07. Usnesení RM 02.03.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 2. 3. 2021

Usnesení č. 99
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 02.03.2021 Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 100
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 02.03.2021 včetně úprav.

Usnesení č. 101
Rada města Lysá nad Labem

I. neschvaluje
zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 14/28 v k.ú. Litol dle zaslané žádosti ze dne 16.02.2021 pod č.j. SM/9341/2021,

II. předkládá
ZM dne 28.04.2021 žádost o prodej pozemku p.č. 14/28 v k.ú. Litol k projednání.

Usnesení č. 102
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pronájem obecního pozemku p.č. 138/2 o celkové výměře 95 m2, druh pozemku zahrada, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem užívání jako zahrada, s podílovými vlastníky sousedního pozemku p.č. 138/1 k.ú. Lysá n. L., za cenu nájmu 5 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Usnesení č. 103
Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pronájem části obecního pozemku p.č.3451/52 o celkové výměře 100 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem umístění pískoviště, dvou laviček, stojanu na kola a živého plotu do max. výše 80 cm, se společností Podlahy Kutil s.r.o. IČ: 04357345, za cenu nájmu 10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s tím, že nájemce zajistí denně úklid v bezprostředním okolí kolem pronajatého pozemku.

Usnesení č. 104
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pronájem části obecního pozemku p.č. 2673/91 o celkové výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem umístění sezónního prodejního stánku na sortiment točená zmrzlina, ledová tříšť, ledová káva, další kávové nápoje a jiné cukrovinky, s panem XXX XXX, za cenu nájmu 5 Kč/m2/den v termínu od 01.04.2021 do 15.10.2021 s tím, že nájemce zajistí denně úklid v bezprostředním okolí kolem pronajatého pozemku,

II. ukládá
odboru SM vypracovat znění nájemní smlouvy dle bodu I. Termínu do 31.03.2021,

III. pověřuje
starostu města podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 105
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá nad Labem a to nově vzniklého pozemku dle GP č. 3686-33/2020 parc.č. 3553/11 o výměře 1005 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost.komunikace, parc.č. 3553/12 o výměře 967 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost.komunikace a parc.č. 3553/13 o výměře 99 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost.komunikace, všechny tři v k.ú. Lysá nad Labem, ul. Stržiště s tím, že nabyvatel hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět převodu. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

II. předkládá
ZM dne 28.04.2021 bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města ke schválení.

Usnesení č. 106
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/18 v k. ú. Lysá nad Labem, ul. XXX, ve prospěch pozemku p. č. st. 345/2, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX, bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá
Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.05.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 107
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o finanční dar pro Útulek pro psy, Hrabanov, Lysá nad Labem, ve výši 300 000 Kč,

II. předkládá
ZM dne 28.04.2021 k projednání,

III. žádá
o projednání a stanovisko Komisi pro rozvoj města a životní prostředí.

Usnesení č. 108
Rada města Lysá nad Labem

I. neschvaluje
přistavení protidrogového vlaku v Lysé nad Labem,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK jednat o možnosti přistavení protidrogového vlaku v roce 2022.

Usnesení č. 109
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
do bytů v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem č. X, paní XXX XXX, trv. bytem XXX, Lysá nad Labem a do bytu č. X manželé XXX, trv. bytem XXX.

Usnesení č. 110
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu uzavřené mezi městem Lysá n.L. a Středočeským krajem ze dne 10.12.2009.

Usnesení č. 111
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
dotaci z Charitativního programu pro Nemocnici Nymburk s.r.o. ve výši 23 250 Kč,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK vypracovat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu města k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 112
Rada města Lysá nad Labem

I. jmenuje
konkurzní komisi na vedoucí pracovní místo ředitele/ky MŠ Čtyřlístek ve složení:
a) místostarostka Romana Fischerová - za zřizovatele
b) PaedDr. Věra Bodnárová - za zřizovatele
c) Mgr. Eva Vondrašová Kreisingerová - zástupce KÚ SK
d) Mgr. Markéta Tomčíková - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
e) Mgr. Lada Flachsová - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
e) Eva Sobotová - pedagogický pracovník MŠ Čtyřlístek
f) Mgr. Jana Puterová - zástupce ČŠI

II. jmenuje
místostarostku Romanu Fischerovou předsedkyní konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/ky MŠ Čtyřlístek,

III. pověřuje
paní Romanu Novákovou tajemnicí konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/ky MŠ Čtyřlístek.

Usnesení č. 113
Rada města Lysá nad Labem

I. jmenuje
konkurzní komisi na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZŠ J.A.Komenského ve složení:
a) Ing. Karel Otava - za zřizovatele
b) PaedDr. Věra Bodnárová - za zřizovatele
c) Mgr. Eva Vondrašová Kreisingerová - zástupce KÚ SK
d) Mgr. Markéta Tomčíková - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
e) Mgr. Lada Flachsová - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
f) Mgr. Hana Fabiánová - pedagogický pracovník ZŠ J.A.Komenského
g) Mgr. Jana Puterová - zástupce ČŠI
h) Martin Kubica - zástupce Školské rady ZŠ J.A.Komenského

II. jmenuje
Ing. Karla Otavu předsedou konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZŠ J.A.Komenského,

III. pověřuje
paní Romanu Novákovou tajemnicí konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZŠ J.A.Komenského.

Usnesení č. 114
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
na základě ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace:
MŠ Pampeliška, Sídliště 1464, Lysá n.L. ve výši 43 898 Kč
MŠ Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá n.L. ve výši 107 672 Kč
MŠ Dráček, Mírová 490, Lysá n.L. ve výši 12 864 Kč
MŠ Mašinka, Sídliště 1512, 1516, Lysá n.L. ve výši 240 Kč
ZŠ B.Hrozného, Nám.B.Hrozného 12, Lysá n.L. ve výši 162 068 Kč
ZUŠ F.A.Šporka, Školní náměstí 906, Lysá n. L. ve výši 163 801,67 Kč

Usnesení č. 115
Rada města Lysá nad Labem

jmenuje
Ing. Karla Havlíčka vedoucím odboru městského investora MěÚ Lysá nad Labem s účinností od 02.03.2021.

Usnesení č. 116
Rada města Lysá nad Labem

vyhlašuje
3. kolo programu na podporu podnikatelů s tím, že uzávěrka žádostí je 31.03.2021. Podmínkou je doložení prokazatelných výdajů souvisejících s podnikatelskou činností za měsíc prosinec 2020 a měsíce leden a únor 2021.

Usnesení č. 117
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
výzvu pro podávání žádostí z „Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v městské památkové zóně Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol“ pro rok 2021, dle přílohy.

Usnesení č. 118
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zakoupení cykloturistické aplikace Na kole i pěšky v ceně 7 500 Kč + 21% DPH ročně.

Usnesení č. 119
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájmu k bytu 1+1, č. X, XXX, XXX, bez jistoty a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX, trvale bytem XXX, XXX, po dobu trvání pracovního poměru k Městskému úřadu Lysá nad Labem.

Usnesení č. 120
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
složení komisí pro otevírání obálek veřejných zakázek malého rozsahu tak, že členem komise je pracovník odboru, který zakázku vypisuje, a dále pak dva zaměstnanci jiných odborů, příp. zástupce z členů Rady města. Složení komise určuje vedoucí nebo zástupce odboru, který zakázku vypsal, dle epidemiologické situace.
Vytvořeno 5.3.2021 8:15:35 | přečteno 15x | ernest
load