24. Usnesení RM dne 02.12.2019

Usnesení č. 666

Rada města

ověřovatele zápisu dne 02.12.2019 Mgr. Havelku J. a p. Kolmana J.


Usnesení č. 667

Rada města

upravený program jednání RM dne 02.12.2019.


Usnesení č. 668

Rada města

I. schvaluje

dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2018-0096/SM - infrastruktura k bytovému domu na Školním náměstí,


II. předkládá

dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2018-0096/SM - infrastruktura k bytovému domu na Školním náměstí, ke schválení do jednání ZM, dne 10.12.2019.


Usnesení č. 669

Rada města

I. schvaluje

uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na odkup pozemku p.č. 2126/30, v k.ú. Lysá nad Labem, od ČD a.s., za kupní cenu ve výši 2 994 750 včetně DPH. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen - služebnosti na pozemek p.č. 2126/30 v k.ú. Lysá nad Labem se SŽDC, st.o., dle předloženého návrhu a následně smlouvy o zřízení věcného břemen z důvodu trasy kabelového vedení ve správě SŽDC a dále zřízení služebnosti stezky a cesty.


III. doporučuje

ZM dne 10.12.2019 návrh dle bodu I ke schválení.


Usnesení č. 670

Rada města

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu na výkup části pozemku p.č. 3795/8 v k.ú. Lysá nad Labem dle GP č. 3317-20/2018 nově označeno jako pozemek p.č. st.3531 o výměře 9 m2 a 3795/15 o výměře 15 m2 , kdy součástí pozemku p.č. st.3531 je artézská studna (předmětem výkupu je i propojovacího potrubí), která není předmětem evidence v katastru nemovitosti, výkup části pozemku p.č. 3795/2 v k.ú. Lysá nad Labem nově označeno dle GP č. 3441-31/2019 jako pozemek p.č. 3795/16 o výměře 350 m2 a výkup pozemku p.č. 3958 o výměře 361 m2, k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 1 Kč, od společnosti Kovona a.s. IČ: 14801884,


II. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 3484/2 v k.ú. Lysá nad Labem nově označeno dle GP č. 3441-31/2019 jako pozemek p.č. 3484/13 o výměře 711 m2, za kupní cenu 1,- Kč, se společnosti Kovona a.s. IČ: 14801884,


III. doporučuje

ZM dne 10.12.2019 schválení uzavření smluv dle bodu I a II.


Usnesení č. 671

Rada města

I. schvaluje

výpověď z pachtu na pozemek p.č. 3268/1 a 3270/1, oba v k.ú. Lysá nad Labem dle uzavřené pachtovní smlouvy č. SM/0245/17 ze dne 12.07.2017 včetně dodatku č. 1 ze dne 9.3.2018. Jedná se o výpověď v souladu s článkem V. odstavce 5.2. předmětné pachtovní smlouvy,


II. schvaluje

zveřejnění záměru na změnu předmětu pachtu dle pachtovní smlouvy č. SM/0245/17 ze dne 12.7.2017 včetně dodatku č. 1 ze dne 9.3.2018, tj. že ke dni 30.9.2020 končí pacht na pozemek p.č. 3268/1 a 3270/1, oba v k.ú. Lysá nad Labem. Tato změna bude ošetřena v dodatku č.2 k pachtovní smlouvě č. SM/0245/17.


Usnesení č. 672

Rada města

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 873, k. ú. Litol a kanalizační přípojky na obecním pozemku p.č. 100/2, k.ú. Litol, ul. Mírová, ve prospěch pozemku p. č. st.4/1 a 152/2, oba k.ú. Litol, ulice Mírová, s , za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,


II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 29.03.2020,


III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.


Usnesení č. 673

Rada města

I. schvaluje

úplatný převod pozemku p.č. 138/2 o výměře 171 m2, druh pozemku zahrada, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Žižkova, od SPÚ do majetku Města Lysá nad Labem za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 171 000 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupující dále hradí náklady na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad do KN,


II. doporučuje

ZM dne 10.12.2019 úplatný převod dle bodu I ke schválení.


Usnesení č. 674

Rada města

souhlasí

s podnájmem nebytových prostor v budově čp. 24 na Husově náměstí, Lysá nad Labem, které má v nájmu MAS Polabí o.p.s., IČ: 29415551, Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem, pro Centrum pro komunitní práci Střední Čechy se sídlem Francouzská 4/78, Praha 2, IČ: 64355012, za účelem provozování kontaktního místa pro komunitní centrum.


