10. Usnesení RM 05.05.2020

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 5. 5. 2020

Usnesení č. 239

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu dne 05.05.2020 Ing. Stařeckou K. a pí Fischerovou R.

Usnesení č. 240

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program jednání dne 05.05.2020 vč. rozšíření.

Usnesení č. 241

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020222/VB/02 s ČEZ Distribuce, a.s. na obecní

pozemky parc. č. 44/20, parc. č. 58/4, parc. č. 319/2, parc. č. 328 v k.ú. Litol. Cena za zřízení věcného břemene je 14

100 Kč + DPH. Správní poplatek za návrh na vklad uhradí Oprávněná,

II. pověřuje

pana starostu k podpisu výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 242

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

zveřejnění záměru o pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Nám. B. Hrozného 1743, Lysá nad Labem,

na parc. č. st. 29/6, místností v přízemí (o výměře 68,2 m2) a 2. nadzemním podlaží (o výměře 85,2 m2) o celkové

výměře 154 m2, zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště

Nymburk na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 243

Rada města Lysá nad Labem

I. revokuje

usn. 158 ze dne 10.03.2020,

II. schvaluje

podpis Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě s ČEZ ze dne

20.04.2020 na adrese Komenského, kat. území Lysá nad Labem, parc.č. 2652/2, 289 22 Lysá nad Labem (sportovní

hala),

III. souhlasí

s uhrazením podílu na oprávněných nákladech za připojení ve výši 160 000 Kč jako podíl na oprávněných nákladech

spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu určený právním předpisem,

IV. pověřuje

starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 244

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

záštitu starosty města Lysá nad Labem Ing. Karlem Otavou nad 19. ročníkem festivalu THEATRUM KUKS pořádanou

19.08.2020.

Usnesení č. 245

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Divadelního spolku Náplavka,

II. předkládá

ZM ke schválení.

Usnesení č. 246

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

dotaci ve výši 100 000 Kč na činnost Domácího hospice Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem včetně veřejnoprávní smlouvy,

II. doporučuje

ZM ke schválení.

Usnesení č. 247

Rada města Lysá nad Labem

souhlasí

s provedením drobných stavebních úprav v objektu města, Nám. B. Hrozného 1722 Centrem sociálních a zdravotních

služeb Poděbrady o.p.s. na vlastní náklady, bez finanční spoluúčasti města.

Usnesení č. 248

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

návrh na přijetí dotace od Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR na zabezpečení akceschopnosti jednotky

SDH obce kategorie JPO II v celkové výši 150 000 Kč. Zároveň navrhuji přiřazení této částky do rozpočtu, ODPA 5512

položky 5171 - opravy a údržba

Usnesení č. 249

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

výsledek hodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny s doporučením uzavřít smlouvu na výše uvedenou VZMR

s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla pro zadavatele vybrána jako nejlevnější, a to s dodavatelem: Ing. arch.

Milanem Vojtěchem, se sídlem Nerudova 77, 533 07 Sezemice, IČO 48161594, s nabídkovou cenou 820 000 Kč bez DPH,

tedy 992 200 včetně DPH,

II. schvaluje

1) výsledek výběrového řízení na VZMR na služby s názvem: "PD Rekonstrukce pavilonu E ZŠ J.A.K. 1. a 2. etapa"

2) uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou VZMR na služby s vybraným dodavatelem Ing. arch. Milanem Vojtěchem, se

sídlem Nerudova 77, 533 07 Sezemice, IČO 48161594, s nabídkovou cenou 820 000 Kč bez DPH, tedy 992 200 Kč včetně

DPH,

III. pověřuje

starostu města podepsáním smlouvy o dílo s dodavatelem Ing. arch. Milanem Vojtěchem, se sídlem Nerudova 77, 533 07

Sezemice, IČO 48161594.

Usnesení č. 250

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd.

předpisů (dále: „zákon“) zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3

zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Venkovní žaluzie pro MěÚ v Lysé nad

Labem“,

b) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená

v Kč včetně DPH,

II. souhlasí

se členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele ve složení:

členové - PaedDr. V. Bodnárová, Ing. V. Kopecký, Mgr. J. Havelka

náhradníci – R. Fischerová, R. Nováková

Usnesení č. 251

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 na akci "Parkoviště P+R v Lysé nad Labem",

II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č.1 na akci "Parkoviště P+R v Lysé nad Labem".

