07. Usnesení RM 25.03.2020

Usnesení č. 162

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu ze dne 25.03.2020 Mgr. Havelku J. a pí Fischerovou R.


Usnesení č. 163

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program jednání dne 25.03.2020 včetně rozšíření.


Usnesení č. 164

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, k.ú. Litol o výměře dle geometrického plánu, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: paní bytem , (podíl 1/2) a paní, bytem , (podíl 1/2), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 2.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2 000 Kč/ha/rok.


II. doporučuje

ZM dne 22.04.2020 výkup pozemku ke schválení.


Usnesení č. 165

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování dvou vodovodních a jedné kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 89/15, k. ú. Litol, ul. Mírová, ve prospěch pozemků p. č. 89/16 a p.č. st. 159 jehož součástí je budova s číslem popisným 153, rodinný dům, k.ú. Litol, s podílovými vlastníky bytem a bytem , za částku 3 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,


II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.06.2020,


III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.


Usnesení č. 166

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

předložený návrh „Dodatku č. 1 Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodohospodářských zařízení“ s obcí Stratov,


II. schvaluje

uzavření „Dodatku č. 1 Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodohospodářských zařízení“ s obcí Stratov dle předloženého návrhu,


III. pověřuje

starostu města podpisem výše uvedeného dodatku č. 1.


Usnesení č. 167

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

výjimku ze splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovenou OZV č. 2/2019, o místních poplatcích u poplatkových povinností se splatností k 31.03.2020 na 30.06.2020.


Usnesení č. 168

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

výsledky poptávkového řízení VZ Oprava výtluků technologií PATCH 2020 Lysá nad Labem,


II. souhlasí

s uzavřením smlouvy se společností Roadstav s.r.o., IČ:24286681, na opravu výtluků technologií Patch pro rok 2020 v Lysé nad Labem za nabídnutou cenu 2 540 Kč/t včetně DPH,


III. pověřuje

starostu města podepsat smlouvu.


Usnesení č. 169

Rada města Lysá nad Labem

odkládá

uzavření návrhu smlouvy o poskytování poradenských služeb v oblasti energetiky – energetický management, se společností Optimal-Energy.cz, a.s., Příkop 836/6, 602 00 Brno - Zábrdovice, IČ: 29235642.


Usnesení č. 170

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s odpuštěním nájemného kinu za prostory určené pro občerstvení ve výši 20 000 Kč na období od března do prosince roku 2020,


II. ukládá

místostarostce Romaně Fischerové doložit soupis oprav v době nouzového stavu a pracovní smlouvy všech zaměstnanců kina.


Usnesení č. 171

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

předložený návrh „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodohospodářských zařízení“ s VaK Nymburk,


II. schvaluje

uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodohospodářských zařízení“ s VaK Nymburk,


III. pověřuje

starostu města podpisem výše uvedené dohody,


IV. schvaluje

zplnomocnění provozovatele VaK, společnost Stavokomplet, spol. s r. o., Zápy, Královická 251, PSČ 250 01 IČO: 47052945 k plnění výše uvedené dohody a k úkonům vyplývajícím z titulu Provozovatele VaK města Lysá nad Labem.


Usnesení č. 172

Rada města Lysá nad Labem

odkládá

žádost paní bytem , o splátkový kalendář uznaného dluhu.


Usnesení č. 173

Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje

návrh ukončení smlouvy dohodou o nájmu nebytových prostor na adrese Husovo náměstí 24, Lysá nad Labem s Komerční bankou a.s., IČ: 45317054, Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1.


Usnesení č. 174

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

zápis z 5. jednání bytové komise, konané dne 05.03.2020,


II. schvaluje

postoupení nájemní smlouvy k bytu č. v ulici , z paní (současná nájemkyně bytu), trvalé bytem , na pana , trvale bytem.


III. schvaluje

zařazení všech žadatelů uvedených v zápise z bytové komise ze dne 05.03.2020 do seznamu žadatelů o byt z důvodu, že všichni splnili podmínky dle pravidel pro pronajímání bytů města Lysá nad Labem.


Usnesení č. 175

Rada města Lysá nad Labem

odkládá

rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.


