15. Usnesení RM 14.07.2020

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 14. 7. 2020

Usnesení č. 383
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 14.07.2020 Ing. Stařeckou K. a pí Fischerovou R.

Usnesení č. 384
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 14.07.2020 vč. rozšíření.

Usnesení č. 385
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6002020/VB01 s ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek PK 3590, k.ú. Lysá nad Labem. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na 1 540 Kč plus DPH. Investor uhradí vklad do KN,

II. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 386
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6021944/VB/3 s ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek p.č. 3476/5, k.ú. Lysá nad Labem. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na 4 800 Kč plus DPH. Investor uhradí vklad do KN,

II. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 387
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6021944/VB/3 s ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek p. č. 3476/5 v k. ú. Lysá nad Labem. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na 4800 Kč plus DPH. Investor uhradí vklad do KN. Smlouva bude doplněna o souhlas smluvních stran se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách Města Lysá nad Labem,

II. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 388
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s umístěním stavby "Lysá n/Labem, Okrsek, kNN čp. 1139/260“ na pozemek Města Lysá nad Labem parc. č. 3451/8 v k.ú. Lysá nad Labem a trasou stavby ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6026552/VB003 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní
pozemek parc. č. 3451/8 v k.ú. Lysá nad Labem pro stavbu "Lysá n/Labem, Okrsek, kNN čp. 1139/260“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- navržené znění smlouvy bude obsahovat souhlas se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinnost Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

III. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 389
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s umístěním stavby "Lysá nad Labem, kVN, TS, kNN, p.č.511/30“ na pozemky Města Lysá nad Labem parc. č. 508/1, 514/43 a 514/46 v k.ú. Lysá nad Labem a trasou stavby ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6025988/001 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky parc. č. 508/1, 514/43 a 514/46 v k.ú. Lysá nad Labem pro stavbu "Lysá nad Labem, kVN, TS, kNN, p.č.511/30“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města
- investor uhradí kolek pro vklad do KN

III. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 390
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s umístěním stavby "Lysá nad Labem, Okrsek, kNN čp. 1139/260“ do pozemku Města Lysá nad Labem parc. č. 3451/8, v k.ú. Lysá nad Labem a trasou stavby ve smyslu předloženého návrhu,

II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6026552/VB003 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek parc. č.3451/8, v k.ú. Lysá nad Labem pro stavbu "Lysá n/Labem, Okrsek, kNN čp. 1139/260“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města
- investor uhradí kolek pro vklad do KN

III. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 391
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č.322/14, k. ú. Litol, ul. Dolejší ve prospěch pozemku p. č. 872, k.ú. Litol, ulice Dolejší, s p. XXX XXX, bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá
Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.09.2020, se zdůrazněním kvality provedeného díla včetně záruky,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 392
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
předložený návrh "Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících" pro přeložku plynovodu v ulici Armádní v Milovicích, kde je osobou vyvolávající přeložku Lidl Česká republika v.o.s.

II. ukládá
starostovi města vyvolat jednání se starosty měst Čelákovice a Milovice o konečné podobě výše uvedené smlouvy, nebo o sjednocení postupu při případném prodeji plynovodu provozovateli.

Usnesení č. 393
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
a) uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p.č. 2712/10 o výměře 127 m2 a p.č. 2712/12 o výměře 24 m2, oba k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem Radkem Jíchou IČ: 45826625, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

b) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p.č. 2836/32 o výměře 403 m2, p.č. 2836/33 o výměře 470 m2, p.č. 2836/31 o výměře 92 m2 a p.č. 2836/28 o výměře 1775 m2,všechny k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem Petrem Rubešem IČ: 43144896, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

c) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p.č. 2536/29 o výměře 23 m2, k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem Miroslavem Fišerem IČ: 43738095, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

d) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p.č.2867/37 o výměře 408 m2 a p.č. 2867/38 o výměře 99 m2, oba k.ú. Lysá nad Labem, se společností AGÁTA s.r.o. IČ: 47545879, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

e) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p.č. 552/18 o výměře 133 m2, k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem Davidem Herdicsem IČ: 45826757, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

f) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p.č. 2863/5 o výměře 5047 m2 a p.č. 2863/11 o výměře 5047 m2, k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem Miroslavem Fišerem IČ: 43738095, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, pro zemědělské účely.

