16. Usnesení RM dne 31.07.2019


Usnesení č. 436

Rada města Lysá nad Labem

volí

ověřovatele zápisu dne 31.07.2019 p. Josefa Kolmana, Mgr. Jiřího Havelku.


Usnesení č. 437

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program jednání dne 31.07.2019.


Usnesení č. 438

Rada města Lysá nad Labem

I. neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej či pronájem části obecního pozemku p.č. 2673/1 o výměře 68,40 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění


II. předkládá

na další zasedání ZM žádost o odkup části pozemku k projednání.


Usnesení č. 439

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p.č. 55/24 o výměře 166 m2, k.ú. Litol, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, společnosti DiViPiX s.r.o., IČ: 27062864, se sídlem Ocelářská 949/41, Vysočany, 19000 Praha 9, za nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.


Usnesení č. 440

Rada města Lysá nad Labem

I. revokuje

své usnesení RM č. 109 ze dne 26.2.2019.


II. schvaluje

zveřejnění záměru na uzavření pachtu k části obecního pozemku p.č. 323/2 o výměře 1 841 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Litol, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, pro zemědělské účely. Pachtovní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší nabídku ceny pachtu s tím, že nejnižší cena pachtu je stanovena ve výši 129 Kč/rok.


Usnesení č. 441

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

bezúplatný převod části pozemku p.č. 1110/1, k.ú. Lysá nad Labem, nově označeného jako pozemek p.č. 1110/22, o výměře 1 056 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem, dle GP č. 3256-78/2017 ze dne 14.03.2018 od s.p. Lesy ČR do majetku Města Lysá nad Labem


II. doporučuje

na příští ZM schválit bezúplatný převod pozemku dle bodu I


Usnesení č. 442

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/65, k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č. st. 382/2, jehož součástí je stavba budovy s číslem popisným 623 v k.ú. Lysá nad Labem, ulice , za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.


II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30. 9. 2019,


III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.


Usnesení č. 443

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

návrh kupní smlouvy - odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Vichrova, s tím, že poplatek za vklad do KN uhradí prodávající.


II. předkládá

návrh kupní smlouvy - odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Vichrova, ke schválení na příští jednání ZM.


Usnesení č. 444

Rada města Lysá nad Labem

odkládá

uzavření nájmu k bytu 2+1, č. 3, Tyršova č.p. 612, Milovice, s odkupem pohledávky ve výši 25 000 Kč, s jistotou ve výši 11 664 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní trvale bytem , a panem , trvalé bytem . na příští zasedání RM 20.08.2019


Usnesení č. 445

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

rozšíření nájemní smlouvy k bytu 2+1+1b, , o pana přítele dosavadní nájemnice paní .


Usnesení č. 446

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

rozšíření nájemní smlouvy k bytu 2+1+1b, , o paní


Usnesení č. 447

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

Uzavření Dodatku ke Smlouvám o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Město Lysá nad Labem, v r. 2020, se společností Pražská plynárenská a.s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 01, IČ 60193492, na základě nejvýhodnější cenové nabídky.


Usnesení č. 448

Rada města Lysá nad Labem

jmenuje

paní Lucii Pařízkovou, DiS. na vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 od 24.8.2019.


Usnesení č. 449

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

záštitu místostarostky Romany Fischerové nad benefiční akcí pořádanou na pomoc dne 13.9.2019.


Usnesení č. 450

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

vyplacení odměn za I. pololetí 2019 referentům, vedoucím úředníkům, tajemnici, ředitelce MěK a zaměstnancům v kategorii D v celkové výši 2 294 500 Kč.


Usnesení č. 451

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

vyplacení mimořádných odměn ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ dle změněného návrhu RM.


Usnesení č. 452

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží s názvem "Elektronická úřední deska pro město Lysá nad Labem" dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 8.7.2019


II. souhlasí

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější a to s dodavatelem: emam s.r.o. IČ: 29284414 za cenu 276 942 Kč bez DPH a 335 100 Kč včetně DPH


III. ukládá

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu


Usnesení č. 453

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření dodatku č.1 na akci "Snížení energetické náročnosti budovy č.p.28, Lysá nad Labem"


II. pověřuje

starostu podpisem dodatku č.1 na akci "Snížení energetické náročnosti budovy č.p.28, Lysá nad Labem"


Usnesení č. 454

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výsledek poptávkového řízení na VZ malého rozsahu na služby na akci "Sportovní hala Lysá nad Labem – Projektová dokumentace", dle výsledku hodnotící komise ze dne 12.7.2019.


II. souhlasí

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Sportovní hala Lysá nad Labem - Projektová dokumentace" s vybraným dodavatelem JIKA-CZ s.r.o. IČO 25917234 s cenou 1 645 000 Kč bez DPH a 1 990 450 Kč včetně DPH, jehož nabídka byla jediná doručená.


III. ukládá

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.


Usnesení č. 455

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření dodatku č.1 na akci "Stavební úpravy ZUŠ Lysá nad Labem, k.ú. Lysá nad Labem".


II. pověřuje

starostu podpisem dodatku č.1 na akci "Stavební úpravy ZUŠ Lysá nad Labem, k.ú. Lysá nad Labem".


Usnesení č. 456

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výsledek poptávkového řízení na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce a modernizace místních komunikací Jaromírovy sady a Za Labem v Lysé nad Labem metodou stabilizace podkladů pomocí zemního betonu upraveného pomocí příměsí zeolitových solí a položením jedné vrstvy asfaltobetonu ACO11", dle výsledku hodnotící komise ze dne 15.7.2019


II. souhlasí

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla jediná doručená, a to s dodavatelem PowerCem Czech Republic, s.r.o. IČO 24749893 s nabídkovou cenou 1 857 373 Kč bez DPH a 2 247 421 Kč včetně DPH.


III. ukládá

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.


Usnesení č. 457

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

výzvu na pořízení dokumentace "Lysá nad Labem - Změna č. 2 a 3 Územního plánu Lysá nad Labem" a "Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 na životní prostředí (SEA)"


Usnesení č. 458

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

OMI rozpracovat variantu studie číslo 1 - boční přístavba pavilonu, která počítá se zachováním stávajícího projektu tělocvičny a přeložit RM k dalšímu projednání


Usnesení č. 459

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

účast v projektu Horizon 2020 s tím, že městu nevzniknou žádné finanční náklady. Město poskytuje pouze součinnost v konsorcionálním spojení.


II. pověřuje

ředitele Městské policie dalším jednáním ve výše uvedeném projektu


Usnesení č. 460

Rada města Lysá nad Labem

pověřuje

pana jednáním a zajištěním navrženého projektu "ZOO koutek v zámeckém parku v Lysé nad Labem"


Usnesení č. 461

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Dostavba pavilonu "C" a přístavba šaten k pavilonu "C" ze dne 30.07.2019


II. souhlasí

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Dostavba pavilonu "C" a přístavba šaten k pavilonu "C" a to s firmou MATEX HK s.r.o., se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807 s nabídkou 19 470 220,18 Kč bez DPH a 23.558.968,18 Kč včetně DPH, jejíž nabídka byla jediná doručená.


III. ukládá

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou podlimitní veřejnou zakázku


Vytvořeno 6.8.2019 7:33:41 | přečteno 15x | ernest
load