03. Usnesení RM 28.01.2020

Usnesení č. 40

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu ze dne 28.01.2020 Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.


Usnesení č. 41

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program jednání dne 28.01.2020 vč. rozšíření.


Usnesení č. 42

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

 1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“) zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD Rekonstrukce pavilonu E ZŠ JAK 1. a 2. etapa“

 2. pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH


II. souhlasí

se členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele ve složení:

 • členové - Ing. Petr Gregor, Romana Fischerová, PaedDr. Jan Štěpánek,

 • náhradníci – Romana Pozníčková, DiS.


Usnesení č. 43

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3453/1, k. ú. Lysá nad Labem, kolmá slepá ulice na ul. Poděbradova, ve prospěch pozemku p. č. st. 158/1 jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního: jiná stavba, k.ú. Lysá nad Labem, s podílovými vlastníky oba bytem Lysá nadLabem, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.


II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30. 4. 2020


III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít


Usnesení č. 44

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

písemnost SPÚ ze dne 13.1.2020 ve věci oznámení o zamýšleném převodu pozemku p.č. PK 3497/20 v k.ú. Lysá nad Labem a navrhuje ZM podanou námitku ze dne 17.12.2019 vzít zpět.


II. předkládá

ZM dne 12.2.2020 písemnost SPÚ ze dne 13.1.2020 k projednání


Usnesení č. 45

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-6000509/VB01 s ČEZ Distribuce, a.s. na obecní pozemek parc. č. 322/14 v k.ú. Litol, obec Lysá nad Labem. Náhrada za zřízení věcného břemene je 3.000,-Kč + DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Smlouva bude doplněna o souhlas se zveřejněním na webových stránkách města


II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 46

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-6000456/VB/02 s ČEZ Distribuce, a.s. na obecní pozemky parc. č. 44/20 a 328 v k.ú. Litol, obec Lysá nad Labem. Náhrada za zřízení věcného břemene je 6.600,- Kč + DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Smlouva bude doplněna o souhlas se zveřejněním na webových stránkách města.


II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 47

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ Hrozného 1318 - výměna stoupaček, baterií, hygien. Kabinky"


II. schvaluje

pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:

 1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH - 80 %

 2. lhůta plnění - 10 %

 3. záruka na dílo - 10 %


III. souhlasí

s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: člen komise, náhradník

člena komise:

 1. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM, PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK

 2. Romana Fischerová– místostarostka, Jiří Navrátil - referent OSM

 3. Tomáš Pilař – referent OSM, Romana Nováková – referentka ŠSVZaK


IV. souhlasí

s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.


Usnesení č. 48

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: " ZŠ Komenského - rekonstrukce elektro v pav. D"


II. schvaluje

pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:

 1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH - 80 %

 2. lhůta plnění - 10 %

 3. záruka na dílo - 10 %


III. souhlasí

s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: člen komise, náhradník

člena komise:

 1. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM, PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK

 2. Romana Fischerová – místostarostka, Jiří Navrátil - referent OSM

 3. Tomáš Pilař – referent OSM, Romana Nováková – referentka ŠSVZaK


IV. souhlasí

s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.


Usnesení č. 49

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost pana k převedení nájemní smlouvy k bytu 1+1, č. , , Lysá nad Labem, na slečnu ,


II. schvaluje

převedení nájemní smlouvy k bytu 1+1, č. , , Lysá nad Labem, z pana , na slečnu .


Usnesení č. 50

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava střechy domu Masarykova 176 Lysá nad Labem"


II. schvaluje

pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:

 1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH - 80 %

 2. lhůta plnění - 10 %

 3. záruka na dílo - 10 %


III. souhlasí

s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: člen komise, náhradník

člena komise:

 1. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM, PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK

 2. František Blažek, referent OSM, Ing.Jitka Petrová – referentka ŠSVZaK,

 3. Tomáš Pilař – referent OSM, Romana Nováková – referentka ŠSVZaK


IV. souhlasí

s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.


Usnesení č. 51

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

dotaz Integrované dopravy Středočeského kraje, týkající se vybudování chodníku v ulici Na Písku parc.č. 3451/52 k.ú. Lysá nad Labem,


II. schvaluje

vybudování chybějícího chodníku v ulici Na Písku parc.č. 3451/52 k.ú. Lysá nad Labem.


Usnesení č. 52

Rada města Lysá nad Labem

odkládá

odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova, za 1,- Kč do příštího jednání RM.


