15a. Usnesení RM dne 16.07.2019

Usnesení č. 432

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu Ing. Chudobovou K. a Mgr. Havelku J.


Usnesení č. 433

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání dne 16. 7. 2019.


Usnesení č. 434

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, Nám. T.G.Masaryka 145, Příbram 1, o snížení navrhovaného nájmu za pronájem nebytových prostor na adrese ČSA 28/9, Lysá nad Labem pro Úřad práce ČR.


II. s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor na adrese ČSA 28/9, Lysá nad Labem, stavba budovy se nachází na pozemku par. č. st. 43, zapsané na LV č. 3183, pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, za cenu 40 000 Kč/měsíc, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, ÚP ČR, Krajské pobočce v Příbrami, Náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram, IČ: 724 96 991. Celková plocha pronájmu je 207,2 m2.


Usnesení č. 435

Rada města

u k l á d á

OSM zadat znalecký posudek na p. p. č. 511/57, 511/60, 511/5 v k. ú. Lysá nad Labem.


Vytvořeno 6.8.2019 7:32:50 | přečteno 7x | ernest
load