20. Usnesení RM dne 08.10.2019


Usnesení č. 567

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu Ing. Stařeckou a Mgr. Havelku.


Usnesení č. 568

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program jednání dne 08.10.2019 včetně rozšíření.


Usnesení č. 569

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

informaci ohledně duplicitního zápisu pozemku p.č. 3518/8, o výměře 103 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem.


II. žádá

Výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku o stanovisko k duplicitnímu zápisu vlastnictví pozemku p.č. 3518/8 vk.ú. Lysá nad Labem. Termín: do nejbližšího jednání výboru.


Usnesení č. 570

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

Mgr. Havelkovi jednat s panem a přichystat návrh smlouvy.


Usnesení č. 571

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6025091/VB/1 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p. č. 3462/1 v k. ú. Lysá nad Labem pro stavbu "Lysá nad Labem ,kNN p.č. 23/49“ za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.

- investor uhradí kolek pro vklad do KN


II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 572

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6024992/VB003 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p. č. 3451/14 v k. ú. Lysá nad Labem pro stavbu "Kabelové vedení NN, zemnící pásek“ za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.

- investor uhradí kolek pro vklad do KN


II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 573

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

uzavření nájmu k bytu 2+1, , , s jistotou ve výši 9.914 Kč, s odkupem pohledávky ve výši 25.000,-Kč a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2, s paní


Usnesení č. 574

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost nájemníka paní z bytu o eventuální možnost výměny bytu za vyšší nájemné,


II. odkládá

výměnu bytu , za byt , dispozičně stejného rozměru, tj. 3+1, velikosti 65,50 m2, za měsíční nájemné 80,- Kč/m2, pro paní


Usnesení č. 575

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

Předložený rozpočet na realizaci akce „Oprava střechy domu Masarykova 176 Lysá nad Labem“ vypracovaný v programu URS 2/2019. Rozpočet je ve výši 2 433 272,15 Kč vč DPH a rezervy ve výši 10%.


II. ukládá

OSM zařadit částku 2 450 000,- Kč vč DPH ke schválení do rozpočtu na rok 2020 a zahájit poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava střechy domu Masarykova 176 Lysá nad Labem“, s termínem realizace ve druhém čtvrtletí 2020.


Usnesení č. 576

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

zveřejnění záměru na uzavření dohody o užívání pozemků č.parc. KN 680/2, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m2, který vznikl oddělením z pozemku č.parc. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280 118/2017, č.parc. KN 694/24, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m2, který vznikl oddělením z pozemku č.parc. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, č.parc. KN 3518/6, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 170 m2, který vznikl oddělením z pozemku č.parc. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, č.parc. KN 3520/4, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m2, který vznikl oddělením z pozemku č.parc. KN 3520/3,

dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, č.parc. KN 3523/3, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m2, který vznikl oddělením z pozemku č.parc. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, pro zajištění veřejně prospěšné stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“ na kterou bylo dne 22.12.2016 vydáno stavebním úřadem Městského úřadu Lysá nad Labem územní rozhodnutí č.j.: SÚ/110348/16/Fia, které nabylo právní moci dne 2.2.2017 a dne 17.12.2018 drážním úřadem stavební povolení č.j.: DUCR-73838/18/Lj, které nabylo právní moci dne 3.1.2019 s tím, že stavbu zajišťuje SŽDC, st.o. IČ: 70994234 s sídlem Praha 1 - Nové Město, do doby provedení vkladu vlastnického práva na základě nové kupní smlouvy.


Usnesení č. 577

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy o pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Sojovická 268/3, Lysá nad Labem - budova č.p. 268/3, na parc. č. st. 313/1, místnosti o výměře 35,88 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, vše zapsané v katastru nemovitosti na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, pro Fajn klub s.r.o. zastoupenou jednatelkou paní Johanou Součkovou, IČ: 27587525, Olbrachtova 243, 289 22 Lysá nad Labem, k využití skladových prostor za účelem podnikání.