Usnesení č. 252

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

podání žádosti o podporu z Operační program Zaměstnanost, prioritní osa č. 4 Efektivní veřejná správa.

Usnesení č. 253

Rada města Lysá nad Labem

souhlasí

s udělením výjimky z OZV č. 2/2019 - užívání veřejného prostranství v souvislosti s uskutečněním Farmářských trhů na

Husově náměstí na období od 01.05.2020 do 30.06.2020.

Usnesení č. 254

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem,

II. předkládá

ZM ke schválení.

Usnesení č. 255

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

návrh Rámcové smlouvy o spolupráci se spol. Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, Praha,

IČO 453 08 314,

II. pověřuje

pana starostu k podpisu Rámcové smlouvy o spolupráci se spol. Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, PSČ

100 00, Praha, IČO 453 08 314.

Usnesení č. 256

Rada města Lysá nad Labem

I. konstatuje

že chce být nápomocna podnikatelům podnikajícím na území města při zmírnění dopadů pandemie COVID-19,

II. schvaluje

slevu ve výši 50 % z příslušných cen za inzerci v Listech od č. 5/2020 do č. 9/2020,

III. schvaluje

záměr stanovit nájemné z nebytových prostor, pozemků vlastněných městem Lysá nad Labem a záborů veřejného

prostranství za měsíce 4, 5 a 6/2020, snížením o 50 % pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které měly

omezený provoz, a na částku ve výši 1 Kč/měsíc pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které měly přerušený

provoz,

IV. vyzývá

dotčené fyzické osoby podnikající a právnické osoby, aby podaly žádost o snížení či prominutí nájemného, včetně

ověřeného čestného prohlášení o omezení či přerušení provozu,

V. konstatuje

že je připravena schválit příslušné dodatky k příslušným smlouvám dle výše uvedených usnesení Rady města,

VI. doporučuje

ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Lysá nad Labem, aby snížili nájemné v nebytových prostorech za

měsíce 4, 5, 6/2020 fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám buď o 50 % v případě omezeného provozu,

anebo na částku 1 Kč/měsíc v případě přerušeného provozu, přičemž tyto dotčené osoby podají žádost o snížení či

prominutí nájemného včetně ověřeného čestného prohlášení o omezení či přerušení provozu.

Usnesení č. 257

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. 2020-0242/ŠSK o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného

hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace s Centrem rodinného poradenství SEMIRAMIS, z.ú.

Usnesení č. 258

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

otevření mateřských škol v Lysé nad Labem od 18.05.2020 v případě, že bude prodloužen nouzový stav bude

dodržována Metodika Ministerstva školství vydaná dne 30.04.2020.

Usnesení č. 259

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

podmínky krátkodobého pronájmu klubovny v areálu fotbalového hřiště v Litoli

Usnesení č. 260

Rada města Lysá nad Labem

I. ruší

k 10.05.2020 následující komise:

a) komise pro rodinu a školství,

b) komise pro dopravu a bezpečnost,

c) komise pro sport,

d) komise pro kulturu a cestovní ruch,

e) komise stavební,

f) komise bytová,

g) komise pro životní prostředí,

h) komise pro sociální věci a zdravotnictví,

i) komise pro aktivní a šťastný život seniorů,

zřízené usn. RM 723 ze dne 01.11.2018,

II. zřizuje

a) Komisi pro rozvoj města a životní prostředí

b) Komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch

c) Komisi sociální, zdravotní a školství

d) Komisi pro dopravu a bezpečnost

e) Komisi pro šťastný život seniorů

s účinností od 11.05.2020,

III. jmenuje

a) předsedou komise pro rozvoj města a životní prostředí paní Renatu Pelcovou a členy komise: Ing. Martu Sochůrkovou,

PhDr. Kateřinu Jančaříkovou, Radku Johanu Štenglovou, Tomáše Sedláčka, Ing. Jana Macke, Lucii Pavlíčkovou, Jana

Chloupka,

b) předsedou komise pro kulturu, sport a cestovní ruch paní Květu Žigmundovou a členy komise: Věru Greifovou, Jana

