17. Usnesení RM 26.08.2020

Usnesení č. 464
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu ze dne 26.08.2020 Mgr. Havelku J. a Kolmana J.

Usnesení č. 465
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 26.08.2020 vč. rozšíření.

Usnesení č. 466
Rada města Lysá nad Labem

I. neschvaluje
zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 2165/29 v k.ú. Lysá nad Labem dle zaslané žádosti ze dne 27.07.2020 pod č.j. SM/54480/2020,

II. předkládá
ZM dne 09.09.2020 žádost o prodej části pozemku p.č. 2165/29 v k.ú. Lysá nad Labem k projednání.

Usnesení č. 467
Rada města Lysá nad Labem

I. neschvaluje
zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 772/1 v k.ú. Lysá nad Labem dle zaslané žádosti ze dne 02.08.2020 pod č.j. SM/56265/2020,

II. předkládá
ZM dne 09.09.2020 žádost o prodej pozemku p.č. 772/1 v k.ú. Lysá nad Labem k projednání.

Usnesení č. 468
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p.č. 493/7 a 493/16 o celkové výměře 60 m2, oba druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem zvelebování a údržby zeleně, s panem XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za cenu nájmu 1 Kč/rok s tím, že se jedná o pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a pozemek bude volně přístupný široké veřejnosti.

Usnesení č. 469
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMI/14/0025/N/Jav ze dne 27.03.2014. Změna spočívá ve změně nájemce, novým nájemcem bude XXX XXX. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o nájmu uzavřené dne 27.03.2014 nezměněny.

Usnesení č. 470
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
a) skutečnost, že Zastupitelstvo Středočeského kraje hlasováním č. 99 ze dne 03.08.2020 schválilo revokaci usnesení o úplatném nabytí pozemků v Lysé nad Labem pro účel výstavby areálu Světa záchranářů,

b) písemnost ze dne 12.06.2020 pod č.j. SM/40550/2020 od Českého svazu ochránců přírody s návrhem odkupu výše uvedených pozemků za cenu 1,5 mil. Kč,

II. doporučuje
ZM dne 09.09.2020 revokovat usnesení ZM č. 118 ze dne 31.07.2019,

III. předkládá
ZM dne 09.09.2020 k projednání písemnost ze dne 12.06.2020 pod č.j. SM/40550/2020 od Českého svazu ochránců přírody.

Usnesení č. 471
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s realizací stavby s názvem „Lysá nad Labem, kVN, TS, kNN, p.č. 297/1“, podle předložené situace stavby,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6026014/VB/01 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky parc. č. 3451/66, 3451/64, 3451/25 a parc. č. st. 297/1 jehož součástí je budova s č.p. 253, v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Lysá nad Labem, kVN, TS, kNN, p.č. 297/1“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a v registru smluv
- investor uhradí kolek pro vklad do KN
- schválení prodeje části pozemku p. č. 3451/66 zastupitelstvem města

III. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu za podmínky schválení záměru prodeje části pozemku p. č. 3451/66 zastupitelstvem města,

IV. schvaluje
zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 3451/66 v k. ú. Lysá nad Labem o výměře cca 27 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za cenu 1 500 Kč/m2 na vybudování kompaktní kabelové trafostanice,

V. předkládá
bod IV. zastupitelstvu města k projednání.

Usnesení č. 472
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s umístěním stavby "Lysá nad Labem, ul. Boženy Němcové, k.ú. Litol, přeložka STL plynovodní přípojky pro čp. 251/16, č.stavby: 8800099246 “ do pozemku Města Lysá nad Labem parc. č. 82/3 , v k.ú. Litol a trasou stavby ve smyslu předloženého návrhu. Podmínkou souhlasu je realizace stavby po 02.06.2023 z důvodu trvající záruky na nový chodník,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800099246_ 1 /BVB/P a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o., na obecní pozemek parc. č. 82/3 , v k.ú. Litol, pro stavbu "Lysá nad Labem, ul. Boženy Němcové, k.ú. Litol, přeložka STL plynovodní přípojky pro čp. 251/16, č.stavby: 8800099246“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- investor uhradí kolek pro vklad do KN
- ve smlouvě bude uvedena realizace stavby po 02.06.2023 z důvodu trvající záruky na nový chodník,

III. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 473
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
Návrh plánovací smlouvy - připojení parc. č. st. 158/1, na vodovod a kanalizaci města, v ul. Poděbradova,

II. předkládá
do jednání ZM dne 09.09.2020, ke schválení, návrh plánovací smlouvy - připojení parc. č. st. 158/1, na vodovod a kanalizaci města, v ul. Poděbradova.