Usnesení č. 675

Rada města

I. schvaluje

předloženou smlouvu,


II. pověřuje

starostu města podpisem Smlouvy o pachtu č.: 5523/2020.


Usnesení č. 676

Rada města

schvaluje

výpověď z pachtu na část pozemku p.č. 3269, v k.ú. Lysá nad Labem dle uzavřené pachtovní smlouvy č. SMI/0131/17 ze dne 27.3.2017. Jedná se o výpověď v souladu s článkem V. odstavce 5.2. předmětné pachtovní smlouvy s tím, že pachtovní smlouva bude ukončena ke dni 30.9.2020.


Usnesení č. 677

Rada města

I. schvaluje

návrh dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících VaK - kanalizace Na Zemské stezce,


II. pověřuje

starostu města k podpisu Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících VaK.


Usnesení č. 678

Rada města

I. schvaluje

návrh kupní smlouvy - odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Vichrova, za předpokladu úhrady nákladů na opravu komunikace v ul. Na Zemské stezce, stanovené dle výpočtu,


II. předkládá

návrh kupní smlouvy - odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Vichrova, za předpokladu úhrady nákladů na opravu komunikace v ul. Na Zemské stezce, stanovené dle výpočtu, ke schválení na jednání ZM, 10.12.2019.


Usnesení č. 679

Rada města

I. schvaluje

návrh kupní smlouvy na odkup pozemků od pana lokalita


II. překládá

návrh kupní smlouvy na odkup pozemků od pana , lokalita , ke schválení do jednání ZM, 10.12.2019,


III. schvaluje

návrh kupní smlouvy na odkup infrastruktury pro zástavbu RD, v lokalitě od investora stavby - Družstva Na Vysoké mezi,


IV. předkládá

návrh kupní smlouvy na odkup infrastruktury pro zástavbu RD, v lokalitě od investora stavby - Družstva Na Vysoké mezi, ke schválení do jednání ZM, 10.12.2019.


Usnesení č. 680

Rada města

I. schvaluje

návrh plánovací smlouvy - infrastruktura v lokalitě ul. Ke Karlovu,


II. předkládá

návrh plánovací smlouvy - infrastruktura v lokalitě ul. Ke Karlovu, ke schválení do jednání ZM, dne 10.12.2019.


Usnesení č. 681

Rada města

I. bere na vědomí

předložené nabídky na dodávku ojetého vozidla - nosiče kontejnerů pro TS,


II. souhlasí

s uzavřením smlouvy na dodávku nosiče kontejnerů Renault Maxity 2,5 dci s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější a to s dodavatelem fy DODÁVKY E-35, s. r. o., Havlíčkova 99, Chrudim III, 537 01 Chrudim, IČ: 04102061, za cenu 672 000 Kč vč. DPH,


III. pověřuje

starostu města uzavřením smlouvy s výše uvedeným dodavatelem.


Usnesení č. 682

Rada města

I. bere na vědomí

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 6/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích v době konání výstav,


II. schvaluje

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 6/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích v době konání výstav,


III. předkládá

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 6/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích v době konání výstav ZM dne 10.12.2019 na vědomí.


Usnesení č. 683

Rada města

I. bere na vědomí

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 5/2019 o placeném stání na místních komunikací v době konání výstav,


II. schvaluje

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 5/2019 o placeném stání na místních komunikací v době konání výstav,


III. předkládá

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 5/2019 o placeném stání na místních komunikací v době konání výstav ZM dne 10.12.2019 na vědomí.


Usnesení č. 684

Rada města

I. schvaluje

předložené dodatky ke smlouvám,


II. pověřuje

starostu města podpisem příslušných dodatků.

  • Dodatek č. 1, smlouvy pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů Lysá nad Labem, ulice Ke Vrutici, int. č. S112401716

  • Dodatek č. 2, Smlouva o dílo, č. S082401612

  • Dodatek č. 3, Smlouva o dílo, č. S102401692

  • Příloha č. 4, Smlouvy o dílo, č. S102401692


Usnesení č. 685

Rada města

schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 8000 Kč panu na akci "Vánoce s Artmosférou" včetně veřejnoprávní smlouvy.


Usnesení č. 686

Rada města

I. schvaluje

poskytnutí individuální dotace panu ve výši 100 000 Kč na opravy a údržbu letního a stálého kina a ve výši 800 000 Kč na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace za předpokladu schválení této částky v rozpočtu města r. 2020,


II. doporučuje

ZM ke schválení.


