20. Usnesení RM 21.09.2020

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 21. 9. 2020

Usnesení č. 522
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu ze dne 21.09.2020 Mgr. Havelku J. a Fischerovou R.

Usnesení č. 523
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 21.09.2020.

Usnesení č. 524
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v nemovitosti o celkové výměře 144,57 m2, která se nachází na pozemku parc. č. st. 29/8, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, jehož součástí je budova č. p. 1745, na adrese Přemyslova 1745/14, Lysá nad Labem, na dobu neurčitou a se stanoveným nájmem ve výši 1 Kč/ročně, pro Českou republiku – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, se sídlem Na Baních 1535, 156 00 Praha – Zbraslav, IČ: 75151481,

II. pověřuje
starostu k podepsání výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 525
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní XXX XXX, bytem XXX, Milovice, o výměnu nájemného bytu č. X v ul. XXX, Milovice, za byt č. X v ul. XXX, Milovice,

II. souhlasí
s výměnou nájemného bytu č. X v ul. XXX, Milovice, za byt č. X v ul. XXX, Milovice, paní XXX XXX, bytem XXX, Milovice,

III. schvaluje
uzavření nájmu k bytu 1+1, č. X, XXX, Milovice, s jistotou ve výši 11 411 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXX XXX, bytem XXX, Milovice.

Usnesení č. 526
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX, XXX, Milovice o zapsání manželky paní XXX XXX, XXX, Milovice do nájemní smlouvy jako spolunájemníka k bytu 2+1, č. X, XXX, Milovice,

II. schvaluje
zapsání manželky paní XXX XXX, XXX, Milovice do nájemní smlouvy jako spolunájemníka s panem XXX XXX, XXX, Milovice, k bytu 2+1, č. X, XXX, Milovice.

Usnesení č. 527
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost ze dne 27.08.2020 o projednání možnosti vybudování kanalizačního a vodovodního řadu v ulici Luční a žádost, aby komunikace v ulici Luční byla zapsána v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,

II. konstatuje
že do ulice Luční budou v rámci rekonstrukce ulice ČSA vyvedeny odbočky pro kanalizační a vodovodní řad a na základě usnesení ZM 135/II ze dne 09.09.2020 bude komunikace v ulici Luční zapsána do katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace.

Usnesení č. 528
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6021973/VB/01 s ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek parc. č. 2126/34, k.ú. Lysá nad Labem. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na 1000 Kč plus DPH. Investor uhradí vklad do KN,

II. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 529
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6006205/1 s ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek parc. č. 3590 v k.ú. Lysá nad Labem. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na 3 580 Kč plus DPH. Investor uhradí vklad do KN,

II. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 530
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6024366/001 s ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek parc. č. 309/1, v k.ú. Litol. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na 4 200 Kč plus DPH. Investor uhradí vklad do KN,

II. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 531
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost společnosti COM PLUS CZ a.s., IČO: 25772104, Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9, která zastupuje společnost CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, o umístění optické přípojky do nemovitosti Tyršova 609-613, Sportovní 600-602, Slepá 550-551 a Lesní 620 v Milovicích,

II. odkládá
projednání žádosti o umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů do nemovitosti Tyršova 609-613, Sportovní 600-602, Slepá 550-551 a Lesní 620 v Milovicích realizované společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,

III. ukládá
paní místostarostce jednat s firmou o podmínkách umístění.

Usnesení č. 532
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s umístěním závlahového vodovodního přivaděče DN 200 (mm) společnosti Pěstitel Stratov do obecních pozemků parc. č. 3612/1 a 3612/2 v k. ú. Lysá nad Labem. Podmínky souhlasu:
- žadatel uzavře s Městem Lysá nad Labem Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
- investor uhradí kolek pro vklad do KN

II. schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Pěstitel Stratov na obecní pozemky parc. č.3612/1 a 3612/2 v k. ú. Lysá nad Labem pro stavbu "Závlahová nádrž a přivaděč Milovice“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- investor uhradí kolek pro vklad do KN

III. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 533
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
navýšení personálního obsazení OŠSVZaK o 1 pracovní úvazek na pracovní pozici orgánu sociálně-právní ochrany dětí,

II. souhlasí
1. S využitím kanceláře č. 211 dle důvodové zprávy pro OŠSVZaK,
2. S přestěhováním propagačních materiálů města do nově vzniklého infocentra nebo do jiných vhodných prostor,

III. ukládá
1. Tajemnici upravit Organizační řád MěÚ Lysá nad Labem ve smyslu diskuze,
2. Tajemnici MěÚ Lysá nad Labem vypsat výběrové řízení na pracovní pozici orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Usnesení č. 534
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
prodloužení termínu spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem na reprezentaci profi týmu zumby na zahraničních soutěžích do konce roku 2021,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK připravit dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem,

III. předkládá
ZM ke schválení.

Usnesení č. 535
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro šťastný život seniorů ze dne 02.09.2020.

Usnesení č. 536
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis Komise pro rozvoj města a životní prostředí ze dne 01.09.2020.

Usnesení č. 537
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zadávací dokumentaci a zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Komplexní pojištění pro město Lysá nad Labem",

II. pověřuje
starostu města podpisem zadávací dokumentace pro tuto veřejnou zakázku,

III. souhlasí
se jmenováním členů a náhradníků hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení :
člen komise - náhradník člena komise
1) Ing. Alena Novotná - Mgr. Ludmila Procházková
2) Ing. Bc. Markéta Vinklerová - Mgr. Martin Dostál DiS.
3) Dana Fidrantová - Marie Krmenčíková

Usnesení č. 538
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
jako vítězného uchazeče veřejné zakázky na rekonstrukci oplocení dětského areálu v Čechově ulici pana Pavla Rubeše, IČO: 49862324 za částku 876 269 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 539
Rada města Lysá nad Labem

předkládá
žádost obce Starý Vestec o mimořádný finanční příspěvek na nákup použitého cisternového požárního vozidla dne 21.10.2020 k projednání.

Usnesení č. 540
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
skutečnost, že je potřeba zahájit VZMR na dodávku s názvem "Vybavení Infocentra, Lysá nad Labem",

II. schvaluje
zahájení VZMR na dodávku s názvem "Vybavení Infocentra, Lysá nad Labem".

Usnesení č. 541
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
I. zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
na změnu předmětu pronájmu pozemků dle uzavřené smlouvy o nájmu pozemku SMI/08/221/N/Šm ze dne 12.03.2009
včetně dodatku č. 1 a to tak, že se ruší pronájem pozemku p.č. PK 1084, PK 1083 a část PK 3498 všechny v k.ú. Lysá
nad Labem. Změna předmětu pronájmu bude upravena dodatkem č. 2 ke smlouvě o nájmu s účinností od 01.10.2021,

II. zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
na změnu předmětu pronájmu pozemků dle uzavřené smlouvy o nájmu pozemku SMI/09/260/N/Šm ze dne 31.03.2009
včetně dodatku č. 1 a č. 2 a to tak, že se ruší pronájem pozemku p.č. 990/4 v k.ú. Lysá nad Labem. Změna předmětu
pronájmu bude upravena dodatkem č. 3 ke smlouvě o nájmu s účinností od 01.10.2021.
Vytvořeno 22.9.2020 9:54:35 | přečteno 15x | ernest
load