13. Usnesení RM 17.06.2020

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 17. 6. 2020


Usnesení č. 333
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 17.06.2020 pí Fischerovou R. a Mgr. Havelku J.

Usnesení č. 334
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 17.06.2020 včetně rozšíření.

Usnesení č. 335
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6500576/VB17 s ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek p. č. 3753. Cena
za zřízení věcného břemene již byla uhrazena. Investor uhradí vklad do KN,

II. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 336
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 340, k. ú. Litol, ul. Lidická, ve prospěch pozemku p. č. st. 355, jehož součástí je budova s číslem popisným 347, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, s podílovými vlastníky XXX XXX a XXX XXX, oba bytem Lysá nad Labem, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické
zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá
Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. v termínu do 30.09.2020,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 337
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(NN) číslo 20_SOBS01_4121652705 a Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(NN) číslo 20_SOBS01_4121652713 s ČEZ Distribuce, a.s.,

II. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 338
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Oprava střechy domu Masarykova 176, Lysá nad Labem“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 06.04.2020,

II. souhlasí
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s dodavatelem: DUOS, s.r.o., Na Balkáně 450/25, Vysočany, 130 00 Praha 3, IČO: 25125184. Cena provedeného díla bude uhrazena na základě položkového rozpočtu skutečně dodaného materiálu a provedených prací s oceněním prací a materiálu. Nejvýše přípustná cena je 3 330 202,60 Kč včetně DPH. Podmínkou souhlasu je schválení rozpočtové úpravy zastupitelstvem města,

III. pověřuje
pana starostu, po splnění podmínky uvedené v bodu II., uzavřít smlouvu o dílo s výše vybraným dodavatelem.

Usnesení č. 339
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s prodloužením smlouvy č. 2018-0259/SM pomocí předloženého dodatku č. 1,

II. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku č. 1.

Usnesení č. 340
Rada města Lysá nad Labem

nesouhlasí
se zrušením železničního přejezdu P2924, v žkm 2,945 na trati ČD Lysá nad Labem - Milovice na pozemku parc. č. 3599 v k. ú Lysá nad Labem.

Usnesení č. 341
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost SDH Byšičky o řešení přístavby sociálního zařízení u hasičské zbrojnice v Byšičkách,

II. odkládá
nákup kontejnerů jako řešení přístavby sociálního zařízení a skladu u hasičské zbrojnice v Byšičkách v roce 2020,

III. ukládá
tajemnici pozvat předsedu OV Byšičky a starostu SDH Byšičky na příští RM.

Usnesení č. 342
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost manželů Hrdličkových o souhlas s vybudováním opory pro pnoucí rostliny - zeď hasičárna Byšičky,

II. souhlasí
s vybudováním opory pro pnoucí rostliny - zeď hasičárna Byšičky, na náklady manželů Hrdličkových.

Usnesení č. 343
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o výkopové práce v ulici Stržiště, parc.č. 3451/59, k.ú. Lysá nad Labem, z důvodu zřízení nové elektro přípojky před parcelou č. 57/4, kú Lysá nad Labem,

II. souhlasí
s výkopovými pracemi na par. č. 3451/59, k.ú Lysá nad Labem, z důvodu zřízení nové elektro přípojky, na základě doloženého dokladu od zhotovitele o držení záruky dle smlouvy o dílo č. 2019-0137/OMI "Rekonstrukce a stavba nových chodníků v ulici Stržiště".

Usnesení č. 344
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
dodatek ke smlouvě č. 2019-0416/OMI uzavřené dne 11.12.2019 , který prodlužuje lhůtu pro odevzdání studie ze 180 dnů na 260 dnů, a to z důvodu pandemie způsobené koronavirem SARS-CoV-2, během které nebylo možné pokračovat v jejím zpracovávání.

Usnesení č. 345
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v nemovitosti o celkové výměře 153,40 m2, která se nachází na pozemku parc. č. st. 29/6, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, jehož součástí je budova č. p. 1743, na adrese Nám. B. Hrozného 1743/29, Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou na 3 měsíce a se stanoveným nájmem ve výši 67 032 Kč/ročně ( 5 586 Kč/měs.) s Centrem sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú., IČ: 67982930, Nám. B. Hrozného 1743/29, 289 22 Lysá nad Labem,

II. pověřuje
starostu podepsáním výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 346
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, na pozemky p. č. 3540/1 a 3540/3 pro stavbu „Kanalizace - Dvorce",

II. pověřuje
starostu města podepsáním výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 347
Rada města Lysá nad Labem

konstatuje
že rozhodnutí o proplacení faktury za el. rozvodnu nepřísluší RM, je potřeba obrátit se na ředitelku ZŠ J.A.K. Mgr. Marii Novákovou.

Usnesení č. 348
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
výsledky online dotazníku ke spolkové činnosti v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 349
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
Provozní řád mobilního pódia o půdorysu 8 x 6 m/TS50, vč. smlouvy o nájmu movité věci.

Usnesení č. 350
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch.

Usnesení č. 351
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch.

Usnesení č. 352
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost  XXX XXX o řešení dopravní situace ve Dvorcích,

II. předkládá
žádost  XXX XXX Komisi pro dopravu a bezpečnost k projednání dopravní a bezpečnostní situace v městské části Dvorce.

Usnesení č. 353
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o zařazení projektu "Výstavba Wellness studia v blízkosti budoucí sportovní haly" do celkového řešení příslušného
území v okolí budoucí sportovní haly v Lysé nad Labem,

II. žádá
o stanovisko Komisi pro rozvoj města, Komisi pro kulturu a sport, Komisi pro výstavbu sportovní haly, Komisi pro šťastný
život seniorů a Výbor pro správu majetku města.

Usnesení č. 354
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost Českého rybářského svazu, z. s. o umístění informačních tabulí,

II. ukládá
OSM ve spolupráci s MO Českým rybářským svazem, z.s. zajistit umístění informačních tabulí, termín: 31.08.2020.

Usnesení č. 355
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytování Servisních služeb,

II. pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.

Usnesení č. 356
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování projektové dokumentace na ulice Škrétova a Za Zámkem (VaK, komunikace, chodníky,VO)".

2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium:
ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 100%

II. souhlasí
1. s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní
funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise

1. Ing. Karolína Stařecká - radní, Mgr. Jiří Havelka - místostarosta
2. Ing. Alena Novotná- tajemnice, Ota Balík – referent OSM
3. Bc. Kateřina Novotná - referent OMI, František Blažek – referent OSM

2. s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace třem
vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.

Usnesení č. 357
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
žádost o povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 k prodloužení doby ukončení akce "NAROZENINY SFB" Pod mostem v Lysé nad Labem dne 20.06.2020 od 16:00 hodin do 21.06. 02:00 hodin,

II. konstatuje
že v budoucnu již nebude vyřizovat žádosti, které nebudou splňovat náležitosti o povolení výjimky závazné vyhlášky č. 5/2008.

Usnesení č. 358
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
Dohodu o partnerství s paní Petrou Křížovou za účelem pořádání příměstských táborů.

Usnesení č. 359
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
"Provozní řád" pro nově vybudované parkoviště P + R v ulici Čapkova,

II. pověřuje
starostu města podpisem "Provozního řádu" pro nově vybudované parkoviště P + R v ulici Čapkova.
Vytvořeno 19.6.2020 9:02:12 - aktualizováno 19.6.2020 9:02:44 | přečteno 3x | ernest
load