Usnesení č. 687

Rada města

schvaluje

Rada města schvaluje dotaci z Charitativního programu ve výši 9 500 Kč na činnost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. , Základní organizace Lysá nad Labem a 20 000 Kč na přístrojové vybavení pro Nemocnici Nymburk a.s. včetně Veřejnoprávních smluv.


Usnesení č. 688

Rada města

schvaluje

poskytnutí mimořádného příspěvku na reprezentaci spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem na částku ve výši 200 000 Kč za předpokladu schválení této částky v rozpočtu města r. 2020.


Usnesení č. 689

Rada města

I. schvaluje

předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s příspěvkovými organizacemi,


II. doporučuje

ZM ke schválení.


Usnesení č. 690

Rada města

I. bere na vědomí

žádost FK Litol, z.s. o navýšení finančních prostředků na správu a údržbu hřiště v Litoli,


II. schvaluje

navýšení finančních prostředků na správu a údržbu hřiště v Litoli o částku 37 703 Kč za předpokladu schválení úpravy rozpočtu,


III. schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Lysá nad Labem a FK Litol, z.s. na správu a údržbu fotbalového hřiště v Litoli ve výši 37 703 Kč,


IV. předkládá

ZM ke schválení.


Usnesení č. 691

Rada města

schvaluje

při zakoupení jedné vstupenky zaměstnancem MěÚ na reprezentační ples města Lysá nad Labem dne 07.02.2020, získá zaměstnanec druhou vstupenku zdarma.


Usnesení č. 692

Rada města

bere na vědomí

zápis z jednání Komise pro aktivní a šťastný živost seniorů ze dne 5. 11. 2019.


Usnesení č. 693

Rada města

bere na vědomí

zápis z komise pro rodinu a školství ze dne 27. 11. 2019.


Usnesení č. 694

Rada města

doporučuje

ZM vyplacení mimořádné odměny svým neuvolněným členům za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství v následujících částkách:

  • Mgr. Jiří Havelka 8.400 Kč

  • Romana Fischerová 4.800 Kč

  • Josef Kolman 2.100 Kč

  • Ing. Petr Eliška 1.200 Kč


Usnesení č. 695

Rada města

I. odvolává

členku Komise pro rodinu a školství paní Adélu Ryšavou k 31.12.2019,


II. jmenuje

členkou Komise pro rodinu a školství paní Andreu Prknovou s účinností od 01.01.2020.


Usnesení č. 696

Rada města

I. schvaluje

a) zavedení „Městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v památkové zóně města a budov, které jsou památkově chráněné v katastrálním území města Lysá nad Labem a v katastrálním území Litol (zkráceně městská památková dotace)

b) dotační program bude zaveden od 1.1.2020

c) pro rok 2020 bude do rozpočtu města vyčleněna částka 600 000 Kč


II. předkládá

ZM ke schválení.


Usnesení č. 697

Rada města

I. bere na vědomí

návrh na uzavření Partnerské smlouvy o spolupráci v rámci Organizace destinačního managementu spolku "Pojizeří a Polabí",


II. doporučuje

ZM dne 10.12.2019 schválit uzavření Partnerské smlouvy o spolupráci v rámci Organizace destinačního managementu spolku "Pojizeří a Polabí" mezi Lysou nad Labem a spolkem Pojizeří a Polabí, z. s., IČ: 08389349, se sídlem Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav, PSČ 293 01.


Usnesení č. 698

Rada města

nevyhovuje

žádosti p. Matěje Kodeše, ve které požaduje poskytování podkladových materiálů pro jednání Rady obce Lysá nad Labem.


Usnesení č. 699

Rada města

I. bere na vědomí

odvolání pana proti Rozhodnutí o přestupku a žádost o zastavení přestupkového řízení,


II. konstatuje

že není v kompetenci Rady města zasahovat do správního řízení, které je vedeno s odborem dopravy pod č. j . MULNL-OD/79120/2019.


Usnesení č. 700

Rada města

I. bere na vědomí

žádost o výjimku z regulace provozní doby u provozovny Mango v Lysé nad Labem,


II. schvaluje

udělení výjimky provozovně Mango, Husovo náměstí 21, Lysá nad Labem, na dobu dalších 6 měsíců (červenec – prosinec 2020), s provozní dobou: pondělí – pátek: 12:00 – 03:00 hod. A sobota – neděle: 14:00 – 03:00 hod.


