02. Usnesení RM 14.01.2020

Usnesení č. 12

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu ze dne 14.01.2020 Mgr. Havelku J. a pí Fischerovou R.


Usnesení č. 13

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

upravený program jednání dne 14.01.2020 včetně rozšíření.


Usnesení č. 14

Rada města Lysá nad Labem

I. odkládá

výkup pozemků p.č. 633/18 o výměře 341 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 633/19 o výměře 403 m2, druh pozemku orná půda a p.č. 800/1 o výměře 1517 m2, druh pozemku trvalý travní porost, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Alešova


II. ukládá

místostarostovi Mgr. Havelkovi jednat s vlastníky pozemků o možném odkupu.


Usnesení č. 15

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/14, k. ú. Lysá nad Labem a kanalizační přípojky na obecním pozemku p.č. 3451/14 a 3451/44, oba k.ú. Lysá nad Labem, ul. Zámecká, ve prospěch pozemku p. č. st. 11 jehož součástí je stavba budovy s číslem popisným 397, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Zámecká, s bytem Lysá nad Labem, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.


II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 29. 3. 2020


III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít


Usnesení č. 16

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování plynovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/22, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Stržiště, ve prospěch pozemku p. č. st. 456 jehož součástí je stavba budovy s číslem popisným 346, k.ú. Lysá nad Labem, s manželi , bytem Lysá nad Labem, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,


II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 29.03.2020,


III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.


Usnesení č. 17

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s umístěním stavby "Litol, přeložka kNN, p.č.323/6“ na pozemky Města Lysá nad Labem parc. č. 323/52, 323/6, 323/2 v k.ú. Litol a trasou stavby ve smyslu předloženého návrhu,


II. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IZ-12-6001821/VB01 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky parc. č. 323/52, 323/6, 323/2 v k.ú. Litol pro stavbu "Litol, přeložka kNN, p.č.323/6“ za těchto podmínek:

  • cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

  • navržené znění smlouvy bude obsahovat souhlas se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinnost

Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne,

  • investor uhradí kolek pro vklad do KN


III. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 18

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800095164_1/BVB/P s GasNet, s.r.o. a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek parc. č. 3472/5 v k.ú. Lysá nad Labem pro stavbu "Přeložka STL plynovodní přípojky DN 25 pro objekt na adrese Brigádnická 1490, Lysá nad Labem", č.stavby: 8800095164. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 19

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6022288/VB2 s ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek p. č. 3451/20 pro stavbu "Lysá nad Labem, Za Zámkem – SS 100, p.č. 23/40". Cena za zřízení věcného břemene je 5 700 Kč plus DPH. Investor uhradí vklad do KN,


II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 20

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. SM/0245/17 na změnu předmětu pachtu dle pachtovní smlouvy č. SM/0245/17 ze dne 12.07.2017 včetně dodatku č. 1 ze dne 09.03.2018, tj. že ke dni 30.9.2020 končí pacht na pozemek p.č. 3268/1 a 3270/1, oba v k.ú. Lysá nad Labem.


II. ukládá

OSM vypracovat znění dodatku č. 2 dle bodu I. Termín: do 31.03.2020,


III. pověřuje

starostu města podpisem tohoto dodatku č. 2.


Usnesení č. 21

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

  1. cenová ujednání ke smlouvám č. 2004/87, č. 2002/34 a č. 2008/132 o dodávce a odběru tepla na rok 2020 s firmou Thermoservis spol. s r.o., Nymburk

  2. cenovou kalkulaci ke Smlouvě na zabezpečení provozu a údržby s dodávkou tepla do plynových kotelen v majetku města Lysá n. L. s firmou Thermoservis spol. s r.o., Nymburk, pro rok 2020,


Usnesení č. 22

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p.č. 3518/8, o výměře 103 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch pana bytem Lysá nad Labem za podmínky, že pan odprodá potřebnou část tohoto pozemku SŽDC za cenu jimi nabízenou. Veškeré náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí pan


II. doporučuje

ZM dne 12.02.2020 schválit uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva dle bodu I.


Usnesení č. 23

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

bezúplatný převod pozemku p.č. 3501/1, o výměře 186 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem, Řehačka od ÚZSVM do majetku Města Lysá nad Labem,


II. doporučuje

ZM dne 12.02.2020 schválit bezúplatný převod pozemku dle bodu I.


Usnesení č. 24

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

rozpočtové opatření č. 17/2019 převedení finanční částky 89 000 Kč z položky 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek na položku 5021 ostatní osobní výdaje v rámci ODPA 5512.


Usnesení č. 25

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

informační zprávu o stanovení ceny vodného a stočného na rok 2020 dle Koncesní smlouvy o provozování sítí VaK města smluvním správcem firmou Stavokomplet spol.s r.o.,Brandýs n.L.,


II. souhlasí

S návrhem ceny V + S na rok 2020 v ceně:

  • cena pro vodné - 40,92 Kč/m3 bez DPH = 40,92 + 6,14 = 47,06 Kč/m3 vč.DPH 15%

  • cena pro stočné – 45,41 Kč/m3 bez DPH = 45,41 + 6,81 = 52,22 Kč/m3 vč.DPH 15%

  • Celkem vodné a stočné pro rok 2020 …………………… 99,28 Kč/m3 vč.DPH 15%

s platností od 1.1.2020 do 30.4.2020. Od 1.5.2020 dojde ke snížení sazby DPH na 10%


III. předkládá

ZM dne 12.02.2020 na vědomí.


