14. Usnesení RM 30.06.2020

Usnesení č. 360
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu ze dne 30.06.2020 p. Kolmana J. a Mgr. Havelku J.

Usnesení č. 361
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání RM dne 30.06.2020 vč. rozšíření.

Usnesení č. 362
Rada města Lysá nad Labem

I. trvá
na svém usnesení č. 323/II ze dne 02.06.2020,

II. schvaluje
a) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku č. SMI/11/203/N/Šm ze dne 13.06.2011 s Rybářským klubem Lysá nad Labem z.s., IČ: 26609240, podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve věci rozšíření předmětu pronájmu a to o část pozemku p.č. 15/14 o výměře 1414 m2, druh pozemku trvalý travní porost, o část pozemku p.č. 15/24 o výměře 99 m2, druh pozemku ostatní plocha a o část pozemku p.č. 15/25 o výměře 895 m2, druh pozemku trvalý travní porost, všechny v k.ú. Litol, za účelem využívání těchto pozemků jako lovná místa při odlovu ryb a jako přístupy k těmto místům s tím, že nájemce na předmětu nájmu bude na své náklady provádět úklidové práce a údržbu veřejné zeleně, tj. sečení trávy a úprava porostů. Předmět pronájmu bude veřejně přístupný a bude umožněno jeho užívání všem návštěvníkům dané lokality písník Mršník bez jakéhokoliv omezení ze strany Rybářského klubu Lysá n. L., z. s. Výpovědní lhůta pozemků pronajatých Dodatkem č. 3 bude 3 měsíční,

b) zveřejnění záměru na pronájem obecních pozemků p.č. 15/13, druh pozemku sportoviště a rekreační plocha o výměře 7 057 m2, část z p.č. 15/14, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 2 821 m2, p.č. 334/4, druh pozemku ostatní plocha o výměře 445 m2, p.č. 334/5, druh pozemku ostatní plocha o výměře 8 m2, p.č. 15/26, druh pozemku orná půda o výměře 687 m2 a p.č. st. 875, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 39 m2, všechny v k.ú. Litol, FK Litol, mládež z.s., IČ: 05224047, podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za účelem provozování sportovních aktivit, za cenu 1 Kč. Nájemné se sjednává na dobu určitou do 20.05.2021. Nájemce se ve smlouvě zaváže chovat se na pozemcích tak, aby tyto nebyly jeho chováním ohroženy a znehodnoceny. S pronajatými pozemky bude zacházet šetrně, udržovat je v dobrém stavu a starat se o řádný úklid.

Usnesení č. 363
Rada města Lysá nad Labem

odkládá
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 322/14, k. ú. Litol, ul. XXX, ve prospěch pozemku p. č. 872, k. ú. Litol, s vlastníkem XXX XXX, bytem Praha, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH.

Usnesení č. 364
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost XXX a XXX XXX, bytem XXX, Lysá nad Labem, o nájem bytu z důvodu tíživých sociálních poměrů,

II. schvaluje
uzavření nájmu k bytu 2+1, č. X, XXX, XXX, mimo pořadí seznamu uchazečů o nájem bytu, s jistotou ve výši 9 669 Kč, s odkupem pohledávky za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2, s manželi XXX a XXX XXX, bytem XXX, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 365
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlově o nájmu pozemku č. SM/07/72/N/ŠM ze dne 24.05.2007 ve věci snížení nájemného na 1 Kč/měsíc za období od 01.04. do 30.06.2020 na pronájem části pozemku p.č. 3451/1 o výměře 42 m2 za účelem zřízení letního venkovního posezení před provozovnou „Kavárna – cukrárna CAMPIELLO“, dle předloženého návrhu,

II. pověřuje
starostu města podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku č.SM/07/72/N/ŠM ze dne 24.05.2007.

Usnesení č. 366
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost firmy M-inzert (tiskárna a vydavatelství) paní Moniky Krejčí, IČ: 72643846, Dukelská 316, Milovice, o prominutí nájemného za nebytové prostory v důsledku výskytu epidemie COVID-19 na území ČR sjednané smlouvou o nájmu nebytových prostor č. SM/07/93/N/Ka,

II. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. SM/07/93/N/Ka dle předloženého návrhu, kterým stanovuje dočasně nájemné z pronajatých prostor za období od 01.04.2020 do 30.06.2020 na částku ve výši 1 Kč/měsíc z důvodu omezení provozu nájemce v důsledku pandemie COVID-19 a opatřeních k tomu přijatých Vládou a Parlamentem ČR, s firmou M-inzert (tiskárna a vydavatelství) pana Pavla Krejčího a paní Moniky Krejčí, IČ: 72643846, Dukelská 316, Milovice,

III. pověřuje
starostu k podpisu dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. SM/07/93/N/Ka.

Usnesení č. 367
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní Sandry Kubišové – SUNNY INK (tetovací salón), IČ: 3856810, 9. Května 869/3, Lysá nad Labem, o snížení nájemného za nebytové prostory v důsledku výskytu epidemie COVID-19 na území ČR, sjednané smlouvou o nájmu nebytových prostor č. 2015-0583/SM,

II. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2015-0583/SM dle předloženého návrhu, kterým stanovuje dočasně nájemné z pronajatých prostor za období od 01.04.2020 do 30.06.2020 na částku ve výši 1 Kč/měsíc z důvodu omezení provozu nájemce v důsledku pandemie COVID-19 a opatřeních k tomu přijatých Vládou a Parlamentem ČR, s paní Sandrou Kubišovou – SUNNY INK (tetovací salón), IČ: 3856810, 9. Května 869/3, Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2015-0583/SM.

