18. Usnesení RM dne 16.09.2019


Usnesení č. 505

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu ze dne 16.09.2019 Mgr. Havelku J. a Ing. Chudobovou K.


Usnesení č. 506

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program jednání dne 16.09.2019 včetně rozšíření.


Usnesení č. 507

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č.322/14, k. ú. Litol, ul.Dolejší ve prospěch pozemku p. č. st. 10 jehož součástí je stavba budovy s číslem popisným , k.ú. Litol, ulice s pí , bytem Lysá nad Labem, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,


II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.12.2019,


III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.


Usnesení č. 508

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č.89/15, k. ú. Litol, ul. Mírová ve prospěch pozemku p. č. 89/29, k.ú. Litol, ulice Mírová, s p. bytem Lysá nad Labem, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,


II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.12.2019,


III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.


Usnesení č. 509

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výkup části pozemku p. č. 43/4, k.ú. Litol nově označeno jako pozemek p.č. 43/29 o výměře 143 m2, druh pozemku orná půda, dle GP č. 812-89/2016, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem


II. etapa, od podílových

vlastníků: paní bytem (podíl 3/160), paní , bytem , (podíl 3/160), paní bytem (podíl 3/80), paní bytem , (podíl 3/160), pana , bytem Lysá nad Labem, (podíl 3/40), paní , bytem (podíl 3/160), pana , bytem (podíl 3/40), pana , bytem (podíl 14/40), paní , bytem , (podíl 14/40), a pana bytem (podíl 3/80), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2 000 Kč/ha/rok,


II. doporučuje

ZM dne 25.09.2019 výkup pozemku ke schválení.


Usnesení č. 510

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výkup části pozemku p. č. PK 2673/39, nově označeno jako pozemek p.č. 2536/29 o výměře 23 m2, druh pozemku orná půda a pozemek p.č. 3584/35 o výměře 98 m2, druh pozemku ostatní plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, dle GP č. 3398-81/2018, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu nabídne pronájem předmětu prodeje stávajícímu nájemci,


II. doporučuje

ZM dne 25.09.2019 výkup pozemků ke schválení.


Usnesení č. 511

Rada města Lysá nad Labem

I. neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej či pronájem části obecního pozemku p.č. 3451/52 o výměře cca 102,5 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, dle podané žádosti dne 28.08.2019


II. předkládá

ZM dne 25.09.2019 žádost o prodej části pozemku k projednání.


Usnesení č. 512

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

pronájem části obecního pozemku p.č. 55/24 o výměře 166 m2, k.ú. Litol, společnosti DiViPiX s.r.o., IČ: 27062864, se sídlem Ocelářská 949/41, Vysočany, 19000 Praha 9, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.


II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění nájemní smlouvy dle bodu I,


III. pověřuje

starostu města podpisem této nájemní smlouvy.


Usnesení č. 513

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření pachtu k části obecního pozemku p.č. 323/2 o výměře 1 841 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Litol, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, pro zemědělské účely. Pachtovní smlouva bude uzavřena se zemědělcem panem Adamem Procházkou IČ: 72030712 za cenu pachtu ve výši 1 000 Kč/rok.


II. ukládá

OSM vypracovat znění pachtovní smlouvy dle bodu I,


III. pověřuje

starostu města podpisem této pachtovní smlouvy.


Usnesení č. 514

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu na výkup části pozemku p.č. 3795/8 v k.ú. Lysá nad Labem dle GP č. 3317-20/2018 nově označeno jako pozemek p.č. st.3531 o výměře 9 m2 a 3795/15 o výměře 15 m2 , kdy součástí pozemku p.č. st.3531 je artézská studna,která není předmětem evidence v katastru nemovitosti,výkup části pozemku p.č. 3795/2 v k.ú. Lysá nad Labem nově označeno dle GP č. 3441-31/2019 jako pozemek p.č. 3795/16 o výměře 350 m2 a výkup pozemku p.č. 3958 o výměře 361 m2


II. schvaluje

zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 3484/2 v k.ú. Lysá nad Labem nově označeno dle GP č. 3441-31/2019 jako pozemek p.č. 3484/13 o výměře 711 m2, za kupní cenu 1 Kč, se společnosti Kovona a.s. IČ: 14801884.