II. ukládá
Odboru SM vypracovat znění pachtovních smluv dle bodu I. Termín do: 30.09.2020,

III. pověřuje
starostu města podpisem těchto pachtovních smluv.

Usnesení č. 394
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zveřejnění záměru na bezúplatný převod části obecních pozemků vzniklých na základě GP č. 3525a-153/2019, pozemek pč. 621/2 nově označený jako ppč. 621/109 k.ú. Lysá n.L. výměra 40 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek pč.610/9 nově označený jako ppč. 610/9 díl c k.ú. Lysá n.L. výměra 97 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek pč. 621/56 nově označený jako ppč. 621/56 díl b k.ú. Lysá n.L. výměra 28 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek pč. 610/5 nově označený jako ppč. 610/5 díl a k.ú. Lysá n.L. výměra 21 m2 druh pozemku
ostatní plocha - silnice, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, do vlastnictví Středočeského kraje s tím, že nabyvatel hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět převodu a náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

II. schvaluje
bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá nad Labem a to nově vzniklého pozemku dle GP č. 3525a-153/2019 parc.č. 3474/12 k.ú. Lysá n.L. výměra 296 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost.komunikace, nově vzniklých pozemků dle GP č. 3554-186/2019 parc. č. 3474/14 k.ú. Lysá n.L. výměra 27 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost.komunikace a parc.č. 3474/16 k.ú. Lysá n.L. výměra 40 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost.komunikace, nově vzniklého pozemku dle GP č. 892-186/2019 parc.č. 318/2 k.ú. Litol výměra 94 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost.komunikace a nově vzniklých pozemků dle GP č. 3563-186/2019 parc. č. 3540/5 k.ú. Lysá n.L. výměra 13 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost.komunikace, parc. č. 3540/6 k.ú. Lysá n.L. výměra 68 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost.komunikace a parc. č. 3540/7 k.ú. Lysá n.L. výměra 190 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost.komunikace s tím, že převodce hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět převodu. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

III. předkládá
ZM dne 09.09.2020 vzájemný převod pozemků ke schválení.

Usnesení č. 395
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
1) uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. SM/0285/18 ze dne 28.11.2018. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

2) uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2018-0039/SM ze dne 19.02.2018. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

3) uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0299/SM ze dne 04.10.2017. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

4) uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0170/SM ze dne 18.04.2017. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

5) uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0286/SM ze dne 25.09.2017. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

6) uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0095/SM ze dne 20.03.2017. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

7) uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0152/SM ze dne 17.05.2017. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

8) uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0318/SM ze dne 06.11.2017. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

9) uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0192/SM ze dne 17.05.2017. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíce do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

10) uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0030/SM ze dne 25.01.2017. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

11) uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2016-0537/SM ze dne 25.04.2017. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

12) uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0032/SM ze dne 25.04.2017. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

13) uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0122/SM ze dne 25.04.2017. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

14) uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0283/SM ze dne 14.09.2017. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

15) uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2018-0178/SM ze dne 20.04.2018. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

16) uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0034/SM ze dne 01.02.2017. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

17) uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0120/SM ze dne 21.03.2017. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

18) uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2018-0175/SM ze dne 28.05.2018. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

19) uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0031/SM ze dne 25.01.2017. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

20) uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0213/SM ze dne 14.06.2017. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

Usnesení č. 396
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v nemovitosti o celkové výměře 136,95 m2, která se nachází na pozemku parc. č. st. 219, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, jehož součástí je budova č. p. 214, na adrese Masarykova 214/19, Lysá nad Labem, na dobu určitou dvou let s možnosti prodloužení a se stanoveným nájmem ve výši 182 304 Kč/ročně (tj. 15 192 Kč/měs.), pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 75030926, Vančurova 1544, 272 01 Kladno,

II. pověřuje
starostu k podepsání výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 397
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru o pronájem nebytových prostor ve víceúčelové stavbě č.p. 1745 na pozemku parc. č. st. 29/8, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Přemyslova, zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, místností v 1. NP a 2. NP o celkové výměře 54,54 m2 s přístupem ke společným prostorům (vstup, chodby, schodiště, sociální zařízení) za nájemné ve výši 1 Kč/rok, České republice – Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ: 75151481, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 398
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMI/14/0025/N/Jav ze dne 27.3.2014, dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá ve změně nájemce, novým nájemcem bude Romana Tichá IČ: 48930083. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o nájmu uzavřené dne 27.03.2014 nezměněny.

