12. Usnesení RM 02.06.2020

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 2. 6. 2020

Usnesení č. 306
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 02.06.2020 pí Fischerovou R. a Mgr. Havelku J.

Usnesení č. 307
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání ze dne 02.06.2020 vč. rozšíření.

Usnesení č. 308
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pronájem části obecního pozemku p.č. 2673/89, o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, za
účelem umístění akumulační nádrže u nemovitosti čp. 1693, ul. Ke Vrutici, Lysá nad Labem a pronájem části obecního
pozemku p.č. 2673/1, o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem vybudování
přístupového chodníku a rampy ke trafostanici u nemovitosti čp.1693, ul. Ke Vrutici, Lysá nad Labem, společnosti ČEZ
Energo s.r.o. IČ 29060109 se sídlem Karolínská 661/4, 18600 Praha 8 - Karlín, za cenu nájmu 20 Kč/m2/rok s tím, že se
jedná o pronájem na dobu určitou 15 let,

II. ukládá
OSM vypracovat znění nájmení smlouvy dle bodu I.: Termín: do 31.08.2020,

III. pověřuje
starostu města podpisem této nájemní smlouvy.

Usnesení č. 309
Rada města Lysá nad Labem

ukládá
OSM zajistit vypracování geometrického plánu na pozemek p.č. PK 1478/1, v k.ú. Lysá nad Labem, o výměře 29 551
m2, (Řehačka), tak aby pozemek byl převeden do katastru nemovitostí a rozdělen na užívanou cestu podél tůně
Řehačka a pozemek určený k pachtu. Změnit možnost využití pozemku na trvalý travní porost. Termín: do 31.08.2020.

Usnesení č. 310
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výkup pozemku p. č. 183/17 o výměře 323 m2, druh pozemku zahrada, k.ú. Litol, od XXX XXX, bytem
XXX, za částku 100 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 2
000 Kč na návrh na vklad do KN,

II. doporučuje
ZM dne 17.06.2020 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 311
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
a) výpověď ze smlouvy o dočasném užívání pozemků č.j. ŽP/610/8/2001/Šm uzavřené dne 03.10.2001 včetně dodatku
č. 1 a č. 2 s panem XXX XXX, bytem XXX XXX s tím, že výpovědní lhůta počíná běžet dnem
01.07.2020 a končí dnem 31.12.2020.

b) výpověď z pachtovní smlouvy č. SM/0346/19 ze dne 27.08.2019 uzavřené s XXX XXX,
bytem XXX XXX s tím, že výpovědní lhůta počíná běžet dnem 1.10.2020 a končí dnem 30.09.2021.

c) výpověď z pachtovní smlouvy č. SM/0402/19 ze dne 09.10.2019 uzavřené s XXX XXX,
bytem XXX XXX s tím, že výpovědní lhůta počíná běžet dnem 01.10.2020 a končí dnem 30.09.2021.

Usnesení č. 312
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku č. SMI/09/257/N/ŠM, ve kterém se bude měnit výměra pronájmu
pozemku p.č. PK 3237 v k.ú. Lysá nad Labem na plochu 20 726 m2 za stejnou jednotkovou cenu, tj. 2000 Kč/ha/rok.

II. ukládá
Odboru SM vypracovat znění dodatku č. 2 dle bodu I.Termín: do 31.08.2020,

III. pověřuje
starostu města podpisem tohoto dodatku č. 2.

Usnesení č. 313
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
1) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. SM/0285/18 ze dne 28.11.2018, dle § 39 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s
výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe
přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

2) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2018-0039/SM ze dne 19.02.2018, dle § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu
určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na
sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

3) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0299/SM ze dne 04.10.2017, dle § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu
určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na
sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

4) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0170/SM ze dne 18.04.2017, dle § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu
určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na
sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

5) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0286/SM ze dne 25.09.2017, dle § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu
určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na
sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

6) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0095/SM ze dne 20.03.2017, dle § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu
určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na
sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

7) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0152/SM ze dne 17.05.2017, dle § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu
určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na
sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

8) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0318/SM ze dne 06.11.2017, dle § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu
určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na
sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

9) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0192/SM ze dne 17.05.2017, dle § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu
určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na
sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

10) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0030/SM ze dne25.1.2017, dle § 39 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu určitou s
výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe
přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

11) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2016-0537/SM ze dne 25.04.2017, dle § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu
určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na
sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

12) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0032/SM ze dne 25.04.2017, dle § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu
určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na
sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

13) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0122/SM ze dne 25.04.2017, dle § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu
určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na
sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

14) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0283/SM ze dne 14.09.2017, dle § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu
určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na
sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

15) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2018-0178/SM ze dne 20.04.2018, dle § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu
určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na
sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

16) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0034/SM ze dne 01.02.2017, dle § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu
určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na
sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

17) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0120/SM ze dne 21.03.2017, dle § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu
určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na
sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

18) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2018-0175/SM ze dne 28.05.2018, dle § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu
určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na
sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

19) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0031/SM ze dne 25.01.2017, dle § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu
určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na
sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

20) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2017-0213/SM ze dne 14.06.2017, dle § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Změna spočívá v tom, že doba trvání pachtu se mění na dobu
určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na
sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

Usnesení č. 314
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
předložený návrh „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodohospodářských
zařízení“ s Družstvem Na Vysoké mezi,
II. schvaluje

uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodohospodářských zařízení“
s Družstvem Na Vysoké mezi,

III. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené dohody.

