21. Usnesení RM 06.10.2020

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 6. 10. 2020

Usnesení č. 545
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 06.10.2020 p. Kolmana J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 546
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 06.10.2020 včetně rozšíření.

Usnesení č. 547
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pronájem části obecního pozemku p.č. 493/7 a 493/16 o celkové výměře 60 m2, oba druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem zvelebování a údržby zeleně, s panem XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za cenu nájmu 1 Kč/rok s tím, že se jedná o pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a pozemek bude volně přístupný široké veřejnosti,

II. ukládá
Odboru SM vypracovat znění nájemní smlouvy dle bodu I,

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 548
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p.č. 3518/9, o výměře 112 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch České republiky - Státní pozemkový úřad,

II. doporučuje
ZM dne 21.10.2020 schválit uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva dle bodu I.

Usnesení č. 549
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pronájem části obecního pozemku p. č. 487/4 o výměře 2 m2, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Sokolská, společnost EKO - voda s.r.o. IČ: 06621783 se sídlem Jeronýmova 674, 28002 Kolín IV., za cenu 2 000 Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem umístění a provozování automatu na stolní vodu od 01.12.2020,

II. ukládá
Odboru SM vypracovat znění nájemní smlouvy dle bodu I,

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 550
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 2876/1, k. ú. Lysá nad Labem, ul. ČSA, ve prospěch pozemku p. č. 2875/56, k.ú. Lysá nad Labem, se SJM XXX a XXX XXX, bytem Lysá n.L., za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá
Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.12.2020,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 551
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s umístěním pylonu na pozemcích p. č. 621/2 a 621/100, v k.ú. Lysá nad Labem, zapsaných na LV 3183 dle smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s Tesco Stores ČR a.s. na obecní pozemky parc. č.621/2 a 621/100 v k.ú. Lysá nad Labem pro umístění reklamního pylonu za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

III. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 552
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s realizací stavby "V1991_1992-TR Čechy Střed-TR Milovice" a umístěním stavby do obecních pozemků 2825/1 (PK), 2686/2, 3592, 3590 (PK), 2767/1 (PK), 3587, 2823/9.
Podmínky souhlasu:
- žadatel uzavře s Městem Lysá nad Labem Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky dotčené stavbou
- investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Usnesení č. 553
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
návrh Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – připojení poz. parc. č. st. 158/1 na VaK města, v ul. Poděbradova,

II. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené Dohody.

Usnesení č. 554
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost č. 3/2020.

Usnesení č. 555
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
umístění paní XXX XXX, trvale bytem XXX, Lysá nad Labem do bytu č. X v Domě s pečovatelskou službou, Masarykova čp. 1102, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 556
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 100 000 Kč z rezervního fondu do fondu investičního ZUŠ F. A. Šporka.

Usnesení č. 557
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
účast ZŠ J. A. Komenského, Komenského 1534, Lysá nad Labem v projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání "Šablony OP VVV III" od 01.01.2021.

Usnesení č. 558
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
8. rozpočtové opatření r. 2020 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 559
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledek hodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny s doporučením uzavřít na výše uvedenou veřejnou zakázku smlouvu s vybraným zhotovitelem, jehož nabídka byla pro zadavatele vybrána jako nejlevnější, a to se zhotovitelem: EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472,757 01 Valašské Meziříčí s nabídkovou cenou 6 958 512 Kč bez DPH tedy 8 419 799,52 Kč včetně DPH, IČ: 27772179,

II. schvaluje
1) výsledek výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Protipovodňová opatření města a ORP Lysá nad Labem"
2) uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku se zhotovitelem: EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472,757 01 Valašské Meziříčí s nabídkovou cenou 6 958 512 Kč bez DPH tedy 8 419 799,52 Kč včetně DPH, IČ: 27772179,

III. pověřuje
starostu města podepsáním smlouvy o dílo se zhotovitelem EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472,757 01 Valašské Meziříčí s nabídkovou cenou 6 958 512 Kč bez DPH tedy 8 419 799,52 Kč včetně DPH, IČ: 27772179.

Usnesení č. 560
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí užívacích práv k Programovému vybavení a Datovým souborům ÚRS s dodavatelem ÚRS CZ a.s., IČ: 47115645, se sídlem: Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice,

II. pověřuje
starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí užívacích práv k Programovému vybavení a Datovým souborům ÚRS.

Usnesení č. 561
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s uzavřením Smlouvy na poskytování služeb KIVS - CMS se společností O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336.

Usnesení č. 562
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
z důvodu komfortu cestujících změnu provozního řádu záchytného parkoviště P + R s účinností od 01.11.2020 spočívající v prodloužení bezplatné doby parkování na 20 hodin.

Usnesení č. 563
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
rozhodnutí ministryně MMR č.j. MMR-24391/2020-26 ze dne 25.08.2020, ve znění opravného rozhodnutí č.j. MMR-24391/2020-26/1 ze dne 14.09.2020, ve věci finanční opravy ve výši 2 % poskytnuté dotace, tj. částky 315 387,50 Kč, k parkovišti P + R v Lysé nad Labem s reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007561,

II. konstatuje
že městu vznila škoda ve výši 315 387,50 Kč vzniklou finanční opravou ve výši 2 % poskytnuté dotace z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu s reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007561 s názvem Parkoviště P + R v Lysé nad Labem v důsledku chybných podmínek veřejné zakázky, které připravila obchodní společnost Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o., IČ: 03920071,

III. ukládá
panu starostovi ve spolupráci s městským právníkem uplatnit nárok na náhradu škody ve výši 315 387,50 Kč po obchodní společnosti Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o., IČ: 03920071.

Usnesení č. 564
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
cenovou nabídku firmy SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 za a) výkon služby BOZP za cenu 133 000 Kč bez DPH a za b) výkon služby TDI za cenu 471 500 Kč bez DPH, na akci komunikace Tesco,

II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Vytvořeno 6.10.2020 12:17:44 - aktualizováno 6.10.2020 12:22:57 | přečteno 20x | ernest
load