Usnesení č. 399
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
prodej obecního pozemku p. č. KN 680/2, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280 118/2017, pozemku p.č. KN 694/26, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3522-200/2019, pozemku p.č. KN 3518/11, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 168 m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3522-200/2019, pozemku p.č. KN 3520/4, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p.č. KN 3523/3, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železnic, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 , IČ: 70994234, za kupní cenu ve výši 292 886,11Kč bez DPH, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady
spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. doporučuje
ZM dne 09.09.2020 prodej pozemků dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 400
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní Blanky Götzové, IČ: 45073708, Na Vysoké Mezi 480/38, Lysá nad Labem, o snížení nájemného za nebytové prostory v důsledku výskytu epidemie COVID-19 na území ČR, sjednané smlouvou o nájmu nebytových prostor č. 2006-0030/SM,

II. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2006-0030/SM dle předloženého návrhu, kterým stanovuje dočasně nájemné z pronajatých prostor za období od 01.04.2020 do 30.06.2020 na částku ve výši 1 Kč/měsíc z důvodu omezení provozu nájemce v důsledku pandemie COVID-19 a opatřeních k tomu přijatých Vládou a Parlamentem ČR, s paní Blankou Götzovou, IČ: 45073708, Na Vysoké Mezi 480/38, Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2006-0030/SM.

Usnesení č. 401
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní Veroniky Chaloupkové (kadeřnictví), r.č. XXXXX, Šafaříkova 882/15, Lysá nad Labem, o snížení nájemného za nebytové prostory v důsledku výskytu epidemie COVID-19 na území ČR, sjednané smlouvou o nájmu nebytových prostor č. SM/07/46/N/Ka,

II. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. SM/07/46/N/Ka dle předloženého návrhu, kterým stanovuje dočasně nájemné z pronajatých prostor za období od 01.04 2020 do 30.06.2020 na částku ve výši 1 Kč/měsíc z důvodu omezení provozu nájemce v důsledku pandemie COVID-19 a opatřeních k tomu přijatých Vládou a Parlamentem ČR, s paní Veronikou Chaloupkovou (kadeřnictví), r. č. XXXXXX, Šafaříkova 882/15, Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. SM/07/46/N/Ka.

Usnesení č. 402
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní Mgr. Diany Vonáškové (ambulance Klinické logopedie), IČ: 71157522, Družstevní 522, Lysá nad Labem, o snížení nájemného za nebytové prostory v důsledku výskytu epidemie COVID-19 na území ČR, sjednané smlouvou o nájmu nebytových prostor č. SM/07/109/N/Ka,

II. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. SM/07/109/N/Ka dle předloženého návrhu, kterým stanovuje dočasně nájemné z pronajatých prostor za období od 01.04.2020 do 30.06.2020 na částku ve výši 1 Kč/měsíc z důvodu omezení provozu nájemce v důsledku pandemie COVID-19 a opatřeních k tomu přijatých Vládou a Parlamentem ČR, s paní Mgr. Dianou Vonáškovou (ambulance Klinické logopedie), IČ: 71157522, Družstevní 522, Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. SM/07/109/N/Ka.

Usnesení č. 403
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana Mgr. Radka Vonáška (speciálně pedagogická rehabilitace a reedukace), IČ: 06371124, Družstevní 522, Lysá nad Labem, o snížení nájemného za nebytové prostory v důsledku výskytu epidemie COVID-19 na území ČR, sjednané smlouvou o nájmu nebytových prostor č. 2017-0312/SM,

II. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2017-0312/SM dle předloženého návrhu, kterým stanovuje dočasně nájemné z pronajatých prostor za období od 01.04.2020 do 30.06.2020 na částku ve výši 1 Kč/měsíc z důvodu omezení provozu nájemce v důsledku pandemie COVID-19 a opatřeních k tomu přijatých Vládou a Parlamentem ČR, s panem Mgr. Radkem Vonáškem (speciálně pedagogická rehabilitace a reedukace), IČ: 06371124, Družstevní 522, Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2017-0312/SM.

Usnesení č. 404
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění stravování ze dne 11.06.2013 mezi městem Lysá nad Labem a firmou Scolarest, kterým bude sníženo nájemné na období od 01.04. do 30.06.2020 v důsledku nouzového stavu v souvislosti s výskytem koronaviru o částku 30 000 Kč.

