15. Usnesení RM dne 09.07.2019

Usnesení č. 398

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu dne 09.07.2019 Mgr. Havelku a Ing. Chudobovou.


Usnesení č. 399

Rada města

s c h v a l u j e

upravený program jednání dne 09.07.2019 včetně rozšíření.


Usnesení č. 400

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o

umístění stavby č. IE-12-6009423/SOBS VB/1 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného

břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p. č. 1185/1, 3504, 3503, 3628/12, 3878 v

k. ú. Lysá nad Labem pro stavbu "Byšičky,Tři chalupy, výměna poj.skříní“ za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových

stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14

dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor

správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.

- investor uhradí kolek pro vklad do KN,


II. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 401

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o užití veřejného prostranství za účelem pořádání akce Litolské dožínky na návsi u

kapličky dne 31.08.2019,


II. s o u h l a s í

s užitím veřejného prostranství za účelem pořádání akce Litolské dožínky na návsi u kapličky

dne 31.08.2019.


Usnesení č. 402

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2019 o placeném stání na místních komunikacích v době

výstav,


II. s c h v a l u j e

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2019 o placeném stání na místních komunikacích v době

výstav,


III. p ř e d k l á d á

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2019 o placeném stání na místních komunikacích v době

výstav ZM na vědomí.


Usnesení č. 403

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 4/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích v

době výstav,


II. s c h v a l u j e

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 4/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích v

době výstav,


III. p ř e d k l á d á

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 4/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích v

době výstav ZM na vědomí.


Usnesení č. 404

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost ze dne 13.05.2019 pana stávajícího nájemce pozemku p.č. PK 1478/1, v k.ú. Lysá nad Labem, o výměře 29 551 m2 , (Řehačka) na základě řádné nájemní smlouvy ze dne 12.10.2012 o úpravu stávající nájemní smlouvy a to z důvodu, že nájemce chce na předmětu pronájmu vysázet ovocný sad zaměřený na pozdní ovoce a ořechy a žádá o uzavření pachtovní smlouvy minimálně na 30 let s možností výpovědi pouze v případě vážného porušení sjednaných podmínek, možnost rozvodu kapkové závlahy na předmětu pronájmu,


II. ž á d á

výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku města o jeho stanovisko k dané žádosti dle bodu

I a to v termínu do 30.09.2019.


Usnesení č. 405

Rada města

p ř e d k l á d á

ZM návrh na zveřejnění záměru dle usnesení RM č. 355 ze dne 17.06.2019 ke schválení.


Usnesení č. 406

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost nájemníka bytu o rekonstrukci bytového jádra v bytě Milovice,


II. n e s c h v a l u j e

výjimku na rekonstrukci bytového jádra obsazeného bytu Milovice, ze

zdravotních důvodů nájemníka.


Usnesení č. 407

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise pro dopravu a bezpečnost č. 2/2019, konaného dne 13.06.2019.


Usnesení č. 408

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

zápis ze 4. jednání bytové komise, konané dne 18.06.2019.


Usnesení č. 409

Rada města

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na uzavření pachtu obecního pozemku p.č. PK 3576/1, o výměře 1 239 m2, k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, společnosti ZVO s.r.o., IČ: 271 94 698, se sídlem čp. 415, 289 16 Přerov nad Labem, za cenu 248 Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, pro zemědělské účely.


Usnesení č. 410

Rada města

I. s c h v a l u j e

1. výsledek poptávkového řízení na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce propustku Řehačka“, dle výsledků hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 1.7.2019, kde pro toto poptávkové řízení bylo hodnotící kritérium:

1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 50 %

2. lhůta plnění 40 %

3. záruka na dílo 10 %


II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným

dodavatelem STAVOKOMPLET spol. s.r.o Královická 251, 250 00 Brandýs nad Labem -

Zápy, IČ: 47052945, za cenu 800 503,74 vč. DPH,


III. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou

zakázku.


