23. Usnesení RM 20.10.2020

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 20. 10. 2020

Usnesení č. 569
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 20.10.2020 pí Fischerovou R. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 570
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
rozšíření programu o bod č. 22 Schválení výsledku VŘ na VZMR na dodávky k akci s názvem: "Vybavení 1.NP - Radnice - Infocentrum, Lysá nad Labem".

Usnesení č. 571
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 20.10.2020 vč. rozšíření.

Usnesení č. 572
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování elektrické přípojky na obecním pozemku p. č. 3491/1 a 3500/2, oba v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Tři chalupy, ve prospěch pozemku p. č. PK 1235, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. ukládá
Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.01.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 573
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení VB (služebnosti) ve věci vybudovaného vodovodního řadu a veřejného osvětlení na pozemku p.č. 610/90 v k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch obecního pozemku p.č. st.610/49 v k.ú. Lysá nad Labem dle předloženého návrhu,

II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy dle bodu I.

Usnesení č. 574
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p.č. 3042/12 o výměře 133 m2, k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem Aloisem Zumrem IČ: 47528982, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku,

II. ukládá
OSM vypracovat znění smlouvy dle bodu I. Termín do 31.01.2021,

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 575
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě se Správou železnic, státní organizací jako oprávněným a Středočeským krajem jako investorem na obecní pozemky parc. č. 610/87; 610/89 a 621/2 v k.ú. Lysá nad Labem na přeložku drážních kabelů ČD Telematika, která byla součástí stavby „Oprava mostu ev. Č. 272-006 - Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na 4 350 Kč plus DPH. Investor uhradí vklad do KN,

II. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 576
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
obnovení příjmu žádosti na nájem bytů v Milovicích.

Usnesení č. 577
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájmu k bytu 2+1, č. X, XXX, XXX, s jistotou ve výši 17 175 Kč, s odkupem pohledávky za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, XXX, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 578
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájmu k bytu 3+1, č. X, XXX, XXX, s jistotou ve výši 27 885 Kč, s odkupem pohledávky za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXX XXX, XXX, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 579
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájmu k bytu 1+1, č. X, XXX, Milovice, s jistotou ve výši 11 670 Kč, s odkupem pohledávky za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, XXX, Milovice.

Usnesení č. 580
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
bezúplatný převod části obecních pozemků vzniklých na základě GP č. 3525a-153/2019, pozemek pč. 621/2 nově označený jako ppč. 621/109 k.ú. Lysá n.L. výměra 40 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek pč.610/9 nově označený jako ppč. 610/9 díl c k.ú. Lysá n.L. výměra 97 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek pč. 621/56 nově označený jako ppč. 621/56 díl b k.ú. Lysá n.L. výměra 28 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek pč. 610/5 nově označený jako ppč. 610/5 díl a k.ú. Lysá n.L. výměra 21 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice,
do vlastnictví Středočeského kraje s tím, že nabyvatel hradí náklady na pořízení geometrického plánu na
předmět převodu a náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

II. doporučuje
ZM dne 16.12.2020 bezúplatný převod ke schválení.

Usnesení č. 581
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
Výběr zhotovitele stavby: Vložkování kanalizace v ul. Dukelská firmu TRASKO BVT s.r.o. Vyškov za nabídkovou cenu 2 850 020 Kč vč. DPH,

II. pověřuje
starostu města Ing. Karla Otavu podpisem smlouvy o dílo s firmou TRASKO BVT s.r.o. Vyškov.

Usnesení č. 582
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
platnost smlouvy o připojení k distribuční soustavě č.: 320090151283 s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o.,

Usnesení č. 583
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
podanou žádost o udělení vyjímky ve věci zpoplatnění informačních cedulí o provozovnách nábytku BENDEX a sportovních potřeb ARA SPORT a jejich umístění na území města Lysá nad Labem,

II. schvaluje
umístění reklamních poutačů na sloupech VO mimo reklamních poutačů typu A na území města Lysá nad Labem dle předložené žádosti bez poplatku,

III. ukládá
OSM v případě obdobných žádostí v rámci rekonstrukce ulice ČSA a ulice Mírová postupovat obdobně.

Usnesení č. 584
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
návrh Plánu zimní údržby 2020/2021,

II. schvaluje
Plán zimní údržby 2020/2021.

Usnesení č. 585
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
kupní smlouvu na nákup DCI Serveru DOLBY IMS-3000 pro městské kino ve výši 186 340 Kč.

Usnesení č. 586
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
žádost pana XXX o veřejné provedení filmů z cyklu - historie Sbor dobrovolných hasičů,

II. bere na vědomí
potvrzení o přijetí platby a informace k obsahu disku.

Usnesení č. 587
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
prodejní cenu kalendáře Město Lysá nad Labem 2021 za 80 Kč/ks, prodejní cenu knihy Nymbursko z nebe za 350 Kč/ks a prodejní cenu knihy Labe od pramene po Hřensko za 360 Kč/ks.

Usnesení č. 588
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zápis z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ze dne 07.10.2020,

II. souhlasí
s Metodickým pokynem k Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem,

III. předkládá
Metodický pokyn k Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem ZM dne 16.12.2020 ke schválení.

Usnesení č. 589
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
že vydavatelem městského zpravodaje LISTY bude od 01.01.2021 Městská knihovna Lysá nad Labem.

Usnesení č. 590
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledek VŘ na VZMR na základě jediné nabídky firmy MY DVA group a.s., se sídlem Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7, IČ: 29030684, s cenou 170 000,80 Kč bez DPH,

II. schvaluje
1) výsledek výběru dodavatele na VŘ VZMR na dodávky, k akci s názvem: "Vybavení 1.NP - Radnice - Infocentrum, Lysá nad Labem"
2) uzavření kupní smlouvy na výše uvedenou VZMR na dodávky s dodavatelem: MY DVA group a.s., se sídlem Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7, IČ: 29030684, s cenou 170 000,80 Kč bez DPH,
3) přesun finančních prostředků ve výši 500 000 Kč z položky Vzduchotechnika MěÚ na položku IC zřízené po MěP,

III. pověřuje
starostu města, Ing. Karla Otavu, podepsáním kupní smlouvy s dodavatelem: MY DVA group a.s., se sídlem Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7, IČ: 29030684, s cenou 170 000,80 Kč bez DPH.
Vytvořeno 26.10.2020 9:05:43 | přečteno 11x | ernest
load