26. Usnesení RM 01.12.2020

Usnesení č. 640
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 1.12.2020 Mgr. Havelku J. a pí Fischerovou R.

Usnesení č. 641
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 01.12.2020, vč. rozšíření.

Usnesení č. 642
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
prodej části obecního pozemku p.č. 322/14, nově označeno jako pozemek p.č. 322/19, o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Litol, dle geometrického plánu č. 931-148/2020, ulice Dolejší, za kupní cenu 1 500 Kč/m2 do vlastnictví XXX XXX bytem XXX s tím, že náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku hradí kupující. Kupující hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. doporučuje
ZM dne 16.12.2020 bod I. ke schválení.

Usnesení č. 643
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
prodej obecního pozemku p.č. 3553/5 o výměře 25 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a části obecního pozemku p.č. 3481/1 nově označeného jako pozemek p.č. 3481/10 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, dle GP č. 3661-297/2020 ze dne 27.10.2020, v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2, vlastníku pozemku p.č. 650/1 v k.ú. Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. schvaluje
zřízení VB (služebnosti) ve věci vybudované kanalizačního řadu na pozemku p.č. 3481/10 v k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch obecního pozemku p.č. 3481/1, s panem XXX XXX bytem XXX, bezúplatně, na dobu neurčitou. Zřízení VB bude součástí kupní smlouvy dle bodu I.,

III. doporučuje
ZM dne 16.12.2020 bod I. ke schválení.

Usnesení č. 644
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zveřejnění záměru na dar obecních pozemků, které se nacházejí v trase Potoka od Lysé n.Labem IDVT:10185584, do vlastnictví Povodí Labe, st.p. IČ:708890005. Jedná se o pozemky parc.č. 3700/14, parc.č. 3700/15, parc.č. 3700/27, parc.č. 3826, parc.č. 3829, parc.č. 3830, parc.č. 3831, parc.č. 3833 a parc.č. 3834, všechny druhu vodní plocha (koryto vodního toku umělé) v obci a katastrálním území Lysá nad Labem. Celkem se jedná o plochu 1 916 m2. Obdarovaný hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN,

II. doporučuje
ZM dne 16.12.2020 bod I ke schválení.

Usnesení č. 645
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem část obecního pozemku p.č. 2428/1 v k.ú. Lysá nad labem nově označený jako pozemek p.č. 2428/52 o výměře 39 m2, druh pozemku zahrada, dle GP č. 3559-4/2020, vlastníkům pozemku p.č. 2428/20 k.ú. Lysá nad Labem, za cenu nájmu ve výši 5 Kč/m2/rok s tím, že nájemce uhradí nájemné za dva roky zpět a hradí náklady spojené s pořízením GP.

Usnesení č. 646
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní XXX XXX, XXX o změnu označení za nájemce k bytu č. X, XXX, XXX na paní XXX XXX, XXX,

II. schvaluje
změnu označení za nájemce k bytu č. X, XXX, Milovice z paní XXX XXX, XXX na paní XXX XXX, XXX.

Usnesení č. 647
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájmu k bytu 3+1, č. X, XXX, XXX, s jistotou ve výši 27 885 Kč, s odkupem pohledávky za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 648
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
a) uzavření plánovací smlouvy dle předloženého návrhu ve věci vybudování infrastruktury v Lysé nad Labem ul. ČSA, na pozemcích parc. č. 2875/1, 2875/73, 2875/104, 2875/105, 2877/1, 2877/3, 379/1, 379/2, 379/3, 423/2, 423/5, st.652/1, st. 652/4, st. 2506/1, st. 2485, 423/6, 2875/72, 2875/73 a 2875/77 (vlastník žadatel), parc. č. 2673/7 a 2876/1 (vlastník Město Lysá nad Labem), parc. č. 3584/3 (vlastník Středočeský kraj) všechny v k.ú. Lysá nad Labem, pro budoucí novostavbu 2 bytových domů (celkový počet 78 bytových jednotek), 2 viladomů (celkový počet 34 bytových jednotek) a 4 rodinných domů (celkový počet 8 bytových jednotek), se společností PMS, spol. s r.o., IČ:186 22 569, se
sídlem Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady,

b) uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů pro budoucí novostavbu 2 bytových domů, 2 viladomů a 4 rodinných domů, ul. ČSA, se společností PMS, spol. s r.o., IČ:186 22 569, se sídlem Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady,

c) uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně související kanalizace pro budoucí novostavbu 2 bytových domů, 2 viladomů a 4 rodinných domů, ul. ČSA, se společností PMS, spol. s r.o., IČ:186 22 569, se sídlem Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady,

