19. Usnesení RM 08.09.2020

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 8. 9. 2020

Usnesení č. 505
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu p. Kolmana J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 506
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 08.09.2020 vč. rozšíření.

Usnesení č. 507
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zveřejnění záměru na prodej část obecního pozemku p.č. 2428/1 v k.ú. Lysá nad labem nově označený jako pozemek p.č. 2428/52 o výměře 39 m2, druh pozemku zahrada, dle GP č. 3559-4/2020, do vlastnictví SJM XXX a XXX XXX, za kupní cenu ve výši 1500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením GP a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. doporučuje
ZM dne 21.10.2020 bod I ke schválení.

Usnesení č. 508
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p.č. 3042/12 o výměře 133 m2, k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem XXX XXX IČ: 47528982, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39 v platném znění, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

Usnesení č. 509
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s umístěním stavby "Lysá nad Labem, Komenského, kVN, p.č.2652/2“ do pozemků Města Lysá nad Labem parc. č. 353/13, 351/3, 344/1, 3458/2, 2646/2 a 2646/1, v k.ú. Lysá nad Labem a trasou stavby ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6026730/SOBS/01 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky parc. č.353/13, 351/3, 344/1, 3458/2, 2646/2 a 2646/1, v k.ú. Lysá nad Labem pro stavbu "Lysá nad Labem, Komenského, kVN, p.č.2652/2“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- investor uhradí kolek pro vklad do KN

III. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 510
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/8, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Okrsek, ve prospěch pozemku p. č. st. 112/1 jehož součástí je budova s číslem popisným 91, k.ú. Lysá nad Labem, a ve prospěch pozemku p. č. st.112/2 jehož součástí je budova s číslem popisným 1139, k.ú. Lysá nad Labem, s vlastníky XXX XXX, bytem Lysá n.L. a XXX XXX bytem Praha, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá
Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.11.2020,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 511
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX, bytem XXX, Milovice, o výměnu nájemního bytu č. X v ul. XXX, Milovice, za byt č. X v ul. XXX, Milovice,

II. souhlasí
s výměnou nájemního bytu č. X v ul. XXX, Milovice, za byt č. X v ul. XXX, Milovice, panu XXX XXX, bytem Lesní 620/7, Milovice,

III. schvaluje
uzavření nájmu k bytu 2+1, č. X, XXX, Milovice, s jistotou ve výši 15 385 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, bytem XXX, Milovice.

Usnesení č. 512
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX – JPC s.r.o., IČ: 27249174, Školní nám. 49, Lysá nad Labem, o snížení nájemného za nebytové prostory v důsledku výskytu epidemie COVID-19 na území ČR, sjednané smlouvou o nájmu nebytových prostor č. 2005-0004/SM,

II. neschvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2005-0004/SM dle předloženého návrhu, kterým stanovuje dočasně nájemné z pronajatých prostor za období od 01.04.2020 do 30.06.2020 na částku ve výši 1 Kč/měsíc z důvodu omezení provozu nájemce v důsledku pandemie COVID-19 a opatřeních k tomu přijatých Vládou a Parlamentem ČR, s panem XXX XXX – JPC s.r.o., IČ: 27249174, Školní nám. 49, Lysá nad Labem, a to z důvodu, že žadatel čerpal finanční prostředky z programu na podporu podnikatelů.

Usnesení č. 513
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s realizací náhradní trasy závlahového potrubí na pozemku p. č. 3269 v trase předložené žadatelem Závlahy Přerov nad Labem s.r.o.
Podmínky souhlasu:
- majitel závlahového potrubí uzavře s Městem Lysá nad Labem Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
- návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti předloží žadatel

Usnesení č. 514
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
současný stav třídění pytlového sběru,

II. souhlasí
s přechodem systému třídění pytlového sběru na řešení firmy JRK Česká republika s.r.o.,

III. pověřuje
starostu podpisem smlouvy o právu užívání aplikace ECONIT a smlouvy o zpracování osobních údajů prostřednictvím aplikace ECONIT,

IV. ukládá
tajemnici vypracování nové OVZ o místních poplatcích.

Usnesení č. 515
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s poskytnutím příspěvku z rozpočtu města ve výši 67 000 Kč Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem, který je podmínkou k získání účelové dotace z Rezervy Programu regenerace, na 2. etapu rekonstrukce bývalé kočárovny,

II. doporučuje
ZM ke schválení.

Usnesení č. 516
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
dotaci z Charitativního programu ve výši 15 000 Kč na výměnu Babyboxu v Nymburce,

II. schvaluje
uvedení znaku města Lysá nad Labem na listině dárců umístěné na dvířkách babyboxu a na www.babybox.cz,

III. ukládá
odboru ŠSVZaK vypracovat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem,

IV. pověřuje
starostu města k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 517
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
vydání brožury MVDr. Jana Kořínka - Lysá nad Labem/procházka městem.

Usnesení č. 518
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
a) vypovězení dosavadní smlouvy uzavřené dne 28.08.2018 se společností MEDIATEL CZ, s. r. o., se sídlem Líbalova 2348/1, Praha 4 - Chodov, 149 00, IČ: 06554008,
b) uzavření nové smlouvy o zveřejnění se společností MEDIATEL CZ, s. r. o., se sídlem Líbalova 2348/1, Praha 4 - Chodov, 149 00, IČ: 06554008.

Usnesení č. 519
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o kontrolní činnosti s firmou ATLAS AUDIT s.r.o. na veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací města za rok 2020 a dále ověření procesu sestavení účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2020 spolu s kontrolou inventarizací majetků a závazků organizací a správy majetků svěřených městem jako zřizovatelem,

II. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy za předpokladu schválení 7. rozpočtového opatření zastupitelstvem města dne 09.09.2020.

Usnesení č. 520
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
panu XXX XXX, nar. XXX, IČO 66491266, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX XXX, nar. XXX, IČO 70395691, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX XXX, nar. XXX, IČO 87067978, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX XXX, nar. XXX, IČO 07793065, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX XXX, nar. XXX, IČO 13290037, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

společnosti CK Arcadia Air s. r. o., IČO 27449491, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

společnosti Gastro Gurmán CZ s. r. o., IČO 24695955, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX XXX, nar. XXX, IČO 05529689, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

společnosti CENTRAL – SERVICES CZ s. r. o., IČO 24216518, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

panu XXX XXX, nar. XXX, IČO 61497061, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

panu XXX XXX, nar. XXX, IČO 42107466, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19.

Usnesení č. 521
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledek vyhodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny s doporučením vystavit objednávku na zhotovení díla se společností: STAVOKOMPLET spol. s.r.o., IČO: 470 52 945, se sídlem 250 61 Zápy, č.p. 251, s cenovou nabídkou 188 286 Kč bez DPH,

II. schvaluje
výsledek výběru dodavatele na zhotovení vodovodní přípojky do objektu č.p. 892 Na Františku a tuto cenovou nabídku.
Vytvořeno 9.9.2020 12:26:42 | přečteno 16x | ernest
load