02. Usnesení RM 19.01.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 19. 1. 2021

Usnesení č. 6
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 19.01.2021 pí Fischerovou R. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 7
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program dne 19.01.2021 včetně rozšíření.

Usnesení č. 8
Rada města Lysá nad Labem

ukládá
odboru SM zajistit oddělení části pozemku p.č. 694/2 v k.ú. Lysá nad Labem a oddělenou část pozemku převést na druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace. Termín do 30.06.2021.

Usnesení č. 9
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zveřejnění záměru na prodej část obecního pozemku p.č. 3463/1 v k.ú. Lysá nad Labem, výměra dle vypracovaného GP, druh pozemku ostatní plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, ul. Za Zámkem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) v platném znění, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 do vlastníctví podílových vlastníků pozemku p.č. st. 492/1 k.ú. Lysá nad Labem za podmínky, že bude vypracován geometrický plán na dělení pozemku na náklady nabyvatele. Předmět prodeje bude sloužit jako vjezd na pozemek p.č. st.492/1 bez dalšího oplocení. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

II. doporučuje
ZM dne 17.02.2021 bod I ke schválení.

Usnesení č. 10
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pronájem části obecního pozemku p.č. 2673/91 o celkové výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem umístění sezónního prodejního stánku na sortiment točená zmrzlina, ledová tříšť, ledová káva, další kávové nápoje a jiné cukrovinky, s panem Tomášem Denemarkem, za cenu nájmu 5 Kč/m2/den v termínu od 01.04.2021 do 15.10.2021 s tím, že nájemce zajistí denně úklid v bezprostředním okolí kolem pronajatého pozemku.

Usnesení č. 11
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pronájem části obecního pozemku p.č. 2428/1 v k.ú. Lysá nad Labem nově označený jako pozemek p.č. 2428/52 o výměře 39 m2, druh pozemku zahrada, dle GP č. 3559-4/2020, vlastníkům pozemku p.č. 2428/20 k.ú. Lysá nad Labem, za cenu nájmu ve výši 5 Kč/m2/rok s tím, že nájemce uhradí nájemné za dva roky zpět a hradí náklady spojené s pořízením GP,

II. ukládá
odboru SM vypravocat znění nájemní smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.03.2021,

III. pověřuje
starostu města podpisem této nájemní smlouvy.

Usnesení č. 12
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků p.p.č. 31/1, o výměře 2502 m2 , druh pozemku trvalý travní porost, části p.p.č. 31/3, nově označený jako pozemek p.č. 31/3, o výměře 99 m2 , druh pozemku trvalý travní porost a p.p.č. 30/1, o výměře 798 m2 , druh pozemku trvalý travní porost, p.p.č. 33/15 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 33/14 o výměře 50 m2, druh pozemku orná půda, p.p.č. 18/19 o výměře 390 m2, druh pozemku orná půda a p.p.č. 18/20 o výměře 287 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k.ú. Litol (celková výměra 4196 m2), dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, za kupní cenu 1 Kč do vlastnictví společnosti Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 76 974 se sídlem Na Brůdku 459, Litol, 28922 Lysá nad Labem, za podmínky, že společnost Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 76 974 odprodá městu rovněž za 1 Kč pozemky p.č. PK 3346 o výměře 5161 m2 , p.č. PK 3356/1 o výměře 1978 m2 a p.č. PK 3356/2 o výměře 2176 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem (celková výměra 9315 m2). Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

II. doporučuje
ZM dne 17.02.2021 bod I ke schválení.

Usnesení č. 13
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby "Lysá nad Labem, NB 0194-R230 kNN“ do pozemků Města Lysá nad Labem parc.č. 3451/82, st. 37/1, st. 38/1, 3451/49, 3584/19, 3451/27 a 3451/2 v k.ú. Lysá nad Labem ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-6010048/SoBS/VB01 s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky parc. č. 3451/82, st. 37/1, st. 38/1, 3451/49, 3584/19, 3451/27 a 3451/2 v k.ú. Lysá nad Labem pro stavbu "Lysá nad Labem, NB 0194-R230 kNN“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- investor uhradí kolek pro vklad do KN

III. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 14
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6001561/VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s. na pozemky parc.č. 15/1 , 15/10, 15/9, 15/8, 15/2, 334/4, 15/13, 15/14, 334/1 a 324 , vše v k.ú. Litol. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na 1 000 Kč. Investor uhradí vklad do KN,

II. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 15
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby rozvodného zařízení pro vyvedení elektrické energie z kogenerační jednotky, umístěné v kotelně společnosti THERMOSERVIS spol. s r.o. (budova č.p. 1693), do distribuční sítě ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Energo, s.r.o. na obecní pozemek parc. č. 2673/1 v k.ú. Lysá nad Labem pro stavbu rozvodného zařízení pro vyvedení elektrické energie z kogenerační jednotky, umístěné v kotelně společnosti THERMOSERVIS spol. s r.o. (budova č.p. 1693), do distribuční sítě za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- investor uhradí kolek pro vklad do KN

III. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 16
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s umístěním plynovodní přípojky na pozemku p. č. 601/1 v k.ú. Lysá nad Labem, zapsaném na LV 3183, v trase předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Tesco Stores ČR a.s. na obecní pozemek parc. č. 601/1 v k.ú. Lysá nad Labem pro umístění plynovodní přípojky a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- investor uhradí kolek pro vklad do KN

III. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 17
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
1) cenové ujednání ke smlouvám č. 2004/87, č. 2002/34 a č. 2008/132 o dodávce a odběru tepla na rok 2021 s firmou Thermoservis spol. s r.o., Nymburk a splátkové kalendáře záloh
2) cenovou kalkulaci ke Smlouvě na zabezpečení provozu a údržby s dodávkou tepla do plynových kotelen v majetku města Lysá n. L. s firmou Thermoservis spol. s r.o., Nymburk, pro rok 2021

II. pověřuje
pana starostu k podpisu
1) cenového ujednání ke smlouvám č. 2004/87, č. 2002/34 a č. 2008/132 o dodávce a odběru tepla na rok 2021 s firmou Thermoservis spol. s r.o., Nymburk a splátkových kalendářů záloh,
2) cenové kalkulace ke Smlouvě na zabezpečení provozu a údržby s dodávkou tepla do plynových kotelen v majetku města Lysá n. L. s firmou Thermoservis spol. s r.o., Nymburk, pro rok 2021.

Usnesení č. 18
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Úpravy a výměna rozvodů ÚT a ZTI - objekt G“ a pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 70 %
2. záruka na dílo 20 %
3. lhůta plnění 10 %

II. souhlasí
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní
funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise
1. Romana Nováková - referent ŠSVZaK
2. Jiří Navrátil – referent OSM
3. Kateřina Novotná - referent OMI
náhradník člena komise
1. Dana Řeháková - referent ŽÚ
2. Mgr. Martina Bartošíková – referent OSM
3. Ing. Radek Pýcha – vedoucí ŽÚ
a s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.

Usnesení č. 19
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „ZŠ B. Hrozného č.p. 1318, Lysá nad Labem, výměna vnitřních instalací ZTI“ a pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium:
ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 70 %
2. záruka na dílo 20 %
3. lhůta plnění 10 %

II. souhlasí
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise
1. Romana Nováková - referent ŠSVZaK
2. Jiří Navrátil – referent OSM
3. Kateřina Novotná - referent OMI

náhradník člena komise
1. Dana Řeháková - referent ŽÚ
2. Mgr. Martina Bartošíková – referent OSM
3. Ing Radek Pýcha – vedoucí ŽÚ
a s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.

Usnesení č. 20
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
cenovou nabídku 85 000 Kč včetně DPH, na pokácení 11 ks stromů, na likvidaci pařezů a výmladků pomocí speciální lesní frézy včetně celoplošné úpravy terénu z důvodu zahájení výstavby sportovní haly v ulici Komenského,

II. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou Lesáček s.r.o., IČO: 25768042.

Usnesení č. 21
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
že dodavatelem elektrické energie pro Město Lysá nad Labem a přidružené subjekty, pro období 01.01.2021 - 31.12.2022, vysoutěženým v elektronické aukci organizované komoditní burzou Power Exchange Central Europe a.s., je společnost Alpiq Retail CZ, s.r.o., Jungmannova 26/15, Praha 1, 110 00 IČ 08183929. Hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší marže připočtená k burzovní ceně elektřiny.

