03. Usnesení RM 02.02.2021

Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 2. 2. 2021

Usnesení č. 38
Rada města Lysá nad Labem

volí
ověřovatele zápisu dne 02.02.2021 Mgr. Havelku J. a pí Fischerovou R.

Usnesení č. 39
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
program jednání dne 02.02.2021.

Usnesení č. 40
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výběr zhotovitele akce Čištění svodnice Lysá nad Labem - Stratov, v délce 1170 m - firmu BK služby s.r.o. Lysá nad Labem za nabídkovou cenu 799 084 Kč vč. DPH,

II. pověřuje
starostu města podpisem objednávky pro vítěznou firmu BK služby s.r.o. Lysá nad Labem.

Usnesení č. 41
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pronájem obecních pozemků p.č. 333/11 o výměře 380 m2 a pozemku p.č. 333/12 o výměře 324 m2, oba druh pozemku zahrada, k.ú. Litol, za účelem pěstování zeleniny, za cenu nájmu 2 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

Usnesení č. 42
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
informaci z OVŽP o uzavření plánovací smlouvy na zasíťování pozemků v ulici Družstevní,

II. ukládá
OSM připravit návrh plánovácí smlouvy do 28.02.2021.

Usnesení č. 43
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
dar obecních pozemků, které se nacházejí v trase Potoka od Lysé nad Labem IDVT: 10185584, do vlastnictví Povodí Labe, st.p. IČ: 70890005. Jedná se o pozemky parc.č. 3700/14, parc.č. 3700/15, parc.č. 3700/27, parc.č. 3826, parc.č. 3829, parc.č. 3830, parc.č. 3831, parc.č. 3833 a parc.č. 3834, všechny druhu vodní plocha (koryto vodního toku umělé) v obci a katastrálním území Lysá nad Labem. Celkem se jedná o plochu 1 916 m2. Obdarovaný hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN,

II. doporučuje
ZM dne 17.02.2021 bod I. ke schválení.

Usnesení č. 44
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900088588_1/2021 s GasNet, s.r.o. jako stranou oprávněnou ze smlouvy a Třetí Sluníčková s.r.o. jako investorem, na pozemky parc.č. 619/2, 619/167, 493/19, 493/241 v k.ú. Lysá nad Labem. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na 4 056 Kč + DPH. Investor uhradí vklad do KN,

II. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 45
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 828/12 v k. ú. Lysá nad Labem, ul. U Nové hospody, ve prospěch pozemku p. č. st. 1065, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá
OSM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.04.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 46
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování kanalizační, vodovodní a datové (internet) přípojky na obecním pozemku p. č. 2147/15 v k. ú. Lysá nad Labem, ul. Vojanova, ve prospěch pozemku p. č. st. 3139, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem XXX, za částku 3 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá
OSM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.04.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 47
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/9 v k. ú. Lysá nad Labem, ul. ČSA, ve prospěch pozemku p. č. st. 131, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá
OSM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.04.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 48
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 2876/1 v k. ú. Lysá nad Labem, ul.ČSA, ve prospěch pozemku p. č.st. 98, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá
OSM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.04.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 49
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování kanalizační a vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/55 v k. ú. Lysá nad Labem, ul.Sojovická, ve prospěch pozemku p. č. 133/6, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem XXX, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá
Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.04.2021,

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 50
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX, bytem XXX, XXX, o výměnu nájemního bytu č. X v ul. XXX, XXX, za byt č. X v ul. XXX, XXX,

II. souhlasí
s výměnou nájemního bytu č. X v ul. XXX, XXX, za byt č. X v ul. XXX, XXX, panu XXX XXX, bytem XXX, XXX,

III. schvaluje
uzavření nájmu k bytu 2+1, č. X, XXX, XXX, bez jistoty a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem XXX XXX, bytem XXX, XXX.

Usnesení č. 51
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana XXX XXX, M-inzert (tiskárna), IČ: 72643846, Husovo nám. 24, Lysá nad Labem, o snížení nájemného za nebytové prostory v důsledku výskytu epidemie COVID-19 na území ČR, sjednané smlouvou o nájmu nebytových prostor č. SM/07/93/N/Ka,

II. schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. SM/07/93/N/Ka dle předloženého návrhu, kterým stanovuje dočasně nájemné z pronajatých prostor za období od 01.10.2020 do 31.12.2020 na částku ve výši 1 Kč/měsíc z důvodu přerušení provozu nájemce v důsledku pandemie COVID-19 a opatřeních k tomu přijatých Vládou a Parlamentem ČR, s panem XXX XXX, M-inzert (tiskárna), IČ: 72643846, Husovo nám. 24, Lysá nad Labem,

III. pověřuje
starostu k podpisu dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. SM/07/93/N/Ka.

Usnesení č. 52
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí číslo: 21_NN_1009731824 (navýšení příkonu - Hasičská zbrojnice, Lysá nad Labem),

II. pověřuje
pana starostu k podpisu výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 53
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22kV, uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121643141,

II. pověřuje
pana starostu k podpisu výše uvedeného dodatku.

Usnesení č. 54
Rada města Lysá nad Labem

souhlasí
Ceny za vodné a stočné pro obyvatele Města Lysá na rok 2021:
- vodné 47,44 Kč/m3 vč DPH
- stočné 51,51 Kč/m3 vč DPH
- celkem vodné a stočné 98,95 Kč/m3 vč DPH.
Ceny za stočné pro obyvatele Obce Stratov na rok 2021:
- stočné 28,14 Kč/m3 vč DPH.

