22. Usnesení RM dne 05.11.2019

Usnesení č. 614

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu dne 05.11.2019 Mgr. Havelku J. a Ing. Stařeckou K.


Usnesení č. 615

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program jednání dne 05.11.2019 včetně rozšíření.


Usnesení č. 616

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6025362/VB/02 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p. č. 653/1, 3481/1 v k. ú. Lysá nad Labem za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.

- investor uhradí kolek pro vklad do KN


II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 617

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6024992/VB003 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p. č. 3451/14 v k. ú. Lysá nad Labem za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.

- investor uhradí kolek pro vklad do KN


II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 618

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6024737/SOBS/002 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p. č. 3579/3, 2475, 2480/23, 2480/16, 2480/15 a 2480/26 v k. ú. Lysá nad Labem za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne

- investor uhradí kolek pro vklad do KN


II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 619

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

návrh vlastníků pozemku p.č. 443/1 k.ú. Lysá nad Labem ve věci odkupu pozemku p.č. st.2163 včetně stavby v k.ú. Lysá nad Labem


II. předkládá

návrh vlastníků pozemku p.č. 443/1 k.ú. Lysá nad Labem ve věci odkupu pozemku p.č. st.2163 včetně stavby v k.ú. Lysá nad Labem ze dne 7.10.2019 ZM dne 10.12.2019 k projednání


Usnesení č. 620

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

zveřejnění záměru na prodej, vlastníkovi nemovitosti č.e. 89 Byšičky část obecního pozemku p.č. 1479/5, druh pozemku trvalý travní porost, nově označeno jako pozemek p.č. 1479/62 o výměře 66 m2, druh pozemku travní porost, dle geometrického plánu č. 3444-54/2019,v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1000,- Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením GP a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. doporučuje

ZM dne 10.12.2019 bod I ke schválení


Usnesení č. 621

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

oznámení o zamýšleném převodu pozemku p.č. PK 3497/20 v k.ú. Lysá nad Labem a konstatuje, že o předmětný pozemek, jež v minulosti sloužil jako cesta, má Město Lysá nad Labem zájem z důvodu, že je podaná žádost o komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lysá nad Labem


II. předkládá

ZM dne 10.12.2019 oznámení o zamýšleném převodu pozemku k projednání


Usnesení č. 622

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

a) prodej části obecního pozemku p. č. 610/9, nově označeno dle GP č. 3320-194/2018 jako pozemek p.č. 610/101 o výměře 67 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 694/12, nově označeno dle GP č. 3295-35/2018 jako pozemek p.č. 694/25 o výměře 147 m2, druh pozemku travní porost, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 810/1, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 810/5 o výměře 104 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 3483/3, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 3483/5 o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, za kupní cenu ve výši 110 073,- Kč vč. DPH s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Jedná se o prodej pozemků z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem.

b) uzavření smlouvy o právu provést stavbu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem na části obecního pozemku p. č. 610/89, nově označeno dle GP č. 3321-194/2018 jako pozemek p.č. 610/103 o výměře 527 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 3484/2, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 3484/11 o výměře 192 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L. a části obecního pozemku p. č. 3621/2, nově označeno dle GP č. 3322-194/2018 jako pozemek p.č. 3621/5 o výměře 862 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234.


II. doporučuje

ZM dne 10.12.2019 návrhy dle bodu I ke schválení


Usnesení č. 623

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření dohody na úpravu příloh č. 1 a č. 5 Koncesní smlouvy - Smlouvy o nájmu a provozování kanalizací ze dne 29.4.2016 se společností STAVOKOMPLET spol. s r.o., Královická 251, 250 01 Zápy, IČO 47052945


II. pověřuje

pana starostu k podpisu protokolu o dohodě


Usnesení č. 624

Rada města Lysá nad Labem

I. vydává

souhlas ke vstupu a vjezdu na pozemky parc. č. 14/28, 332/54 a 14/14 společnosti CHEMCOMEX, a. s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ. 250 76 451,


II. schvaluje

provedení průzkumných vrtů V2 až V5 a sond pro dynamickou penetraci DP2 až DP5 společností CHEMCOMEX, a. s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ. 250 76 451 na pozemcích parc. č. 14/28, 332/54 a 14/14 za předpokladu, že pozemky budou, po ukončení prací, uvedeny do původního stavu,


III. pověřuje

starostu města podpisem povolení vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky a podpisem Dohody o provedení prací.


Usnesení č. 625

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

kupní smlouvu na zakoupení stříbrné promítací plochy pro městské kino za cenu 137 675 Kč včetně DPH, s firmou Josef Haškovec kino - elektro - služby.


Usnesení č. 626

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

kupní smlouvu na nákup mycího stroje Winterhalter PT-M za celkovou cenu 249.998,10 Kč včetně DPH od firmy Martin Šídlo - Gastropartner, Kafkova 34, 160 00 Praha 6


Usnesení č. 627

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

přijetí darů na novoroční ohňostroj města roku 2020 do výše 20 000 Kč za jednotlivý poskytnutý dar,


II. pověřuje

starostu města Ing. Karla Otavu uzavřením darovacích smluv na novoroční ohňostroj města roku 2020.


Usnesení č. 628

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zápis z jednání komise pro sport.


Usnesení č. 629

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

Směrnici č. 10/2019 Inventarizace majetku a závazků


Usnesení č. 630

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

aktualizaci sazebníku úhrad nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací s platností od 06.11.2019.


Usnesení č. 631

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření dodatku č. 10 Smlouvy o dílo č. KÚ/10/9/OD se společností Rentel a.s., IČ: 26128233 z Prahy 5, na e-learningové vzdělávání úředníků na rok 2020,


II. pověřuje

pana starostu podpisem dodatku č. 10 Smlouvy o dílo.


Usnesení č. 632

Rada města Lysá nad Labem

I. odvolává


člena Komise pro sport Petra Elišku,

II. jmenuje

člena Komise pro sport Petra Zoubka.


Usnesení č. 633

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

vypsání termínů pro svatby v roce 2020.


Usnesení č. 634

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

výjimku z OZV 12/2005 čl. 4, v bodě 2 - konání ohňostroje v zámeckém parku v rámci Martinského průvodu s lampiony dne 10.11.2019.


Vytvořeno 8.11.2019 10:21:29 | přečteno 20x | ernest
load