Usnesení č. 474
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
přehled akceptací nabídky a žádosti o odkoupení bytových jednotek domů Sportovní 600 – 602 a Slepá 550 a 551 v Milovicích do osobního vlastnictví,

II. předkládá
ZM dne 09.09.2020 na vědomí.

Usnesení č. 475
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření nájmu k bytu 2+1, č. X, XXX, XXX, s jistotou ve výši 9 669 Kč, s odkupem pohledávky za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2, s paní XXX XXX, XXX, XXX.

Usnesení č. 476
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX, XXX, XXX, o povolení k umístění zevní klimatizační jednotky na budovu XXX, XXX,

II. schvaluje
povolení k umístění zevní klimatizační jednotky na budovu XXX, XXX, pro pana XXX XXX, XXX, XXX, která bude instalována odbornou firmou na vlastní náklady.

Usnesení č. 477
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX, trvale bytem XXX, Lysá nad Labem o vyhrazené parkování ZTP na ulici XXX,

II. souhlasí
s vybudováním parkovacího místa na ulici XXX osobě ZTP XXX XXX, trvale bytem XXX, XXX,

III. ukládá
OSM vybudovat vyhrazené stání ZTP v ulici XXX.

Usnesení č. 478
Rada města Lysá nad Labem

I. revokuje
usnesení Rady města č. 85 ze dne 28.01.2020,

II. schvaluje
a) provádění nákupů elektřiny a plynu pro Město Lysá nad Labem a jeho příspěvkové organizace na komoditní burze společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ: 27865444, pro období od 01.01.2021 (elektřina) a od 01.01.2023 (plyn) až do odvolání, a to v souladu s § 64 písm. c) zákona č. 1341/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
b) uzavření veškerých smluv a činění veškerých úkonů potřebných k realizaci nákupů elektřiny a plynu pro Město Lysá nad Labem a jeho příspěvkové organizace; a to včetně úhrady všech poplatků, které s plněním těchto smluv souvisí dle platného Sazebníku poplatků pro trh konečných zákazníků komoditní burzy společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
c) udělení plných mocí kontaktní osobě a jejímu zástupci dle čl. 5, odst. 3 Smlouvy uzavřené mezi Městem Lysá nad Labem a společností Optimal-Energy.cz, a.s., schválené usnesením rady č. 222 22.04.2020 k oprávnění přístupu do Systému PARC komoditní burzy PXE - POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a. s. za účelem úkonů potřebných k realizaci nákupů elektřiny a plynu pro Město Lysá nad Labem a jeho příspěvkové organizace.
d) převod odběrných míst elektřiny a plynu příspěvkových organizací Města Lysá nad Labem na Město Lysá nad Labem vyjma Základní školy J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk (IČ: 61632244) a Mateřské školy Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464 (IČ: 70991324),

III. pověřuje
starostu podpisem potřebných dokumentů a smluv.

Usnesení č. 479
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
cenovou nabídku firmy BK služby s.r.o., v částce 167 585 Kč včetně DPH na realizaci nohejbalového hřiště v Litoli.

Usnesení č. 480
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
předložený návrh odboru na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s příspěvkovými organizacemi,

II. doporučuje
ZM ke schválení.

Usnesení č. 481
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
Statut k Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem vč. vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,

II. předkládá
ZM ke schválení.

Usnesení č. 482
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
uzavřít smlouvu o uměleckém výkonu s panem XXX XXX a paní XXX XXX ve výši 61 163 Kč,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK připravit smlouvu o uměleckém výkonu s panem XXX XXX a paní XXX XXX na částku 61 163 Kč,

III. pověřuje
starostu podepsáním smluv o uměleckém výkonu s panem XXX XXX a paní XXX XXX.

Usnesení č. 483
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0169/ŠSK pro Rodinné centrum Parníček, z.s.,

II. předkládá
ZM ke schválení.

Usnesení č. 484
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání komise sociální, zdravotní a školství ze dne 10.08.2020.

Usnesení č. 485
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
společnosti XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč, v rámci programu na podporu
podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

panu XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci programu
na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

panu XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

panu XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

panu XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

panu XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX , IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

panu XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci programu na
podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

panu XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

panu XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

společnosti XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč, v rámci programu
na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

společnosti XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci programu na
podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

společnosti XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč, v
rámci programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

panu XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

panu XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci programu
na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

společnosti XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci programu na
podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

paní XXX, nar. XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci
programu na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

společnosti XXX, IČO XXX, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč, v rámci programu
na podporu podnikatelů, jejichž činnost byla ohrožena omezeními z důvodu epidemie COVID-19,

II. ukládá
KÚ připravit smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,

III. pověřuje
pana starostu podpisem smluv.

Usnesení č. 486
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledek poptávkového řízení na zpracovatele digitálního povodňového plánu města a ORP Lysá nad Labem,

