25. Usnesení RM dne 17.12.2019

Usnesení č. 711

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu dne 17.12.2019 Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.


Usnesení č. 712

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

upravený program jednání dne 17.12.2019.


Usnesení č. 713

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č.3484/2, 3484/3 a 3484/4, k. ú. Lysá nad Labem, ulice s . Stavebník hradí kolek na vklad do KN,


II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 29.03.2020,


III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.


Usnesení č. 714

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecních pozemcích p. č.3553/7 a 3553/9, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Čechova, ve prospěch pozemku p. č. 657/4 a 657/3, oba k.ú. Lysá nad Labem, ulice Čechova, s za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,


II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 29.03.2020,


III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.


Usnesení č. 715

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s umístěním stavby "Pojistková skříň SS 100 a kabelové vedení NN“ na pozemek Města Lysá nad Labem parc. č. 323/2, k. ú. Litol a trasou stavby ve smyslu předloženého návrhu,


II. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6025625/VB/01 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek parc. č. 323/2 v k.ú. Litol pro stavbu "Lysá nad Labem, kNN, p. č.54/93“ za těchto podmínek:

 • cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

 • navržené znění smlouvy bude obsahovat souhlas se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinnost

Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne,

 • investor uhradí kolek pro vklad do KN,


III. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 716

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy č.1354/2020 dle předloženého návrhu na pronájem části pozemku p.č. 1947/1 a 1950 v k.ú. Lysá nad Labem, Dvorce o celkové ploše 867 m2, dle GP 2860-50/2014 ze dne 23.6.2014 označeno jako pozemek p.č. 1947/3, s Lesy ČR, na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.12.2024, za nájemné ve výši 11 Kč/m2/rok.


II. pověřuje

starostu města podpisem nájemní smlouvy dle bodu I.


Usnesení č. 717

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o uložení inženýrských sítí na nemovitostech v Milovicích se společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, Praha 11 – Chodov za částku 25 000 Kč,


II. pověřuje

starostu podepsat tuto smlouvu.


Usnesení č. 718

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

Standardy veřejného osvětlení pro město Lysá nad Labem, vypracované firmou Metrolux, U vinné révy, 1776/11, 106 00, Praha 10, IČ 07214634.


II. schvaluje

Standardy veřejného osvětlení pro město Lysá nad Labem, vypracované firmou Metrolux, U vinné révy, 1776/11, 106 00, Praha 10, IČ 07214634.


Usnesení č. 719

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

se zpracováním a uzavřením smlouvy na služby v oblasti energetického poradenství dle přiložené nabídky se společností Optimal-Energy.cz, a.s.,


II. schvaluje

zajištění dodávek energií na roky 2021-2025 formou postupných nákupů s průběžnou fixací cen, dle návrhu Optimal-Energy.cz,a.s.,


III. schvaluje

výběr dodavatele elektřiny a plynu na roky 2021-2025 - zadání veřejné zakázky - formou elektronické aukce na trhu komoditní burzy s jediným hodnotícím kritériem nejnižší marže připočtené k ceně elektřiny/plynu, dle návrhu Optimal-Energy.cz,a.s.,


IV. souhlasí

s převodem odběrných míst elektřiny a plynu městských organizací na město,


V. pověřuje

starostu k potvrzení jednotlivých nákupních kroků energií dle pravidel komoditní burzy a souvisejících smluv.


Usnesení č. 720

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost paní trvale bytem o přidělení místa pro parkování ZTP.


II. souhlasí

s přidělením místa pro parkování ZTP.


Usnesení č. 721

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost o povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 na regulaci provozní doby Gastro Gurmán CZ s.r.o.


II. schvaluje

udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č/2008 na regulaci provozní doby restaurace Gastro Gurmán CZ s.r.o., náměstí B. Hrozného 183, Lysá nad Labem v rámci akcí Hudební večery, které se budou konat vždy v sobotu jedenkrát za 14 dní od 20:00 do 03:00 hodin, na dobu 6 měsíců - začátek akcí je 11.01.2019.


Usnesení č. 722

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

Rada města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2019, ve výši 147 966 Kč. Rada města schvaluje přiřazení této částky na položku 5512 5139 orj 40 nákup materiálu k obnově vybavení pro zásahy jednotky SDH .


Usnesení č. 723

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

finanční příspěvek 10 000 Kč spolku Tlapky - Mochov na kastraci 8 koček v zámeckém parku Lysá nad Labem.


Usnesení č. 724

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zápis z jednání Stavební komise ze dne 11.11.2019.


Usnesení č. 725

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 - Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek Číslo 2018/03592/D2,


II. pověřuje

starostu města podpisem Dodatku č. 2 - Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek Číslo 2018/03592/D2.


Usnesení č. 726

Rada města Lysá nad Labem

souhlasí

s uzavřením Dohody o centralizovaném zadávání s Ministerstvem vnitra ČR.


Usnesení č. 727

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

Směrnici 11/2019 Provozní řád informačního systému.


