08. Usnesení RM 16.03.2021

Usnesení č. 121
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 16.03.2021 pí Fischerovou R. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 122
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 16.03.2021.

Usnesení č. 123
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
předložený návrh na opravu a realizaci chodníků v Lysé nad Labem,

II. souhlasí
s výběrem ulic pro realizaci a opravu chodníků v Lysé nad Labem,

III. ukládá
odboru správy majetku provést kontrolu všech chodníků ve vlastnictví města. Termín do 30.04.2021.

IV. ukládá
odboru správy majetku postupně odstranit zjištěné závady a upozornit majitele nemovitostí, kteří likvidují dešťovou vodu ze svého pozemku, aby si opravili zařízení na likvidaci dešťových vod. Termín do 31.10.2021.

Usnesení č. 124
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
Kanalizační řád stokové sítě města Lysá nad Labem zpracovaný v lednu 2021,

II. pověřuje
pana starostu k podpisu výše uvedeného dokumentu.

Usnesení č. 125
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s přidělením parkovacího stání pro osobu ZTP panu XXX XXX, trvale bytem XXX, Lysá nad Labem,

II. ukládá
odboru správy majetku zařídit všechny náležitosti spojené s přidělením stání pro osobu ZTP.

Usnesení č. 126
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „ZŠ Komenského, pav. G - rek. VaK, topení, elektro“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 08.03.2021,

II. souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s dodavatelem: Bušek P&T Voda Plyn Topení, s. r. o., Újezdec 29, Vlachovo Březí 384 22, IČO: 04637526. Cena provedeného díla bude uhrazena na základě položkového rozpočtu skutečně dodaného materiálu a provedených prací s oceněním prací a materiálu. Nejvýšepřípustná cena je 5 429 692,13 Kč včetně DPH,

III. pověřuje
pana starostu uzavřít smlouvu o dílo s výše vybraným dodavatelem.

Usnesení č. 127
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
termíny a průběh konání zápisu k předškolnímu vzdělávání do MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek a MŠ Dráček v Lysé nad Labem pro školní rok 2021/2022:
3.5.2021 - 7.5.2021 podaní přihlášky prostřednictvím el. předzápisu
3.5.2021 - 14.5.2021 podání originálu přihlášky
17.5.2021 (10 -12 hodin) nahlížení do spisu
24.5.2021 vydávání rozhodnutí

Usnesení č. 128
Rada města Lysá nad Labem

I. odvolává
Mgr. Janu Puterovou - zástupce ČŠI z konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele ZŠ J.A.Komenského,

II. jmenuje
Mgr. Ivetu Hroudovou - zástupce ČŠI do konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele ZŠ J.A.Komenského.

Usnesení č. 129
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
přijetí finančního daru od firmy ARS Altmann Praha spol. s r. o. ve výši 28 000 Kč na pořízení nábytku, včetně darovací smlouvy.

Usnesení č. 130
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města na činnost pro Domácí hospic Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK vypracovat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu města podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem,

IV. předkládá
Zastupitelstvu města dne 28.04.2021 ke schválení.

Usnesení č. 131
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro TAJV, z.s.,

II. předkládá
ZM ke schválení.

Usnesení č. 132
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
částku ve výši 50 000 Kč na koncert pro Nemocnici Nymburk s.r.o.

Usnesení č. 133
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
představení projektu Město=Galerie 2021.

Usnesení č. 134
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
smlouvu o dílo na výrobu knihy Lysá nad Labem včera a dnes.

Usnesení č. 135
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX a žádost Pěstitel a.s. na zahájení prací vedoucích k odvodnění jejich majetku,

II. ukládá
OSM zajistit zpracování PD na rekonstrukci propustků ve smyslu diskuse,

III. ukládá
OSM zaslat žádost na Povodí Labe a.s. o vyčistění vodního toku od Poděbradovy ulice do Litole a litolskou svodnici.Termín do 31.03.2021.

Usnesení č. 136
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019-0470/SÚ.

Usnesení č. 137
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výsledek průzkumu trhu,

II. souhlasí
s uzavřením rámcové kupní smlouvy na dodávky a renovaci tonerů se společností Z + M Partner, spol. s r.o., IČ: 26843935, se sídlem Valchařská 3261/17, PSČ 702 00 Ostrava,

III. ukládá
starostovi města uzavřít rámcovou kupní smlouvu na dodávky a renovaci tonerů se společností Z + M Partner, spol. s r.o,
IČ: 26843935, se sídlem Valchařská 3261/17, PSČ 702 00 Ostrava.

Usnesení č. 138
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výsledek průzkumu trhu,

II. souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytování služeb se společností Equica, a.s., IČ: 26490951, sídlem Rubeška 215/1, 190 00 – Praha 9,

III. ukládá
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem.

Usnesení č. 139
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zahájení přípravy veřejné zakázky na služby s názvem "Provozování TIC v Lysé na Labem".

Usnesení č. 140
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledek vyhodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny s doporučením vystavit objednávku na zhotovení díla se společností:
REALSTAV MB, spol. s.r.o.
IČO: 25685210,
se sídlem: Klaudiánova124,
293 01 Mladá Boleslav
S cenovou nabídkou 458 000 Kč bez DPH,

II. schvaluje
výsledek výběru dodavatele na činnost TDI a BOZP pro projekt "Rozšíření MŠ Dráček" v Lysé nad Labem,

III. pověřuje
starostu města podepsáním příkazní smlouvy s dodavatelem společností REALSTAV MB, spol. s.r.o. IČO: 25685210, se
sídlem: Klaudiánova124, 293 01 Mladá Boleslav.

Usnesení č. 141
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledek vyhodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny s doporučením vystavit objednávku na zhotovení díla se společností:
REALSTAV MB, spol. s.r.o.
IČO: 25685210,
se sídlem: Klaudiánova124,
293 01 Mladá Boleslav
S cenovou nabídkou 438 000 Kč bez DPH,

II. schvaluje
výsledek výběru dodavatele na činnost TDI a BOZP pro projekt "Komunitní centrum č.p. 13" v Lysé nad Labem,

III. pověřuje
starostu města podepsáním příkazní smlouvy s dodavatelem společností REALSTAV MB, spol. s.r.o. IČO: 25685210, se sídlem: Klaudiánova124, 293 01 Mladá Boleslav.

Usnesení č. 142
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledek vyhodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny s doporučením vystavit objednávku na provedení díla se společností:
REALSTAV MB, sr.o.
IČO: 25685210,
se sídlem: Klaudiánova 124,
293 01 Mladá Boleslav
S cenovou nabídkou 598 000 Kč bez DPH,

II. schvaluje
výsledek výběru dodavatele na činnost TDI a BOZP pro projekt "Sportovní hala Lysá nad Labem",

III. pověřuje
starostu města podepsáním příkazní smlouvy s dodavatelem společností REALSTAV MB, sr.o., IČO: 25685210, se sídlem:
Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav.

Usnesení č. 143
Rada města Lysá nad Labem

ukládá
odboru městského investora připravit PD na rekonstrukci Komenského ulice a připojení ulic Lom a Rybízová.
Vytvořeno 22.3.2021 10:20:00 | přečteno 61x | ernest
load