04. Usnesení RM 12.02.2020

Usnesení č. 91

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.


Usnesení č. 92

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

upravený program jednání dne 12.02.2020.


Usnesení č. 93

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6025335/1 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky parc. č. 3491/1, 3500/2 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu Lysá nad Labem, SR502, p.č.1158/1, za těchto podmínek:

 • cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

 • navržené znění smlouvy bude obsahovat souhlas se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinnost

Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne,

 • investor uhradí kolek pro vklad do KN


II. pověřuje

starostu města k podpisu výše uvedené smlouvy


Usnesení č. 94

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6025771/1 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky parc. č. 3451/26,3451/29 v k.ú. Lysá nad Labem, pro stavbu "Lysá nad Labem, Vodákova kNN, č.p.193/19" za těchto podmínek:

 • cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

 • navržené znění smlouvy bude obsahovat souhlas se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinnost

Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne,

 • investor uhradí kolek pro vklad do KN


II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 95

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

zaslanou nabídku na odkup spoluvlastnických podílů na LV 2624 a LV 12543 v k.ú. Lysá nad Labem


II. ukládá

místostarostovi Mgr. Havelkovi jednat o ceně pozemků p. č. 2034/42, p. č. 1675/21 a p. č. 2241, termín: do konce března 2020.


Usnesení č. 96

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

prodej pozemku p.č. st. 2163 o výměře 96 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby na pozemku p.č. st. 2163 bez čp/č.ev., jiná stavby , v k.ú. Lysá nad Labem, za celkovou kupní cenu 292 050,- Kč, stanovenou dle znaleckého posudku č. 930-03/19 ze dne 2.2.2019, se splátkovým kalendářem na dobu 3 let, podílovým vlastníkům pozemku p.č. 443/1 k. ú. Lysá nad Labem , oba bytem s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. doporučuje

ZM dne 22.4.2020 prodej pozemku včetně stavby dle bodu I. ke schválení


Usnesení č. 97

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s výměnou hlavních vchodových dveří v domě Masarykova 176, Lysá nad Labem,


II. schvaluje

k realizaci výměny hlavních vchodových dveří v domě Masarykova 176, Lysá nad Labem, firmu Caroli s.r.o. K Vejvoďáku 1108, Praha, IČ: 49706144, za cenu 75 145 Kč včetně DPH


Usnesení č. 98

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí na období 2020-2024, včetně všech příloh dokumentu.


Usnesení č. 99

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

Vyhodnocení spolupráce Senior taxi za rok 2019 s návrhem na úpravu podmínek provozování.


II. ukládá

připravit OŠSVZaK dodatek ke smlouvě, do 15.3.2020.


Usnesení č. 100

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

na základě ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

 1. rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace Mateřské škola Pampeliška, Sídliště 1464, Lysá nad Labem,ve znění přílohy č.1

 2. rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace Mateřské škola Mašinka, Sídliště 1512,1516, Lysá nad Labem, ve znění přílohy č.2

 3. rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace Mateřské škola Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá nad Labem,ve znění přílohy č.3

 4. rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace Mateřské škola Dráček, Mírová 490, Lysá nad Labem - Litol,ve znění přílohy č.4

 5. rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace ZŠ J.A.Komenského , Komenského 1534, Lysá nad Labem,ve znění přílohy č.5

 6. rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace ZŠ B.Hrozného, Nám.B. Hrozného 12, Lysá nad Labem,ve znění přílohy č.6

 7. rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace ZŠ T.G. Masaryka, Palackého 160, Lysá nad Labem - Litol, ve znění přílohy č.7

 8. rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace ZUŠ F.A.Šporka, Školní náměstí 906, Lysá nad Labem, ve znění přílohy č.8

 9. rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace Městská knihovna, Lysá nad Labem, ve znění přílohy č.9


Usnesení č. 101

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

udělení medailí následujícím občanům:

 1. čestné medaile Města Lysá nad Labem - vyznamenání III. Třídy: za celoživotní práci s mládeží v oblasti sportu, za vynikající úspěchy v extrémních překážkových závodech,

 2. pamětní medaile: za podporu a přínos v oblasti polské kultury v Lysé nad Labem, za celoživotní přínos pro rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v Lysé nad Labem, za významný přínos požární ochraně města Lysá nad Labem, za významný přínos požární ochraně města Lysá nad Labem, za obětavou činnost v obci Baráčníků v Lysé nad Labem, za dlouhodobou aktivní organizaci kulturních a společenských aktivit seniorů, za dlouholetou obětavou práci pro rozvoj společenského a kulturního života ve městě, za získání tří titulů mistryně ČR ve veslování v kategorii dorostenek, za získání tří titulů mistryně ČR ve veslování v kategorii dorostenek, za dlouhodobou práci pro město, za dlouhodobou práci ve zdravotnictví


Usnesení č. 102

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

vypsat výběrové řízení na referenta OMI na dobu neurčitou, termín do 29.2.2020


Usnesení č. 103

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

informaci o podání žádosti o dotaci na TIC Lysá nad Labem na MMR (Národní program podpory cestovního ruchu v regionech - podprogram rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu)


II. pověřuje

radní, Ing. Karolínu Stařeckou, přípravou výběrového řízení na provozování TIC v Lysé nad Labem, které předloží RM ke schválení.


Usnesení č. 104

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

 1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“) zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Informační centrum - zřízení po MěP“

 2. pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH


II. souhlasí

se členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele ve složení:

 • členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek

 • náhradníci – Romana Pozníčková, DiS.


Usnesení č. 105

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

projekt modernizace městského kamerového dohlížecího systému s 10% spoluúčastí.


Usnesení č. 106

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

cenovou nabídku firmy STARÝ A PARTNER s.r.o., Senovážná 996/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 27197395 na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Park 30. Výročí“, za cenu 199 650 Kč s DPH.


II. pověřuje

starostu města podepsáním smlouvy o dílo.


Vytvořeno 12.2.2020 12:21:20 - aktualizováno 12.2.2020 14:33:44 | přečteno 27x | ernest
load