23. Usnesení RM dne 18.11.2019

Usnesení č. 635

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu dne 18.11.2019 p. Kolmana J. a Mgr. Havelku J.


Usnesení č. 636

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

upravený program jednání dne 18.11.2019.


Usnesení č. 637

Rada města Lysá nad Labem

I. revokuje

usnesení Rady města Lysá nad Labem č. 467, ze dne 20. 8. 2019


II. souhlasí

s umístěním stavby "Lysá nad Labem,kNN, p. č. 54/93“ do pozemků Města Lysá nad Labem parc. č. 61/43, 61/36, 328, 44/20 a 54/82 v k. ú. Litol a trasou stavby ve smyslu předloženého návrhu,


III. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6024586/VB/1 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky parc. č. 61/43, 61/36, 328, 44/20 a a 54/82 v k.ú. Litol pro stavbu "Lysá nad Labem, kNN, p. č.54/93“ za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

- navržené znění smlouvy bude obsahovat souhlas se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinnost Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne,

- investor uhradí kolek pro vklad do KN

- přechod vedení v ulici Družstevní bude řešen protlakem pod vozovkou,


IV. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 638

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-6000491/VB01 s ČEZ Distribuce, a.s. na obecní pozemek p. č. 1448/18 v k.ú. Lysá nad Labem. Cena za zřízení věcného břemene je 1500 Kč bez DPH. Smlouva bude doplněna souhlasem obou stran se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách města a investor uhradí kolek pro vklad do KN,


II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 639

Rada města Lysá nad Labem

odkládá

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu na výkup části pozemku p.č. 3795/8 v k.ú. Lysá nad Labem dle GP č. 3317-20/2018 nově označeno jako pozemek p.č. st.3531 o výměře 9 m2 a 3795/15 o výměře 15 m2 , kdy součástí pozemku p.č. st.3531 je artézská studna (předmětem výkupu je i propojovacího potrubí), která není předmětem evidence v katastru nemovitosti, výkup části pozemku p.č. 3795/2 v k.ú. Lysá nad Labem nově označeno dle GP č. 3441-31/2019 jako pozemek p.č. 3795/16 o výměře 350 m2 a výkup pozemku p.č. 3958 o výměře 361 m2, k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 1 Kč, od společnosti Kovona a.s. IČ: 14801884 do příštího jednání RM dne 02.12.2019.


Usnesení č. 640

Rada města Lysá nad Labem

odkládá

výkup pozemků p.č. 633/18 o výměře 341 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 633/19 o výměře 403 m2, druh pozemku orná půda a p.č. 800/1 o výměře 1517 m2, druh pozemku trvalý travní porost, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Alešova, za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2 do projednání ve Výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku, který tuto nabídku projedná dne 27.11.2019.


Usnesení č. 641

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

prodej, vlastníkovi nemovitosti čp.1724 v Lysé nad Labem, části obecního pozemku p.č. 2428/1, druh pozemku orná půda, nově označeno jako pozemek p.č. 2428/49 o výměře 74 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 2428/51 o výměře 3 m2, druh pozemku orná půda a p.č. st.3570 o výměře 13 m2, druh pozemku zastl.plocha, způsob využití garáž a části obecního pozemku p.č. 2428/19, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, nově označeno jako pozemek p.č. 2428/50 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. st.3571 o výměře 2 m2, druh pozemku zastl.plocha, způsob využití garáž, dle geometrického plánu č. 3458-148/2019. Všechny pozemky jsou v k.ú. Lysá nad Labem. Celkově se jedná o plochu 94 m2, za kupní cenu za pozemky pod stavbou garáže ve výši 1500,- Kč/m2 ( tj. 15 m2) a za přilocené pozemky 1500 Kč/m2 (tj. 79 m2) s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením GP a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. doporučuje

ZM dne 10.12.2019 bod I ke schválení


Usnesení č. 642

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

zveřejnění záměru na prodej, vlastníkovi nemovitosti čp.287 v Litoli, část obecního pozemku p.č. 89/103, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označeno jako pozemek p.č. 89/129 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 890-42/2019 v k.ú. Litol, za kupní cenu ve výši 1500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením GP a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. doporučuje

ZM dne 10.12.2019 bod I ke schválení.