Usnesení č. 411

Rada města

I. s c h v a l u j e

výsledek poptávkového řízení na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Chodník v

ulici Olbrachtova“, dle výsledků hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 1.7.2019, kde pro

toto poptávkové řízení bylo hodnotící kritérium:

1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 60%

2. lhůta plnění 30 %

3. záruka na dílo 10 %


II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným

dodavatelem ASFALTSERVIS s.r.o, Na Truhlářce 25/1581, 180 Praha 8, IČ: 04136527, za

cenu 1 512 603,49 vč. DPH,


III. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou

zakázku.


Usnesení č. 412

Rada města

s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 2+1, , Milovice, s jistotou ve výši 9 914 Kč a

měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2

, s paní


Usnesení č. 413

Rada města

I. s c h v a l u j e

převod finančních prostředků ve výši 80 000 Kč z Rezervního fondu do Fondu investičního

ZUŠ F.A.Šporka,


II. s c h v a l u j e

použití částky 255 000 Kč z Investičního fondu ZUŠ F.A.Šporka na instalaci systému

videovrátného v budově ZUŠ.


Usnesení č. 414

Rada města

I. s c h v a l u j e

zařazení ředitelek mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Město Lysá nad Labem, do 11.

platové třídy s účinností od 01.08.2019, a to v návaznosti na nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o

katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném znění. 11. platová třída: 1.01.12: za

komplexní koordinace ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a organizační

správy organizace, případně správy dalších oborů činnosti organizace,


II. u k l á d á

odboru ŠSVZaK vystavit nové platové výměry ředitelkám mateřských škol, jejichž

zřizovatelem je Město Lysá nad Labem s účinností od 01.08.2019.


Usnesení č. 415

Rada města

I. s c h v a l u j e

přijetí daru od ARS Altman Praha s.r.o., se sídlem Mírová 505, Lysá nad Labem ve výši 50 000

Kč na úhradu dopravy žáků na školu v přírodě a do bazénu v rámci výuky plavání v roce 2019

pro ZŠ T.G.Masaryka,


II. b e r e n a v ě d o m í

kladná vyjádření Školské rady při ZŠ T.G.Masaryka Litol a komise pro rodinu a školství.


Usnesení č. 416

Rada města

s o u h l a s í

s realizaci projektu výzvy: 02-18-063 - Šablony II, pro MŠ Mašinka, Sídliště 1512, 1516, Lysá

nad Labem.


Usnesení č. 417

Rada města

I. s c h v a l u j e

finanční prostředky pro pana na zajištění výstavby, zapůjčení podia a ozvučení ve výši 30 000 Kč + DPH na divadelní představení S Pydlou v zádech,


II. u k l á d á

OŠSVZaK zajistit nabídku na zastřešené mobilní podium pro městské akce a předložit RM.

Termín: konec srpna 2019.


Usnesení č. 418

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu odboru ŠSVZaK ohledně čerpání finančních prostředků na organizaci č.

1027 - Zájmová činnost seniorů.


Usnesení č. 419

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z komise pro rodinu a školství ze dne 12.06.2019.


Usnesení č. 420

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Komise pro sociální věci a zdravotnictví ze dne 24.06.2019.


Usnesení č. 421

Rada města

s c h v a l u j e

zahájení projednávání opatření obecné povahy – stavební uzávěry pro lokalitu P17a dle

platného územního plánu, a to ve smyslu změny č. 3 schválené Zastupitelstvem města dne

26.06.2019.


Usnesení č. 422

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

návrh nových názvů ulic,


II. p ř e d k l á d á

návrh do ZM ke schválení.


Usnesení č. 423

Rada města

j m e n u j e

PaedDr. Věru Bodnárovou do funkce členky redakční rady.


Usnesení č. 424

Rada města

u k l á d á

OMI, ve spolupráci se SM, zajistit studii a následnou realizaci úprav západního rohu Husova náměstí.


Usnesení č. 425

Rada města

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky kabelů nn ČEZ Distribuce v rámci akcí "cyklostezek podél Labe", číslo: Z_S14_12_8120070008.


Usnesení č. 426

Rada města

s c h v a l u j e

nová pravidla pro vydávání měsíčníku Listy.


Usnesení č. 427

Rada města

doporučuje

ZM poskytnout finanční dar obci Starý Vestec na "Studii průtahu silnice II/611 obcí Starý Vestec" ve výši 200 000 Kč.


