09. Usnesení RM 30.03.2021

Usnesení č. 147
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 30.03.2021 Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 148
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 30.03.2021.

Usnesení č. 149
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
prodej obecních pozemků p.p.č. 31/1, o výměře 2 502 m2 , druh pozemku trvalý travní porost, části p.p.č. 31/3, nově označený jako pozemek p.č. 31/3, o výměře 99 m2 , druh pozemku trvalý travní porost a p.p.č. 30/1, o výměře 798 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p.p.č. 33/15 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 33/14 o výměře 50 m2, druh pozemku orná půda, p.p.č. 18/19 o výměře 390 m2, druh pozemku orná půda a p.p.č. 18/20 o výměře 287 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k.ú. Litol (celková výměra 4196 m2), dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, za kupní cenu 1 Kč do vlastnictví společnosti Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 76 974 se sídlem Na Brůdku 459, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, za podmínky, že společnost Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 76 974 odprodá městu rovněž za 1 Kč pozemky p.č. PK 3346 o výměře 5 161 m2 , p.č. PK 3356/1 o výměře 1 978 m2 a p.č. PK 3356/2 o výměře 2 176 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem (celková výměra 9 315 m2). Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

II. doporučuje
ZM dne 28.04.2021 bod I. ke schválení.

Usnesení č. 150
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost Komerční banky, a.s., IČ: 45317054, Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor na adrese: Husovo náměstí 24, Lysá nad Labem, formou dohody,

II. ukládá
OSM vypsat záměr na pronájem uvolněných prostor po Komerční bance a prázdných nebytových prostor č.p. 28 (PRIVUM). Termín do 30.04.2021.

Usnesení č. 151
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č.325, v k. ú. Litol, ul. Ve Vilách, ve prospěch pozemku p. č.875, k.ú. Litol, s XXX XXX, bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá
odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.06.2021.

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 152
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3506, k. ú. Lysá nad Labem, Řehačka, ve prospěch pozemku p. č. st. 2334 jehož součástí je budova s číslem evidenčním 2, k.ú. Lysá nad Labem, s SJM XXX a XXX XXX, bytem XXX, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá
odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.06.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 153
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č.3476/2 a 621/2, oba v k. ú. Lysá nad Labem, 9. května, ve prospěch pozemku p. č. st. 1514, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem XXX zastoupená opatrovníkem, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá
odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.06.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 154
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „ZŠ B. Hrozného č.p. 1318, Lysá nad Labem, výměna vnitřních instalací ZTI " dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 08.03.2021,

II. souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s dodavatelem: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno, IČO: 41432037. Cena provedeného díla bude uhrazena na základě položkového rozpočtu skutečně dodaného materiálu a provedených prací s oceněním prací a materiálu. Nejvýše přípustná cena je 1 063 875,36 Kč včetně DPH,

III. pověřuje
pana starostu uzavřít smlouvu o dílo s výše vybraným dodavatelem.

Usnesení č. 155
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
Uzavření dodatků s firmou FCC Česká republika, s.r.o. IČO: 45809712, Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 82:
a) Dodatku č. 3, Smlouva o dílo, č. S082401612 zajištění odstranění odpadu
b) Dodatek č. 4, Smlouva o dílo, č. S102401692 údržba zeleně a čistota města
c) Dodatek č. 3, Smlouva č. S112401716 provoz a údržba sběrného dvora odpadů

II. pověřuje
starostu města podpisem těchto dodatků.

Usnesení č. 156
Rada města Lysá nad Labem

ukládá
OSM dopracovat Pravidla pronajímání bytů v majetku města Lysá nad Labem,

Usnesení č. 157
Rada města Lysá nad Labem

I. neschvaluje
změnu druhu pozemku u nově vzniklého pozemku p.č. 1479/64 v k.ú. Lysá nad Labem dle GP č. 3635-50/2020 na druh pozemku sad,

II. neschvaluje
zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku PK 1478/1 v k.ú. Lysá nad Labem, nově označené jako pozemek p.č. 1479/64 o výměře 27 724 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle GP č. 3635-50/2020, společnosti NATURALIS.CARE s.r.o., IČO: 08294895 se sídlem Byšičky č. ev. 137, 28922 Lysá nad Labem, za účelem uzavření pachtovní smlouvy za cenu pachtu 3 000 Kč/rok, na dobu určitou 15 let s doložkou opce.

Usnesení č. 158
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z 1. jednání bytové komise konané dne 23.03.2021.

Usnesení č. 159
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
1. Pravidla pro využití sociálního bydlení v bytovém domě Na Františku 253, Lysá nad Labem,
2. Domovní řád pro užívání a udržování domu s byty a prostor sloužících podnikání v bytovém domě Na Františku 253,
Lysá nad Labem,
3. Žádost o nájem bytu Na Františku 253, včetně povinných příloh.