Usnesení č. 53

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZUŠ – bubenická třída v suterénu"


II. schvaluje

pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:

 1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH - 80 %

 2. lhůta plnění - 10 %

 3. záruka na dílo - 10 %


III. souhlasí

s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: člen komise, náhradník člena komise:

 1. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM, PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK

 2. Romana Fischerová – místostarostka, Jiří Navrátil - referent OSM

 3. Tomáš Pilař – referent OSM, Romana Nováková – referentka ŠSVZaK


IV. souhlasí

s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.


Usnesení č. 54

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodohospodářských zařízení“ s Obcí Stratov, dle předloženého návrhu,


Usnesení č. 55

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

návrh plánovací smlouvy - infrastruktura v ul. Ke Karlovu


II. předkládá

návrh plánovací smlouvy - infrastruktura v ul. Ke Karlovu, ke schválení do jednání ZM dne 12.2.2020


Usnesení č. 56

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce bezúplatného užívání stavby objektu s výjimkou klubovny (výměra 41,8 m2), skladu v klubovně (2,6 m2) a venkovních toalet žen a mužů (celková výměra toalet 14,7 m2), stavby bez č.p. na pozemcích č. st. 758/1 a st. 758/2, zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 3183 pro obec Lysá nad Labem, katastrální území Litol, na dobu určitou 1 roku s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pro spolek FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, se sídlem Masarykova 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem, z důvodu provozování práce s mládeží do 18-ti let v oblasti rozvoje sportovních dovedností, se speciálním zaměřením na hru fotbalu a další míčové hry,


II. pověřuje

starostu podepsáním výše uvedené výpůjční smlouvy.


Usnesení č. 57

Rada města Lysá nad Labem

souhlasí

s realizací a financováním akce "Turistické informační centrum Lysá nad Labem" podané do programu Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2020.


Usnesení č. 58

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

Přijetí dotace v částce 12 000,- Kč ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS . Podmínkou přidělení dotace je přijetí dotace RM a její přiřazení do rozpočtu JSDH.


Usnesení č. 59

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost společnosti City Event s.r.o. na partnerskou spolupráci při pořádání akce Street Food Festival Lysá nad Labem 2020 s termínem konání dne 25.04.2020 na ploše Husova náměstí v Lysé nad Labem.


II. souhlasí

s partnerskou spoluprácí při pořádání akce Street Food Festival Lysá nad Labem 2020 s termínem konání dne 25.04.2020 na ploše Husova náměstí v Lysé nad Labem a s použitím městského znaku,


III. pověřuje

starostu Města Lysá nad Labem, podepsat dohodu o partnerství při pořádání akce Street Food Festival Lysá nad Labem 2020.


Usnesení č. 60

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost společnosti City Event s.r.o. o výjimku z obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č.2/2012, z důvodu konání akce Street Food Festival Lysá nad Labem


II. uděluje

výjimku společnosti City Event s.r.o. z obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č.2/2012, z důvodu konání akce Street Food Festival Lysá nad Labem


Usnesení č. 61

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

udělení výjimky z OZV č.5/2008 městu Lysá nad Labem k prodloužení konání městských slavností Lysá žije dne 30.5.2020 od 10.00 do 31.5.2020 03:00.


Usnesení č. 62

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

udělení výjimky z OZV č.5/2008 k prodloužení konání městského plesu dne 7.2.2020 od 20:00 hodin

do 8.2.2020 03:00 hodin.


Usnesení č. 63

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro ChrisEvents s.r.o. na částku 5 000Kč.


Usnesení č. 64

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem pro PRUH POLABÍ, s.r.o. ve výši 10 000Kč včetně veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


Usnesení č. 65

Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje

poskytnutí dotace z rozpočtu města pro OS HIPPODROM ve výši 150 000Kč na Prvomájovou steeplechase města Lysá nad Labem a 135 000Kč na činnost OS HIPPODROM včetně veřejnoprávní smlouvy.


II. předkládá

ZM dne 12.02.2020 ke schválení.


Usnesení č. 66

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem odborem ŠSVZaK a komisí pro kulturu a cestovní ruch dle návrhu komise,


II. předkládá

ZM návrh rady města na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem ke schválení.


Usnesení č. 67

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem odborem ŠSVZaK a komisí pro sport.


II. předkládá

ZM návrh rady města na rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem ke schválení.