Usnesení č. 405
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
došlé nabídky pod č.j. SM/46196/2020 a SM/46198/2020 k zveřejněným záměrům na prodej městských bytů v Milovicích,

II. schvaluje
došlé nabídky XXX XXX o koupi bytu č. 600/17 a bytu č. 600/39,

III. předkládá
ZM ke schválení prodej bytu, dle předložených nabídek,

IV. schvaluje
vyvěšení záměru na prodej bytů v Milovicích,

V. ukládá
odboru správy majetku zveřejnit záměr na prodej volných bytů.

Usnesení č. 406
Rada města Lysá nad Labem

I. trvá
na svém usnesení č. 220 ze dne 22.04.2020,

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat Plánovací smlouvu včetně Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací a vodovodů se stavebníky a budoucími podílovými vlastníky řadů XXX XXX a XXX XXX, oba bytem XXXXX, XXXXX, na stavbu vodovodního a kanalizačního řadu na obecních pozemcích p.č. 3453/1, 3451/6 a 3616/1. Stavebníci se ve smlouvě zaváží k odprodeji vybudovaného kanalizačního a vodovodního řadu za úplatu. Cena bude stanovena podle stavebníky doložené fakturace pouze té části stavby, která bude předmětem prodeje a nepřesáhne částku 180 000 Kč.

Usnesení č. 407
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s podpisem dodatku č. 2 smlouvy č. 2018-0259/SM,

II. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku č. 2.

Usnesení č. 408
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
přijetí daru od Povodí Labe st.p. IČ: 70890005 a to pozemkové parcely č. 3479/1, č. 3479/2, č. 3479/3, č. 3481/2, č. 3481/7 a č. 3482/2 v katastrálním území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, všechny v druhu ostatní plocha, ostatní komunikace, a se všemi jejich součástmi a příslušenstvím. Na těchto pozemcích se nacházejí místní komunikace ve vlastnictví obdarovaného. Návrh na vklad do KN hradí obdarovaný,

II. předkládá
ZM dne 09.09.2020 návrh dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 409
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost Dany Šefčíkové o přidělení místa ZTP,

II. souhlasí
s přidělením a vybudováním místa ZTP paní XXX XXX, bytem XXX, XXXXX.

Usnesení č. 410
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
cenové nabídky od společností Stavokomplet spol. s r.o. a PowerCem Czech Republic na opravu havarijního stavu vodovodního řadu v ulici Za Koncem, v úseku Poděbradova - Klicperova, v celkové částce 5 696 984,40 Kč,

II. souhlasí
s opravou havarijního stavu vodovodního řadu v ulici Za Koncem, v úseku Poděbradova - Klicperova, v celkové částce 5
696 984,40 Kč,

III. pověřuje
starostu Města Lysá nad Labem uzavřít smlouvu o dílo se společností Stavokomplet spol. s r.o. v hodnotě 3 284 000 Kč na opravu vodovodního řadu v ulici Za Koncem, v úseku Poděbradova - Klicperova,

IV. pověřuje
starostu Města Lysá nad Labem uzavřít smlouvu o dílo se společností PowerCem Czech Republic v hodnotě 2 412 984,40 Kč na vyhotovení vozovky s asfaltovým povrchem v ulici Za Koncem, v úseku Poděbradova - Klicperova.

Usnesení č. 411
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
podepsání Souhlasu města Lysá nad Labem s umístěním čtyř kontejnerů na textil spolku HELP TEX, z.s. v katastrálním území města,

II. pověřuje
starostu města podpisem uvedeného Souhlasu.

Usnesení č. 412
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
předložený návrh „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodohospodářských zařízení“ se STAR PLUS s.r.o., Ve Smečkách 1596/25, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 24805220,

II. schvaluje
uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodohospodářských zařízení“ se STAR PLUS s.r.o., Ve Smečkách 1596/25, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 24805220,

III. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené dohody.

Usnesení č. 413
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s propůjčením dětského areálu v Čechově ulici včetně dvou chatek pro konání letních příměstských táborů Klubu dobré zprávy z.s. v termínech 01.08. - 07.08.2020 a 22.08. - 28.08.2020 a uzavřením areálu pro veřejnost po dobu konání táborů.

Usnesení č. 414
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
Zápis z komise pro dopravu a bezpečnost.

Usnesení č. 415
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
změnu provozního řádu mobilního pódia.

Usnesení č. 416
Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje
dotaci z Charitativního programu na projekt "Sociální automobil".