Usnesení č. 728

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

RM schvaluje navýšení inzerce v Listech o 10%, dle přiloženého ceníku a to s platností od ledna roku 2020.


Usnesení č. 729

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

16. rozpočtové opatření r. 2019.


Usnesení č. 730

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 na akci "Chodníky Stržiště".


II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č. 3 na akci "Chodníky Stržiště".


Usnesení č. 731

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 2018-0358/OMI na AD se společností Agora s.r.o. na akci: "Rekonstrukce bytového domu čp. 253 Na Františku, Lysá nad Labem"


II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č.1 k SoD č. 2018-0358/OMI na AD se společností Agora s.r.o. na akci: "Rekonstrukce bytového domu čp. 253 Na Františku, Lysá nad Labem"


Usnesení č. 732

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 na akci "Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 28, Lysá nad Labem".


II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č.2 na akci "Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 28, Lysá nad Labem".


Usnesení č. 733

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

doručení jediné cenové nabídky společnosti NDCON s. r. o. IČ: 64939511, se sídlem Zlatnická 1582, 110 00 Praha, za cenu 318 000 Kč bez DPH, tj. 384 780 Kč včetně DPH,


II. schvaluje

 1. výsledek výběrového řízení na VZMR na služby s názvem: "PD komunikace a VaK Brandlova"

 2. uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou VZMR na služby s vybraným dodavatelem NDCON s. r. o., IČ 64939511, se sídlem Zlatnická 1582, 110 00 Praha za cenu 318 000 Kč bez DPH, tj. 384 780 Kč včetně DPH.

III. pověřuje

starostu města podepsáním smlouvy o dílo.


Usnesení č. 734

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

Směrnici č. 12/2019 Organizační řád.


Usnesení č. 735

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s uzavřením Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresy Nymburk pro rok 2020, kde částka na občana činí 200 Kč, celkem 1 943 400 Kč


II. pověřuje

starostu města Ing. Karla Otavu jejím podpisem,


III. předkládá

ZM na vědomí Příkazní smlouvu na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2020.


Usnesení č. 736

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

 1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „Rozšíření Mateřské školy Dráček Lysá nad Labem – Projektová dokumentace“

 2. pro toto výběrové řízení hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:

  • Nabídková cena uvedená v Kč bez DPH – 60%

  • Projekční zkušenosti dodavatel – 40%

II. souhlasí

 1. předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: člen komise: PaedDr. Jan Štěpánek. Mgr. Jaromír Kašpar, Romana Fischerová Náhradník člena komise – Romana Pozníčková DiS, Mgr. Jiří Havelka, Jan Putna

 2. s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.


Usnesení č. 737

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s podáním žádosti a realizací Výzvy č.7/2019: Přírodní zahrady v rámci Národního programu Životního prostředí, s umístěním prvků a spolufinancováním městem pro Základní školu J.A.Komenského, Komenského 1534, Lysá nad Labem,


II. souhlasí

s podáním žádosti a realizací Výzvy č.7/2019: Přírodní zahrady v rámci Národního programu Životního prostředí, s umístěním prvků a spolufinancováním městem pro Základní školu B.Hrozného, Nám. B.Hrozného 12, Lysá nad Labem,


III. souhlasí

s podáním žádosti a realizací Výzvy č.7/2019: Přírodní zahrady v rámci Národního programu Životního prostředí, s umístěním prvků a spolufinancováním městem pro Mateřskou školu Pampeliška, Sídliště 1464, Lysá nad Labem,


IV. souhlasí

s podáním žádosti a realizací Výzvy č.7/2019: Přírodní zahrady v rámci Národního programu Životního prostředí, s umístěním prvků a spolufinancováním městem pro Mateřskou školu Mašinka, Sídliště 1512,1516, Lysá nad Labem,


V. souhlasí

s podáním žádosti a realizací Výzvy č.7/2019: Přírodní zahrady v rámci Národního programu Životního prostředí, s umístěním prvků a spolufinancováním městem pro Mateřskou školu Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá nad Labem,


VI. souhlasí

s podáním žádosti a realizací Výzvy č.7/2019: Přírodní zahrady v rámci Národního programu Životního prostředí, s umístěním prvků a spolufinancováním městem pro Mateřskou školu Dráček, Mírová 430, Lysá nad Labem,

VII. doporučuje

ZM ke schválení.


Usnesení č. 738

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Dohodu o změně obsahu závazku ke Smlouvě o dílo 2018-0168/OMI na akci "II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek",


II. pověřuje

starostu podpisem této dohody.


Usnesení č. 739

Rada města Lysá nad Labem

souhlasí

s uzavřením Smlouvy o nájmu frankovacího stroje Neopost IS 350 s příslušenstvím s firmou EVROFIN FS s.r.o., se sídlem Sienkiewiczova 2072/2, 400 11 Ústí nad Labem.


Usnesení č. 740

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

OMI zahájit přípravu investičního záměru k realizaci akce "ZOO koutek v zámeckém parku".


Vytvořeno 18.12.2019 9:30:08 | přečteno 4x | ernest
load