Usnesení č. 428

Rada města

I. o d v o l á v á

členy Komise regenerace MPZ - PaedDr. Věru Bodnárovou, Miluši Pilařovou,RSDr. Jána Šturma, Ing. Blanku Řehákovou, Bc. Blanku Švarcovou, Ing. Markéta Kučerovou,


II. j m e n u j e

členy Komise regenerace MPZ - PaedDr. Jana Štěpánka, Ing. Dianu Samkovou, Ing. Petra Gregora,


III. s c h v a l u j e

cenovou nabídku Ing. arch. Martina Feistnera a Ing. arch. Jiřího Hůrky, na zpracování urbanistické analýzy revize památkové zóny ve městě Lysá nad Labem za cenu 245 000 Kč + DPH,


IV. u k l á d á

1) OVŽP zajistit zpracování urbanistické analýzy revize památkové zóny ve městě Lysá nad Labem,

2) KMÚ informovat majitele nemovitostí v MPZ v zóně A, B a C o výše uvedených krocích.


Usnesení č. 429

Rada města

I. s c h v a l u j e

prodej obecních pozemků p. č. 3269 o výměře 53 148 m2 , druh pozemku trvalý travní porost,

p. č. 3272/3 o výměře 831 m2 , druh pozemku vodní plocha, p. č. 3270/1 o výměře 22 961 m2

, druh pozemku trvalý travní porost, část pozemku p. č. 3271/1 nově označeného jako ppč. 3271/4 o výměře 730 m2 , druh pozemku vodní plocha, vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p. č. 3271/2 nově označeného jako ppč. 3271/5 o výměře 2 204 m2, druh pozemku vodní plocha, vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p. č. 3272/2 nově označeného jako ppč. 3272/6 o výměře 5 234 m2, druh pozemku trvalý travní porost , vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p. č. 3610 nově označeného jako ppč. 3610/4 o výměře 1 595 m2 , druh pozemku ostatní plocha, vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p. č. 3611/1 nově označeného jako ppč. 3611/3 o výměře 1 265 m2

, druh pozemku ostatní plocha, vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, celkem se jedná o výměru obecních pozemků v ploše 87 968 m2 v k. ú. Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, IČ: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ: 150 21, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za symbolickou kupní cenu ve výši 1 Kč, za účelem zbudování výcvikového areálu, tzv. „Svět záchranářů“ sloužící pro výuku dětí a dospělých s tím, že prodávající hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na

vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. s c h v a l u j e

do znění kupní smlouvy zakomponovat text v tomto znění: Účastníci této smlouvy sjednávají právo zpětné koupě v případě, že na předmětných pozemcích nebude realizován záměr vybudování areálu „Svět záchranářů“. Kupující se zavazuje vybudovat areál „Svět záchranářů“ na uvedených pozemcích nejpozději do 5 let od podpisu této smlouvy. Po marném uplynutí uvedené lhůty se kupující zavazuje odprodat prodávajícímu uvedené pozemky zpět za stejných podmínek, za jakých uvedené nemovitosti od prodávajícího nabyl dle této smlouvy,


III. d o p o r u č u j e

ZM dne 31.07.2019 prodej pozemků ke schválení.


Usnesení č. 430

Rada města

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy na zpracování projektové dokumentace na zakázku: „II/272 LYSÁ NAD LABEM, PRŮTAH (ul. Jedličkova)“ s dodavatelem Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO: 40763439, za cenu 1 540 451 Kč vč. DPH,


II. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem, za předpokladu schválení navýšení položky v ZM.


Usnesení č. 431

Rada města

I. s c h v a l u j e

1) změnu názvu položky, v rozpočtu 2019, s názvem „Rekonstrukce pavilonu E ZŠ J. A. K.“ na „PD rekonstrukce školního bazénu a pavilonu E, ZŠ J. A. K.“,

2) navýšení položky na 2 mil. Kč,


II. p ř e d k l á d á

ZM ke schválení.


Vytvořeno 17.7.2019 9:22:12 - aktualizováno 18.7.2019 7:42:52 | přečteno 15x | ernest
load