Usnesení č. 643

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost společnosti EKO-voda, s. r. o., Jeronýmova 674. 280 02 Kolín IV, IČO: 06621783 o pronájem části pozemku parc. č. 3465/1


II. neschvaluje

vypovězení smlouvy o nájmu pozemku č. 2016-0536


III. neschvaluje

zveřejnění záměru dle §39 zákona o obcích na pronájem části pozemku parc. č. 3465/1 dle doručené žádosti.


Usnesení č. 644

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření dohody o užívání pozemků č.parc. KN 680/2, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m2, který vznikl oddělením z pozemku č.parc. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280 118/2017, č.parc. KN 694/24, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m2, který vznikl oddělením z pozemku č.parc. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, č.parc. KN 3518/6, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 170 m2, který vznikl oddělením z pozemku č.parc. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, č.parc. KN 3520/4, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m2, který vznikl oddělením z pozemku č.parc. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, č.parc. KN 3523/3, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m2, který vznikl oddělením z pozemku č.parc. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, pro zajištění veřejně prospěšné stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“ na kterou bylo dne 22.12.2016 vydáno stavebním úřadem Městského úřadu Lysá nad Labem územní rozhodnutí č.j.: SÚ/110348/16/Fia, které nabylo právní moci dne 2.2.2017 a dne 17.12.2018 drážním úřadem stavební povolení č.j.: DUCR-73838/18/Lj, které nabylo právní moci dne 3.1.2019 s tím, že stavbu zajišťuje SŽDC, st.o. IČ: 70994234 s sídlem Praha 1 – Nové Město, do doby provedení vkladu vlastnického práva na základě nové kupní smlouvy.


II. doporučuje

ZM dne 10.12.2019 schválit uzavření smlouvy dle bodu I.


Usnesení č. 645

Rada města Lysá nad Labem

I. odkládá

žádost paní (současná nájemkyně bytu), trvalé bytem , Lysá nad Labem, o souhlas s postoupením nájemní smlouvy k bytu č. , v ulici na pana


II. žádá

bytovou komisi o projednání žádosti.


Usnesení č. 646

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

návrh plánovací smlouvy - infrastruktura v lokalitě ul. Za Zámkem


II. předkládá

návrh plánovací smlouvy - infrastruktura v lokalitě ul. Za Zámkem, ke schválení do jednání ZM, dne 10.12.2019.


Usnesení č. 647

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

oznámení provozovatele VaK, společnosti Stavokomplet, s.r.o. o nemožnosti stanovení vodného a stočného na rok 2020, z důvodu nevydané aktualizace indexových cen SFŽP,


II. schvaluje

uzavření dodatku ke Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací, který by umožňoval využít při návrhu cen pro vodné a stočné od roku 2021 potřebné indexové ceny k 30.6.


Usnesení č. 648

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

zajištění provozu na místních komunikacích a na určených pozemcích v době konání výstav pro rok 2020 se stávajícím provozovatelem panem za smluvní cenu 100 Kč


II. souhlasí

s uzavřením smlouvy na zajištění provozu na místních komunikacích a na určených pozemcích v době konání výstav pro rok 2020, se stávajícím provozovatelem za smluvní cenu 100 Kč,


III. pověřuje

starostu města k podpisu smlouvy na zajištění provozu na místních komunikacích a na určených pozemcích v době konání výstav pro rok 2020, se stávajícím provozovatelem za smluvní cenu 100 Kč.


Usnesení č. 649

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce bezúplatného užívání stavby bez č.p. na pozemcích č. st. 758/1 a st. 758/2, zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 3183 pro obec Lysá nad Labem, katastrální území Litol, pro sdružení FK Litol, mládež z.s., se sídlem Masarykova 1250/50, 28922 Lysá nad Labem, IČ: 05224047.