Usnesení č. 515

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6025029/SOBS VB/1 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p. č. 623/17 a 3476/5 v k. ú. Lysá nad Labem pro stavbu "Lysá nad Labem ,kNN p.č.623/17“ za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.

- investor uhradí kolek pro vklad do KN,


II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 516

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6024940/VB001 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p. č. 3537/1 v k. ú. Lysá nad Labem pro stavbu "Lysá nad Labem, Dvorce, kNN, p.č. 1968/3“ za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne,

- investor uhradí kolek pro vklad do KN,


II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 517

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6025223/5 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p. č. 2422/1 v k. ú. Lysá nad Labem pro stavbu "Lysá nad Labem, kNN, parc.č. 2420/2“ za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

- před realizací nového povrchu v ulici Ke Střelnici, kterou zajišťuje Město Lysá nad Labem, bude pod komunikaci vložena chránička na následné protažení kabelu

- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.

- investor uhradí kolek pro vklad do KN,


II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 518

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

a) výjimku z metodického návodu VZMR schváleného Radou města Lysá nad Labem, usnesením č. 327 ze dne 25.10.2016, na rekonstrukci chodníků v ulici Dvořákova a Komenského,

b) rekonstrukci chodníků ulic Dvořákova a Komenského vybranými zhotoviteli,

c) uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem Milanem Horvátem, Lysá nad Labem, IČ:12522473, na rekonstrukci chodníku v ulici Dvořákova za celkovou cenu 703688 Kč

d) uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem Janem Haluškou, Benátky nad Jizerou, IČ:47030291, na rekonstrukci chodníku v ulici Komenského za celkovou cenu 650183 Kč


II. pověřuje

starostu města podepsat smlouvu s vybranými zhotoviteli.


Usnesení č. 519

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dle předloženého návrhu, ve věci prodeje obecního pozemku p.č. st. 1728 včetně stavby na pozemku bez čp/č.ev., objekt občanské vybavenosti, o výměře 35 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá nad Labem, ulice ČSA s bytem Lysá nad Labem, s tím, že konečná kupní smlouva bude uzavřena až po realizaci rekonstrukce ulice ČSA, jejíž předmětem je přemístění autobusové zastávky a cena předmětu prodeje bude stanovena dle znaleckého posudku za cenu tržní vyhotoveného v čase uzavření kupní smlouvy,


II. doporučuje

ZM dne 25.09.2019 návrh dle bodu I ke schválení.


Usnesení č. 520

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost společnosti Asfaltservis, s.r.o., o posun termínu dokončení zakázky dle Smlouvy o dílo č. 2019-0320/SM na zakázku "Chodník v ulici Olbrachtova", s konečným termínem dokončení 16.09.2019,


II. neschvaluje

žádost společnosti Asfaltservis, s.r.o., o posun termínu dokončení zakázky dle Smlouvy o dílo č. 2019-0320/SM na zakázku "Chodník v ulici Olbrachtova", s konečným termínem dokončení 16.09.2019.


Usnesení č. 521

Rada města Lysá nad Labem

jmenuje

do komise pro zjišťování hranic v rámci obnovy katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Lysá nad Labem Mgr. Jiřího Havelku a Mgr. Hynka Fajmona.


Usnesení č. 522

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost společnosti Asfaltservis, s.r.o., o odpuštění smluvní pokuty dle Smlouvy o dílo č. 2019-0320/SM na zakázku "Chodník v ulici Olbrachtova", s termínem dokončení do 16.09.2019, po tomto termínu je nutné penalizovat,


II. nesouhlasí

s odpuštěním smluvní pokuty dle Smlouvy o dílo č. 2019-0320/SM na zakázku "Chodník v ulici Olbrachtova", s termínem dokončení do 16.09.2019, po tomto termínu je nutné penalizovat.