Usnesení č. 55
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
Plán financování obnovy vodovodu a kanalizací v majetku města Lysá nad Labem pro období 2020 - 2029,

II. předkládá
ZM Plán financování obnovy vodovodu a kanalizací v majetku města Lysá nad Labem pro období 2020-2029 k projednání.

Usnesení č. 56
Rada města Lysá nad Labem

I. zřizuje
bytovou komisi jako svůj iniciativní a poradní orgán,

II. schvaluje
Statut bytové komise města Lysá nad Labem,

III. schvaluje
návrh Smlouvy o postoupení pohledávek,

IV. schvaluje
vzory nájemních smluv s jistotou a bez jistoty k pronájmu bytu, včetně znění domovního řádu pro užívání a udržování domů s byty, bytů a prostor sloužících k podnikání v domech s byty v majetku města Lysá nad Labem,

V. ukládá
bytové komisi připravit Pravidla pronajímání bytů v majetku města Lysá nad Labem,

VI. jmenuje
členy bytové komise ve složení: Fischerová Romana, Vojtko Zsolt, Crhová Ivana, Kuchařová Kamila, Šafrová Zuzana,

VII. jmenuje
předsedkyni bytové komise paní Romanu Fischerovou.

Usnesení č. 57
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem pro PRUH POLABÍ, s.r.o. ve výši 10 000Kč včetně veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 58
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
na základě ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
a) rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace MŠ Pampeliška, Sídliště 1464, Lysá nad Labem,ve znění přílohy č. 1
b) rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace MŠ Mašinka, Sídliště 1512,1516, Lysá nad Labem, ve znění přílohy č. 2
c) rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace MŠ Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá nad Labem,ve znění přílohy č. 3
d) rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace MŠ Dráček, Mírová 490, Lysá nad Labem - Litol,ve znění přílohy č. 4
e) rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace ZŠ J.A.Komenského , Komenského 1534, Lysá nad Labem,ve znění přílohy č. 5
f) rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace ZŠ B.Hrozného, Nám.B. Hrozného 12, Lysá nad Labem,ve znění přílohy č. 6
g) rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace ZŠ T.G. Masaryka, Palackého 160, Lysá nad Labem - Litol, ve znění přílohy č. 7
h) rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace ZUŠ F.A.Šporka, Školní náměstí 906, Lysá nad Labem, ve znění přílohy č. 8
ch) rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace MěK, Lysá nad Labem, ve znění přílohy č. 9

Usnesení č. 59
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
střednědobé výhledy na roky 2022 a 2023 příspěvkových organizací města: MŠ Pampeliška, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, MŠ Mašinka, ZŠ J.A.Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka, ZUŠ F. A. Šporka a MěK.

Usnesení č. 60
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pí Miroslavy Bodlákové o vzdání se pracovního místa ředitelky MŠ Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá nad Labem ke dni 31.07.2021,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK vyhlásit konkurz na ředitele/ředitelku MŠ Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá nad Labem,

III. bere na vědomí
náležitosti přihlášky, požadavky na uchazeče a způsob veřejného oznámení konkurzu.

Usnesení č. 61
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost Mgr. Marie Novákové o vzdání se pracovního místa ředitelky ZŠ J.A.Komenského ke dni 31.07.2021,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK vyhlásit konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ J.A.Komenského, Komenského 1534, Lysá nad Labem,

III. bere na vědomí
náležitosti přihlášky, požadavky na uchazeče a způsob veřejného oznámení konkurzu.

Usnesení č. 62
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
poskytnutí příspěvku Záchranné stanici Huslík se sídlem Pátek 56, 290 01 Poděbrady, IČO: 70843473 ve výši 15 000 Kč.

Usnesení č. 63
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s nabídkou firmy T-mapy spol. s r.o., IČO: 47451084 na zpracování průběžné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem na rok 2021 za 80 000 Kč bez DPH, tedy 96 800 Kč s DPH,

II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 64
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje
změnu odpovědného redaktora měsíčníku Listy z Marie Kundrlíkové na paní PhDr. Kvetoslavu Žigmundovou, a to od 01.02.2021.

Usnesení č. 65
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
informaci o způsobu odměňování neuvolněných zastupitelů města,

II. ukládá
místostarostovi informovat paní zastupitelku Bláhovou o předložených zjištěních. Termín do 20.02.2021.

Usnesení č. 66
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření dodatku č.1 k pojistné smlouvě č. 7721138036 Pojištění majetku města Lysá nad Labem, dle předloženého návrhu, kterým se navyšuje hodnota pojištěného majetku města o 17 000 tis. Kč,

II. pověřuje
starostu k podpisu dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 7721138036 Pojištění majetku města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 67
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 k SoD č. 2020-0284/OMI: "1. NP Radnice infocentrum, Lysá nad Labem",

II. pověřuje
starostu města podpisem Dodatku č. 3 k SoD č. 2020-0284/OMI: "1. NP Radnice infocentrum, Lysá nad Labem".

Usnesení č. 68
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí na odkup dlažebních kostek vytěžených na stavbě „II/272 Litol, rekonstrukce“,

II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Vytvořeno 5.2.2021 7:51:45 | přečteno 5x | ernest
load