II. souhlasí
s využitím kancelářských prostor dle důvodové zprávy pro OŠSVZaK,

III. ukládá
1. OSM vypsat záměr na pronájem nebytových prostor,
2. OSM zajistit správu bytového domu s firmou Ivana Crhová, Správa budov, Husovo náměstí 1758, Lysá nad Labem, IČ: 43147895.

Usnesení č. 160
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
záštitu starosty města Lysá nad Labem Ing. Karla Otavy nad 20. ročníkem festivalu THEATRUM KUKS.

Usnesení č. 161
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
vyhodnocení on-line ankety ke školnímu stravování v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 162
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
nabídky na zpracování komplexní administrace veřejné zakázky na zajištění služeb školního stravování,

II. schvaluje
nabídku firmy Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. na zpracování komplexní administrace veřejné zakázky na zajištění služeb školního stravování ve výši 79 000 Kč bez DPH,

III. ukládá
odboru ŠSVZaK zajistit smlouvu na zpracování komplexní administrace veřejné zakázky na zajištění služeb školního stravování,

IV. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 163
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
rozšíření termínů zápisu k předškolnímu vzdělávání do MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek a MŠ Dráček v Lysé nad Labem pro školní rok 2021/2022:
02.05.2021 - 14.05.2021 podání přihlášky prostřednictvím el. předzápisu
02.05.2021 - 14.05.2021 podání originálu přihlášky

Usnesení č. 164
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
dotace z Charitativního programu dle návrhu odboru v celkové výši 66 990 Kč,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK vypracovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Charitatního programu města Lysá nad Labem pro příslušné subjekty,

III. pověřuje
starostu města k podpisu příslušných veřejnoprávních smluv.

Usnesení č. 165
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0183/ŠSK,

II. předkládá
ZM ke schválení.

Usnesení č. 166
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledek vyhodnocení nabídek na akci: „Pořízení venkovních žaluzií do MěÚ Lysá nad Labem“ na zhotovení díla vítěznou společností: ATMEN, s. r. o., se sídlem Tanvaldská 1728, 463 11 Liberec, IČO: 08074291 cenovou nabídkou 1 871 137 Kč bez DPH, tj. 2 264 075,77 Kč s DPH,

II. schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: společností ATMEN, s. r. o., se sídlem Tanvaldská 1728, 463 11 Liberec, IČO: 08074291 cenovou nabídkou 1 871 137 Kč bez DPH, tj. 2 264 075,77 Kč s DPH,

III. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 167
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
žádost Mgr. Petra Boreckého, radního Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy, o podporu při kompenzaci ztrát na příjmech linek PID.

Usnesení č. 168
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s rozdělením dotační kvóty Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021 na dvě stejné finanční částky, a to 200 000 Kč pro kočárovnu a 200 000 Kč pro měšťanský dům č.p. 13.

Usnesení č. 169
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
k dalšímu rozpracování variantu C,

II. předkládá
návrh ZM k rozhodnutí o výběru varianty, která bude následně detailně rozpracována v návrhu územní studie.

Usnesení č. 170
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 2020-0521/OMI - "Přístavba pavilonu při ZŠ T. G. Masaryka Litol",

II. pověřuje
starostu města podpisem Dodatku č. 1 k SoD č. 2020-0521/OMI - "Přístavba pavilonu při ZŠ T. G. Masaryka Litol".

Usnesení č. 171
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Servisní smlouvy v rámci údržby automatické kolárny Lysá nad Labem - Cyklověž II. s partnerem SYSTEMATICA s.r.o., se sídlem Jindřišská 33, 530 02 Pardubice, IČO 28851587,

II. pověřuje
starostu města podpisem Servisní smlouvy v rámci údržby automatické kolárny Lysá nad Labem - Cyklověž II. s partnerem SYSTEMATICA s.r.o., se sídlem Jindřišská 33, 530 02 Pardubice, IČO 28851587.

Usnesení č. 172
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby „Lysá nad Labem, ČSA, kVN,TS,kNN“ do pozemků Města Lysá nad Labem parc. č. 2672, 2673/7 a 2876/1 v k.ú. Lysá nad Labem a trasou stavby ve smyslu předloženého návrhu za těchto podmínek:
- stavba bude dokončena nejpozději do 31.07.2021
- průběh stavby bude koordinován se zhotovitelem stavby "II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba"

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6027508/001 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky parc. č. 2672, 2673/7 a 2876/1, v k.ú. Lysá nad Labem pro stavbu „Lysá nad Labem, ČSA, kVN,TS,kNN“ za těchto podmínek:
- smlouva bude doplněna o podmínku dokončení stavby nejpozději do 31.07.2021
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- investor uhradí kolek pro vklad do KN

III. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 173
Rada města Lysá nad Labem

ukládá
OSM jednat s MS Development o předání pozemků dle smlouvy. Termín: 30.04.2021.

Usnesení č. 174
Rada města Lysá nad Labem

ukládá
místostarostovi poslat návrh ve věci směny pozemků v lokalitě Vysoká mez. Termín: 20.04.2021.
Vytvořeno 6.4.2021 8:00:22 | přečteno 65x | ernest
load