.04.2021 č.j. V-2737/23021-208 od Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk,

II. schvaluje
výkup pozemku p. č. 3038/19, o výměře 532 m2, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: paní XXX XXX, bytem XXX, (podíl 1/2) a paní XXX XXX, bytem XXX, (podíl 1/2), za částku 250 Kč/m2 s tím, že jako záloha kupní ceny bude uznána platba vyplacena v rámci uzavřené kupní smlouvy č. 2021-0020/SM ze dne 22.02.2021. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupený pozemek nabídnut k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2 000 Kč/ha/rok,

III. doporučuje
ZM ke schválení.

Usnesení č. 211
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pronájem obecního pozemku p.č. 138/2 o celkové výměře 95 m2, druh pozemku zahrada, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem užívání jako zahrada, podílovým vlastníkům sousedního pozemku p.č. 138/1 k.ú. Lysá n.L., za cenu nájmu 5 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

II. ukládá
OSM vypracovat znění nájemní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2021,

III. pověřuje
starostu města podpisem této nájemní smlouvy.

Usnesení č. 212
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
záměr na pronájem obecních pozemků p.č. 15/13, druh pozemku sportoviště a rekreační plocha o výměře 7 057 m2, část z p.č. 15/14, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 2 821 m2, p.č. 334/4, druh pozemku ostatní plocha o výměře 445 m2, p.č. 334/5, druh pozemku ostatní plocha o výměře 8 m2, p.č. 15/26, druh pozemku orná půda o výměře 687 m2, p.č. st. 875, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 39 m2, stavba bez č.p./č.e. na pozemcích p.č. st. 758/1 a st. 758/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří - objekt fotbalového zázemí o celkové
výměře 138,34 m2 týkajících se místností šaten, sociálních zařízení (vnitřní sprchy a toalety), chodby a vnitřních skladových prostor s výjimkou klubovny, skladu v klubovně a venkovních toalet žen a mužů a skladovacích prostor – garáže, zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 3183 pro obec Lysá nad Labem, katastrální území Litol, na dobu určitou 1 roku, za cenu 1 Kč, pro spolek FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, se sídlem Masarykova 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem, z důvodu
provozování práce s mládeží do 18 let v oblasti rozvoje sportovních dovedností, se speciálním zaměřením na hru fotbalu a další míčové hry. Nájemce se ve smlouvě zaváže chovat se na pozemcích tak, aby tyto nebyly jeho chováním ohroženy a znehodnoceny. S pronajatými pozemky, včetně staveb, bude zacházet šetrně, udržovat je v dobrém stavu a starat se o řádný úklid.

Usnesení č. 213
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese ČSA 28, Lysá nad Labem, na parc. č. st. 43, místnost v 2. nadzemním podlaží o celkové výměře 24,84 m2 (kancelář č.3), zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za minimální nájemné ve výši 2 244 Kč/měs., k využití jako kancelář nebo provozování služeb,

II. schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese ČSA 28, Lysá nad Labem, na parc. č. st. 43, místnost v 2. nadzemním podlaží o celkové výměře 24,29 m2 (kancelář č.4), zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za minimální nájemné ve výši 2 194 Kč/měs., k využití jako kancelář nebo provozování služeb,

III. schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese ČSA 28, Lysá nad Labem, na parc. č. st. 43, místnost v 2. nadzemním podlaží o celkové výměře 26,92 m2 (kancelář č.6), zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za minimální nájemné ve výši 2 432 Kč/měs., k využití jako kancelář nebo provozování služeb.

Usnesení č. 214
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
záměr na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Husovo náměstí č.p. 24, Lysá nad Labem, která se nachází na pozemku p.č. st. 38/1, typ stavby – budova s číslem popisným, zapsaná na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, v celkové výměře 92,68 m2, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a s cenou nájemného ve výši minimálně 8 372 Kč/měs. k využití jako kanceláře, prodejna nebo provozování služeb. Součásti vnitřních prostor je společný prostor o ploše 8,10
m2, ve kterých se nachází veřejně přístupný bankomat. Podmínkou pronájmu je strpění tohoto bankomatu v uvedeném prostoru a užívání těchto prostor veřejnosti.

Usnesení č. 215
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
záměr na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Husovo náměstí č.p. 23, Lysá nad Labem, který se nachází na pozemku p.č. st. 37/1, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, v celkové výměře 47,46 m2 (2 kancelářské místnosti), na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za cenu nájemného za prostory a vybavení ve výši 7 235 Kč/měs. za účelem provozování turistického informačního centra v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 216
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby „Lysá nad Labem, Masarykova, SS100, 492_14“ do pozemků Města Lysá nad Labem parc.č. 492/14, 3451, v k.ú. Lysá nad Labem ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6028068/VB/1 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky parc.č. 492/14, 3451, v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Lysá nad Labem, Masarykova, SS100, 492_14“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- investor uhradí kolek pro vklad do KN

III. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 217
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č.89/45, k. ú. Litol, ul. Mírová, ve prospěch pozemku p. č. st. 717 jehož součástí je budova s číslem popisným 501, k.ú. Litol, s SJM XXX XXX a XXX XXX, bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá
odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.07.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 218
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost XXX XXX, bytem XXX, XXX o vybudování stání na popelnice na městském pozemku,

II. nesouhlasí
s vybudováním stání na popelnice na městském pozemku na náklady žadatele.

Usnesení č. 219
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
v souladu s ustanovením §27 a dle §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení §3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava výtluků PATCH 2021 - 2023 v Lysé nad Labem",

II. schvaluje
pro toto poptávkové řízení hodnotící kritéria: ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1/ nejnižší celková nabídková cena vč. DPH/1t - 50%,
2/ záruka na dílo - 10%,
3/ lhůta dodání od doručení výzvy - 40%

III. souhlasí
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
1/ členové komise:
Lenka Formánková - referent OSM,
Ota Balík - referent OSM,
Mgr. Jiří Havelka - místostarosta,

2/náhradníci komise:
Tomáš Pilař - referent OSM,
Bc. Luděk Přibyl - bezpečnostní ředitel,
Kateřina Uhrová - vedoucí odboru dopravy

IV. souhlasí
s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.

Usnesení č. 220
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
přijetí účelového finančního daru od Spolku rodičů při ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem ve výši 240 000 Kč na nákup techniky pro žáky.

Usnesení č. 221
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
příspěvek z rozpočtu města pro ZŠ J. A. Komenského a ZŠ B. Hrozného, každé ve výši 25 000 Kč.

Usnesení č. 222
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
smlouvu o výpůjčce mezi městem Lysá nad Labem a ZŠ J. A. Komenského.

Usnesení č. 223
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
servisní smlouvu se společností: CAMEA Technology, a.s., se sídlem: Kořenského 25, 621 00 Brno, IČO: 06230831 za cenu 12 500 Kč/měs. bez DPH,

II. pověřuje
pana starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 224
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zahájení průzkumu trhu na dodavatele "Zpracování zadávacích podmínek a administrace veřejných zakázek" pro „Podpora komunikace s občany a elektronizace procesů úřadu“.

Usnesení č. 225
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zahájení průzkumu trhu na dodavatele aktivity "Procesní řízení – automatizace / robotizace procesů – Analýza vybraných procesů městského úřadu Lysá nad Labem".
Vytvořeno 4.5.2021 9:38:28 | přečteno 3x | ernest
load