27. Usnesení RM 15.12.2020

Usnesení č. 674
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 15.12.2020 Mgr. Havelku J. a Kolmana J.

Usnesení č. 675
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 15.12.2020 včetně rozšíření.

Usnesení č. 676
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní xxx xxx, bytem xxx, Lysá nad Labem o nájem bytu ze sociálních důvodů,

II. schvaluje
uzavření nájmu k bytu 3+1, č. x, xxx, s jistotou ve výši 15 480 Kč, s odkupem pohledávky za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní xxx xxx, bytem xxx.

Usnesení č. 677
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana xxx xxx, xxx, Milovice, o výměnu nájemního bytu č. x (velikosti 2+1) v ul. xxx, Milovice, za byt větší,

II. souhlasí
s výměnou nájemního bytu č. x v ul. xxx, Milovice, za byt č. x v ul. xxx, Milovice, panu xxx xxx, xxx, Milovice,

III. schvaluje
uzavření nájmu k bytu velikosti 3+1+1b, č. x, xxx, Milovice, s jistotou ve výši 21 759 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem xxx xxx, xxx, Milovice.

Usnesení č. 678
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní xxx, r.č. xxx, xxx, Lysá nad Labem, o snížení nájemného za nebytové prostory v důsledku výskytu epidemie COVID-19 na území ČR, sjednané smlouvou o nájmu nebytových prostor č. SM/07/46/N/Ka,

II. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. SM/07/46/N/Ka dle předloženého návrhu, kterým stanovuje dočasně nájemné z pronajatých prostor za období od 01.10.2020 do 31.12.2020 na částku ve výši 1 Kč/měsíc z důvodu přerušení provozu nájemce v důsledku pandemie COVID-19 a opatřeních k tomu přijatých Vládou a Parlamentem ČR, s paní xxx xxx, r.č. xxx, xxx, Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu k podpisu dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. SM/07/46/N/Ka.

Usnesení č. 679
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní xxx xxx, IČ: 43743552, K Milovicům 698/66, Lysá nad Labem, o snížení nájemného za nebytové prostory v důsledku výskytu epidemie COVID-19 na území ČR, sjednané smlouvou o nájmu nebytových prostor č. 2004-0032/SM,

II. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2004-0032/SM dle předloženého návrhu, kterým stanovuje dočasně nájemné z pronajatých prostor za období od 01.10.2020 do 31.12.2020 na částku ve výši 1 Kč/měsíc z důvodu přerušení provozu nájemce v důsledku pandemie COVID-19 a opatřeních k tomu přijatých Vládou a Parlamentem ČR, s paní xxx xxx, IČ: 43743552, K Milovicům 698/66, Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu k podpisu dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2004-0032/SM.

Usnesení č. 680
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní Blanky Götzové, IČ: 45073708, Na Vysoké Mezi 480/38, Lysá nad Labem, o snížení nájemného za nebytovéprostory v důsledku výskytu epidemie COVID-19 na území ČR, sjednané smlouvou o nájmu nebytových prostor č. 2006-0030/SM,

II. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2006-0030/SM dle předloženého návrhu, kterým stanovuje dočasně nájemné z pronajatých prostor za období od 01.10.2020 do 31.12.2020 na částku ve výši 1 Kč/měsíc z důvodu přerušení provozu nájemce v důsledku pandemie COVID-19 a opatřeních k tomu přijatých Vládou a Parlamentem ČR, s paní Blankou Götzovou, IČ: 45073708, Na Vysoké Mezi 480/38, Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu k podpisu dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2006-0030/SM.

Usnesení č. 681
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana Mgr. Radka Vonáška (speciálně pedagogická rehabilitace a reedukace), IČ: 06371124, Družstevní 522, Lysá nad Labem, o snížení nájemného za nebytové prostory o 50% v důsledku výskytu epidemie COVID-19 na území ČR, sjednané smlouvou o nájmu nebytových prostor č. 2017-0312/SM,

II. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2017-0312/SM dle předloženého návrhu, kterým stanovuje dočasně snížení o 50% nájemného z pronajatých prostor za období od 01.10.2020 do 31.12.2020 z důvodu omezení provozu nájemce v důsledku pandemie COVID-19 a opatřeních k tomu přijatých Vládou a Parlamentem ČR, s panem Mgr. Radkem Vonáškem (speciálně pedagogická rehabilitace a reedukace), IČ: 06371124, Družstevní 522, Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2017-0312/SM.

