11. Usnesení RM 20.05.2020

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 20. 5. 2020

Usnesení č. 269
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 20.05.2020 Kolmana J. a Ing. Stařeckou K.

Usnesení č. 270
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 20.05.2020 vč. rozšíření.

Usnesení č. 271
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB
(služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/11, k. ú. Lysá nad Labem, ul. XXXXX, ve prospěch pozemku p. č. st. 597/2 jehož součástí je budova s číslem popisným XXX, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, s podílovými vlastníky XXX XXX a XXX XXX, oba bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá
Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.08.2020,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 272
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecních pozemcích p. č. 3451/24 a st.297/1, oba k. ú. Lysá nad Labem, ul. XXX, ve prospěch pozemku p. č. st.297/3 jehož součástí je budova s číslem popisným XXX, objekt k bydlení, k.ú. Lysá nad Labem, s XXXXXXX, oba bytem XXXXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá
Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.08.2020,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 273
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
a) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p.č. 2712/10 o výměře 127 m2 a p.č. 2712/12 o výměře 24 m2, oba k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem Radkem Jíchou IČ:45826625, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39 v platném znění, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.
b) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p.č. 2836/32 o výměře 403 m2, p.č. 2836/33 o výměře 470 m2, p.č. 2836/31 o výměře 92 m2 a p.č. 2836/28 o výměře 1775 m2,všechny k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem Petrem Rubešem IČ:43144896, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39 v platném znění, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.
c) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p.č. 2536/29 o výměře 23 m2, k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem Miroslavem Fišerem IČ:43738095, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39 v platném znění, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.
d) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p.č.2867/37 o výměře 408 m2 a p.č. 2867/38 o výměře 99 m2, oba k.ú. Lysá nad Labem, se společností AGÁTA s.r.o. IČ:47545879, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39 v platném znění, za pachtovné ve výši 2 000,- Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.
e) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p.č. 552/18 o výměře 133 m2, k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem Davidem Herdicsem IČ:45826757, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39 v platném znění, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.
f) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p.č. 2863/5 o výměře 5047 m2 a p.č. 2863/11 o výměře 5047 m2, k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem Miroslavem Fišerem IČ:43738095, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39 v platném znění, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, pro zemědělské účely.

Usnesení č. 274
Rada města Lysá nad Labem

I. neschvaluje
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 2131/1 o výměře 318 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění,

II. předkládá
ZM na nejbližší jednání prodej pozemku k projednání.

Usnesení č. 275
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „ZŠ Komenského - rekonstrukce elektro v pav. D“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 05.04.2020,

II. souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s dodavatelem: Compo Elektro s.r.o., Růžová 1522/16, Praha 1, IČO: 24169307. Cena provedeného díla bude uhrazena na základě položkového rozpočtu skutečně dodaného materiálu a provedených prací s oceněním prací a materiálu. Nejvýše přípustná cena je 3 015 455 Kč včetně DPH,

III. pověřuje
pana starostu uzavřít smlouvu o dílo s výše vybraným dodavatelem.

Usnesení č. 276
Rada města Lysá nad Labem

nesouhlasí
s navýšením ceny za správu, provoz a údržbu městských toalet od května 2020.

Usnesení č. 277
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2019,

II. schvaluje
vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2019.

Usnesení č. 278
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s uzavřením Smluv o vypořádání závazků, které řeší vzájemné potvrzení závazků ze smluv a objednávek s těmito subjekty:
1. Ludvík Flieger, IČO: 16919521 pro vypořádání závazků z objednávek č. 0362/2019/SM a 0328/2019/SM
2. Thermoservis, spol. s r. o., IČO : 46348034 pro vypořádání závazků ze Smlouvy o dílo č. 2018-0276/SM
3. Milan Horvát, IČO : 12522473 pro vypořádání závazků ze Smlouvy o dílo č. 2018-0293/SM
4. Dvořák - Karlík s.r.o., IČO : 28825870 pro vypořádání závazků ze Smlouvy o dílo č. 2019-0277/SM

II. pověřuje
pana starostu k podpisu výše uvedených smluv.

Usnesení č. 279
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
aktualizaci Provozního řádu a Provozního deníku malého zařízení na biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů (malé kompostárny).

Usnesení č. 280
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru o pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Masarykova 214, Lysá nad Labem, na parc. č. st. 219, místností v suterénu a přízemí o celkové výměře 91,7 m2, zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, na dobu určitou dvou let s možnosti prodloužení, pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 75030926, Vančurova 1544, 272 01 Kladno.

Usnesení č. 281
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření nájmu k bytu 2+1, č. XXXXXXXXXX, s jistotou ve výši 9.670 Kč, s odkupem pohledávky za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2, s paní XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

II. schvaluje
uzavření nájmu k bytu 2+1, č. XXXXXXXXXX, s jistotou ve výši 9.670 Kč, s odkupem pohledávky za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2, s paní XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

III. schvaluje
uzavření nájmu k bytu 3+1, č. XXXXXXXXXX, s jistotou ve výši 30 079 Kč, s odkupem pohledávky za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

IV. schvaluje
uzavření nájmu k bytu 1+1, č. XXXXXXXXXX, s jistotou ve výši 30 758 Kč, s odkupem pohledávky za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

V. schvaluje
zařazení žádosti manželů XXXXXXXXXXX do seznamu uchazečů o nájem bytu,

VI. konstatuje
že v případě nutnosti je připravena manželům XXXXXXXX poskytnout krizový byt.

Usnesení č. 282
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z 6. jednání bytové komise, konané dne 07.05.2020.

