05. Usnesení RM 25.02.2020

Usnesení č. 107

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu ze dne 25.02.2020 pí Fischerovou R. a Mgr. Havelku J.


Usnesení č. 108

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program jednání dne 25.02.2020 včetně rozšíření.


Usnesení č. 109

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p.č. 3628/77, o výměře 350 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, provozovateli restauračního zařízení na Řehačce společnosti Barargon s.r.o. IČ:05585864, za cenu nájmu 20 Kč/m2/rok s tím, že se jedná o pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemce ponechá pronajatý pozemek volně přístupný široké veřejnosti.


Usnesení č. 110

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření nájmu k bytu 1+1, č. 1 (byt II. kategorie), Lysá nad Labem, s jistotou ve výši 8 535 Kč, s odkupem pohledávky za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 59 Kč/m2, s.


II. ukládá

odboru SM nenabízet volné byty v Milovicích k pronájmu vyjma domu Tyršova čp. 609 až 613.


Usnesení č. 111

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

neprodloužení nájemní smlouvy k bytu (1+1, celkové výměře 129,36 m2), Masarykova 1102, Lysá nad Labem s panem


Usnesení č. 112

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

dopis od spolku FK Litol, mládež z.s., k návrhu smlouvy o výpůjčce č. 2020-0027/SM objektu fotbalového zázemí týkající se místností šaten, sociálních zařízení a skladovacích prostor s výjimkou místností klubovna, skladu v klubovně a venkovních toalet žen a mužů,


II. schvaluje

uzavření doplněné smlouvy o výpůjčce bezúplatného užívání stavby objektu s výjimkou klubovny (výměra 41,8 m2), skladu v klubovně (2,6 m2) a venkovních toalet žen a mužů (celková výměra toalet 14,7 m2), stavby bez č.p. na pozemcích č. st. 758/1 a st. 758/2, zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 3183 pro obec Lysá nad Labem, katastrální území Litol, na dobu určitou 1 roku s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pro spolek FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, se sídlem Masarykova 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem, z důvodu provozování práce s mládeží do 18-ti let v oblasti rozvoje sportovních dovedností, se speciálním zaměřením na hru fotbalu a další míčové hry,


III. pověřuje

starostu podepsáním výše uvedené výpůjční smlouvy.


Usnesení č. 113

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

opětovnou žádost Ing. Radka Plachého o zařazení projektu Wellness studia do celkového řešení projektu sportovní haly.


Usnesení č. 114

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

RM schvaluje v souladu s ustanovením §27 a dle §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení §3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava výtluků PATCH 2020 v Lysé nad Labem."


II. schvaluje

RM schvaluje pro toto poptávkové řízení hodnotící kritéria: ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:

 1. nejnižší celková nabídková cena vč. DPH/1t - 70%,

 2. záruka na dílo - 20%,

 3. lhůta plnění - 10%.


III. souhlasí

RM souhlasí s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

 1. členové komise: Lenka Formánková- referent OSM, Ing. Vladimír Kopecký - vedoucí OSM, Mgr. Jiří Havelka – místostarosta,

 2. náhradníci komise: František Blažek - referent OSM, Bc. Luděk Přibyl - bezpečnostní ředitel, Tomáš Pilař- referent OSM.


IV. souhlasí

RM souhlasí s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.


Usnesení č. 115

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s odkupem infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova, za 1 Kč,


II. předkládá

ke schválení, odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova, za 1 Kč do jednání ZM, dne 22.04.2020,

III. nesouhlasí

s prominutím poplatku za zřízení věcného břemene k plynovodu, na pozemcích parc. č. 610/2 a 610/48, které jsou ve vlastnictví stavebníků a budou převedeny do majetku města.


Usnesení č. 116

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem za rok 2019 dle předloženého návrhu v celkové výši 91 703 Kč,


II. schvaluje

navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2020“,


III. předkládá

navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2020“ ZM dne 22.04.2020 ke schválení.


Usnesení č. 117

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost Fajn spolku, z.s., Lysá nad Labem, o zvláštní užíváni veřejného prostranství nám. Bedřicha Hrozného, z důvodu pořádání tradičního Řemeslného jarmarku, konaného 18.04.2020, s možností připojení na el. Energii,


II. souhlasí

se zvláštním užívání veřejného prostranství plochy nám. B. Hrozného, z důvodu pořádání tradičního Řemeslného jarmarku, Fajn spolkem, z.s., Lysá nad Labem, konaného 18.4.2020, s možností připojení na el. energii.


Usnesení č. 118

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost paní , o vyhrazené parkování ZTP v ulici


II. souhlasí

s vyhrazeným parkováním ZTP pro paní ,


III. ukládá

správě majetku zřídit vyhrazené parkování ZTP v ulici


Usnesení č. 119

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

střednědobé výhledy na roky 2021 a 2022 příspěvkových organizací města: MŠ Pampeliška, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, MŠ Mašinka, ZŠ J.A.Komenského, ZŠ B.Hrozného, ZŠ T.G. Masaryka, ZUŠ F.A.Šporka a MěK.


Usnesení č. 120

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

na základě ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace:

 • MŠ Pampeliška, Sídliště 1464, Lysá n.L. ve výši 41 586 Kč

 • MŠ Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá n.L. ve výši 72 641 Kč

 • MŠ Dráček, Mírová 490, Lysá n.L. ve výši 13 068 Kč

 • MŠ Mašinka, Sídliště 1512, 1516, Lysá n.L. ve výši 240 Kč

 • ZŠ B.Hrozného, Nám.B.Hrozného 12, Lysá n.L. ve výši 131 324 Kč

 • ZUŠ F.A.Šporka, Školní náměstí 906, Lysá n.L. ve výši 148 910 Kč


Usnesení č. 121

Rada města Lysá nad Labem

odkládá

udělení výjimky na vydání parkovací známky na rok 2020 panu , který provozuje automobil svého

syna trvale žijícího v


Usnesení č. 122

Rada města Lysá nad Labem

uděluje

Ing. arch. Janu Storchovi plnou moc k nahlížení do správních spisů ve věcech vedených Městským úřadem v Lysé nad Labem, odborem výstavby a životního prostředí, ve věcech stavebních řízení, jejichž účastníkem je Město Lysá nad Labem.


