24. Usnesení RM 03.11.2020

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 3. 11. 2020

Usnesení č. 591
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 03.11.2020 Mgr. Havelku J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 592
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 03.11.2020 vč. rozšíření.

Usnesení č. 593
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací a umístěním stavby "Lysá nad Labem, Jedličkova, obnova NN“ do pozemků Města Lysá nad Labem parc. č. 619/167, 619/141 a 619/13, v k.ú. Lysá nad Labem a trasou stavby ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-6010302/SOBSVB/01 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky parc. č. 619/167, 619/141, 619/13, v k.ú. Lysá nad Labem pro stavbu "Lysá nad Labem, Jedličkova, obnova NN“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

III. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 594
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6000758 /VB/01 s ČEZ Distribuce, a.s. na pozemky parc.č. 492/57, 619/16, 3723, 3731, 3732 a 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na 55 200 Kč plus DPH. Investor uhradí vklad do KN,

II. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 595
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost společnosti COM PLUS CZ a.s., IČO: 25772104, Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9, která zastupuje společnost CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, o umístění optické přípojky do nemovitosti Tyršova 609-613, Sportovní 600-602, Slepá 550-551 a Lesní 620 v Milovicích,

II. souhlasí
s umístěním optické přípojky a vnitřních rozvodů do nemovitosti Tyršova 609-613, Sportovní 600-602, Slepá 550-551 a Lesní 620 v Milovicích realizované společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,

III. pověřuje
OSM v dalším jednání se společnosti COM PLUS CZ a.s., IČO: 25772104, Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9, která zastupuje společnost CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, ve věci zavedení optické přípojky do nemovitosti Tyršova 609-613, Sportovní 600-602, Slepá 550-551 a Lesní 620 v Milovicích,

IV. souhlasí
s přijetím finančního daru od společnosti COM PLUS CZ a.s., IČO: 25772104, Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9 ve výši 35 000 Kč na vybavení domu Na Františku.

Usnesení č. 596
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájmu k bytu 2+1, č. X, XXX, Milovice, s jistotou ve výši 13 890 Kč, s odkupem pohledávky za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXX XXX, XXX, Milovice.

Usnesení č. 597
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
předložené nabídky na dodávku kolového nakladače pro TS,

II. souhlasí
s uzavřením smlouvy na dodávku kolového kloubového nakladače SCHMIDT 1610 s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější a to s dodavatelem fy PS sprint, s. r. o., Platěnice 105, 530 02 Moravany u Pardubic, IČ: 27521125, za cenu 506 990 Kč vč. DPH,

III. pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy s výše uvedeným dodavatelem.

Usnesení č. 598
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
smlouvu o poskytování servisních služeb pro kino v celkové výši 60 500 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 599
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
prodejní cenu brožury Lysá nad Labem - procházka městem za 50 Kč/ks.

Usnesení č. 600
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
aktualizovaný "Metodický pokyn k Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem",

II. předkládá
ZM ke schválení.

Usnesení č. 601
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s využitím části zahrady u vjezdu z Mírové ulice pro potřeby MŠ Dráček.

Usnesení č. 602
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
dotace z Charitativního programu takto:
dotaci ve výši 10 000 Kč na činnost pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR z.s., Základní organizace Lysá nad Labem a maximální možnou dotaci na nákup dvou postelí, matrace roštů, polštářů, povlečení, prostěrdla, chránič pro nezl. dceru paní XXX XXX, trv. bytem XXX, Lysá nad Labem,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK vypracovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu města k podpisu veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 603
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
rezignaci Ing. Jana Marka na mandát člena Zastupitelstva města Lysá nad Labem,

II. vydává
Mgr. Radce Bláhové Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 604
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
návrh pana Elicera, předsedy místní organizace TOP 09, na členy komisí a výborů,

II. předkládá
ZM návrh dne 16.12.2020 na vědomí.

Usnesení č. 605
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
rezignaci Ing. Karolíny Stařecké z pozice předsedkyně a členky Komise regenerace MPZ,

Usnesení č. 606
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
rezignaci paní Olgy Kovaříkové na členství v Komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch,

II. odvolává
paní Olgu Kovaříkovou z Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch, a to ke 03.11.2020,

III. jmenuje
pana Matěje Kodeše členem Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch s účinností od 04.11.2020.

Usnesení č. 607
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis Komise pro rozvoj města a životní prostředí ze dne 06.10.2020.

Usnesení č. 608
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
Směrnici č. 09/2020 Inventarizace majetku a závazků.

Usnesení č. 609
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
10. rozpočtové opatření r. 2020 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 610
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
Návrh dodatku č.3 k SOD 2019-0315/OMI "Rekonstrukce bytového domu Na Františku 235".

Usnesení č. 611
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
návrh řešení na ošetření stromů na hřbitově,

II. schvaluje
návrh řešení na ošetření stromů na hřbitově a uzavřením smlouvy o dílo s Janem Svárovským, Korce 18, 472 01, Dubá, IČO: 66994161,v celkové výsi 457 370 Kč vč. DPH,

III. pověřuje
pana starostu k uzavření výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 612
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
slevu ve výši 50 % z příslušných cen za inzerci v Listech od č. 12/2020 do č. 2/2021,

II. schvaluje
záměr stanovit nájemné z nebytových prostor, pozemků vlastněných městem Lysá nad Labem a záborů veřejného prostranství za měsíce 10, 11 a 12/2020, snížením o 50 % pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které měly omezený provoz, a na částku ve výši 1 Kč/měsíc pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které měly přerušený provoz,

III. vyzývá
dotčené fyzické osoby podnikající a právnické osoby, aby podaly žádost o snížení či prominutí nájemného, včetně ověřeného čestného prohlášení o omezení či přerušení provozu,

IV. konstatuje
že je připravena schválit příslušné dodatky k příslušným smlouvám dle výše uvedených usnesení Rady města,

V. doporučuje
ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Lysá nad Labem, aby snížili nájemné v nebytových prostorech za měsíce 10, 11, 12/2020 fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám buď o 50 % v případě omezeného provozu, anebo na částku 1 Kč/měsíc v případě přerušeného provozu, přičemž tyto dotčené osoby podají žádost o snížení či prominutí nájemného včetně ověřeného čestného prohlášení o omezení či přerušení provozu.
Vytvořeno 4.11.2020 12:56:12 | přečteno 3x | ernest
load