25. Usnesení RM 18.11.2020

Usnesení č. 613
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 18.11.2020 Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 614
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 18.11.2020.

Usnesení č. 615
Rada města Lysá nad Labem

I. neschvaluje
zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 3472/8 a části pozemku p.č. PK 2472/1 v k.ú. Lysá nad Labem dle zaslaného emailu ze dne 08.10.2020,

II. předkládá
ZM dne 16.12.2020 žádost o prodej pozemku p. č. 3472/8 a části pozemku p.č. PK 2472/1 v k.ú. Lysá nad Labem dle zaslaného emailu ze dne 08.10.2020 k projednání.

Usnesení č. 616
Rada města Lysá nad Labem

žádá
o stanovisko výbor pro správu majetku města.

Usnesení č. 617
Rada města Lysá nad Labem

I. revokuje
usnesení RM č. 164 ze dne 25.03.2020 z důvodu mylně uvedeného katastrálního území,

II. schvaluje
výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, k.ú. Lysá nad Labem o výměře dle geometrického plánu, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: paní XXX XXX, bytem XXX, (podíl 1/2) a paní XXX XXX, bytem XXX, (podíl 1/2), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2 000 Kč/ha/rok,

III. doporučuje
ZM dne 16.12.2020:
a) revokovat usnesení ZM č. 34 ze dne 20.05.2020,
b) schválit výkup pozemku dle bodu II.

Usnesení č. 618
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
1) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku č. SMI/08/221/N/Šm ze dne 12.03.2009 s ZVO s.r.o., IČ: 27194698, ve věci změny předmětu pronájmu pozemků a to tak, že se ruší pronájem pozemku p.č. PK 1084, PK 1083 a část PK 3498 všechny v k.ú. Lysá nad Labem. Změna předmětu pronájmu bude s účinností od 01.10.2021,

2) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku č. SMI/09/260/N/Šm ze dne 31.03.2009 se zemědělcem Liborem Hejňákem, IČ: 69001294, ve věci změny předmětu pronájmu pozemků a to tak, že se ruší pronájem pozemku p.č. 990/4 v k.ú. Lysá nad Labem. Změna předmětu pronájmu bude s účinností od 01.10.2021,

II. ukládá
OSM vypracovat znění dodatků dle bodu I v termínu do: 31.01.2021,

III. pověřuje
starostu města podpisem těchto dodatků.

Usnesení č. 619
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s LysaFree, z.s. na pozemky parc. č. st. 29/1, st. 29/8, st. 37/1, 314/4, 492/84, 610/49, 610/50, 633/11, 2104/5, 2145/7, 2165/29, 2172/13, 3451/1, 3451/21, 3451/22, 3451/40, 3451/49, 3451/59, 3451/82, 3458/2, 3481/1, 3553/2, 3564/4, 3696, 3710 a 3774 v k.ú. Lysá nad Labem, v rámci stavby "Rozšíření optické přístupové sítě LysaFree – etapa VII." Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje bezúplatně na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci č. SMI/09/428/PS/Ba z 16.12.2009. Investor uhradí vklad do KN,

II. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 620
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s LysaFree, z. s., pro stavbu „Lysá nad Labem – optická přístupová síť“, na obecní pozemky parc.č. 2876/1, 2875/79, 2673/7, 353/14 , vše v katastrálním území Lysá nad Labem,

II. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 621
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s LysaFree, z.s. na pozemky parc. č. 44/20, 54/16, 54/21, 54/30, 54/33, 54/40, 56/1, 58/4, 61/23, 72/2, 73/20, 73/32, 74/23, 77/1, 77/15, 78/2, 89/33, 111/1, 319/1, 319/2, 329/1, 329/2, 338 a 340 v k.ú. Litol., v rámci stavby "Rozšíření optické přístupové sítě LysaFree – etapa VIII." Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje bezúplatně na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci č. SMI/09/428/PS/Ba z 16.12.2009. Investor uhradí vklad do KN,

II. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 622
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s LysaFree, z. s., pro stavbu „Lysá nad Labem, Litol – optická přístupová síť“, na obecní pozemky parc.č. 73/11, 89/31, 89/33, 78/2, 89/45, 338, 87/2, 317, 322/14, 322/1, 322/11, 322/8, 322/10, 322/9, 322/7, 322/5, 322/12, 105/3, 89/15, 89/78, 89/21, 89/61, 74/6, 73/32, 73/20, st. 265/7, 61/43, 328/1 , vše v katastrálním území Litol,

II. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 623
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX, XXX, Milovice o změnu označení za nájemce k bytu č. X, XXX, Milovice, pouze na paní XXX XXX, XXX, Milovice z dosavadního označení za nájemce XXX XXX a XXX XXX, oba XXX, Milovice,

II. schvaluje
změnu označení za nájemce k bytu č. X, XXX, Milovice, pouze na paní XXX XXX, XXX, Milovice z dosavadního označení za nájemce XXX  XXXX a XXX XXX, oba XXX, Milovice.

Usnesení č. 624
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX a paní XXX XXX oba bytem XXX, Milovice o změnu označení za nájemce k bytu č. X, XXX, Milovice, pouze na paní XXX XXX z dosavadního označení za nájemce XXX XXX a XXX XXX, oba XXX, Milovice,

II. schvaluje
změnu označení za nájemce k bytu č. X, XXX, Milovice, pouze na paní XXX XXX, XXX, Milovice z dosavadního označení za nájemce XXX  XXX a XXX XXX, oba XXX, Milovice.

