10. Usnesení RM 13.04.2021

Usnesení č. 175
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 13.04.2021 Mgr. Havelku J. a pí Fischerovou R.

Usnesení č. 176
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 13.04.2021 vč. úprav.

Usnesení č. 177
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pronájem části obecního pozemku p.č. 6/1 o výměře 1987 m2, druh pozemku ostatní plocha, zeleň, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem užívání jako zahrada, s panem XXX XXX bytem XXX, za cenu nájmu 5 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Usnesení č. 178
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
došlé nabídky ke zveřejněnému záměru č.j. SM/21/8258/Jav ze dne 08.02.2021,

II. revokuje
své usnesení RM č. 41 ze dne 02.02.2021,

III. schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na uzavření dodatku č. 1 ke stávající nájemní smlouvě č. SMI/09/255/N/Šm ze dne 23.02.2009 spočívající v rozšíření předmětu pronájmu o obecní pozemky p.č. 333/11 o výměře 380 m2 a pozemku p.č. 333/12 o výměře 324 m2, oba druh pozemku zahrada, k.ú. Litol, se ZO ČZS 1. Lysá nad Labem IČ: 667 51 217, za cenu nájmu 1 Kč/m2/rok s tím, že ostatní újednání smlouvy zůstávají nezměněny.

Usnesení č. 179
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti na adrese ČSA 28/9, Lysá nad Labem, na parc. č. st. 43, místnosti v 2. nadzemním podlaží o celkové výměře 67,97 m2, zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 3 764 Kč/měs., s Dolní Pojizeří z.ú, IČ: 01172361 Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno,

II. pověřuje
starostu s podepsáním této smlouvy.

Usnesení č. 180
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 23/41 o výměře 187 m2, k.ú. Lysá nad Labem, dle předloženého návrhu,

II. doporučuje
ZM dne 28.04.2021 uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 23/41 v k.ú. Lysá nad Labem ke schválení.

Usnesení č. 181
Rada města Lysá nad Labem

I. neschvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej obecních pozemků p.č. 2480/13, 2480/14, 2480/15, 2480/16, 2480/17, 2480/18, 2480/19, 2480/20, 2480/21 a 2480/22, všechny v k.ú. Lysá nad Labem dle zaslané nabídky ze dne 30.03.2021 pod č.j. SM/18642/2021/Jav,

II. předkládá
ZM dne 28.04.2021 nabídky na odkup obecních pozemků k projednání.

Usnesení č. 182
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
žádost paní XXX XXX, IČ: 45073708, Na Vysoké Mezi 480/38, Lysá nad Labem, o prominutí nájemného za nebytové prostory v důsledku výskytu epidemie COVID-19 na území ČR, sjednané smlouvou o nájmu nebytových prostor č. 2006-0030/SM za období 01.01.2021 až 31.05.2021.

Usnesení č. 183
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
žádost paní XXX XXX, IČ: 43743552, K Milovicům 698/66, Lysá nad Labem, o prominutí nájemného za nebytové prostory v důsledku výskytu epidemie COVID-19 na území ČR, sjednané smlouvou o nájmu nebytových prostor č. 2004-0032/SM za období 01.01.2021 až 31.05.2021.

Usnesení č. 184
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
že Město uzavřelo s ČEZ Distribuce, a.s., Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení, č. 21_SOP_01_4121780080 - mobilní rozvaděč, na poz. parc. č. 3758/1, k.ú. Lysá nad Labem v ul. Slunéčkova, na období do 15.04.2022.

Usnesení č. 185
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č.73/32, k. ú. Litol, ul. XXX, ve prospěch pozemku p. č. st. 311 jehož součástí je budova s číslem popisným 309, k.ú. Litol, s SJM XXX a XXX XXX a SJM XXX a XXX XXX, bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá
Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.06.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 186
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby „Lysá nad Labem, Máchova SS200 p.č. 3970“ do pozemku Města Lysá nad Labem parc. č. 2166/68 v k.ú. Lysá nad Labem a trasou stavby ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6028248/VB/001 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek parc. č. 2166/68, v k.ú. Lysá nad Labem pro stavbu „Lysá nad Labem, Máchova SS200 p.č. 3970“ za těchto podmínek:
- smlouva bude doplněna o souhlas se zveřejněním smlouvy
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- investor uhradí kolek pro vklad do KN

III. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 187
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č.E618-S-4848/2020/Ber ( komunikace podél tratě ČD Lysá nad Labem - Čelákovice) jejíž součástí bude, že Město Lysá nad Labem se zavazuje po převedení pozemku parc. č. 773/4, o výměře 13 m2 od budoucího dárce tento pozemek odprodat budoucímu kupujícímu za cenu 5 576,50 Kč, pokud budoucí kupující odprodá pozemky p.č. 773/5 a 773/6 budoucímu dárci za cenu 5576,50 Kč a ten je daruje Městu Lysá nad Labem,