Usnesení č. 523

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019-0278/SM, kterým se navyšuje rozsah prací stavby „ZŠ Hrozného rekonstrukce podlah v 1. a 2. patře chodby“ a navýšení celkové ceny stavby o 167 226,72 Kč bez DPH,


II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedený dodatek ke smlouvě v případě schválení rozpočtového opatření, které pokryje zvýšené náklady na stavbu.


Usnesení č. 524

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019-0277/SM, kterým se navyšuje rozsah prací stavby „ZŠ Komenského - rek. WC pav. C“ a navýšení celkové ceny stavby o 383 262 Kč bez DPH,


II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedený dodatek ke smlouvě.


Usnesení č. 525

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č.2018-0096/SM – infrastruktura související s výstavbou bytového domu, investor PMS, spol. s r.o.,


II. předkládá

návrh dodatku č.1 k plánovací smlouvě č.2018-0096/SM – infrastruktura související s výstavbou bytového domu, investor PMS, spol. s r.o., do jednání ZM dne 25.09.2019.


Usnesení č. 526

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

poskytnutí dotace Mateřské škole Dráček v Litoli na oslavy 40 let ve výši 10 000 Kč.


Usnesení č. 527

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

přesun financí v rámci položek z rozpočtu města pro ZŠ J. A. Komenského, Komenského 1534, Lysá nad Labem: od.33, §13, položka 5331 , organizace 5264 - ZŠ Komenského malování - - 58 386 Kč - po úpravě 341 614 Kč od.33, § 13, položka 5331, oganizace 5262 - ZŠ Komenského dokončení strukturované sítě PC + 58 386 Kč - po úpravě 1 258 386 Kč


Usnesení č. 528

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

Rada města schvaluje dotaci ve výši 10 000 Kč na činnost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., Základní organizace Lysá nad Labem a 15 000 Kč na nákup lůžka pro Městskou nemocnici Městec Králové a.s. a schvaluje příslušné veřejnoprávní smlouvy.


Usnesení č. 529

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Statut Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních,


II. předkládá

ZM ke schválení.


Usnesení č. 530

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost o užití veřejného prostranství Nám. Bedřicha Hrozného, za účelem pořádání kulturní akce Řemeslný jarmark - Lysá nad Labem 2019, dne 12.10.2019, od 6:00 do 18:00 hod., s využitím připojení na elektrickou rozvodnu města Lysá nad Labem,


II. souhlasí

s užitím veřejného prostranství Nám. Bedřicha Hrozného, za účelem pořádání kulturní akce Řemeslný jarmark – Lysá nad Labem 2019, dne 12.10.2019, od 6:00 do 18:00 hod., s využitím připojení na elektrickou rozvodnu města Lysá nad Labem.


Usnesení č. 531

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

I. finanční analýzu Senior taxi v Lysé nad Labem.

II. graf využití Senior taxi dle účelu využití od ledna do dubna 2019.

III. anonymizovaný přehled jízd za měsíc srpen 2019 ze systému „eDispečink“ používaným od července 2019 provozovatelem.

IV. dopis advokátní kanceláře SÝKORA, KANINA & PARTNEŘI,


II. schvaluje

dodatek č. 1 Smlouvy o provozování služby Senior taxi v Lysé nad Labem,


III. předkládá

ZM dne 25.09.2019 ke schválení.


Usnesení č. 532

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

žádost o povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 k prodloužení doby ukončení akce "Zažít město Jinak" v Litoli, Pod mostem dne 21.09.2019 od 15h - 22.09.2019 do 2h.


Usnesení č. 533

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

prodejní cenu publikace Rudolf Jedlička Samaritán v bílém plášti za 100 Kč / ks.


Usnesení č. 534

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zápis z jednání komise pro sport.


Usnesení č. 535

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zápis z jednání Komise pro aktivní a šťastný život seniorů konaného dne 11.06.2019.


