21. Usnesení RM dne 23.10.2019


Usnesení č. 591

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu ze dne 23.10.2019 pí Fischerovou R. a p. Kolmana J.


Usnesení č. 592

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program jednání dne 23.10.2019 vč. rozšíření.


Usnesení č. 593

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6022957/VB/1 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p. č. 3483/3 v k. ú. Lysá nad Labem pro stavbu "Lysá nad Labem, Čapkova, kVN, NB_1033“ za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.

- investor uhradí kolek pro vklad do KN


II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 594

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výkup pozemku p.č. 54/80 o výměře 1847 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Litol od *************, za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.12.2019


III. předkládá

ZM ke schválení.


Usnesení č. 595

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č.2422/1, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Ke Střelnici ve prospěch pozemku p. č. 2420/2, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Ke Střelnici, s **********, oba bytem Lysá nad Labem, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.


II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31. 12. 2019


III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít


Usnesení č. 596

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

návrh na uzavření smlouvy o uložení inženýrských sítí na nemovitostech v Milovicích se společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, Praha 11 – Chodov.


II. pověřuje

místostarostu jednáním s firmou T- Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681,Tomíčkova 2144/1, Praha 11 – Chodov.


Usnesení č. 597

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost o změnu znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní, ve věci prodeje obecního pozemku p.č. st. 1728 včetně stavby na pozemku bez čp/č.ev., objekt občanské vybavenosti, o výměře 35 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá nad Labem, ulice ČSA s manželi ************ bytem Lysá nad Labem, a trvá na původním znění dle usnesení č.519 ze dne 16.9.2019.


II. předkládá

ZM dne 10.12.2019 žádost ze dne 3.10.2019 k projednání


Usnesení č. 598

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s firmou ista Česká republika s.r.o., IČO: 61056758, se sídlem Jeremiášova 947/16, 15500 Praha 5.


II. schvaluje

uzavření dohody o GDPR s firmou FCC Česká republika s.r.o., IČO: 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 18200 Praha 8.


III. pověřuje

starostu k podpisu výše uvedené smlouvy a dohody dle bodů I. a II.


Usnesení č. 599

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost Odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury MěÚ Lysá nad Labem, o užití veřejného prostranství Husovo nám., parc.č. 3451/2, a podloubí radnice parc.č. st37/1, za účelem pořádání kulturní akce Advent 2019 dne 30.11.2019 od 8:00 do 20:00 s využitím připojení na el. Energii


II. souhlasí

s užitím veřejného prostranství Husovo nám., parc.č. 3451/2, a podloubí radnice parc.č. st37/1, za účelem pořádání kulturní akce Advent 2019 dne 30.11.2019 od 8:00 do 20:00 s využitím připojení na el. energii


Usnesení č. 600

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

návrh zimní údržby.


II. souhlasí

s návrhem zimní údržby na sezónu 2019/2020.


Usnesení č. 601

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost paní Ireny Adamové – Fotoateliér Adamová, Nám. B. Hrozného 1737, Lysá nad Labem, o ukončení nájemní smlouvy k 31.12.2019.


II. schvaluje

ukončení nájemní smlouvy k 31.12.2019 s paní Irenou Adamovou – Fotoateliér Adamová, Nám. B. Hrozného 1737, Lysá nad Labem.


Usnesení č. 602

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2019-0065/ŠSK uzavřenou s Klubem přátel dechové hudby z.s. Změna bude v bodě č. II v rozšíření využití dotace o soustředění a koncerty v České republice.


II. doporučuje

ZM ke schválení.


Usnesení č. 603

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

vyhlášení veřejné sbírky v rámci Adventu dne 30.11.2019 pro ********** z Lysé nad Labem.


Usnesení č. 604

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku spolku ŠK JOLY Lysá nad Labem ve výši 150 000 Kč na nákup 10 kusů elektronických šachovnic vč. veřejnoprávní smlouvy.


II. předkládá

ZM ke schválení.


Usnesení č. 605

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Statuty Programů na činnost sportovních a společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem vč. formulářů žádostí dle návrhu odboru.


II. schvaluje

veřejnoprávní smlouvy.


III. předkládá

ZM ke schválení.


Usnesení č. 606

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

smlouvu o dílo na dodávku a instalaci vánočního nazdobení 24 malých stromů v Masarykově ulici.


Usnesení č. 607

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zápis z jednání Komise pro sociální věci a zdravotnictví ze dne 9. září 2019.


Usnesení č. 608

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

Ing. Eduarda Žaludu jako zpracovatele změny č. 2 a 3 územního plánu Lysá nad Labem


Usnesení č. 609

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

výzvu na pořízení dokumentace Územní studie Lysá nad Labem - Nová Litol


Usnesení č. 610

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Smlouvu o dílo Změna č. 4 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez


II. schvaluje

Dohodu o úhradě nákladů


Usnesení č. 611

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

13. rozpočtové opatření r. 2019


Usnesení č. 612

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření Dodatku č.2 na akci „Stavební úpravy zahradního domku“.


II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č.2 na akci „Stavební úpravy zahradního domku“.


Usnesení č. 613

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

cenovou nabídku firmy BMTO GROUP a.s., IČ 490 993 61, adresa: Ampérova 444, 460 08 Liberec 8, zastoupena Ing. Jiřím Buškem, předsedou představenstva za cenu PD pro ÚR 345 000,- Kč bez DPH a inženýrskou činnost za 98 000,- Kč bez DPH na vodojem a úpravnu vody z vrtu Kovona.


II. pověřuje

starostu města podepsáním smlouvy o dílo se společností BMTO GROUP a.s., IČ 490 993 61.


Vytvořeno 25.10.2019 5:24:40 | přečteno 15x | ernest
load