Ambrože, Pavlínu Ličkovou, Jana Krumpholce, Mgr. Pavlínu Křížovou, Milana Valenta, Ing. Luboše Klouda, Petra Jirsu,

Olgu Kovaříkovou, Ladislava Mikeše,

c) předsedou komise sociální zdravotní a školství MUDr. Igora Karena a členy komise: Mgr. Štěpánku Vošickou, Adrianu

Brennan, RSDr. Jána Šturma, Andreu Prknovou, Mgr. Jaromíra Šalka, Petru Šolínovou, MUDr. Darku Kučerovou,

d) předsedou komise pro dopravu a bezpečnost pana Daniela Chaloupku a členy komise: Ing. Martina Pípala, Ing. Jana

Grebíka, Bc. Luďka Přibyla, Miroslava Beneše, Danu Urban Hančovou, Michala Holého, Karla Otavu ml.,

e) předsedou komise pro šťastný život seniorů MVDr. Jana Kořínka a členy komise: Ing. Petra Gregora, Bohumila

Hrdličku, Jana Krumpholce, Jana Buriana, Milana Jaška, Ivetu Jánkovou, Hanu Lajnerovou,

s účinností od 11.05.2020,

IV. stanovuje

odměnu pro předsedu komise na 3 000 Kč a pro člena komise na 1500 Kč, odměna bude vyplácena 1x ročně formou

poukazů,

V. děkuje

všem členů za práci v komisích pro město Lysá nad Labem.

Usnesení č. 261

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

jednací řád komisí Rady města s účinností od 11.05.2020.

Usnesení č. 262

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

Pravidla pronajímání bytů v majetku města Lysá nad Labem s účinností od 11.05.2020.

Usnesení č. 263

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení

druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou

zakázku na stavební práce s názvem: „Komunikace TESCO", které zajistí společnost Energy Benefit Centre a.s.,

b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, odst. 6), zákona hodnocení nabídek

dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH,

II. souhlasí

a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:

Ing. Karolína Stařecká, Ing. Petr Gregor, Ing. Alena Novotná

náhradníci: Bc. Kateřina Novotná

III. pověřuje

starostu města k odsouhlasení tohoto zadávacího řízení, které zajišťuje společnost Energy Benefit Centre a.s., a ke

všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o

výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.

Usnesení č. 264

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 na akci "Rekonstrukce bytového domu Na Františku 253",

II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č. 2 na akci "Rekonstrukce bytového domu Na Františku 253".

Usnesení č. 265

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 2019-0362/OMI se společností MATEX HK s.r.o. na akci: "Dostavba pavilonu "C" a

přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534/16, Lysá nad Labem",

II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č.1 k SoD č. 2019-0362/OMI se společností MATEX HK s.r.o. na akci: "Dostavba pavilonu "C" a

přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534/16, Lysá nad Labem", za předpokladu schválení RO v

ZM.

Usnesení č. 266

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

termíny jednání rady města v II. pololetí roku 2020 takto: 14.07.,04.08., 26.08., 09.09., 22.09., 06.10., 21.10.,

03.11.,18.11., 1.12., 16.12.2020,

II. předkládá

zastupitelstvu města

1) termíny jednání RM ve II. pololetí r. 2020 na vědomí,

2) termíny jednání ZM ve II. pololetí r. 2020 na vědomí, a to takto: 09.09., 21.10. a 16.12.

Usnesení č. 267

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

a) jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozd. předpisů (dále jen: „zákon“) výběr dodavatele:

SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 530 02 Pardubice, IČO: 28851587 (dále: „vybraný dodavatel“) k uzavření smlouvy

jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Automatická kolárna Lysá nad Labem",

b) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 530 02 Pardubice, IČO: 28851587 za

cenu díla 15 013 917 Kč bez DPH a 18 166 840 Kč včetně DPH, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhůtě

předloží všechny doklady dle zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104, odst. (1) zákona

obdobně, za předpokladu úpravy rozpočtu.

Usnesení č. 268

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

postup prací v areálu v ulici Čechova.

Vytvořeno 6.5.2020 12:33:23 - aktualizováno 15.5.2020 5:35:00 | přečteno 10x | ernest
load