II. ukládá

OSM připravit návrh smlouvy o výpůjčce na příští zasedání RM.


Usnesení č. 650

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

dotaci ve výši 50 000 Kč z Charitativního programu na zakoupení motorového vozidla pro Jaroslava Kofláka včetně veřejnoprávní smlouvy.


Usnesení č. 651

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

zakoupení vánočních balíčků pro občany v domovech pro seniory a poskytnutí dotace dětem v institucionální péči dle návrhu odboru včetně veřejnoprávních smluv


Usnesení č. 652

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

příspěvek na primární prevenci pro ZŠ B.Hrozného a ZŠ J.A.Komenského, každé škole 25 000 Kč.


Usnesení č. 653

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

smlouvu o poskytování servisních služeb pro kino v celkové výši 60 500 Kč včetně DPH.


Usnesení č. 654

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

vyplacení odměn ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ v Lysé nad Labem za školní rok 2018/2019.


Usnesení č. 655

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

vyplacení odměn za II. pololetí 2019 referentům, vedoucím úředníkům, ředitelce MěK a zaměstnancům v kategorii D v celkové výši 1 600 000 Kč.


Usnesení č. 656

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

návrh smlouvy o dílo spojený s podáním žádosti o dotaci a následně s realizací projektu s názvem „Protipovodňová opatření města Lysá nad Labem“ s firmou ENVIPARTNER, s.r.o., Brno, Štýřice, Vídeňská 55, PSČ 639 00, IČ: 28358589 za cenu 326 700 Kč vč. DPH.


Usnesení č. 657

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

OZV města Lysá nad Labem č. 2/2019, o místních poplatcích,


II. předkládá

ZM dne 10.12.2019 OZV města Lysá nad Labem č. 2/2019, o místních poplatcích ke schválení.


Usnesení č. 658

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

návrh na změnu územního plánu Lysé nad Labem zkráceným způsobem,


II. předkládá

zastupitelstvu města k projednání dne 10.12.2019.


Usnesení č. 659

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

Zápis ze stavební komise konané dne 09.09.2019.


Usnesení č. 660

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

Zápis z jednání stavební komise konané dne 14.10.2019.


Usnesení č. 661

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

Odpovědnostní a podpisový řád jako přílohu Směrnice č. 4/2016 Oběh účetních dokladů Města Lysá nad Labem.


Usnesení č. 662

Rada města Lysá nad Labem

souhlasí

s uzavřením servisní smlouvy se zhotovitelem Elektronické úřední desky firmou emam s.r.o. IČ: 29284414 za roční cenu 12 000 Kč bez DPH a 14 520 Kč včetně DPH.


Usnesení č. 663

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost určenou zastupitelstvu od obyvatel ulice V Zátiší, při řešení problematiky ohledně placení čerpacích jímek na kanalizaci,


II. předkládá

ZM dne 10.12.2019 k projednání.


Usnesení č. 664

Rada města Lysá nad Labem

I. nedoporučuje

odkup rodinného domu čp.80 na pozemku p.č. st.43/2 s pozemkem p.č. st.43/2, pozemek p.č. 122/2, nemovitost stavba občanského vybavení čp.6 na pozemku p.č. st.43/1 s pozemkem p.č. st.43/1, budovu bez čp./ev.č. (pizzerie) na pozemku p.č. st.43/3 s pozemek p.č. 43/3, všechny v k.ú. Litol (jedná se o komplex místně nazývaný restaurace DALLAS).


II. předkládá

ZM dne 10.12.2019.


Usnesení č. 665

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

návrh MVDr. Kořínka na osvobozeni od poplatků za odpad pro důchodce nad 70 let,


II. předkládá

Finančnímu výboru k projednání.


Vytvořeno 25.11.2019 15:37:40 - aktualizováno 26.11.2019 7:17:45 | přečteno 13x | ernest
load