II. ukládá
OSM vypracovat znění dohod dle bodu I b) a I c),

III. pověřuje
starostu města podpisem dohod dle bodu I b) a I c),

IV. předkládá
ZM dne 16.12.2020 návrh dle bodu I a) ke schválení.

Usnesení č. 649
Rada města Lysá nad Labem

I. nesouhlasí
s realizací a umístěním stavby "Lysá nad Labem, NB 0194-R230 kNN“ a trasou stavby tak, jak je v předloženém návrhu. Konkrétně s umístěním nového zemního vedení na plochu náměstí (p.p.č. 3451/2) a nové rozpojovací skříně,

II. nesouhlasí
s uzavřením předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-6010048/SoBS/VB01 s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky parc. č. 3451/82, st. 37/1, st. 38/1, 3451/49, 3584/19, 3451/27 a 3451/2 v k.ú. Lysá nad Labem pro stavbu "Lysá nad Labem, NB 0194-R230 kNN“.

Usnesení č. 650
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby „Litol, Mírová, SR402, p.č. st. 547/1“ do pozemků Města Lysá nad Labem parc.č. 90/13 a st. 547/1, v k.ú. Litol ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6027159/VB/1 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky parc. č. 90/13 a st. 547/1, v k.ú. Litol pro stavbu „Litol, Mírová, SR402, p.č. st. 547/1“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN

III. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 651
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby „Lysá nad Labem, kVN, TS, kNN, p.č. 297/1“ do pozemků Města Lysá nad Labem parc. č. 630/1, 3623/13, 3451/66, 3451/64, 3451/25 a st. 297/1, jehož součástí je budova s č.p. 253, v k.ú. Lysá nad Labem a trasou stavby ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6026014/VB/01 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky parc. č. 630/1, 3623/13, 3451/66, 3451/64, 3451/25 a st. 297/1, jehož součástí je budova s č.p. 253, v k.ú. Lysá nad Labem pro stavbu „Lysá nad Labem, kVN, TS, kNN, p.č. 297/1“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

III. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu,

IV. revokuje
své usnesení č. 471 ze dne 26.08.2020.

Usnesení č. 652
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX, bytem XXX, XXX o udělení výjimky na výkopové práce v ulici XXX před par.č. X, k.ú. Litol, z důvodu instalace vodovodní a kanalizační přípojky,

II. uděluje
výjimku z usnesení RM č. 562, bod III., ze dne 09.10.2012 panu XXX XXX, bytem XXX, XXX na výkopové práce v ulici XXX před par.č.X, k.ú. Litol, z důvodu instalace vodovodní a kanalizační přípojky.

Usnesení č. 653
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s návrhem OZV č. 3/2020 o místních poplatcích,

II. předkládá
ZM dne 16.12.2020 návrh OZV č. 3/2020 o místních poplatcích ke schválení.

Usnesení č. 654
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
Nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2020 - o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav.

Usnesení č. 655
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2020 - Ceník placeného stání na místních komunikacích.

Usnesení č. 656
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
rozšíření okruhu osob oprávněných k zakoupení parkovací známky na rok 2021 dle Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2020 o fyzické osoby s trvalým pobytem v Lysé nad Labem (Lysá nad Labem, Litol, Dvorce, Byšičky, osada Řehačka), které vlastní osobní automobil nebo které využívají služební osobní automobil k soukromým účelům.