Usnesení č. 68

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

termín a místo konání zápisu k předškolnímu vzdělávání do MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek a MŠ Dráček v Lysé nad Labem dne 6. 5. 2020 od 13 – 18 hodin a dne 7. 5. 2020 od 7 – 12 hodin v Hasičské zbrojnici, kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n.L.


Usnesení č. 69

Rada města Lysá nad Labem

souhlasí

s pronájmem víceúčelového sportovního areálu u ZŠ J. A. Komenského za účelem pořádání příměstského sportovního kempu pro děti v termínu 24. – 28.8.2020 za částku 2 000 Kč za 1 den Fotbalové akademii Karla Kozmy, z. s., se sídlem Tř. Václava Klementa 822, Mladá Boleslav 293 01, IČO: 06034969, zastoupené Ing. Karlem Kozmou


Usnesení č. 70

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

1x vstupenku zdarma pro zaměstnance úřadu a učitele MŠ, ZŠ a SŠ v Lysé nad Labem jako dárek ke Dni učitelů na koncert Petry Janů, který se bude konat v pátek dne 27.3.2020 od 19.00 hodin na výstavišti v Lysé nad Labem.


Usnesení č. 71

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch


Usnesení č. 72

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zápis z jednání Komise pro sociální věci a zdravotnictví ze dne 9. 12. 2019.


Usnesení č. 73

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

předloženou finální podobu studie přístavby pavilonu ZŠ Litol,


II. ukládá

místostarostovi Mgr. Havelkovi připravit soutěž na zhotovitele projektové dokumentace.


Usnesení č. 74

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zápis z jednání Komise pro aktivní a šťastný život seniorů ze dne 14. ledna 2020.


Usnesení č. 75

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku materiálu s názvem „Dodávka kancelářského materiálu v roce 2020“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 09. 01. 2019.


II. souhlasí

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: AB plus CZ s.r.o., IČ: 251 688 60, se sídlem Za elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7.


III. pověřuje

starostu města k uzavření smlouvy s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.


Usnesení č. 76

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

paušalizaci mzdy za práci přesčas matrikářce při prohlášení snoubenců, že vstupují do manželství ve výši 350,-Kč/sňatek.


Usnesení č. 77

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

místostarostovi Mgr. Havelkovi připravit vyhodnocení činnosti komisí a výborů.


Usnesení č. 78

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

výsledek hodnocení nabídek hodnotící komisí s doporučením uzavřít smlouvu na výše uvedenou VZMR s vybraným účastníkem, jehož nabídka byla vybrána pro zadavatele jako nejvhodnější, a to s účastníkem: APOLO CZ s.r.o., IČ 274 92 851, se sídlem Tyršova 155, 572 01 Polička za 1 195 000,- Kč bez DPH, tj. 1 445 950,- Kč včetně DPH


II. schvaluje

 1. výsledek poptávkového řízení na VZMR na služby s názvem: „Rozšíření Mateřské školy Dráček Lysá nad Labem - Projektová dokumentace“

 2. uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou VZMR na služby s vybraným účastníkem společností: APOLO CZ s.r.o., IČ 274 92 851, se sídlem Tyršova 155, 572 01 Polička za 1 195 000,- Kč bez DPH, tj. 1 445 950,- Kč včetně DPH za předpokladu navýšení položky v rozpočtu.


III. pověřuje

starostu města podepsáním smlouvy o dílo se společností APOLO CZ s.r.o., IČ 274 92 851.


Usnesení č. 79

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

cenu obvyklou za obdobné služby ve výši 14 800 Kč bez DPH za 1 člověkoden práce.


Usnesení č. 80

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

předběžný program pro jednání ZM dne 12.02.2020, a to takto:

 1. Duplicitní zápis pozemku p.č. 3518/8 v k.ú. Lysá nad Labem

 2. Bezúplatný převod pozemku p.č. 3501/1, k.ú. Lysá nad Labem, komunikace Řehačka

 3. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2020

 4. Návrh ceny stočného na rok 2020 pro obec Stratov

 5. Petice proti projektu bytového domu v lokalitě bývalého ČSAP

 6. Příkazní smlouva – Dopravní obslužnost pro rok 2020

 7. Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem

+ body, projednané na RM dne 28.01.2020.


Usnesení č. 81

Rada města Lysá nad Labem

odkládá

schválení Komunitního plánu sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí na období 2020-2024 do příští RM dne 12.02.2020.