Usnesení č. 682
Rada města Lysá nad Labem

I. se seznámila
s materiálem ve věci bytové problematiky,

II. žádá
paní místostarostku Romanu Fischerovou o dopracování materiálu.

Usnesení č. 683
Rada města Lysá nad Labem

ukládá
OMI podat žádost poskytovateli dotace o změnu podmínek.

Usnesení č. 684
Rada města Lysá nad Labem

jmenuje
do školských rad následující členy za zřizovatele:
a) do Školské rady ZŠ J.A.Komenského p. Jana Buriana, Ing. Vladimíra Kopeckého
b) do Školské rady ZŠ B.Hrozného PaedDr. Věru Bodnárovou, p. Otu Balíka
c) do Školské rady ZŠ T.G.Masaryka Mgr. Karla Marka , Ing. Jitku Petrovou
na volební období 2020-2023.

Usnesení č. 685
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
osobní příplatky ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ v Lysé nad Labem dle návrhu odboru s platností od 1. 1. 2021.

Usnesení č. 686
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
přijetí darů na novoroční ohňostroj města roku 2021 do výše 20 000 Kč za jednotlivý poskytnutý dar,

II. pověřuje
starostu města Ing. Karla Otavu uzavřením darovacích smluv na novoroční ohňostroj města roku 2021.

Usnesení č. 687
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Ohňostroje na míru v.o.s. ve výši 81 000 Kč vč. DPH,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK připravit smlouvu o dílo s firmou Ohňostroje na míru v.o.s.

III. pověřuje
starostu města podepsáním smlouvy o dílo.

Usnesení č. 688
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
informaci, že dodané dokumenty, zakoupené podle smlouvy č. 2020-0275/ŠSK budou za stejných technických a právních podmínek postupně doplňovány o záznamy dalších proběhlých i budoucích večerů "Osmimilimetrové vzpomínky" o historii města. Toto přidávání bude prováděno bezplatně, jedná se o dar městu Lysá nad Labem ze strany pana Miloslava Hlavsy.

Usnesení č. 689
Rada města Lysá nad Labem

jmenuje
předsedkyní Komise regenerace MPZ Bc. Bianku Šejvlovou s účinností od 01.01.2021.

Usnesení č. 690
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s umístěním silnoproudého rozvaděče (RZ) pro připojení zásuvkových zemních boxů, určených pro prodejní stánky a podium, dále s umístěním technologického rozvaděče vodního prvku RT, umístěného ve strojovně vodního prvku na pozemku p.č. 492/14 v Lysé nad Labem,

II. schvaluje
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) s firmou ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku p.č. 492/14 v Lysé nad Labem, dle projektové dokumentace, vypracované firmou Starý a Partner, v rámci investiční akce "Rekonstrukce Parku 30. výročí osvobození",

III. pověřuje
starostu města, Ing. Karla Otavu, podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN).

Usnesení č. 691
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
seznam nabídek uchazečů o předmětnou zakázku,

II. schvaluje
nabídku vítězného uchazeče „ Společnost Lysá nad Labem “, správce společnosti: VPK Suchý s.r.o. Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky, IČO: 27085201, společník: STAVOKOMPLET spol. s.r.o. Sídlo: Zápy č.p. 251, 250 61 Zápy, IČO: 47052945, za nabídkovou cenu v 61 576 900 Kč vč. DPH,

III. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy za předpokladu schválení financování akce v ZM,

IV. předkládá
ZM ke schváleni realizaci akce "Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu Lysá nad Labem" zařazené do Seznamu akcí Programu MZe 129 300.

Usnesení č. 692
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s umístěním přípojky vodovodu a kanalizace v přilehlé ulici Legionářská, na pozemku p.č. 492/14 a 492/1 v Lysé nad Labem,

II. schvaluje
uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění a čištění odpadních vod v rámci rekonstrukce Parku 30. výročí osvobození s firmou Stavokomplet spol. s r.o., IČO 47052945, sídlem Kralovická 251, 250 61 Zápy, pro novou přípojku vodovodu a kanalizace v přilehlé ulici Legionářská na pozemku p.č. 492/14 a 492/1 v Lysé nad Labem, dle projektové dokumentace "Rekonstrukce Parku 30. výročí osvobození", vypracované PVK Projekt s.r.o., Ing. Petrem Koldovským,

III. pověřuje
starostu města, Ing. Karla Otavu, podpisem Smlouvy o dodávce vody a odvádění a čištění odpadních vod v rámci rekonstrukce Parku 30. výročí osvobození.