Usnesení č. 123

Rada města Lysá nad Labem

odkládá

rozhodnutí o zrušení poplatku za záchranářské psy.


Usnesení č. 124

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

přijetí daru od firmy Praktik - Lysá s.r.o. na provoz jednotky SDH lysá nad Labem


Usnesení č. 125

Rada města Lysá nad Labem

I. revokuje

své usnesení č. 99 ze dne 12.02.2020,


II. bere na vědomí

vyhodnocení spolupráce Senior taxi za rok 2019 s návrhem na úpravu podmínek provozování, a to navýšení o částku 180 000 Kč ročně, z důvodu rozšíření služeb - převoz seniorů do lékařských zařízení v Brandýse nad Labem,


III. ukládá

připravit OŠSVZaK dodatek ke smlouvě:

 1. Ve smlouvě navýšit částku o 180 000 Kč ročně, z důvodu rozšíření služeb Senior Taxi, převoz seniorů do lékařských zařízení v Brandýse nad Labem

 2. Ve smlouvě vypustit povinnost používat taxametr vypuštěním bodu 4. v čl. IV platné smlouvy

 3. Návrh na dodatek smlouvy: v bodu 10 čl. IV upravit čas příjmu telefonických objednávek na dobu od 9:00h do 15:00h


Usnesení č. 126

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

vyhodnocení činnosti komisí a výborů,


II. vyzývá

politické subjekty, které nominovaly jednotlivé členy komisí, aby je upozornily na nutnost podepsat prohlášení o mlčenlivosti.


Usnesení č. 127

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

místostarostovi odpovědět zástupcům petičního výboru.


Usnesení č. 128

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výběr dodavatele na základě provedeného průzkumu trhu, a to nabídku firmy T-mapy spol. s r.o., IČO: 47451084 na zajištění průběžné a 5. úplné aktualizace dat územně analytických podkladů (ÚAP) správního obvodu ORP Lysá nad Labem v ceně 241 000 Kč bez DPH, tedy 291 610 Kč včetně DPH,


II. pověřuje

starostu města podepsáním smlouvy o dílo s firmou T-mapy spol. s r.o., IČO: 47451084.


Usnesení č. 129

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

 1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "PD Škrétova (VaK, komunikace, chodníky, VO)"

 2. pro toto výběrové řízení je základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídková cena, uvedená v Kč včetně DPH.


II. souhlasí

se členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele ve složení:

 • členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek

 • náhradníci - Romana Pozníčková, Dis.


Usnesení č. 130

Rada města Lysá nad Labem

odkládá

 1. realizaci přeložky SEK CETIN dle cenové nabídky od CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00 ve výši 141 973 Kč bez DPH

 2. podpis Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na akci „PD Pěší a cyklodoprava přes Labe“


Usnesení č. 131

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

Výsledek došlých nabídek na VZMR na služby s názvem: „ Využití vrtu Kovona pro posílení zásobování pitnou vodou města Lysá nad Labem pro územní řízení“ s doporučením uzavřít smlouvu na výše uvedenou VZMR s vybraným dodavatelem: BMTO GROUP a.s., IČ 490 993 61, adresa: Ampérova 444, 460 08 Liberec 8, zastoupena Ing. Jiřím Buškem, předsedou představenstva za cenu PD pro ÚR 345 000 Kč bez DPH a inženýrskou činnost za 98 000 Kč bez DPH.


II. schvaluje

 1. výsledek poptávkového řízení na VZMR na služby s názvem: „ Využití vrtu Kovona pro posílení zásobování pitnou vodou města Lysá nad Labem pro územní řízení“

 2. uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou VZMR na služby s vybraným dodavatelem společností BMTO GROUP a.s., IČ 490 993 61, adresa: Ampérova 444, 460 08 Liberec 8, zastoupena Ing. Jiřím Buškem, předsedou představenstva za cenu PD pro ÚR 345 000 Kč bez DPH a inženýrskou činnost za 98 000 Kč bez DPH.


III. pověřuje

starostu města podepsáním smlouvy o dílo se společností BMTO GROUP a.s., IČ 490 993 61.


Usnesení č. 132

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

Výsledek došlých nabídek na VZMR na služby s názvem: „Komunikace Tesco – kácení topolů“ s doporučením uzavřít smlouvu na uvedenou VZMR s vybraným dodavatelem: Lesáček s.r.o., IČ 25768042, adresa: Světická 6/1114, 100 00 Praha 10 za cenu 547 905 Kč bez DPH, tj. 662 965 Kč včetně DPH,


II. schvaluje

 1. výsledek poptávkového řízení na VZMR na služby s názvem: „Komunikace Tesco – kácení topolů“

 2. uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou VZMR na služby s vybraným dodavatelem společností Lesáček s.r.o., IČ 25768042, adresa: Světická 6/1114, 100 00 Praha 10 za cenu 547 905 Kč bez DPH, tj. 662 965 Kč včetně DPH.

III. pověřuje

starostu města podepsáním smlouvy o dílo se společností Lesáček s.r.o., IČ 25768042.


Vytvořeno 28.2.2020 8:02:32 | přečteno 32x | ernest
load