Usnesení č. 82

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Plán prevence kriminality města Lysá nad Labem na roky 2020-2022.

II. předkládá

Plán prevence kriminality města Lysá nad Labem na roky 2020-2022 ZM ke schválení.


Usnesení č. 83

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

2. rozpočtové opatření dle předloženého návrhu,


II. předkládá

2. rozpočtové opatření ZM dne 12.02.2020 ke schválení.


Usnesení č. 84

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s umístěním stavby "Lysá nad Labem, Stržiště, SS 100, p.č. 57/4" na pozemek Města Lysá nad Labem p. č. 3451/59 v k.ú. Lysá nad Labem a trasou stavby ve smyslu předloženého návrhu za těchto podmínek:

 • stavebník doloží před započetím prací doklad od firmy PRAKTICKÁ STAVEBNÍ s.r.o., Lesní 537, 289 24 Milovice – Mladá, IČ: 05 701 449, o tom že stavba nebude mít vliv na záruku jí provedeného díla „Rekonstrukce a stavba nových chodníků v ulici Stržiště“

 • rozebrání dlažby bude provedeno od hran výkopu k obrubníkům a 5 metrů od hran výkopu na každou stranu chodníku, dále bude obnovena skladba podkladních vrstev včetně hutnění a chodník bude zadlážděn


II. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6025436/2 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek parc. č. p. č. 3451/59 v k.ú. Lysá nad Labem pro stavbu "Lysá nad Labem, Stržiště, SS 100, p.č. 57/4" za těchto podmínek:

 • stavebník doloží před podpisem smlouvy doklad od firmy PRAKTICKÁ STAVEBNÍ s.r.o., Lesní 537, 289 24 Milovice - Mladá, IČ: 05 701 449, o tom že stavba nebude mít vliv na záruku jí provedeného díla „Rekonstrukce a stavba nových chodníků v ulici Stržiště“

 • cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

 • navržené znění smlouvy bude obsahovat souhlas se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinnost

Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájenístavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne,

 • investor uhradí kolek pro vklad do KN


III. pověřuje

pana starostu k podpisu výše uvedené smlouvy za předpokladu splnění podmínek dle bodu II.


Usnesení č. 85

Rada města Lysá nad Labem

I. revokuje

své usnesení č. 719 ze 17. 12. 2019,


II. souhlasí

se zpracováním a uzavřením smlouvy na služby v oblasti energetického poradenství dle přiložené nabídky se společností Optimal-Energy.cz, a.s.,


III. schvaluje

zajištění dodávek elektřiny v letech 2021-2025 formou postupných nákupů s průběžnou fixací cen, dle návrhu Optimal-Energy.cz,a.s.,


IV. schvaluje

výběr dodavatele elektřiny pro roky 2021-2025 - zadání veřejné zakázky - formou elektronické aukce na trhu komoditní burzy s jediným hodnotícím kritériem nejnižší marže připočtené k ceně elektřiny, dle návrhu Optimal-Energy.cz,a.s., s tím, že pro uvedené období 2021–2025 mohou být takto zadány až 3 po sobě jdoucí zakázky,


V. schvaluje

zajištění dodávek zemního plynu v letech 2021-2025 formou postupných nákupů s průběžnou fixací cen, dle návrhu Optimal-Energy.cz,a.s., nebo se sjednanou pevnou individuální cenou,


VI. schvaluje

pro roky 2021–2025 výběr dodavatele zemního plynu – zadání veřejné zakázky – formou elektronické aukce na trhu komoditní burzy s jediným hodnotícím kritériem nejnižší marže připočtené k ceně plynu, dle návrhu Optimal-Energy.cz,a.s., s tím, že pro uvedené období 2021–2025 mohou být takto zadány až 3 po sobě jdoucí zakázky, nebo – bude-li to pro město výhodnější – výběr dodavatele zemního plynu – zadání veřejné zakázky – na základě nabídnuté pevné individuální ceny s tím, že pro uvedené období 2021–2025 mohou být takto zadány až 3 po sobě jdoucí zakázky,


VII. souhlasí

s převodem odběrných míst elektřiny a plynu městských organizací na město,


VIII. pověřuje

starostu k potvrzení jednotlivých nákupních kroků energií dle pravidel komoditní burzy a souvisejících smluv případně podpisem smluv na dodávky zemního plynu s individuální cenou.


Vytvořeno 10.2.2020 9:43:29 | přečteno 33x | ernest
load