Usnesení č. 368
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní Ladislavy Vlkové, IČ: 43743552, K Milovicům 698/66, Lysá nad Labem, o snížení nájemného za nebytové prostory v důsledku výskytu epidemie COVID-19 na území ČR, sjednané smlouvou o nájmu nebytových prostor č. 2004-0032/SM,

II. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2004-0032/SM dle předloženého návrhu, kterým stanovuje dočasně nájemné z pronajatých prostor za období od 01.04.2020 do 30.06.2020 na částku ve výši 1 Kč/měsíc z důvodu omezení provozu nájemce v důsledku pandemie COVID-19 a opatřeních k tomu přijatých Vládou a Parlamentem ČR, s paní Ladislavou Vlkovou (kadeřnictví), IČ: 43743552, K Milovicům 698/66, Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2004-0032/SM.

Usnesení č. 369
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů společnosti HELP TEX, z.s.,

II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o umístění a provozování kontejnerů společnosti HELP TEX, z.s.

Usnesení č. 370
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
vyplacení mimořádných odměn ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ v Lysé nad Labem dle návrhu.

Usnesení č. 371
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
společnost LK Advisory, s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/1, 100 00 Vršovice, IČO: 24275093, jako zpracovatele a administrátora žádosti o dotaci k projektu Sportovní haly Lysá nad Labem, s nabídkou 49 000 Kč + DPH,

II. pověřuje
starostu města, Ing. Karla Otavu, podepsáním smlouvy o dílo na zpracování a administraci žádosti o dotaci k projektu "Sportovní hala" s výše uvedenou, nejvýhodněji vyhodnocenou firmou.

Usnesení č. 372
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledky poptávkového řízení na služby s názvem: "Provozovatel farmářských trhů",

II. schvaluje
vybraného dodavatele služeb "Provozovatel farmářských trhů: Martin Honzů, se sídlem Lipová 1588/8, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 75047101, s platností do 31.12.2020,

III. schvaluje
předložený návrh smlouvy, kterou město uzavře s výše uvedeným provozovatelem,

IV. pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 373
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
a) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") zadávací dokumentaci a zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem " Protipovodňová opatření města a ORP Lysá nad Labem"

b) pro toto poptávkové řízení je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena
uvedená v Kč včetně DPH,

II. souhlasí
se jmenováním členů a náhradníků hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení :
1) Ing. Diana Samková - Ing. Vendula Štěpánková
2) Ing. Alena Novotná - Bc. Luděk Přibyl
3) Mgr. Martin Dostál DiS.

III. pověřuje
starostu města k odsouhlasení zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.

Usnesení č. 374
Rada města Lysá nad Labem

jmenuje
Ing. Martina Zemánka vedoucím odboru městského investora MěÚ Lysá nad Labem s účinností od 01.07.2020.

Usnesení č. 375
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s uzavřením servisní smlouvy o komplexní podpoře provozu a užití informačního systému GINIS s dodavatelem GORDIC spol. s r.o., IČ: 47903783, sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava.

Usnesení č. 376
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy s dodavatelem OFFICE-CENTRUM s.r.o., IČ: 27143562, sídlem Českobrodská 53, 190 11 Praha 9 - Běchovice.

Usnesení č. 377
Rada města Lysá nad Labem

I. odkládá
předložení návrhu zastupitelstvu města na vyhlášení místního referenda na základě návrhu přípravného výboru podle ustanovení § 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na území města Lysá nad Labem. Z důvodu stanoviska ministerstva vnitra ČR.

II. ukládá
odboru vnitřních věcí zaslat doplňující dotazy ke stanovisku ministerstva vnitra ČR ve smyslu diskuse RM.

Usnesení č. 378
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
příspěvek na jízdu parního vlaku společnosti České dráhy, a.s. na akci den železnice ve výši 20 000 Kč,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK připravit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace,

III. pověřuje
starostu podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 379
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
rozpočtovou úpravu č. 5 spočívající v přesunu 500 0000 Kč z položky ZŠ B. Hrozného 1318 - výměna stoupaček, baterií, hygien. kabinky na položku oprava střechy č.p. 176.
Vytvořeno 2.7.2020 6:38:09 | přečteno 14x | ernest
load