Usnesení č. 536

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

návrh koncepce Smart City pro město Lysá nad Labem,


II. pověřuje

Ing. Martina Pípala a Ing. Karolínu Chudobovou ve spolupráci s odborem IT přípravou grafického manuálu, webových stránek a mobilní aplikace,


III. předkládá

příslušným komisím koncept Smart City k projednání,


IV. ukládá

odboru SM zahrnout položku "dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola" do rozpočtu pro rok 2020.


Usnesení č. 537

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zápis z jednání Stavební komise konané dne 10.06.2019.


Usnesení č. 538

Rada města Lysá nad Labem

I. zřizuje

Komisi pro výstavbu sportovní haly,


II. stanovuje

maximální počet členů komise na 5 členů,


III. volí

členy komise, a to: Mgr. Hynka Fajmona, Mgr. Marii Novákovou, Matěje Kodeše, Ing. Martina Pípala,

Romanu Fischerovou.


Usnesení č. 539

Rada města Lysá nad Labem

I. revokuje

část usn. č. 428 ze dne 09.07.2019 - bod IV.,


II. volí

předsedkyni Komise regenerace MPZ Ing. Karolínu Chudobovou,


III. odvolává

členy Komise regenerace MPZ PaedDr. Jana Štěpánka, Ing. Dianu Samkovou, Ondřeje Rašína a Ing. Petra Gregora,


IV. jmenuje

členy Komise regenerace MPZ Bc. Blanku Švarcovou a Ing. arch. Jana Storcha,


V. ukládá

KMÚ zajistit zpracování urbanistické analýzy revize památkové zóny ve městě Lysá nad Labem.


Usnesení č. 540

Rada města Lysá nad Labem

jmenuje

členem Komise pro šťastný a aktivní život seniorů p. Milana Jaška s účinností od 17.09.2019.


Usnesení č. 541

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

rezignaci pana Ing. Petra Elišky na mandát člena Zastupitelstva města Lysá nad Labem,


II. vydává

panu Matěji Kodešovi Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Lysá nad Labem.


Usnesení č. 542

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy prostoru sloužícího k podnikání (nebytových prostor) na adrese Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, stavba budovy se nachází na pozemku par. č. st. 37/1, zapsané na LV č. 3183, pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a výší nájemného 1 000 Kč/měsíc s panem bytem , za účelem provozování kanceláře nabízející sjednání pojištění vozidel a pojištění majetku. Celková plocha prostoru, který se nachází v přízemí budovy za výtahem, je cca 4 m2 (3,30 m x 1,20 m),


II. Pověřuje

starostu města podpisem nájemní smlouvy.


Usnesení č. 543

Rada města Lysá nad Labem

souhlasí

s uzavřením smlouvy na pronájem multifunkčního zařízení s dodavatelem Z + M servis, spol. s r.o., IČ: 41032004.


Usnesení č. 544

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

11. rozpočtové opatření dle předloženého návrhu,


II. předkládá

11. rozpočtové opatření ZM dne 25.09.2019 ke schválení.


Usnesení č. 545

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

"Objemovou studii Sportovní haly v Lysé nad Labem" varianta "B", zpracovanou studiem JIKA - CZ s.r.o.,


II. doporučuje

ZM schválit "Objemovou studii Sportovní haly v Lysé nad Labem" varianta "B", zpracovanou studiem JIKA - CZ s.r.o. tak, aby bylo možné zahájit práce na DSP.


Usnesení č. 546

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

výsledek hodnocení nabídek hodnotící komisí s doporučením uzavřít smlouvu na výše uvedenou VZMR s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o, Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny, IČ: 14504588, za cenu 2 385 314,57 Kč včetně DPH.


II. schvaluje

1) výsledek poptávkového řízení na VZMR na stavební práce s názvem: "Revitalizace cest v zámeckém parku II. etapa",

2) navýšení položky „Revitalizace cest v zámeckém parku II. etapa“ o 300 000 Kč na částku 2 500 000 Kč,

3) uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou VZMR na stavební práce s vybraným dodavatelem společností ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o, Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny, IČ: 14504588, za cenu 2 385 314,57 Kč včetně DPH,


III. pověřuje

starostu města podepsáním smlouvy o dílo za předpokladu schválení rozpočtového opatření č.11.


