01. Usnesení RM 07.01.2020

Usnesení č. 4

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu dne 07.01.2020 Mgr. Jiřího Havelku a Josefa Kolmana.


Usnesení č. 5

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

upravený program jednání dne 07.01.2020.


Usnesení č. 6

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost pana o užití veřejného prostranství plochy Husova nám., z důvodu pořádání každoroční Svatojánské pouti v Lysé nad Labem. Termín konání 15.6. - 21.6.2020.


II. souhlasí

s konáním Svatojánské pouti na ploše Husova náměstí za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno Odborem správy majetku s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 10 tis. Kč a platba ze vstupného bude stejná jako v předešlých letech, tj. 29 750 Kč.


Usnesení č. 7

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

předložený návrh Směrnice č. 1/2020 Provoz služebních a vlastních motorových vozidel a cestovní náhrady.


Usnesení č. 8

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

předložený návrh Směrnice č. 2/2020 Pravidla tvorby a používání Sociálního fondu Města Lysá nad Labem pro rok 2020.


Usnesení č. 9

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

doručení jediné cenové nabídky společnosti Studio A.B.S. spol. s r.o., IČ: 63077426 se sídlem Dukelských hrdinů 24, Praha 7 za cenu 773 000 Kč bez DPH, tj. 935 330 Kč s DPH.


II. schvaluje

  1. výsledek poptávkového řízení na VZMR na služby s názvem: „PD Rekonstrukce historické části radnice na Husově náměstí“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 17.12.2019

  2. uzavření Smlouvy o dílo na výše uvedenou VZMR s vybraným dodavatelem společností Studio A.B.S. spol. s r.o., IČ: 63077426 se sídlem Dukelských hrdinů 24, Praha 7 za cenu 773 000 Kč bez DPH, tj. 935 330 Kč s DPH.

III. pověřuje

starostu města podepsáním Smlouvy o dílo.


Usnesení č. 10

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

užití znaku města Lysá nad Labem pro potřeby konference Města budoucnosti 2020,


II. souhlasí

s tím, že starosta převezme záštitu nad konferencí Města budoucnosti 2020.


Usnesení č. 11

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

vypsání městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v městské památkové zóně v Lysé nad Labem památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol pro rok 2020.


Vytvořeno 8.1.2020 13:13:57 - aktualizováno 22.1.2020 12:39:08 | přečteno 46x | ernest
load