Usnesení č. 657
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s uzavřením příkazní smlouvy s panem Martinem Hlavičkou, IČ:748 97 934, se sídlem Šnepov 15, 289 22 Ostrá na zajištění provozu na místních komunikacích a na určených pozemcích v době konání výstav pro rok 2021 za smluvní cenu 100 Kč,

II. pověřuje
starostu města podepsáním příkazní smlouvy.

Usnesení č. 658
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zakoupení vánočních balíčků pro občany v domovech pro seniory v Lysé nad Labem a v Rožďalovicích a poskytnutí dotace dětem v institucionální péči dle návrh odboru,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK vypracovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu města k podpisu veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 659
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
dotaci ve výši 38 740 Kč z Charitativního programu pro Hospic Nablízku Lysá nad Labem, z.ú. na zakoupení invalidního vozíku, zástěny k polohovacímu lůžku, celoroční pneu a dálniční známky na 4 služební automobily a mobilní telefon,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK vypracovat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 660
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
poskytnutí individuální dotace panu Lukáši Fuchsovi ve výši 100 000 Kč na opravy a údržbu letního a stálého kina a ve výši 800 000 Kč na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace za předpokladu schválení této částky v rozpočtu města r. 2021,

II. předkládá
ZM ke schválení.

Usnesení č. 661
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s uzavřením licenční smlouvy s Ochranným svazem autorským,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK připravit licenční smlouvu s Ochranným svazem autorským,

III. pověřuje
starostu města podpisem licenční smlouvy s Ochranným svazem autorským.

Usnesení č. 662
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
vyplacení odměn ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ v Lysé nad Labem za školní rok 2019/2020 z finančních prostředků státního rozpočtu.

Usnesení č. 663
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
vyplacení odměn za II. pololetí 2020 referentům, vedoucím úředníkům, ředitelce MěK a zaměstnancům v kategorii D.

Usnesení č. 664
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
nový ceník inzerce Listů s platností od 01.01.2021,

II. schvaluje
změnu odpovědného redaktora měsíčníku Listy, a to z paní Petry Fišer na paní Marii Kundrlíkovou.

Usnesení č. 665
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
termíny jednání rady města v I. pololetí roku 2021 takto: 05.01., 19.01., 02.02., 16.02., 02.03., 16.03., 30.03.,13.04.,27.04.,11.05., 25.05., 08.06., 22.06.2021,

II. předkládá
zastupitelstvu města
1) termíny jednání RM v I. pololetí r. 2021 na vědomí,
2) termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2021 na vědomí, a to takto: 17.02., 28.04. a 23.06.2021.

Usnesení č. 666
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
výsledek auditu hospodaření vybraných sportovních a společenských organizací - TSK Dynamik, z.s., FK Litol, mládežz.s., Dance Emotion Lysá nad Labem, spolek, Šachový klub Joly Lysá nad Labem, z.s., Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem, z.ú., Rodinné centrum Parníček, z.s.

Usnesení č. 667
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
11. rozpočtové opatření r. 2020 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 668
Rada města Lysá nad Labem

I. se seznámila
s předloženými variantami územní studie Nová Litol,

II. žádá
o vyjádření Výbor pro správu majetku města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 669
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 11 Smlouvy o dílo č. KÚ/10/9/OD se společností Rentel, a. s., IČ: 26128233, se sídlem Pod Třešněmi 1120/18a, Praha 5, na e-learningové vzdělávání úředníků na rok 2021,

II. pověřuje
pana starostu podpisem dodatku č. 11 Smlouvy o dílo č. KÚ/10/9/OD.

Usnesení č. 670
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 2020-0322/OMI - "Cyklověž II",

II. pověřuje
starostu města, Ing. Karla Otavu, podpisem Dodatku č. 1 k SoD č. 2020-0322/OMI - "Cyklověž II."

Usnesení č. 671
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření dohody o společném postupu mezi Městem Lysá nad Labem a vlastníkem pozemků parc. č. 152/3 a 153/16 ARS Altmann Praha spol. s r.o. ve věci stávající kanalizace pravděpodobně vedené přes tyto pozemky,

II. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou dohodu.

Usnesení č. 672
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
návrh rozpočtu na rok 2021 dle předloženého návrhu,

II. předkládá
návrh rozpočtu na rok 2021 ZM dne 16.12.2020 ke schválení.

Usnesení č. 673
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
návrh střednědobého výhledu na roky 2022 - 2026 dle předloženého návrhu,

II. předkládá
návrh střednědobého výhledu na roky 2022 - 2026 dle předloženého návrhu.
Vytvořeno 2.12.2020 17:54:02 | přečteno 8x | ernest
load