Usnesení č. 283
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
dotaci z Charitativního programu ve výši 5 280 Kč pro XXXXXXXXXX na tábor a rehabilitační pobyt jejího nezl. syna,

II. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvu,

III. pověřuje
starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 284
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
dotaci z Charitativního programu ve výši 10 000 Kč na činnost Okresní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. Nymburk,

II. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvu,

III. pověřuje
starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 285
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
dotaci z Charitativního programu ve výši 4 000 Kč pro Oblastní charitu Kutná Hora na poskytování rané péče v Lysé nad Labem,

II. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvu,

III. pověřuje
starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 286
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
dotaci z Charitativního programu ve výši 10 000 Kč pro Rodinné centrum ROUTA, z.s. na zajištění jejich činnosti v Lysé nad Labem,

II. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvu,

III. pověřuje
starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 287
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
navýšení kapacity ŠD ZŠ J.A.Komenského, Komenského 1534, Lysá nad Labem k 01.09.2020 o 50 míst z 210 na 260 žáků.

Usnesení č. 288
Rada města Lysá nad Labem
schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů účetní závěrky za rok 2019 těchto příspěvkových organizací města Lysá nad Labem: Základní škola J. A.
Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného
12, Základní škola T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, Základní umělecká škola Františka Antonína
Šporka, Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590, Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem - Litol,
Mírová 430, Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516, Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem,
Sídliště 1464 a Městské knihovny Lysá nad Labem.

Usnesení č. 289
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zakoupení digitálních archivních filmových záběrů a obrazové dokumentace z historie města a života obyvatel s variantou B ve výši 40 937 Kč od pana XXXXXXX
1) Osmimilimetrové vzpomínky 5 - Lidová myslivost v Lysé
2) Osmimilimetrové vzpomínky 6 - To byl Josef Havlín
3) Obrazová dokumentace města Lysá nad Labem z let cca 1965 - 1980, skenování cca 1000 diapozitivů XXXXXXXXXXX,

II. schvaluje
smlouvu o zakoupení uměleckého díla a poskytnutí licence mezi městem a panem XXXXX, Smlouvu o poskytnutí licence mezi městem a panem XXXXX a smlouvu o poskytnutí licence mezi městem a paní XXXXXX.

Usnesení č. 290
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s realizací projektu výzvy - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III. pro MŠ a ZŠ v MŠ Dráček, Mírová 430, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 291
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch.

Usnesení č. 292
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost XXXXX o přemístění kontejnerů na tříděný odpad,

II. konstatuje
že v této věci bylo již rozhodnuto usn. 255 ze dne 23.04.2019 a Rada města na tomto usnesení trvá.

Usnesení č. 293
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o odpuštění poplatku ze vstupného pro Výstaviště Lysá nad Labem,

II. schvaluje
výjimku z poplatku ze vstupného, a to do 31.12.2020.

Usnesení č. 294
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
provedenou inventarizaci majetku města za rok 2019.

Usnesení č. 295
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s uzavřením kupní smlouvu na pořízení hlasovacího zařízení s firmou MINISTR SYSTEMS s.r.o., IČ: 01863045, se sídlem Pod Hrází 91, 530 02 Pardubice v ceně 238 673 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 296
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
akční plán města Lysá nad Labem na období 2020 – 2022.

Usnesení č. 297
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledek hodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny s doporučením uzavřít na výše uvedenou VZMR s vybraným zhotovitelem, jehož nabídka byla pro zadavatele vybrána jako nejlevnější, a to se zhotovitelem: Václav Horák stavební systémy, se sídlem Ke Kovárně 349/17, 10400 Praha 10, IČ 48996327, s nabídkovou cenou 1 396 927,20 Kč bez DPH, tedy 1 690 281,91 Kč včetně DPH,

II. schvaluje
1) výsledek výběrového řízení na VZMR na stavební práce s názvem: "1.NP Infocentrum, Lysá nad Labem"
2) uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou VZMR na stavební práce s vybraným zhotovitelem Václavem Horákem
stavební systémy, se sídlem Ke Kovárně 349/17, 10400 Praha 10, IČ 48996327, s nabídkovou cenou 1 396 927,20 Kč bez DPH, tedy 1 690 281,91 Kč včetně DPH,

III. pověřuje
starostu města podepsáním smlouvy o dílo se zhotovitelem Václavem Horákem stavební systémy, se sídlem Ke Kovárně 349/17, 10400 Praha 10, IČ 48996327.

Usnesení č. 298
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
Zápis z jednání Komise pro regeneraci MPZ ze dne 19.03.2020.

Usnesení č. 299
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemkou parcelu č. 3666 v katastrálním území a obci Lysá nad Labem s Povodím Labe, státní podnik se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové pro akci: „Lysá nad Labem – cyklostezka v ul. Poděbradova“,

II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 300
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o přeložce kNN, které v současnosti vede přes vodní plochu Mršník, s ČEZ Distribuce, a. s., na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení,

II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy, za předpokladu schválení RO v ZM.

Usnesení č. 301
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
záštitu ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka nad online kulturními akcemi "Lysá živě" konaných v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 302
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí
dokument s názvem: „Informační koncepce Města Lysá nad Labem“.

Usnesení č. 303
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
s užitím znaku města Lysá nad Labem v době konání farmářský trhů v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 304
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Provozovatel farmářských trhů“,

II. souhlasí
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:
Ing. Vladimír Kopecký, Ing. Alena Novotná, Mgr. Martin Dostál,
náhradníci: Mgr. Ludmila Procházková, Michaela Kočová

Usnesení č. 305
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
Smlouvu o spolupráci s panem Martinem Honzů, IČ: 75047101, se sídlem XXXXXX na dobu určitou, a to do 30.06.2020.
Vytvořeno 22.5.2020 7:38:17 - aktualizováno 25.5.2020 6:23:44 | přečteno 23x | ernest
load