09. Usnesení RM 22.04.2020

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 22. 4. 2020

Usnesení č. 213

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu p. Kolmana J. a Mgr. Havelku J.

Usnesení č. 214

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program jednání dne 22.04.2020 vč. rozšíření.

Usnesení č. 215

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výkup pozemku p. č. 14/30 o výměře 309 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 14/45 o výměře 220 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba k.ú. Litol , pro potřeby

záměru přístaviště v Lysé nad Labem, od paní XXX bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který

uhradí i kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN,

II. doporučuje

ZM dne 6.5.2020 výkup pozemků ke schválení.

Usnesení č. 216

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p.č. 2673/89, o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem umístění

akumulační nádrže u nemovitosti čp.1693, ul. Ke Vrutici, Lysá nad Labem a pronájem části obecního pozemku p.č. 2673/1, o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní

plocha, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem vybudování přístupového chodníku a rampy ke trafostanici u nemovitosti čp. 1693, ul. Ke Vrutici, Lysá nad Labem,

společnosti ČEZ Energo s.r.o. IČ 29060109 se sídlem Karolínská 661/4, 18600 Praha 8 - Karlín, za cenu nájmu 20 Kč/m2/rok s tím, že se jedná o pronájem na dobu

určitou 15 let.

Usnesení č. 217

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

OSM připravit záměry na pronájmy pozemků pod obchvatem tak, aby uzavřené nájemní smlouvy nebránily zahájení výstavby obchvatu a to i na již uzavřené smlouvy.

Usnesení č. 218

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení VB (služebnosti) ve věci STL plynovodu vybudovaného na obecních pozemcích p.č. 329/1, 72/2 v k. ú. Litol a p.č. 610/50 v k.ú. Lysá nad

Labem ve prospěch vlastníků tohoto zařízení XXX a XXX bytem Lysá nad Labem, XXX bytem Lysá nad Labem, XXX bytem Lysá nad Labem a XXX bytem Lysá nad

Labem, za cenu 1000 Kč + 21% DPH. Vlastníci STL plynovodu hradí kolek na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.07.2020,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 219

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

zveřejnění záměru na změnu uzavřené smlouvy o nájmu pozemku č. SMI/09/257/N/ŠM včetně dodatku č. 1 s tím, že bude uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu

pozemku č.SMI/09/257/N/ŠM, ve kterém se bude měnit výměra pronájmu pozemku p.č. PK 3237 v k.ú. Lysá nad Labem na plochu 20 726 m2 za stejnou jednotkovou

cenu, tj. 2000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 220

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost pana XXX o spolufinancování stavby připojení pozemku parc. č. st. 158/1 k.ú Lysá nad Labem, na VaK Města v ul. Poděbradova,

II. zamítá

žádost pana XXX o spolufinancování stavby připojení pozemku parc. č. st. 158/1 k.ú. Lysá nad Labem, na VaK Města v ul. Poděbradova. Důvodem je plánovaný

odprodej městského pozemku parc. č. st. 2163 k.ú. Lysá nad Labem.

Usnesení č. 221

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. KN 680/2, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m2, který

vznikl oddělením z pozemku p.č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280 118/2017, pozemku p.č. KN 694/26, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní

plocha, dráha, o výměře 9 m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3522-200/2019, pozemku p.č. KN 3518/11, k.ú. Lysá nad

Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 168 m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3522-200/2019,

pozemku p.č. KN 3520/4, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3520/3, dle

geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p.č. KN 3523/3, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m2, který vznikl oddělením

z pozemku p.č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železnic, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ

110 00 , IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 292 886,11 Kč bez DPH, s tím, že kupující hradí náklady

spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých

věcí je kupující,

II. předkládá

nejbližšímu zasedání ZM 2020 návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemků dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 222

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

návrh Smlouvy o poskytování poradenských služeb v oblasti energetiky - energetický management, se společností Optimal-Energy.cz, a.s., Příkop 836/6, 602 00 Brno

– Zábrdovice IČ: 29235642 s tím, že první platba za služby v roce 2020 bude městem uhrazena na základě faktury vystavené poskytovatelem služeb se zdanitelným

plněním k 31.05.2020,

II. pověřuje

starostu k podpisu Smlouvy o poskytování poradenských služeb v oblasti energetiky - energetický management, se společností Optimal-Energy.cz, a.s., Příkop 836/6,

602 00 Brno – Zábrdovice, IČ: 29235642.