Usnesení č. 26

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

informační zprávu o stanovení ceny stočného pro obec Stratov na rok 2020 dle Koncesní smlouvy o provozování sítí VaK města smluvním správcem firmou Stavokomplet spol.s r.o.,Brandýs n.L.,


II. souhlasí

s návrhem ceny stočného pro obec Stratov pro rok 2020 = 25,07 + 3,76 (DPH15%) = 28,83 Kč/m³,


III. předkládá

ZM dne 12.02.2020 na vědomí.


Usnesení č. 27

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

přehled sponzorů novoročního ohňostroje města roku 2020.


Usnesení č. 28

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

uzavírání smluv na akci Lysá žije 2020 do výše 160 000 Kč za jednotlivý umělecký výkon.


Usnesení č. 29

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

žádost o povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 k prodloužení doby ukončení akce "XIII. REPREZENTAČNÍ PLES TKD LYSÁ NAD LABEM" na výstavišti v Lysé nad Labem dne 25.01.2020 od 19:30 hodin do 26.01.2020 do 02:00 hodin.


Usnesení č. 30

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zápis z jednání komise pro sport.


Usnesení č. 31

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

poskytnutí příspěvku na zajištění Okresního kola soutěže o "Zlatou srnčí trofej" ve výši 7 000 Kč


Usnesení č. 32

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

poskytnutí příspěvku na nákup medikovaného krmiva pro spárkatou zvěř ve výši 25 000 Kč.


Usnesení č. 33

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

výsledek hodnocení nabídek pracovní skupinou s doporučením uzavřít smlouvu na výše uvedenou VZMR s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána pro zadavatele jako nejvhodnější, a to s Ing. Vladivojem Řezníkem, urbanistický ateliér, IČ 75224569, adresa: Jiráskova 981, 251 64 Mnichovice, zastoupena Ing. Vladivojem Řezníkem, za cenu 239 000 Kč bez DPH, tj. 289 190 Kč včetně DPH.


II. schvaluje

  1. výsledek poptávkového řízení na VZMR na služby s názvem: "Lysá nad Labem - Územní studie Nová Litol"

  2. uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou VZMR na služby s vybraným dodavatelem: Ing. Vladivoj Řezník, IČ 75224569, adresa: Jiráskova 981, 251 64 Mnichovice, za cenu 239 000 Kč bez DPH, tj. 289 190 Kč včetně DPH, za předpokladu navýšení položky v rozpočtu.


III. pověřuje

starostu města podepsáním smlouvy o dílo s Ing. Vladivojem Řezníkem, IČ 75224569


Usnesení č. 34

Rada města Lysá nad Labem

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování servisních služeb se společností CES EA, IČO 08028656, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


Usnesení č. 35

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost o opětovné projednání Petice za Jedličkovu ulici bezpečnější a klidnější.


II. konstatuje

že věc byla projednána v ZM dne 25.09.2019 a bylo vydáno usnesení č. 165 s tím, že požadavky petentů byly předány projektantovi ul. Jedličkova.


Usnesení č. 36

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

Petici proti projektu bytového domu v lokalitě bývalého ČSAP,

II. předkládá

petici ZM dne 12.02.2020 k projednání.


Usnesení č. 37

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

doručení jediné cenové nabídky společnosti JIKA-CZ s.r.o., IČ: 25917234 se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové za cenu 1 100 000 Kč bez DPH, tj. 1 331 000 Kč s DPH.


II. ruší

výběrové řízení VZMR na služby s názvem: „PD Park 30. výročí osvobození Lysá nad Labem - rekonstrukce“.


Usnesení č. 38

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

poskytnutí příspěvku 5 000 Kč a užití znaku města Lysá nad Labem na akci Čokoládový festival, který se uskuteční na Výstavišti Lysá nad Labem v termínu 24. - 26.01.2020.


Usnesení č. 39

Rada města Lysá nad Labem

I. revokuje

usnesení č. 554 bod č. II z 16.09.2019 RM II. souhlasí s nákupem mobilního pódia od společnosti Vezeko, s. r. o., Velké Meziříčí za cenu do 790 000 Kč, za předpokladu schválení příslušné položky v rozpočtu,


II. souhlasí

s nákupem mobilního podia od firmy ŠIBA Plus s. r. o., se sídlem Ke Hřišti 507, 252 28 Černošice o rozměrech 6 x 8 m za cenu 740 000 Kč bez DPH tj. 895 400 Kč s DPH,


III. schvaluje

rozpočtové opatření č. 1/2020.


Vytvořeno 22.1.2020 12:40:50 | přečteno 33x | ernest
load