Usnesení č. 176

Rada města Lysá nad Labem

I. odkládá

zakoupení digitálních archivních filmových záběrů a obrazové dokumentace z historie města a života obyvatel s variantou B ve výši 40 937 Kč od pana

  1. Osmimilimetrové vzpomínky 5 - Lidová myslivost v Lysé

  2. Osmimilimetrové vzpomínky 6 - To byl Josef Havlín

  3. Obrazová dokumentace města Lysá nad Labem z let cca 1965 - 1980, skenování cca 1000 diapozitivů Jaroslava Štýbra,

II. ukládá

OŠSVZaK prověřit autorská práva.


Usnesení č. 177

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch.


Usnesení č. 178

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

finanční podporu Českému svazu ochránců přírody - základní organizace 09/07 Polabí, na provoz Stanice pro zraněné a hendikepované živočichy na Huslíku na rok 2020 ve výši 10 000Kč a návrh veřejnoprávní smlouvy č. 2020-0210/SÚ.


Usnesení č. 179

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

žádost p. o vyjádření k Petici za Jedličkovu ulici bezpečnější a klidnější a trvá na usnesení RM č. 35 ze dne 14.01.2020.


Usnesení č. 180

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

na vědomí žádost Ing. Stařecké.


Usnesení č. 181

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

předložení záměru na prodej pozemků p.č. 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda , prodej pozemku 511/5 o výměře 6285m2 v k.ú orná půda - k.ú. Lysá nad Labem,


II. ukládá

místostarostce Romaně Fischerové předložit záměr na prodej pozemků p.č. 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda , prodej pozemku 511/5 o výměře 6285m2 v k.ú orná půda - k.ú. Lysá nad Labem na ZM dne 22.04.2020


Usnesení č. 182

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

3. rozpočtové opatření r. 2020 dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 183

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření Dodatku č.1 k SoD č. 2019-0315/OMI se společností ARCUS - Růžička, spol. s r.o na akci: "Rekonstrukce bytového dmu čp. 253 Na Františku, Lysá nad Labem",


II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č. 1 k SoD č. 2019-0315/OMI se společností ARCUS - Růžička, spol. s r.o na akci: "Rekonstrukce bytového dmu čp. 253 Na Františku, Lysá nad Labem".


Usnesení č. 184

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

  1. realizaci překládky SEK CETIN dle cenové nabídky od CETIN a. s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 ve výši 141 973 Kč bez DPH,

  2. podpis Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na akci „PD Pěší a cyklodoprava přes Labe“,


II. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy.


Usnesení č. 185

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

cenové nabídky oslovených společností k opravě povrchu komunikace a pokládky dešťové kanalizace DN250, za částku 1 406 504 Kč vč. DPH,


II. souhlasí

s opravou komunikace v místní části Byšičky č. 17/u, a to od společnosti Stavokomplet spol. s r.o., IČO: 47052945, která poslala nejvýhodnější cenovou nabídku,


III. pověřuje

starostu města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na opravu komunikace v místní části Byšičky.


Usnesení č. 186

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

přijetí tří finančních darů od fyzických osob ve výši 12 000 Kč, 19 000 Kč a 19 000 Kč na boj s koronavirem včetně darovacích smluv,


II. děkuje

všem dobrovolníkům a dárcům za pomoc v současné složité situaci.


Usnesení č. 187

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s rozdělením kvóty z programu REGENERACE 2020 na dvě stejné finanční částky, a to 200 000 Kč pro infocentrum a 200 000 Kč pro Kočárovnu,


II. souhlasí

s poskytnutím příspěvku Farnosti ve výši 40 000 Kč na Kočárovnu a 20 000 Kč na infocentrum města Lysá nad Labem.


Usnesení č. 188

Rada města Lysá nad Labem

pověřuje

městského právníka, Mgr. Martina Dostála, DiS., k zastupování Města Lysá nad Labem jako vlastníka nebytového prostoru č. 102 v budově na adrese Masarykova 582, Lysá nad Labem, a podílu 41937/176968 na pozemku parc. č. st. 680, k.ú. Lysá nad Labem a společných částech, na schůzích Společenství vlastníků jednotek Masarykova 582, Lysá nad Labem, IČO 2214248, včetně práva podávat návrhy, vyjadřovat se k návrhům, činit veškeré právní úkony a hlasovací práva.


Vytvořeno 27.3.2020 7:07:12 - aktualizováno 15.5.2020 5:35:00 | přečteno 35x | ernest
load