17. Usnesení RM dne 20.08.2019


Usnesení č. 462

Rada města Lysá nad Labem

v o l í

ověřovatele zápisu ze dne 20.08.2019 pí Romanu Fischerovou a p. Josefa Kolmana.


Usnesení č. 463

Rada města Lysá nad Labem

s c h v a l u j e

upravený program jednání dne 20.08.2019.


Usnesení č. 464

Rada města Lysá nad Labem

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 329/2, k. ú. Litol, ve prospěch pozemku p. č. st. 172, jehož součástí je stavba budovy s číslem popisným 175 v k. ú. Litol, ulice , s p. bytem Lysá nad Labem, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.11.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města tuto smlouvu uzavřít.


Usnesení č. 465

Rada města Lysá nad Labem

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3537/1, k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č. 1968/2 v k. ú. Lysá nad Labem, městská část Dvorce, s p. bytem , za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.11.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města tuto smlouvu uzavřít.


Usnesení č. 466

Rada města Lysá nad Labem

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/25, k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č. st. 272, jehož součástí je stavba budovy s číslem popisným 230 v k.ú. Lysá nad Labem, ulice s, bytem , za částku 3 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.10.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města tuto smlouvu uzavřít.


Usnesení č. 467

Rada města Lysá nad Labem

I. s o u h l a s í

s umístěním stavby "Lysá nad Labem,kNN, p. č. 54/93“ do pozemků Města Lysá nad Labem parc. č. 61/43, 61/36, 328, 44/20, v k. ú. Litol a trasou stavby ve smyslu předloženého návrhu,


II. s c h v a l u j e

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6024586/VB/1 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky parc. č. 61/43, 61/36, 328, 44/20, v k.ú. Litol pro stavbu "Lysá nad Labem, kNN, p. č.54/93“ za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne,

- investor uhradí kolek pro vklad do KN

- přechod vedení v ulici Družstevní bude řešen protlakem pod vozovkou,


III. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 468

Rada města Lysá nad Labem

I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2999, nově označeno jako pozemek p.č. 2986/5 o výměře 2 568 m2 , druh pozemku orná půda, dle GP č. 3150-67/2016, části pozemku p.č. PK 2836 a PK 2837, nově označeno jako pozemek p.č. 2836/28 o výměře 1 775 m2 , druh pozemku orná půda, dle GP č. 3149-65/2016 a části pozemku p.č. PK 2678, nově označeno jako pozemek p.č. 2712/10 o výměře 127 m2

, druh pozemku orná půda a jako pozemek p.č. 2712/12 o výměře 24 m2, druh pozemku orná půda, dle GP č. 3151-71/2016, všechny v k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana , za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2678 o výměře 570 m2, PK 2836 o výměře 708 m2, PK 2837 o výměře 311 m2 a PK 2999 o výměře 952 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětné části pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2 000 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu nabídne pronájem předmětu prodeje stávajícímu nájemci,


II. d o p o r u č u j e

ZM dne 25.09.2019 výkup pozemků ke schválení.


Usnesení č. 469

Rada města Lysá nad Labem

I. s c h v a l u j e

uzavření pachtu k obecnímu pozemku p.č. PK 3576/1, o výměře 1 239 m2 , k.ú. Lysá nad Labem, se společnosti ZVO s.r.o., IČ: 271 94 698, se sídlem čp. 415, 289 16 Přerov nad Labem, za cenu 248 Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, pro zemědělské účely,


II. u k l á d á

OSM vypracovat znění pachtovní smlouvy dle bodu I. Termín do: 30.11.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem pachtovní smlouvy.


Usnesení č. 470

Rada města Lysá nad Labem

I. s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 3481/1 o výměře cca 14 m2 , druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, za cenu 500 Kč/m2 , podílovým vlastníkům pozemku p.č. 650/1 v k.ú. Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět prodeje, náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Záměr na prodej pozemku bude zveřejněn až po vyhotovení geometrického plánu na dělení pozemku p. č. 3481/1 k. ú. Lysá nad Labem,


II. d o p o r u č u j e

ZM dne 25.09.2019 schválit zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku dle bodu I.