Usnesení č. 315
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledek došlých nabídek na VZMR na služby s názvem: "PD ZŠ TGM rozšíření kapacity" s doporučením uzavřít smlouvu
na výše uvedenou VZMR s vybraným dodavatelem: BKN, spol. s r.o.,IČ: 15028909, se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01
Vysoké Mýto, zastoupenou Ing. Pavlem Králem, jednatelem, za částku 1 516 130 Kč včetně DPH,

II. schvaluje
1) výsledek poptávkového řízení na VZMR na služby s názvem: "PD ZŠ TGM rozšíření kapacity",
2) uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou VZMR na služby s vybraným dodavatelem společností BKN, spol. s r.o., IČ:
15028909, se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, zastoupenou Ing. Pavlem Králem, jednatelem, za částku 1
516 130 Kč včetně DPH,

III. pověřuje
starostu města podepsáním smlouvy o dílo se společností BKN, spol. s r.o., IČ: 15028909, za předpokladu úpravy
rozpočtu města pro rok 2020.

Usnesení č. 316
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX o připojení se k elektřině na náměstí B. Hrozného dne 06.06.2020, z důvodu konání
setkání občanů Lysé nad Labem,

II. vyzývá
žadatele k doložení všech dokumentů uvedených v příloze žádosti.

Usnesení č. 317
Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje
žádost p. XXX o výjimku z OZV č. 2/2012, článek 3, odst. 3 při shromáždění 06.06.2020.

Usnesení č. 318
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
přidělení následujících bytů v DPS:
do bytu č. X - paní XXX XXX, trv. bytem XXX, Lysá nad Labem,
do bytu č. X - pana XXX XXX, trv. bytem XXX, Lysá nad Labem,
do bytu č. X - paní XXX XXX, trv. bytem XXX, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 319
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku Klub českých turistů, odbor Lysá nad Labem,

II. předkládá
ZM ke schválení.

Usnesení č. 320
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku Veslařský klub Lysá nad Labem z.s.

II. předkládá
ZM ke schválení.

Usnesení č. 321
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
pořádání příměstských táborů paní XXX XXX ve spolupráci s městem.

Usnesení č. 322
Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje
vzorovou smlouvu na krátkodobý pronájem klubovny u fotbalového hřiště v Litoli.

Usnesení č. 323
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
situaci na fotbalovém hřišti v Litoli,

II. schvaluje
výpověď nájemní smlouvy č. SMI /13/559/N/Jav se spolkem FK Litol. Termín: ihned.

Usnesení č. 324
Rada města Lysá nad Labem

vydává
Rada města, příslušná podle § 98 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), podle § 66 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů zastavuje řízení zahájené dne 10.7.2019 ve věci návrhu opatření obecné povahy - stavební uzávěře pro území P17a - VD na
pozemcích p. č. 511/5, 511/57, 511/60, 511/59, 511/55, 511/12, 511/56, 511/57, 511/50, 511/5, 511/14, 511/49,
520/3, 511/52, 511/30, 524/4, 511/29 v k.ú. Lysá nad Labem (dále jen stavební uzávěra) podle ustanovení § 66 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), neboť odpadl důvod vedení
řízení o vyhlášení stavební uzávěry.

Usnesení č. 325
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
4. rozpočtové opatření dle předloženého návrhu,

II. předkládá
4. rozpočtové opatření ZM dne 17.06.2020 ke schválení.

Usnesení č. 326
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
Zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2019: „Na základě námi
provedeného přezkoumání hospodaření města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k
přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky
přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě II. této zprávy.“
Při přezkoumávání hospodaření Města za rok 2019 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky,

II. schvaluje
celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2019, a to bez výhrad,

III. schvaluje
účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2019,

IV. předkládá
ZM dne 17.06.2020 návrhy ke schválení.

Usnesení č. 327
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“)
zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem:
„II/272 Litol rekonstrukce, ulice Mírová – výkon koordinátora, technického dozoru tavebníka a koordinátora BOZP“.
2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium:
ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 100%

II. souhlasí
1. s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní
funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Karolína Stařecká - radní Mgr. Jiří Havelka - místostarosta
2. Ing. Alena Novotná- tajemnice Ota Balík – referent OSM
3. Bc. Kateřina Novotná - referent OMI František Blažek – referent OSM

Usnesení č. 328
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o přesunutí akce Street Food Festival na 27.06.2020 a podepsání dodatku č. 1 dohody o partnerství,

II. souhlasí
s přesunutím akce Street Food Festival na 27.06.2020 a podepsání dodatku č. 1 dohody o partnerství,

III. pověřuje
starostu města podpisem dodatku č. 1 dohody o partnerství č. 2020-0038/SM.

Usnesení č. 329
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 na akci: "Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem",

II. pověřuje
starostu města podpisem Dodatku č. 1 na akci: "Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem" za
předpokladu schválení rozpočtového opatření v ZM.
Vytvořeno 3.6.2020 12:41:53 | přečteno 3x | ernest
load