Usnesení č. 547

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Dodatek č.1 na akci "Stavební úpravy ZUŠ Lysá nad Labem - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP",


II. pověřuje

starostu podpisem dodatku č. 1 na akci "Stavební úpravy ZUŠ Lysá nad Labem - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP".


Usnesení č. 548

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

návrh zadání územní studie Lysá nad Labem – Litol,


II. předkládá

ZM dne 25.09.2019 na vědomí.


Usnesení č. 549

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 na akci "Chodníky Stržiště",


II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č.1 na akci "Chodníky Stržiště".


Usnesení č. 550

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program ZM dne 25.09.2019 takto:

1. Žádost o odkup části obecního pozemku p. č. st. 297/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Na Františku.

2. Žádost o odkup části obecního pozemku p. č. 3481/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Ke Kovoně.

3. Výkup části pozemků od p. za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. o celkové výměře 4 919 m2.

4. Bezúplatný převod části pozemku p. č. 1110/1, k. ú. Lysá nad Labem, nově označeno jako ppč. 1110/22 o výměře 1 056m2, komunikace Řehačka.

5. Prodej obecních pozemků připlocených k domu čp. 1724 ul. Za Zámkem Lysá nad Labem.

6. Majetkoprávní vypořádání (prodej pozemků a právo provedení stavby) – rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem.

7. Odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Vichrova.

8. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2019 o placeném stání.

9. Ceník placeného stání na místních komunikacích.

10. Nové názvy ulic.

11. Odvolání p. Koštíře a jmenování p. Freiberga předsedou OV Byšičky.

12. Zápis OV Byšičky.

13. Petice za zabezpečení bezpečnosti, hluku a vibrací v ulici Jedličkova = silnice II. tř. č. 272.

14. Termíny ZM v II. pololetí roku 2019.

15. Návrh na poskytnutí podílu vlastníkům kulturních památek z dotace Programu regenerace a z rozpočtu města a schválení veřejnoprávních smluv.

+ body z RM, která se konala dne 16.09.2019.


Usnesení č. 551

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

zápis z FV konaného dne 11.09.2019,


II. předkládá

ZM dne 25.09.2019 na vědomí.


Usnesení č. 552

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s názvem „II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek“.


Usnesení č. 553

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

a) výkup pozemků p.č. 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda , oba k.ú. Lysá nad Labem od podílových vlastníků bytem a bytem za kupní cenu 760 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

b) výkup pozemku p.č. 511/5 o výměře 6 285 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem od

bytem za kupní cenu 760 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do

KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

c) výkup pozemku p.č. 514/46 o výměře 119 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem od podílových vlastníků bytem a bytem za kupní cenu symbolická 1 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. předkládá

ZM dne 25.09.2019 výkup pozemků ke schválení.


Usnesení č. 554

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

rozbor možného provozu mobilního pódia,


II. souhlasí

s nákupem mobilního pódia od společnosti Vezeko, s. r. o., Velké Meziříčí za cenu do 790 000 Kč, za předpokladu schválení příslušné položky v rozpočtu.


Usnesení č. 555

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

návrh pravidel pro prodej bytů v Milovicích,


II. ukládá

Mgr. Havelkovi dopracování pravidel pro prodej bytů v Milovicích v rámci diskuse,


III. žádá

starostu města o svolání pracovního zastupitelstva k této věci po doplnění výše uvedeného.


Usnesení č. 556

Rada města Lysá nad Labem

I. odkládá

poskytnutí finančního příspěvku spolku ŠK JOLY Lysá nad Labem ve výši 150 000 Kč na nákup 10 kusů elektronických šachovnic,


II. žádá

o doplnění informací.


Usnesení č. 557

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch.


Vytvořeno 2.10.2019 6:51:47 | přečteno 45x | ernest
load