Usnesení č. 471

Rada města Lysá nad Labem

I. s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej, vlastníkovi nemovitosti čp. 1724 v Lysé nad Labem, části obecního pozemku p.č. 2428/1, druh pozemku orná půda, nově označeno jako pozemek p.č. 2428/49 o výměře 74 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 2428/51 o výměře 3 m2, druh pozemku orná půda a p.č. st.3570 o výměře 13 m2, druh pozemku zast. plocha, způsob využití garáž a části obecního pozemku p.č. 2428/19, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, nově označeno jako pozemek p.č. 2428/50 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. st.3571 o výměře 2 m2, druh pozemku zast. Plocha, způsob využití garáž, dle geometrického plánu č. 3458-148/2019. Všechny pozemky jsou v k.ú. Lysá nad Labem. Celkově se jedná o plochu 94 m2, za kupní cenu za pozemky pod stavbou garáže ve výši 1000 Kč/m2 (tj. 15 m2) a za přilocené pozemky 500 Kč/m2 (tj. 79 m2) s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením GP a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. d o p o r u č u j e

ZM dne 25.09.2019 bod I ke schválení.


Usnesení č. 472

Rada města Lysá nad Labem

I. r e v o k u j e

své usnesení č. 438/ I a II ze dne 31.07.2019,


II. n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej či pronájem části obecního pozemku p.č. st. 297/1 o výměře 124 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění,


III. p ř e d k l á d á

na další zasedání ZM žádost o odkup části pozemku k projednání.


Usnesení č. 473

Rada města Lysá nad Labem

I. b e r e n a v ě d o m í

návrh paní bytem na ošetření domu v ulici,


II. s o u h l a s í

s návrhem paní bytem na ošetření domu v ulici, za podmínky, že ošetření bude financováno samotným žadatelem.


Usnesení č. 474

Rada města Lysá nad Labem

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost paní o výměnu okna za balkonové dveře v nemovitosti č. p. 1517 v Lysé nad Labem,


II. s o u h l a s í

s výměnou okna za balkonové dveře v bytě č. 2 v č. p. 1517 v Lysé nad Labem, jehož vlastníkem je paní za předpokladu, že výměna bude provedena na náklady žadatelky, a že si žadatelka zajistí všechna potřebná povolení. Výměna bude provedena dle PD zpracované Ing. Liborem Daňkem, IČO: 13286111 v 6/2019 pod číslem akce 15/19.


Usnesení č. 475

Rada města Lysá nad Labem

I. s c h v a l u j e

Návrhy Dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – kanalizace Byšičky, Tři Chalupy:

1. Investor - , , oba trvale bytem , 289 22 Lysá nad Labem

2. Investor – , , oba trvale bytem , 289 22 Lysá nad Labem

3. Investor - trvale bytem , 289 22 Lysá nad Labem,, trvale bytem , trvale bytem


II. p o v ě ř u j e

starostu k podpisu Dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací

1. Investor - , , oba trvale bytem , 289 22 Lysá nad Labem

2. Investor – , oba trvale bytem , 289 22 Lysá nad Labem

3. Investor - trvale bytem 289 22 Lysá nad Labem,, trvale bytem , , trvale bytem.


Usnesení č. 476

Rada města Lysá nad Labem

b e r e n a v ě d o m í

informaci od vlastníka pozemku p.č. 3556/3, o výměře 181 m2 , druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, že neuvažuje o prodeji svého pozemku.


Usnesení č. 477

Rada města Lysá nad Labem

b e r e n a v ě d o m í

informaci od SŽDC ze dne 16.07.2019 o průběhu projekčních prací na akci „Rekonstrukce železniční stanice Lysá nad Labem“, které se dotýkají pozemků města Lysá nad Labem určených pro nájemní vztah a výpůjčku s tím, že SŽDC prozatím nebude uzavírat smlouvy dle usnesení RM č. 802/I b) a c) ze dne 11.12.2018.


