05. Usnesení RM 16.02.2021

Usnesení č. 78
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 16.02.2021 Mgr. Havelku J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 79
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 16.02.2021 vč. rozšíření.

Usnesení č. 80
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem za rok 2020 dle předloženého návrhu v celkové výši 66 392 Kč,

II. schvaluje
navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2021“,

III. předkládá
navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2021“ ZM dne 28.04.2021 ke schválení.

Usnesení č. 81
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX – JPC s.r.o., IČ: 27249174, Školní nám. 49, Lysá nad Labem, o snížení nájmu za nebytové prostory v důsledku výskytu epidemie COVID-19 na území ČR, sjednané smlouvou o nájmu nebytových prostor č. 2005-0004/SM,

II. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2005-0004/SM dle předloženého návrhu, kterým stanovuje snížení nájemného o 50% z pronajatých prostor za období od 01.10.2020 do 31.12.2020 z důvodu omezení provozu nájemce v důsledku pandemie COVID-19 a opatřeních k tomu přijatých Vládou a Parlamentem ČR, s panem XXX XXX – JPC s.r.o., IČ: 27249174, Školní nám. 49, Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2005-0004/SM.

Usnesení č. 82
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní XXX XXX – SUNNY INK (tetovací salón), IČ: 3856810, 9. Května 869/3, Lysá nad Labem, o snížení nájemného za nebytové prostory v důsledku výskytu epidemie COVID-19 na území ČR, sjednané smlouvou o nájmu nebytových prostor č. 2015-0583/SM,

II. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2015-0583/SM dle předloženého návrhu, kterým stanovuje dočasně nájemné z pronajatých prostor za období od 01.10.2020 do 31.12.2020 na částku ve výši 1 Kč/měsíc z důvodu přerušení provozu nájemce v důsledku pandemie COVID-19 a opatřeních k tomu přijatých Vládou a Parlamentem ČR, s paní XXX XXX – SUNNY INK (tetovací salón), IČ: 3856810, 9. Května 869/3, Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2015-0583/SM.

Usnesení č. 83
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese ČSA 28, Lysá nad Labem, na parc. č. st. 43, místnosti v 2. nadzemním patře o celkové výměře 67,97 m2, zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za minimální nájemné ve výši 3 764 Kč/měs., pro Dolní Pojizeří z.ú, IČ: 01172361 Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno.

Usnesení č. 84
Rada města Lysá nad Labem

I. odkládá
projednání návrhu na zvýšení ceny nájemného městských bytů,

II. žádá
o stanovisko Výbor pro správu majetku města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 85
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX, o povolení pokládky plovoucí podlahy a dlažby ve vybraných místnostech v bytě č. X, XXX,

II. schvaluje
pokládku plovoucí podlahy a dlažby ve vybraných místnostech v bytě č. X, XXX, pro pana XXX, která bude zhotovená odbornou firmou na vlastní náklady žadatele.

Usnesení č. 86
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX, bytem XX, o výměnu nájemního bytu č. X v ul. XXX, za byt č. X v ul. XXX,

II. souhlasí
s výměnou nájemního bytu č. X v ul. XXX, za byt č. X v ul. XXX, panu XXX XXX, bytem XXX,

III. schvaluje
uzavření nájmu k bytu 2+1, č. X, XXX, s jistotou ve výši 11 554 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, bytem XXX.

Usnesení č. 87
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
cenovou nabídku 106 552,60 Kč včetně DPH firmy: Jiří Panovec, IČ: 06681581, na frézování 14 ks topolových pařezů pomocí speciální frézy, včetně vystavení bariéry na ochranu vozidel z důvodu zahájení výstavby sportovní haly v ulici Komenského.

Usnesení č. 88
Rada města Lysá nad Labem
 

I. schvaluje
revitalizaci parčíku Jaromírovy sady s pokácením celkem 43 ks stromů a s ošetřením 13ks stromů, včetně likvidace dřevní hmoty a složení dřeva na určené místo,

II. schvaluje
pro realizaci zakázky firmu Lesáček s.r.o., IČ: 25768042,

III. souhlasí
s prodejem vybraného vytěženého dřeva Hradecké lesní společnosti za průměrnou cenu 1 500 Kč/m3, zbytek dřeva bude převezen na sběrný dvůr a následně prodáván občanům.

Usnesení č. 89
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „ZŠ Komenského - oprava chodníku podél pavilonu B“ a pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium:
ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 80 %
2. záruka na dílo 10 %
3. doba realizace 10%

II. souhlasí
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise
1. Romana Nováková - referent ŠSVZaK
2. Jiří Navrátil – referent OSM
3. Kateřina Novotná - referent OMI
náhradník člena komise
1. Dana Řeháková - referent ŽÚ
2. Mgr. Martina Bartošíková – referent OSM
3. Ing Radek Pýcha – vedoucí ŽÚ
a s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.

Usnesení č. 90
Rada města Lysá nad Labem

uděluje
1) čestnou medaili Města Lysá nad Labem - vyznamenání II. třídy:
RNDr. Františku Janouchovi, CSc., Dr. a prof. h. c. multi za vynikající práci v oboru jaderné fyziky a skvělou reprezentaci České republiky v cizině,
2) čestnou medaili Města Lysá nad Labem - vyznamenání III. třídy: Stanislavu Bambulovi za reprezentaci České republiky v cyklokrosu,
3) pamětní medaili:
Dr. Ing. Stanislawu Gawlikovi za podporu a aktivní přínos v oblasti polské kultury v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 91
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
nabídky na natočení dokumentárního filmu na téma historie a současnost města Lysá nad Labem,

II. schvaluje
nabídku pana XXX XXX na natočení dokumentárního filmu na téma historie a současnost města Lysá nad Labem ve výši 104 696 Kč,

III. ukládá
odboru ŠSVZaK zajistit smlouvu na vytvoření filmu,

IV. pověřuje
pana starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 92
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s podáním žádosti Městské knihovny Lysá nad Labem o nadační příspěvek z grantového řízení Podpora regionů Nadace ČEZ,

II. schvaluje
a) bezplatné umístění návratového boxu u hlavního vstupu do Městského úřadu Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem,
b) bezplatné umístění výdejového GSM boxu na knihy u hlavního vstupu do Městského úřadu Lysá nad Labem.

Usnesení č. 93
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2021 převod 450 000 Kč z položky Rekonstrukce radnice na položku Informační centrum zřízení po MěP.
Vytvořeno 25.2.2021 11:36:31 | přečteno 9x | ernest
load