II. schvaluje
firmu ENVIPARTNER s.r.o., Videňská 546/55, 639 00 Brno, IČ: 28358589; jako zpracovatele digitálního povodňového plánu města a ORP Lysá nad Labem za čásku 296 450 Kč,

III. pověřuje
pana starostu podpisem smlouvy s firmou ENVIPARTNER s.r.o., Videňská 546/55, 639 00 Brno, IČ: 28358589.

Usnesení č. 487
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
OZV č. 1/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem č. 4/2006, o závazných částech regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez,

II. doporučuje
ZM dne 09.09.2020 vydat OZV č. 1/2020.

Usnesení č. 488
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
Informativní zprávu o připravenosti města Lysá nad Labem a ORP Lysá nad Labem na epidemiologická opatření v případě výskytu další vlny epidemie coronaviru.

Usnesení č. 489
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost XXX XXX,

II. předkládá
ZM dne 09.09.2020 připomínky XXX XXX k projednání.

Usnesení č. 490
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z Komise pro rozvoj města a životní prostředí ze dne 16.06.2020.

Usnesení č. 491
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
7. rozpočtové opatření dle předloženého návrhu,

II. předkládá
7. rozpočtové opatření ZM dne 09.09.2020 ke schválení.

Usnesení č. 492
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s uzavřením smlouvu o poskytování servisních služeb k programového vybavení DATACENTRUM 2 – Mzdy, Personalistika, DC – Portál, Docházka s dodavatelem DATACENTRUM systems & consulting, a. s., IČ: 25631721, sídlem Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 - Kamýk.

Usnesení č. 493
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zahájení otevřeného zadávacího řízení dle § 56 ZZVZ na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce pro akci s názvem "Sportovní hala Lysá nad Labem",

II. souhlasí
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Romana Fischerová, Stanislav Šulc
2. Mgr. Martin Dostál, Ing. Alena Novotná
3. Matěj Kodeš, Ing. Martin Pípal
4. Petr Vild, Mgr. Jiří Havelka
5. Mgr. Hynek Fajmon, Ing. Karolína Stařecká

Usnesení č. 494
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledek hodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny s doporučením uzavřít na výše uvedenou veřejnou zakázku smlouvu s vybraným zhotovitelem, jehož nabídka byla pro zadavatele vybrána jako nejlevnější, a to se zhotovitelem: SKL Recyklostav s.r.o., IČ 29010161, se sídlem Jiřická 1000, 289 23 Milovice, s nabídkovou cenou 16 773 991,94 Kč bez DPH, tedy 20 296 530,24 Kč včetně DPH,

II. schvaluje
1) výsledek výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku "Komunikace Tesco"
2) uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce se zhotovitelem: SKL Recyklostav s.r.o., IČ 29010161, se sídlem Jiřická 1000, 289 23 Milovice s nabídkovou cenou 16 773 991,94 Kč bez DPH, tedy 20 296 530,24 Kč včetně DPH,

III. pověřuje
starostu města podepsáním smlouvy o dílo se zhotovitelem SKL Recyklostav s.r.o., IČ 29010161, se sídlem Jiřická 1000, 289 23 Milovice, za předpokladu navýšení RO v ZM.

Usnesení č. 495
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2019-0316/OMI - výkon technického dozoru stavebníka na akci „Rekonstrukce bytového domu Na Františku“ s firmou BUNG CZ s.r.o., IČO:: 27454576.

Usnesení č. 496
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
vypsání výběrového řízení na akci "PD na areál v ulici Čechova" dle přiložených soutěžních podmínek

II. souhlasí
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr. Jiří Havelka - místostarosta Romana Fischerová - místostarostka
2. Ing. arch. Jan Storch Ing. Alena Novotná- tajemnice
3. Stanislav Šulc - referent OMI Ota Balík – referent OSM

Usnesení č. 497
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s., číslo: 19_SOP_01_4121597168, týkající se navýšení rezervovaného příkonu elektrické energie,

II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy číslo 19_SOP_01_4121597168.

Usnesení č. 498
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, mezi vlastníkem plynárenského zařízení to je Městem Milovice, Městem Čelákovice a Městem Lysá nad Labem (jako vlastníkem plynárenského zařízení), společností GasNet, s.r.o., IČ 272 95 567, zastoupenou společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311 (jako provozovatelem plynárenského zařízení) a společností Lidl Česká republika v.o.s., IČ 261 78 541 (jako stavebníkem-osobou vyvolávající přeložku plynárenského zařízení, pro možnost vybudování jednopodlažní prodejny
potravin LIDL, jejíž součástí je i stavba kruhového objezdu pro zajištění příjezdu k prodejně z ul. Armádní.
Vytvořeno 27.8.2020 11:43:49 | přečteno 14x | ernest
load