Usnesení č. 478

Rada města Lysá nad Labem

s c h v a l u j e

vydání nového Řádu veřejného pohřebiště města Lysá nad Labem s účinností od 01.01.2020, který upravuje provoz na veřejném pohřebišti města Lysá nad Labem.


Usnesení č. 479

Rada města Lysá nad Labem

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o užití veřejného prostranství (cesty v parku) a místní komunikace na nám. B. Hrozného, za účelem společného sledování přenosu zasedání zastupitelstva města Lysá nad Labem, dne 25.09.2019 od 16:00hod, s využitím připojení se na el. rozvodnu města Lysá nad Labem,


II. s o u h l a s í

s užitím veřejného prostranství (cesty v parku) na nám. B. Hrozného, za účelem společného sledování přenosu zasedání zastupitelstva města Lysá nad Labem, dne 25.09.2019 od 16:00hod. do 22:00 hod., s využitím připojení se na el. rozvodnu města Lysá nad Labem.


Usnesení č. 480

Rada města Lysá nad Labem

I. s c h v a l u j e

a) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 610/9, nově označeno dle GP č.

3320-194/2018 jako pozemek p.č. 610/101 o výměře 67 m2 , druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 694/12, nově označeno dle GP č. 3295-35/2018 jako pozemek p.č. 694/25 o výměře 147 m2 , druh pozemku travní porost, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 810/1, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 810/5 o výměře 104 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 3483/3, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 3483/5 o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 110 073 Kč vč. DPH s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Jedná se o prodej pozemků z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem,

b) zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o právu provést stavbu rekonstrukce ŽST Lysá nad

Labem na části obecního pozemku p. č. 610/89, nově označeno dle GP č. 3321-194/2018 jako

pozemek p.č. 610/103 o výměře 527 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 3484/2, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 3484/11 o výměře 192 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L. a části obecního pozemku p. č. 3621/2, nově označeno dle GP č. 3322-194/2018 jako pozemek p.č. 3621/5 o výměře 862 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234,


II. d o p o r u č u j e

ZM dne 25.09.2019 zveřejnění záměrů dle bodu I ke schválení.


Usnesení č. 481

Rada města Lysá nad Labem

I. o d k l á d á

schválení dodatku č. 1 Smlouvy o provozování služby SENIOR TAXI v Lysé nad Labem,


II. ž á d á

o předložení podrobné finanční analýzy a specifikaci jízd do příští RM.


Usnesení č. 482

Rada města Lysá nad Labem

I. b e r e n a v ě d o m í

cenovou nabídku na zastřešené mobilní pódium pro městské akce,


II. u k l á d á

OSM vytvořit návrh dalšího provozu mobilního podia. Termín: do příští RM.


Usnesení č. 483

Rada města Lysá nad Labem

b e r e n a v ě d o m í

Zápis z jednání komise pro sport ze dne 18.06.2019.


Usnesení č. 484

Rada města Lysá nad Labem

s c h v a l u j e

a) vyhlášení výtvarné soutěže na téma "Jak si představuji dopravu v Lysé nad Labem v roce 2030?" pro základní školy v Lysé nad Labem,

b) záštitu místostarostky Romany Fischerové nad výtvarnou soutěží na téma "Jak si představuji

dopravu v Lysé nad Labem v roce 2030?"


Usnesení č. 485

Rada města Lysá nad Labem

s c h v a l u j e

plat paní Lucii Pařízkové DiS., ředitelce MŠ Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 dle návrhu odboru.


Usnesení č. 486

Rada města Lysá nad Labem

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy na zřízení výdejního místa s Českou poštou s. p. na adrese Jiráskova 5 v Litoli.