Usnesení č. 693
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k SoD č. 2020-0284/OMI: „1.NP radnice infocentrum, Lysá nad Labem“,

II. pověřuje
pověřuje starostu města, Ing. Karla Otavu, podpisem Dodatku č. 2 k SoD č. 2020-0284/OMI: „1.NP radnice infocentrum, Lysá nad Labem“.

Usnesení č. 694
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi Českými drahami, a. s., a Městem Lysá nad Labem,

II. pověřuje
starostu města, Ing. Karla Otavu, podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci.

Usnesení č. 695
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření dodatku č.4 k SOD 2019-0315/OMI ze dne 01.07.2019,

II. pověřuje
Ing. Karla Otavu starostu města k podepsání výše uvedeného dodatku.

Usnesení č. 696
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zpracovatele a administrátora žádosti o dotaci k projektu Sportovní haly Lysá nad Labem v programu 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, výzva 13/2020 , společnost B&P Research s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno IČO: 60724269, s nabídkou 40 tis. Kč + DPH. z důvodu nejnižší nabídkové ceny,

II. pověřuje
starostu Ing. Karla Otavu podepsáním objednávky.

Usnesení č. 697
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
paní xxx, xxx, IČO 01311581, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

paní xxx, xxx, IČO 87035235, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu
na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

panu xxx, xxx, IČO 45071951, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu
na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

panu xxx, xxx, IČO 49859421, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

paní xxx, nar. xxx, IČO 71105085, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

paní xxx, nar. xxx, IČO 70732493, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

paní xxx, nar. xxx, IČO 49262629, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

panu xxx, xxx, IČO 66753511, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

panu xxx, xxx, IČO 62018728, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu
na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

panu xxx nar. xxx, IČO 02590905, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

paní xxx, nar. xxx, IČO 04098323, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu
na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

panu xxx, nar. xxx, IČO 61497061, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč, v rámci programu
na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

panu xxx, nar. xxx, IČO 48978892, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

paní xxx, nar. xxx, IČO 43877869, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

panu xxx, nar. xxx, IČO 15328988, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

paní xxx , nar. xxx, IČO 88707903, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na
podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

paní xxx, nar. xxx, IČO 04967038, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

paní xxx, nar. xxx, IČO 04411641, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

paní xxx, nar. xxx, IČO 69013071, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu
na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

paní xxx, nar. xxx, IČO 87276984, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu
na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

paní xxx, nar. xxx, IČO 06533728, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

panu xxx, nar. xxx, IČO 69506752, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

paní xxx, nar. xxx, IČO 62782851, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

paní xxx, nar. xxx, IČO 61907359, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na
podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

panu xxx, nar. xxx, IČO 04052081, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

společnosti RELAXEASY s. r. o., IČO 09089071, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč, v rámci programu na
podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

panu xxx, nar. xxx, IČO 74300351, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

panu xxx, nar. xxx, IČO 00794503, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

paní xxx, nar. xxx, IČO 49538772, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu
na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

společnosti CENTRAL – SERVICES CZ s. r. o., IČO 24216518, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

panu xxx, nar. xxx, IČO 88890546, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

panu xxx, nar. xxx, IČO 42107466, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

paní xxx, nar. xxx, IČO 68558473, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v
rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

panu xxx, nar. xxx, IČO 73610186, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

společnosti Gastro Gurmán CZ s. r. o., IČO 24695955, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

paní xxx, nar. xxx, IČO 05529689, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

společnosti Bar – argon s. r. o., IČO 05585864, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na
podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

panu xxx, nar. xxx, IČO 03861121, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu
na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

paní xxx, nar. xxx, IČO 71105204, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu
na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

paní xxx, nar. xxx, IČO 45073767, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč, v rámci programu na
podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19

Usnesení č. 698
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajištění farmářských trhů v Lysé nad Labem,

II. pověřuje
Ing. Karla Otavu podpisem dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajištění farmářských trhů v Lysé nad Labem.
Vytvořeno 23.12.2020 13:06:02 | přečteno 12x | ernest
load