Usnesení č. 625
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX, bytem XXX, Milovice, o výměnu nájemního bytu č. X v ul. XXX, Milovice, za nájemní byt č. X v ul. XXX, Milovice, ve kterém bydlí paní XXX XXX s rodinou,

II. souhlasí
s výměnou nájemního bytu č. X v ul. XXX, Milovice, nájemce XXX XXX za byt č. X v ul. XXX, Milovice, nájemkyně paní XXX XXX,

III. schvaluje
uzavření nájmu k bytu 2+1 (celková výměra 66,20 m2), č. X, XXX, Milovice, s jistotou ve výši 18 470 Kč a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2, s panem XXX XXX, bytem XXX, Milovice,

IV. schvaluje
uzavření nájmu k bytu 2+1 (celková výměra 53,50 m2), č. X, XXX, Milovice, bez jistoty a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2, s paní XXX XXX, bytem XXX, Milovice.

Usnesení č. 626
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní XXX XXX, XXX, Lysá nad Labem, o povolení pokládky plovoucí podlahy na stávající parkety v bytě č. X, XXX, Lysá nad Labem,

II. schvaluje
pokládku plovoucí podlahy na stávající parkety v bytě č. X, XXX, Lysá nad Labem, pro paní XXX XXX, XXX, Lysá nad Labem, která bude zhotovená odbornou firmou na vlastní náklady žadatelky.

Usnesení č. 627
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
příkazní smlouvu k zajištění dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2021, v celkové výši 1 959 000 Kč za předpokladu schválení rozpočtu na rok 2021,

II. pověřuje
starostu města Lysá nad Labem k podpisu smlouvy za předpokladu schválení rozpočtu na rok 2021.

Usnesení č. 628
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledek vyhodnocení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Komplexní pojištění pro město Lysá nad Labem" na základě nejnižší nabídkové ceny s doporučením uzavřít pojistnou smlouvu s vybranou pojišťovnou, jejíž nabídka byla pro zadavatele vybrána jako nejlevnější, a to s pojišťovnou: Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO 47116617, s nabídkovou cenou 1 399 600 Kč na pojistné období od 01.01.2021 do 31.12.2024,

II. schvaluje
1) výsledek výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Komplexní pojištění pro město Lysá nad Labem" na pojištění majetku a odpovědnosti města,
2) uzavření pojistné smlouvy na výše uvedenou VZMR na pojištění majetku a odpovědnosti města s pojišťovnou: Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO 47116617, s nabídkovou cenou 1 399 600 Kč na pojistné období od 01.01.2021 do 31.12.2024,

III. pověřuje
starostu města podepsáním pojistné smlouvy s pojišťovnou: Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO 47116617, s nabídkovou cenou 1 399 600 Kč na pojistné období od 01.01.2021 do 31.12.2024.

Usnesení č. 629
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
Směrnici č. 10/2020 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinnostíod 01.12.2020,

II. ukládá
tajemnici realizovat Směrnici č. 10/2020 Organizační řád.

Usnesení č. 630
Rada města Lysá nad Labem

zrušuje
ke dni 18.11.2020 směrnici č. 5/2019 Odměňování a náhrady zastupitelů a členů výborů ZM a komisí RM Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem.

Usnesení č. 631
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření předložené smlouvy o poskytování právních služeb s HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 264 54 807,

II. pověřuje
pana starostu uzavřením předložené smlouvy o poskytování právních služeb s HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 264 54 807.

Usnesení č. 632
Rada města Lysá nad Labem

I. nedoporučuje
pořízení změny č. 5 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez,

II. předkládá
návrh na pořízení změny č. 5 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez zastupitelstvu města, které se bude konat dne 16.12.2020.

Usnesení č. 633
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
zastavit projednávání změny č. 2 územního plánu Lysá nad Labem,

II. předkládá
ZM návrh na zastavení projednávání změny č. 2 územního plánu Lysá nad Labem ZM, které se bude konat dne 16.12.2020.

Usnesení č. 634
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem částku ve výši 300 000 Kč z rezervy Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020 poskytnuté Ministerstvem kultury prostřednictvím města Lysá nad Labem,

II. schvaluje
návrh veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 635
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi Vykáň, Bříství a městysem Kounice v předloženém znění,

II. ukládá
Odboru vnitřních věcí vyrozumět uvedené obce a městys o přijatém usnesení.

Usnesení č. 636
Rada města Lysá nad Labem

doporučuje
ZM vyplacení mimořádné odměny svým neuvolněným členům za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství v následujících částkách:
Mgr. Jiří Havelka 7 200 Kč
Romana Fischerová 1 500 Kč
Josef Kolman 1 200 Kč

Usnesení č. 637
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s uzavřením Dodatku č.1 k Servisní smlouvě GINIS.

Usnesení č. 638
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 2020-0270/OMI - "Rekonstrukce pavilonu E ZŠ J.A.K. 1. a 2. etapa",

II. pověřuje
starostu města, Ing. Karla Otavu, podpisem Dodatku č. 1 k SoD č.2020-0270/OMI - "Rekonstrukce pavilonu E ZŠ J.A.K. 1. a 2. etapa"

Usnesení č. 639
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2020-0460/OMI – „Vybavení kmenových tříd ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem“,

II. pověřuje
starostu města, Ing. Karla Otavu, podpisem Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2020-0460/OMI – „Vybavení kmenových tříd ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem“.
Vytvořeno 19.11.2020 13:24:32 | přečteno 3x | ernest
load