Usnesení č. 417
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
dotace z Charitativního programu ve výši 10 000 Kč pro Linku bezpečí, z.s. Ústavní 95, Praha 8 a 10 000 Kč pro Respondeo, z.s., nám. Přemyslovců 14/11, Nymburk,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK vypracovat Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu města k podpisu Veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 418
Rada města Lysá nad Labem

I. nevyhovuje
žádosti pana Petra Vančíka - starosty obce Stará Lysá o rozšíření smlouvy o přijímání předškolních dětí ve věku 3-5 let,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK vypovědět Dohodu o stanovení spádových obvodů pro obce, jejichž děti navštěvují MŠ v Lysé nad Labem ze dne 07.02.2017,

III. pověřuje
starostu města podpisem výpovědi.

Usnesení č. 419
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro šťastný život seniorů ze dne 27.05.2020.

Vyjádření odboru ŠSVZaK k přílohám:
Příloha č. 1) Jednací řád komisí: tato příloha není RM předložena, protože jednací řád byl RM schválen, nyní byli členové komise s novým jednacím řádem seznámeni.
Příloha č. 2) Řešení problémů, které komise předložila RM: nevhodné umístění kontejnerů na sídlišti - opatření zahrnout do projektu revitalizace Sídliště, výtah k MUDr. Omáčkovi - návod k použití byl nalepen přímo na plošinu
Příloha č. 3) schodišťové vstupy do obchodů a zařízení: jmenované obchody a zařízení nejsou ve vlastnictví města. Provedení bezbariérového vstupu nelze provést bez souhlasu vlastníka, další problém je cena této investice a zda by vlastník byl ochoten vše financovat.
Příloha č. 4 ) Instalace laviček k odpočinku seniorů: RM již předložený návrh schválila a rozmisťování laviček probíhá.
Příloha č. 5 ) Dětské hřiště u Penny marketu: Odbor ŠSVZaK se domnívá, že by hřiště mělo být řešeno v rámci revitalizace celého parku
Příloha č. 6 ) vývěsní skříňky na nádvoří radnice: Na odboru vnitřních věcí bylo zjištěno, že je nelze poskytnout spolkům. Vývěsní skříňky byly dány k dispozici odborům MěÚ Lysá nad Labem

Usnesení č. 420
Rada města Lysá nad Labem

I. vydává
Nařízení č. 1/2020 Tržní řád,

II. ukládá
tajemnici Městského úřadu zveřejnit Nařízení č. 1/2020 Tržní řád na úřední desce a zaslat Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení.

Usnesení č. 421
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
Směrnici č. 8/2020 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinností od 01.08.2020,

II. ukládá
tajemnici realizovat Směrnici č. 8/2020 Organizační řád.

Usnesení č. 422
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
Podnět k územní studii Nová Litol,

II. předkládá
zastupitelstvu města k projednání.

Usnesení č. 423
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o dílo na servis výtahu, který byl vybudován v rámci investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 28, Lysá nad Labem “, s firmou MSV Liberec, s.r.o., zastoupené Jiřím Krausem, Kralická 79, 460 07, Liberec 7, dle podmínek uvedených v této smlouvě,

II. pověřuje
starostu města podepsáním výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 424
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 2019-0322/OMI ze dne 17.07.2019 parkoviště P + R v ulici Čapkova, kterým se navyšuje celková cena stavby o 690 978, 60 Kč bez DPH (836 084,11 Kč vč. DPH),

II. pověřuje
starostu města podepsáním výše uvedeného Dodatku č. 2.

Usnesení č. 425
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
cenovou nabídku firmy SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349, na za a) výkon služby BOZP za cenu 364 800 Kč bez DPH a za b) výkon služby TDI za cenu 1 344 000 Kč bez DPH,

II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 426
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
úpravu "Pravidel pro evidenci a prodej dříví" takto:
1. Cena dříví uloženého v separačním dvoře se snižuje z ceny 680 Kč za 1 m3 na 300 Kč/m3 včetně DPH.
2. Cena dříví na místě se snižuje z ceny 500 Kč za 1m3 na 200 Kč/m3 včetně DPH.
3. Maximální množství dříví, které je možné odebrat jedním obyvatelem se zvyšuje ze stávajících 2 prm na 5 prm.

II. ukládá
odboru správy majetku upravit "Pravidla pro evidenci a prodej dříví" dle bodu I.

Usnesení č. 427
Rada města Lysá nad Labem

předkládá
na nejbližší zasedání zastupitelstva města návrh na vyhlášení místního referenda na základě návrhu přípravného výboru podle ustanovení § 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na území města Lysá nad Labem.
Vytvořeno 20.7.2020 7:40:08 - aktualizováno 21.7.2020 9:11:17 | přečteno 15x | ernest
load