Usnesení č. 223

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s odkupy podružných kanalizačních řadů v lokalitě Tři Chalupy, Byšičky, za částky dle doložených faktur (náklady na výstavbu), max. do částky uvedené v

nabídkovém rozpočtu dodavatele stavby (článek X. plánovacích smluv)

1) prodávající XXX

2) prodávající XXX

3) prodávající XXX

II. ukládá

OSM po doložení všech dokladů prodávajícími, vypracovat návrhy kupních smluv, na odkup podružných kanalizačních řadů. Součástí kupní smlouvy bude smlouva o

zřízení věcného břemene-služebnosti.

1) prodávající XXX

2) prodávající XXX

3) prodávající XXX

III. předkládá

na nejbližší jednání ZM, ke schválení, odkupy podružných kanalizačních řadů v lokalitě Tři Chalupy, Byšičky, za částky dle doložených faktur (náklady na výstavbu),

max. do částky uvedené v nabídkovém rozpočtu dodavatele stavby (článek X. plánovacích smluv)

1) prodávající XXX

2) prodávající XXX

3) prodávající XXX

Usnesení č. 224

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

převod nájemní smlouvy k bytu č. X (3+1, celková výměra 65,50 m2), z paní XXX, na pana XXX , trvale bytem XXX

Usnesení č. 225

Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje

výměnu bytu č. X , za byt č. X, pro paní XXX bytem XXX.

Usnesení č. 226

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

přehled předložených žádostí o dotaci včetně komentářů ředitelek školských zařízení,

II. bere na vědomí

změny ve Statutu Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem,

III. bere na vědomí

změny účelu využití finančních prostředků, které jsou v souladu se Statutem Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad

Labem z důvodu epidemie COVID-19 a nemožnosti realizovat některé plánované aktivity uvedené v žádostech o dotaci pro školní rok 2019/2020,

IV. předkládá

ZM ke schválení.

Usnesení č. 227

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku OS HIPPODROM z.s.,

II. předkládá

ZM ke schválení.

Usnesení č. 228

Rada města Lysá nad Labem

ruší

veškeré kulturní akce pořádané městem Lysá nad Labem do konce června 2020.

Usnesení č. 229

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

online dotazník ke spolkové činnosti v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 230

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zápis z jednání Komise pro aktivní a šťastný život seniorů ze dne 10.03.2020.

Usnesení č. 231

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Směrnici č. 5/2020 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinností od 01.05.2020,

II. ukládá

tajemnici realizovat Směrnici č. 5/2020 Organizační řád vyhlášením výběrového řízení na pracovní místo referenta/ky odboru správy majetku na dobu neurčitou.

Usnesení č. 232

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

se zapojením do územní působnosti Dolního Pojizeří, z. ú.,

II. schvaluje

název MAS Polabí a Dolní Pojizeří, z. ú.,

III. souhlasí

s realizací MAP Dolním Pojizeřím, z.ú.

Usnesení č. 233

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost nemocnice Nymburk o finanční podporu,

II. schvaluje

finanční dar nemocnici Nymburk ve výši 20 000 Kč.

Usnesení č. 234

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

cenovou nabídku projekční firmy VODNÍ CESTY, a.s., na zpracování studie proveditelnosti „Provozní budova Přístaviště Lysá nad Labem“ za cenu 130 000 Kč bez

DPH.

Usnesení č. 235

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

cenovou nabídku Ing. arch. Sobotky Ivana, Poděbrady II, Olbrachtova 735/10, IČO: 14793873, na zpracování návrhu interiéru i exteriéru kulturního domu v Lysé nad

Labem, který se nachází na adrese Masarykova 528/58, za cenu 90 000 Kč bez DPH.

Vytvořeno 23.4.2020 7:57:48 - aktualizováno 15.5.2020 5:35:00 | přečteno 13x | ernest
load