II. doporučuje
ZM dne 28.04.2021 bod I. ke schválení.

Usnesení č. 188
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
upravená Pravidla pronajímání bytů v majetku města Lysá nad Labem,


II. pověřuje
odbor správy majetku (OSM) po předchozím projednání v bytové komisi (BK) k výkonu právních úkonů dle čl. III, odst. 2, písm. c) a e) Pravidel pronajímání bytů v majetku města Lysá nad Labem,

III. pověřuje
správní firmu (Ivana Crhová, Správa budov, IČO: 43147895, Husovo náměstí 1758, Lysá nad Labem) k výkonu právních úkonů dle čl. III, odst. 2, písm. c) Pravidel pronajímání bytů v majetku města Lysá nad Labem části znění „rozhoduje o prodloužení nájemní smlouvy na dobu 1 roku“ za podmínek dodržení všech povinnosti vyplývajících z nájemní smlouvy ze strany nájemce bytu,

IV. pověřuje
vedoucího OSM k právnímu úkonu dle čl. III, odst. 2, písm. h) Pravidel pronajímání bytů v majetku města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 189
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
dotace z Charitativního programu ve výši 15 700 Kč dle návrhu odboru,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK vypracovat veřejnoprávní smlouvy,

III. pověřuje
starostu města k podpisu veřejnoprávních smluv.

Usnesení č. 190
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s poskytnutím příspěvku města Římskokatolické farnosti ve výši 54 000 Kč na 3. etapu obnovy kočárovny.

Usnesení č. 191
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
užití znaku města ve výroční zprávě za rok 2020 společnosti SEMIRAMIS, z. ú.

Usnesení č. 192
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
smlouvu o výpůjčce s XXX XXX (půjčitel) o zapůjčení výšivky znaku města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 193
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
čerpání finanční částky ve výši 120 000 Kč z investičního fondu MěK Lysá nad Labem za účelem nákupu návratového boxu na knihy a výdejového GSM boxu na knihy.

Usnesení č. 194
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
hospodářské výsledky příspěvkových organizací MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J.A.Komenského, ZŠ B.Hrozného, ZŠ T.G.Masaryka Litol, ZUŠ F.A.Šporka a Městské knihovny za rok 2020 a jejich přidělení do rezervního fondu.

Usnesení č. 195
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
rozpočtové opatření č. 2. pro rok 2021 dle předloženého návrhu,

II. doporučuje
ZM města ke schválení rozpočtové opatření č. 2. pro rok 2021 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 196
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
odpisový plán na rok 2021.

Usnesení č. 197
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zahájení poptávkového řízení na akci s názvem: „Parkoviště Lysá nad Labem P+R II. - PD“, kde hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena.

Usnesení č. 198
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na provádění prací na vinicích F. A. Šporka v Lysé nad Labem,

II. schvaluje
starostu města, podpisem smlouvy o dílo na provádění prací na vinicích F. A. Šporka v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 199
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 2020-0330/ST - "II/272 Litol, rekonstrukce"

II. pověřuje
starostu města podpisem Dodatku č. 1 k SoD č. 2020-0330/ST - "II/272 Litol, rekonstrukce"

Usnesení č. 200
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 2021-0004/OMI - "Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu Lysá nad Labem",

II. pověřuje
starostu města, podpisem Dodatku č. 1 k SoD č. 2021-0004/OMI - "Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu Lysá nad Labem".

Usnesení č. 201
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
a) zahájení výběrového řízení veřejné podlimitní zakázky na služby s názvem:“ Výběr provozovatele Turistického informačního centra“
b) se členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, ve složení:
Členové: - Ing. Karel Havlíček, Ing. Alena Novotná, Bc. Kateřina Novotná
Náhradníci: Bc. Karolína Indruchová

II. ukládá
právníkovi města ve spolupráci s OSM připravit záměr na pronájem nebytových prostor, Termín do 27.04.2021.

Usnesení č. 202
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zahájení poptávkového řízení na zajištění služeb TDS/BOZP pro akci s názvem: „Rekonstrukce historické části radnice“, kde hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena.

Usnesení č. 203
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
návrh společnosti ARI PROJEKT s.r.o. ve věci uzavření smlouvy o spolupráci ve věci řízené a koordinovanéné přípravě území lokality průmyslová zóna pro zástavbu,

II. předkládá
ZM dne 28.04.2021 návrh smlouvy o spolupráci k projednání.

Usnesení č. 204
Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje
změnu druhu pozemku u nově vzniklého pozemku p. č. 1479/64 v k.ú. Lysá nad Labem dle GP č. 3635-20/2020 na druh pozemku travní porost.

Usnesení č. 205
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
Jednací řád Zastupitelstva města Lysé nad Labem,

II. předkládá
upravený Jednací řád Zastupitelstvu města dne 28.04.2021 ke schválení.
Vytvořeno 14.4.2021 13:35:50 | přečteno 30x | ernest
load