Usnesení č. 22
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost společnosti AZ Elektrostav, a.s. o udělení výjimky z usnesení č. 562 z roku 2012 - povolení výkopových prací v zimním období, z důvodu plánované výměny kNN pro p.č. 3451/8, k. ú. Lysá nad Labem, pro ČEZ Distribuce a.s.,

II. uděluje
společnosti AZ Elektrostav, a.s. o výjimku z usnesení č. 562 z roku 2012 - povolení výkopových prací v zimním období, z důvodu plánované výměny kNN pro p.č. 3451/8, k. ú. Lysá nad Labem, pro ČEZ Distribuce a.s.

Usnesení č. 23
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis Komise pro dopravu a bezpečnost ze dne 15.12.2020.

Usnesení č. 24
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
dodatek ke smlouvě o dílo č. 2020-579/ŠSK s firmou Ohňostroje na míru v.o.s.

Usnesení č. 25
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s uzavřením dodatků k darovacím smlouvám na novoroční ohňostroj ve smyslu prodloužení termínu využití finančních darů do 01.01.2022,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK připravit dodatky,

III. pověřuje
starostu města podpisem dodatků.

Usnesení č. 26
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
poskytnutí dotace z rozpočtu města pro OS HIPPODROM ve výši 150 000Kč na Prvomájovou steeplechase města Lysá nadLabem a 135 000Kč na činnost OS HIPPODROM včetně veřejnoprávní smlouvy,

II. předkládá
ZM ke schválení.

Usnesení č. 27
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem,

II. předkládá
ZM ke schválení.

Usnesení č. 28
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s použitím městského znaku na sportovní dresy pro z.s. Klub dobré zprávy.

Usnesení č. 29
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch.

Usnesení č. 30
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
změnu organizačního řádu dle přiloženého návrhu s platností od 20.01.2021.

Usnesení č. 31
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
12. rozpočtové opatření r. 2020 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 32
Rada města Lysá nad Labem

I. konstatuje
že podání žádosti o dotaci lze žádat na projekt Komunitní centrum č.p. 13 a také na Rekonstrukci historické části radnice,

II. schvaluje
podání žádosti o dotaci na výstavbu projektu „KOMUNITNÍ CENTRUM Č.P. 13“do programu DT 117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov s termínem do 04.03.2021.

Usnesení č. 33
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zpracovatele a administrátora žádosti o dotaci k projektu „Komunitní centrum, č. p. 13, Lysá nad Labem“ v programu DT 117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov společnost CSSC a.s, s nabídkou 30 000 Kč + DPH z důvodu nejnižší nabídkové ceny.

Usnesení č. 34
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby technického dozoru stavebníka a zajištění koordinátora BOZP pro realizaci stavby „Komunitní centrum č.p. 13 Lysá nad Labem“,

II. souhlasí
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise - náhradník člena komise
1. Romana Fischerová, Mgr. Jiří Havelka,
2. Stanislav Šulc, Bc. Kateřina Novotná,
3. Mgr. Martin Dostál, Ing. Alena Novotná

Usnesení č. 35
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby technického dozoru stavebníka a zajištění koordinátora BOZP pro realizaci stavby „Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem“,

II. souhlasí
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise - náhradník člena komise
1. Romana Fischerová, Mgr. Jiří Havelka,
2. Stanislav Šulc, Bc. Kateřina Novotná,
3. Mgr. Martin Dostál, Ing. Alena Novotná

Usnesení č. 36
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
cenovou nabídku firmy IBR Consulting, s. r. o., Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany na výkon činností stavebního dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP u akce vodojem, za celkovou cenu 1 095 000 Kč bez DPH,

II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 37
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby technického dozoru stavebníka a zajištění koordinátora BOZP pro realizaci stavby „Sportovní hala Lysá nad Labem“,

II. souhlasí
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní
funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise - náhradník člena komise
1. Romana Fischerová, Mgr. Hynek Fajmon,
2. Stanislav Šulc, Bc. Kateřina Novotná,
3. Mgr. Martin Dostál, Ing. Alena Novotná,
4. Mgr. Jiří Havelka, Ing. Martin Pípal
5. Jana Dulová, Ing. Karolína Stařecká
Vytvořeno 22.1.2021 5:58:53 | přečteno 64x | ernest
load