II. pověřuje

starostu k podepsání výše uvedené nájemní smlouvy o pronájem nebytových prostor v nemovitosti.


Usnesení č. 578

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

dodatek č.1 ke smlouvě č.2019-0099/OMI ze dne 22.7.2019 na stavební práce s názvem "Komunikace, vodovodní a kanalizační přípojky Za Zámkem"


II. pověřuje

starostu podpisem dodateku č.1 ke smlouvě č.2019-0099/OMI ze dne 22.7.2019 na stavební práce s názvem "Komunikace, vodovodní a kanalizační přípojky Za Zámkem"


Usnesení č. 579

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

přijetí hmotného daru - 1 ks kytary 4/4 Strunal Schönbach série S-N P000163 v hodnotě 6 000 Kč do majetku ZUŠ F.A.Šporka, Školní náměstí 906, Lysá nad Labem od .


Usnesení č. 580

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

dotaci ve výši 10 000 Kč z Charitativního programu pro Domov Mladá Milovice včetně veřejnoprávní smlouvy.


Usnesení č. 581

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

přijetí darů na ples města roku 2020 do výše 20 000 Kč za jednotlivý poskytnutý dar,


II. pověřuje

starostu města Ing. Karla Otavu uzavíráním smluv o poskytnutí darů na ples města roku 2020 do 20 000 Kč za jednotlivý dar.


Usnesení č. 582

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zápis z komise pro rodinu a školství ze dne 18. 9. 2019


Usnesení č. 583

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření Smlouvy o kontrolní činnosti s firmou ATLAS AUDIT s.r.o. na veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací města za rok 2019 a dále ověření procesu sestavení účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2019 spolu s kontrolou inventarizací majetků a závazků organizací a správy majetků svěřených městem jako zřizovatelem.


II. pověřuje

starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.


Usnesení č. 584

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

výsledek hodnocení nabídek hodnotící komisí s doporučením uzavřít smlouvu na výše uvedenou VZMR s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána pro zadavatele jako nejvhodnější, a to s dodavatelem: Loca Plan s.r.o., IČ 05594189, adresa: Štúrova 1701, 142 00 Praha, zastoupena Ing. Arch. Kryštofem Kreisingerem, jednatelem společnosti za cenu 580 000 Kč bez DPH, tj. 701 800 Kč včetně DPH.


II. schvaluje

1) výsledek poptávkového řízení na VZMR na služby s názvem: "Revitalizace veřejného prostranství sídliště Lysá nad Labem - koncepční studie"

2) uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou VZMR na služby s vybraným dodavatelem společností: Loca Plan s.r.o., IČ 05594189, adresa: Štúrova 1701, 142 00 Praha, zastoupena Ing. Arch. Kryštofem Kreisingerem, jednatelem společnosti za cenu 580 000 Kč bez DPH, tj. 701 800 Kč včetně DPH za předpokladu navýšení položky v rozpočtu.


III. pověřuje

starostu města podepsáním smlouvy o dílo se společností Loca Plan s.r.o., IČ 05594189.


Usnesení č. 585

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2019-0137/OMI ze dne 16.6.2019 na stavební práce "Chodníky Stržiště",


II. pověřuje

starostu podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2019-0137/OMI ze dne 16.06.2019 na stavební práce "Chodníky Stržiště"


Usnesení č. 586

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 na akci „Stavební úpravy zahradního domku“,


II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č.1 na akci „Stavební úpravy zahradního domku“.


Usnesení č. 587

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

záštitu města Lysá nad Labem a užití městského znaku pro soutěž "Šachy do škol".


Usnesení č. 588

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 2018-0425/SM se společností Rehamil s. r. o., Masarykova 214, Lysá nad Labem,


II. pověřuje

starostu k podpisu výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě.


Usnesení č. 589

Rada města Lysá nad Labem

nesouhlasí

s přestěhováním pobočky Úřadu práce z Lysé nad Labem.


Usnesení č. 590

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

12. rozpočtové opatření.


Vytvořeno 8.10.2019 12:56:36 | přečteno 22x | ernest
load