18. Usnesení RM 02.09.2020

Usnesení č. 499

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu dne 02.09.2020 Mgr. Havelku J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 500

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program jednání dne 02.09.2020.

Usnesení č. 501

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu na prodej obecních pozemků parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři pozemky v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny společnosti Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161, za cenu 1000 Kč/m2, s tím že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. doporučuje

ZM dne 09.09.2020 návrh dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 502

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

cenovou nabídku společnosti PowerCem Czech Republic, IČ: 76355390, na rekonstrukci ostatní plochy asfaltovým krytem u vlakového nádraží z Litolské strany v hodnotě 1 353 798,80 Kč vč. DPH,

II. souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo se společností PowerCem Czech Republic, IČ: 76355390, na rekonstrukci ostatní plochy asfaltovým krytem u vlakového nádraží z Litolské strany v hodnotě 1 353 798,80 Kč vč. DPH,

III. pověřuje

starostu Města Lysá nad Labem podepsat smlouvu o dílo se společností PowerCem Czech Republic, IČ: 76355390, na rekonstrukci ostatní plochy asfaltovým krytem u vlakového nádraží z Litolské strany v hodnotě 1 353 798,80 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 503

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

a) výši odměny pro místní komisi takto:

člen ve výši 2 086 Kč, předseda ve výši 2 500 Kč,

b) příplatek ve výši 400 Kč pro každého člena okrskové volební komise za výkon funkce při souběhu voleb do zastupitelstva Středočeského kraje a místního referenda,

II. předkládá

ZM dne 09.09.2020 výši odměn ke schválení.

Usnesení č. 504

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

došlé nabídky na možnosti čerpání úvěru ze čtyř bank - Česká Spořitelna, a.s., ČSOB, a.s., Komerční banka, a.s. a UniCredit Bank, a.s.,

III. předkládá

Finančnímu výboru nabídky jednotlivých bank k projednání.

 
Vytvořeno 3.9.2020 8:32:23 | přečteno 12x | ernest
load