Usnesení č. 701

Rada města

bere na vědomí

zprávu o činnosti Mikroregionu Polabí za rok 2019.


Usnesení č. 702

Rada města

schvaluje

Předběžný program jednání ZM dne 10.12.2019:

1. Výkup pozemku p.č. 54/80 v k.ú. Litol, ulice Na Vysoké mezi

2. Opětovné projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na obecní pozemek p.č. st.1728 včetně stavby autobusové zastávky k.ú. Lysá nad Labem ulice ČSA

3. Žádost o změnu způsobu využití dotace dle smlouvy č. 2019-0065/ŠSK

4. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku spolku ŠK JOLY Lysá nad Labem

5. Návrh na změnu Statutů Programů na činnost sportovních a společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem vč. formulářů žádostí a veřejnoprávních smluv

6. Řešení užívání pozemku p.č. st.2163 k.ú. Lysá nad Labem ulice Poděbradova včetně stavby na tomto pozemku bez nájemního vztahu

7. Prodej části obecního pozemku připloceného k domu č.e. 89 Řehačka

8. Oznámení o zamýšleném převodu pozemku p.č. PK 3497/20 k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka

9. Majetkoprávní vypořádání (prodej pozemků a právo provedení stavby) – rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem

10. Prodej obecních pozemků připlocených k domu čp. 1724 ul. Za Zámkem Lysá nad Labem

11. Prodej obecního pozemku připloceného k domu čp. 287 ul. Na Vysoké mezi, Litol

12. Dohoda o užívání pozemků v rámci investiční akce Optimalizace tratě ČD Lysá nad Labem – Čelákovice

13. Plánovací smlouva - infrastruktura v lokalitě ul. Za Zámkem

14. OZV č. 2/2019, o místních poplatcích

15. Návrh na změnu územního plánu Lysé nad Labem zkráceným způsobem

16. Žádost zastupitelstvu o úhradu čerpacích jímek

17. Zápis z OV Byšičky ze dne 23.09.2019

18. Odkup objektu Dallas

19. Návrh rozpočtu pro rok 2020

20. Návrh na privatizaci městského bytového fondu v Milovicích

+ body projednané na RM dne 02.12.2019.


Usnesení č. 703

Rada města

I schvaluje

termíny jednání rady města v I. pololetí roku 2020 takto: 14.01.,28.01., 12.02., 25.02., 10.03., 25.03., 07.04., 22.04.,05.05., 20.05., 02.06., 17.06., 30.06.2020,


II. předkládá

ZM dne 10.12.2019

1) termíny jednání RM v I. pololetí r. 2020 na vědomí,

2) termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2020 na vědomí, a to takto: 12.02., 22.04., 17.06.2020


Usnesení č. 704

Rada města

schvaluje

a) záměr na výpůjčku kabin na hřišti na pozemcích č. 758/1, 758/2 oba v k. ú. Litol,

b) záměr na výpůjčku kabin na hřišti na pozemcích stp. č. 875 a p. č. 15/13, 15/14, 334/4 vše v k. ú. Litol.


Usnesení č. 705

Rada města

bere na vědomí

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání komise Regenerace MPZ ze dne 14.11.2019.


Usnesení č. 706

Rada města

I. schvaluje

15. rozpočtové opatření,


II. předkládá

15. rozpočtové opatření ZM dne 10.12.2019 ke schválení.


Usnesení č. 707

Rada města

schvaluje

14. rozpočtové opatření r. 2019.


Usnesení č. 708

Rada města

I. schvaluje

návrh rozpočtu na rok 2020 dle předloženého návrhu,


II. předkládá

návrh rozpočtu na rok 2020 ZM dne 10.12.2019 ke schválení.


Usnesení č. 709

Rada města

I. odvolává

a) člena, Jiřího Valtera z komise pro životní prostředí

b) předsedkyni, Mgr. Martinu Tužinskou Synkovou z její funkce


II. jmenuje

Ing. Karolínu Stařeckou členkou a zároveň předsedkyní komise pro životní prostředí


Usnesení č. 710

Rada města

ukládá

OSM vytipovat vhodné pozemky pro náhradní výsadbu v katastru Města Lysá nad Labem a Litol a vést jejich evidenci.


Vytvořeno 10.12.2019 13:52:03 | přečteno 4x | ernest
load