06. Usnesení RM 10.03.2020

Usnesení č. 133

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu dne 10.03.2020 p. Kolmana J. a Mgr. Havelku J.


Usnesení č. 134

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program jednání dne 10.03.2020 vč. rozšíření.


Usnesení č. 135

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/25, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Na Františku, ve prospěch pozemku p. č. st. 256/1 jehož součástí je budova s číslem popisným 195, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, se a , oba bytem Lysá nad Labem, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.


II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.05.2020,


III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.


Usnesení č. 136

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výkup spoluvlastnických podílů z pozemků p.č. 2034/42, 1975/21 a 2241, všechny v k.ú. Lysá nad Labem od podílových vlastníků paní bytem bytem a paní bytem za celkovou kupní cenu 3 417 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupujicí.


II. doporučuje

ZM dne 22.04.2020 výkup dle bodu I ke schválení.


Usnesení č. 137

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

nabídku společnosti PowerCem Czech Republic, se sídlem Ke Statku 71, 254 01 Jílové u Prahy, IČ: 24749893, na opravu komunikace U Nové hospody dle přiloženého nabídkového rozpočtu,


II. souhlasí

s uzavřením smlouvy se společností PowerCem Czech Republic, se sídlem Ke Statku 71, 254 01 Jílové u Prahy, IČ: 24749893 na opravu komunikace U Nové hospody, v celkové částce 1 395 000 Kč,


III. pověřuje

starostu města Ing. Karla Otavu k podpisu smlouvy.


Usnesení č. 138

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

cenové nabídky na opravu chodníku u MŠ Mašinka v Lysé nad Labem,


II. souhlasí

s uzavřením smlouvy nejvýhodnější nabídky od Horvát Milan, ČSA 12/8, Lysá nad Labem, IČ:12522473, v ceně: 526 413 Kč,


III. pověřuje

starostu města Ing. Karla Otavu k podpisu smlouvy.


Usnesení č. 139

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost Junák-český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., o užití veřejného prostranství Nám. B. Hrozného Lysá nad Labem, z důvodu pořádání kulturní akce 100 let od založení skautingu v Lysé nad Labem, dne 23.05.2020 od 6:00 do 22:00 hod., s možností připojení na el. Energii,


II. souhlasí

s užitím veřejného prostranství Nám. B. Hrozného Lysá nad Labem, z důvodu pořádání kulturní akce 100 let od založení skautingu v Lysé nad Labem, dne 23.05.2020 od 6:00 do 22:00 hod., s možností připojení na el. energii.


Usnesení č. 140

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo č. S112401716 (2010-0436/SMI) pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů Lysá nad Labem,


II. pověřuje

starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S112401716 (2010-0436/SMI) pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů Lysá nad Labem.


Usnesení č. 141

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

žádost Centra služeb pro silniční dopravu o poskytnutí roční dotace na spolufinancování výuky a výcviku žáků v obvodu působnosti MěÚ Lysá nad Labem ve výši 10 000 Kč včetně veřejnoprávní smlouvy


Usnesení č. 142

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

záštitu starosty Ing. Karla Otavy nad akcí "Jarní cena T.J.Sokol Lysá nad Labem", která se bude konat dne 04.04.2020 na Výstavišti v Lysé nad Labem.


Usnesení č. 143

Rada města Lysá nad Labem

souhlasí

s použitím znaku města Lysá nad Labem v publikaci vydávané u příležitosti 120. výročí od založení včelařského spolku v Lysé nad Labem.


Usnesení č. 144

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí podle § 23 školského zákona pro školní rok 2020/2021 u MŠ Čtyřlístek, MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka a MŠ Dráček z 24 na 25 dětí ve všech třídách.


Usnesení č. 145

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

navýšení úhrad za stravování dětí v ZŠ a MŠ v Lysé nad Labem, které odebírají stravu ze školní jídelny Scolarest spol. S r. o., Komenského 1534, Lysá nad Labem, s účinností od 01.09.2020 včetně Dodatku č. 2.


Usnesení č. 146

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání částky z rozpočtu pro rok 2020 formou dotace,


II. schvaluje

žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání částky z rozpočtu pro rok 2020 formou dotace ve výši 90 tis. Kč,


III. schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Lysá nad Labem a FK Litol, z.s. na správu a údržbu fotbalového hřiště v Litoli ve výši 90 tis. Kč a doporučuje ZM ke schválení.


Usnesení č. 147

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč z organizace ostatní činnost v kultuře na oslavy 50. let založení profesionálního hasičského sboru Středočeského kraje území odbor Nymburk, včetně veřejnoprávní smlouvy.