Usnesení č. 487

Rada města Lysá nad Labem

s c h v a l u j e

10. rozpočtové opatření r. 2019.


Usnesení č. 488

Rada města Lysá nad Labem

u d ě l u j e

plnou moc Mgr. Karlu Markovi k nahlížení do spisového materiálu na akce "Výstavba bytového domu PMS" v bývalém ČSAP a "Výstavba hal Na Mlíčníku" vedených na odboru OVŽP.


Usnesení č. 489

Rada města Lysá nad Labem

I. r e v o k u j e

usn. č. 426 ze dne 09.07.2019,


II. s c h v a l u j e

nová pravidla pro vydávání měsíčníku Listy.


Usnesení č. 490

Rada města Lysá nad Labem

s c h v a l u j e

výjimku z OZV 2/2012, článek 3, odst. 3, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství při konání akce "Litolské dožínky", konané dne 31.08.2019 od 8 do 19 hodin.


Usnesení č. 491

Rada města Lysá nad Labem

n e s c h v a l u j e

žádost p. o výjimku z OZV č. 2/2012, článek 3, odst. 3 při shromáždění 25.09.2019.


Usnesení č. 492

Rada města Lysá nad Labem

s c h v a l u j e

provedení 1. etapy stavebních úprav Hasičské zbrojnice Lysá nad Labem.


Usnesení č. 493

Rada města Lysá nad Labem

s c h v a l u j e

přijetí dotace od Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II v celkové výši 150 000 Kč a přiřazení této částky do rozpočtu, ODPA 5512 položky 5171 - opravy a údržba.


Usnesení č. 494

Rada města Lysá nad Labem

I. s c h v a l u j e

Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 190 000 Kč, z rozpočtu města částku ve výši 39 469 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávních smluv,


II. d o p o r u č u j e

doporučuje ZM návrh ke schválení.


Usnesení č. 495

Rada města Lysá nad Labem

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor na adrese Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, stavba budovy se nachází na pozemku par. č. st. 37/1, zapsané na LV č. 3183, pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Celková plocha prostoru, který se nachází v přízemí budovy za výtahem, je 4 m2 (3,30 m x 1,20 m) za min. částku 1 000 Kč/měs.


Usnesení č. 496

Rada města Lysá nad Labem

I. s c h v a l u j e

výsledek zadávacího řízení na podlimitní VZ na stavební práce s názvem "Obnova místní komunikace 28. října, Lysá nad Labem" ze dne 31.07.2019,


II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou podlimitní VZ na stavební práce s názvem "Obnova místní komunikace 28. října, Lysá nad Labem" ze dne 31.07.2019 a to s firmou Stavokomplet spol. s r.o., která nabídla nejnižší cenu 10 499 940 Kč bez DPH a 12 704 927,40 Kč s DPH,


III. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou podlimitní

veřejnou zakázku za předpokladu schválení v ZM.


Usnesení č. 497

Rada města Lysá nad Labem

s o u h l a s í

s uzavřením dohody o postoupení smlouvy na novou společnost CES EA s. r. o.


Usnesení č. 498

Rada města Lysá nad Labem

I. s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 na akci " Rekonstrukce hasičské zbrojnice",


II. p o v ě ř u j e

starostu podpisem Dodatku č. 1 na akci "Rekonstrukce hasičské zbrojnice".


Usnesení č. 499

Rada města Lysá nad Labem

s c h v a l u j e

umístění paní trv. bytem , Lysá nad Labem do bytu č. B - 6 v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem, Masarykova 1729.


Usnesení č. 500

Rada města Lysá nad Labem

I. s c h v a l u j e

termíny zasedání ZM ve II. pololetí takto: 25.09. 2019 a 10.12.2019,


II. p ř e d k l á d á

termíny zasedání ZM ve II. pololetí zastupitelstvu města ke schválení.


Vytvořeno 28.8.2019 8:55:58 - aktualizováno 3.9.2019 5:31:07 | přečteno 13x | ernest
load