Usnesení č. 148

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zápis z komise pro rodinu a školství ze dne 19.02.2020.


Usnesení č. 149

Rada města Lysá nad Labem

souhlasí

s udělením výjimky z OZV č. 2/2019 - se zrušením poplatku za záchranářské psy.


Usnesení č. 150

Rada města Lysá nad Labem

nevyhovuje

žádosti pana Jaroslava Mládka, který provozuje automobil svého syna trvale žijícího v o vydání parkovací známky na rok 2020.


Usnesení č. 151

Rada města Lysá nad Labem

nevyhovuje

žádosti o udělení výjimky z OZV č. 1/2019 - povolení vjezdu s právem zastavení a krátkodobého stání za účelem vyložení a naložení rybářského vybavení.


Usnesení č. 152

Rada města Lysá nad Labem

souhlasí

se zastavením řízení zahájeného dne 10.7.2019 ve věci návrhu opatření obecné povahy – stavební uzávěře pro území P17a - VD na pozemcích p. č. 511/5, 511/57, 511/60, 511/59, 511/55, 511/12, 511/56, 511/57, 511/50, 511/5, 511/14, 511/49, 520/3, 511/52, 511/30, 524/4, 511/29 v k.ú. Lysá nad Labem (dále jen stavební uzávěra) podle ustanovení § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení č. 153

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

Vila v Litoli - Mírová ulice - souhrnný posudek.


Usnesení č. 154

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

předloženou studii možného využití areálu šachistů s konírnou včetně zahrady,


II. schvaluje

zadání mykologického posudku a stavebně-technického průzkumu.


Usnesení č. 155

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

zápis ze zasedání stavební komise konané dne 13.01.2020,


II. pověřuje

místostarostu Mgr. Jiřího Havelku účastí na příštím zasedání stavební komise.


Usnesení č. 156

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

zápis ze zasedání stavební komise konané dne 10.02.2020,


II. pověřuje

místostarostu Mgr. Jiřího Havelku účastí na příštím zasedání stavební komise.


Usnesení č. 157

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

 1. v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Parkoviště B+R - automatická kolárna Lysá nad Labem, Litol", které zajistí společnost LKA Advisory s.r.o.

 2. pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, odst. 6), zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH


II. souhlasí

 1. s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:

  • Ing. Josef Bárta, Ing. Petr Gregor, PaedDr. Jan Štěpánek

  • náhradníci: Romana Pozníčková, DiS., Bc. Kateřina Novotná

 1. s pověřením Romany Pozníčkové, DiS., referenta městského investora MÚ Lysá nad Labem (v její nepřítomnosti PaedDr. Jana Štěpánka, vedoucího odboru městského investora) a Ing. Josefa Bárty, administrátora zadávacího řízení k otevření elektronicky podaných nabídek, který také posuzuje kvalifikaci i další doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy,


 2. III. pověřuje

  starostu města k odsouhlasení zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení, které zajišťuje společnost LKA Advisory s.r.o., a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.


  Usnesení č. 158

  Rada města Lysá nad Labem

  I. schvaluje

  podpis Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě s ČEZ,


  II. pověřuje

  starostu podpisem Smlouvy,


  III. souhlasí

  s uhrazením podílu na oprávněných nákladech za připojení ve výši 560 000 Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu určený právním předpisem.


  Usnesení č. 159

  Rada města Lysá nad Labem

  souhlasí

  s uzavřením rámcové kupní smlouvy na dodávky a renovaci tonerů s družstvem SDZP IČ: 25476092, Riegerova 909/5, 405 01 Děčín II.


  Usnesení č. 160

  Rada města Lysá nad Labem

  pověřuje

  radního Josefa Kolmana a jako náhradnici paní Danu Urban Hančovou účastí na valné hromadě spolku Partnerství pro městskou mobilitu dne 19.03.2020 v Příbrami.


  Usnesení č. 161

  Rada města Lysá nad Labem

  I. schvaluje

  uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 9900102536_1/BVB s GasNet, s. r. o. A následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky města parc. č. 301/2, 301/3 a 3451/11 v k. ú. Lysá nad Labem, pro stavbu plynárenského zařízení ppč. 303/4, STL plynovod a přípojka pro MO, č. Stavby: 9900102536. Investor uhradí kolek pro vklad do KN,


  II. pověřuje

  pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


  Vytvořeno 27.3.2020 6:32:14 - aktualizováno 15.5.2020 5:35:00 | přečteno 40x | ernest
  load