14. Usnesení RM dne 17.06.2019

Usnesení č. 352

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

ověřovatele zápisu pan Havelka a pan Kolman.


Usnesení č. 353

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

navržený program jednání.


Usnesení č. 354

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudováníplynovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/59, k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č. p. č. 3451/59, k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č. 57/5 a pozemku p.č. st.2997, jehož součástí je stavba budovy s číslem popisným1821 v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Stržiště, s panem bytem Praha 10, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KNza předpokladu, že k realizaci dojde před výstabou chodníku v ulici Stržiště.


II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.08.2019


III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.


Usnesení č. 355

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve věci prodeje obecního pozemku p.č. st. 1728 včetně stavby na pozemku bez čp/č.ev., objekt občanské vybavenosti, o výměře 35 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá nad Labem, ulice ČSA vlastníkům pozemku p.č. 2875/56 v k.ú. Lysá nad Labem , dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) s tím, že konečná kupní smlouva by byla uzavřena až po realizaci rekonstrukce ulice ČSA, jejíž předmětem je přemístění autobusové zastávky a cena předmětu prodeje bude stanovena dle znaleckého posudku za cenu obvyklou vyhotoveného v čase uzavření kupní smlouvy.


Usnesení č. 356

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výkup pozemků p.č. 612/27 o výměře 940 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 612/34 o výměře 1 056 m2, druh pozemku ostatní plocha od společnosti Tesco Stores ČR a.s., IČ: 45308314, se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha, za účelem vybudování veřejné komunikace mezi Jedličkovou a Průmyslovou ulicí podél stadionu Slovan za částku 36 300 Kč s DPH.


II. doporučuje

ZM dne 26.06.2019 bod I ke schválení.


Usnesení č. 357

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

protokol z kontroly KHS, kontrolní zprávu SIBP nad stavem BOZP ČOS pracovníků školství a žádost školního parlamentu o změny na ZŠ J. A. Komenského


II. ukládá

OSM

a - realizovat odstranění závady na rozvodu teplé vody v pavilonu G do 20. srpna 2019,

b - zařadit do rozpočtu na rok 2020 i rekonstrukce chodníků a únikových cest v areálu školy a chodník ve Škrétově ulici,


Usnesení č. 358

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

dodavatele společnost BK Služby s.r.o., Lysá nad Labem, IČO:28177193, k opravě komunikace ulice Ke Střelnici,


II. pověřuje

starostu města podpisem objednávky.


Usnesení č. 359

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

zveřejnění záměru o pronájem nebytových prostor v nemovitosti na adrese Sojovická 268/3, Lysá nad Labem – budova č.p. 268, na parc. č. st. 313/1, místnost o výměře 35,9 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, vše zapsané v katastru nemovitosti na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, paní ,

, k využití skladových prostor za účelem podnikání.


Usnesení č. 360

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost společnosti Šporkova lékárna s.r.o., IČ: 47547855, se sídlem Masarykova 176/1, 289 22 Lysá nad Labem, ve které žádá o stavební úpravy v nemovitosti města na adrese Masarykova 176/1, Lysá nad Labem a zároveň tím blíže specifikuje své záměry investic v předmětné nemovitosti dle dřívějšího požadavku Rady města,


II. schvaluje

návrh dodatku k nájemní smlouvě ze dne 01.02.2015 mezi Městem Lysá nad Labem, IČ: 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, a společnosti Šporkova lékárna s.r.o., IČ: 47547855, se sídlem Masarykova 176/1, 289 22 Lysá nad Labem, kdy nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, deseti let ode dne uzavření dodatku ke smlouvě a s právem nájemce uplatnit opci na její prodloužení na dobu dalších pěti let za podmínek, které budou platit k poslednímu dni původní doby nájmu, a jen v případě, že nájemce bude po celou dobu trvání smlouvy řádně plnit své povinnosti,


III. schvaluje

stavební úpravy v nemovitosti města na adrese Masarykova 176/1, Lysá nad Labem, ve smyslu žádosti společnosti Šporkova lékárna, s.r.o., a to dle předložených návrhů společnosti za předpokladu, že veškeré tyto stavební práce a úpravy společnost provede na své náklady,


IV. pověřuje

starostu k podepsání dodatku k nájemní smlouvě ze dne 01.02.2015 mezi Městem Lysá nad Labem, a společnosti

Šporkova lékárna s.r.o., Lysá nad Labem.


Usnesení č. 361

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost o řešení oblasti vzduchotechniky/chlazení v budovách ZŠ. B. Hrozného č.p. 12 a č.p. 1318.


II. ukládá

OSM prověřit udržitelnost projektu na zateplení budovy č. p. 1318 a možnost rozšíření zadání projektové dokumentace na rekonstrukci stoupaček v budově č. p. 1318 o vzduchotechniku.


Usnesení č. 362

Rada města Lysá nad Labem

souhlasí

s označením odpadkových košů na psí exkrementy s výstrahou o výši pokuty.


Usnesení č. 363

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

návrh Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, k věci odkupu kanalizačního a vodovodního řadu v ul. Kupkova a Ke Kovoně, s podmínkou, že před podpisem této smlouvy uzavře žadatel – prodávající s majiteli dotčeného pozemku stavbou smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, která bude obsahovat klauzuli - že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přejdou po odkupu infrastruktury na nového majitele, v tomto případě město Lysá nad Labem.


II. předkládá

návrh Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, k věci odkupu kanalizačního a vodovodního řadu v ul. Kupkova a Ke Kovoně, ke schválení na jednání ZM dne 26.06.2019.


Usnesení č. 364

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

návrh kupní smlouvy - odkup vodovodního řadu v ul. Jaromírovy Sady,


II. předkládá

návrh kupní smlouvy - odkup vodovodního řadu v ul. Jaromírovy Sady, ke schválení na jednání ZM dne 26.06.2019.


Usnesení č. 365

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zápis z 3. jednání bytové komise, konané dne 30.05.2019.


Usnesení č. 366

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

Zápis z jednání komise pro dopravu a bezpečnost č.1/2019


Usnesení č. 367

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

žádost o udělení výjimky z OZV č.5/2008 k prodloužení doby ukončení akce Festival na břehu dne 22.06.2019 od 17:00-02:00.


Usnesení č. 368

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

převod práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců ZUŠ F. A. Šporka, Lysá nad Labem, kteří mají místo výkonu práce na adrese Komenského 581, Milovice – Mladá na nově zřízenou ZUŠ Milovice, Komenského 581, Milovice – Mladá od 01.09.2019.


Usnesení č. 369

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

zapojení Města Lysá nad Labem, OŠSVZaK do projektu s názvem „Profesionalizace sociální práce na území Mikroregionu Polabí“.


II. schvaluje

partnerství mezi Městem Lysá nad Labem /jako partnerem bez finančního příspěvku/ a Centrem pro komunitní práci střední Čechy ve výzvě č. 03_19_098 „Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce“ financovanou z ESF OPZ.


Usnesení č. 370

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo ve výši 60 000 Kč včetně veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.


II. doporučuje

ZM dne 26.06.2019 ke schválení.


Usnesení č. 371

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

poskytnutí dotace pro ve výši 10 000 Kč včetně veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


Usnesení č. 372

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

kupní smlouvu na nákup 55 kusů laviček (drátěné dvojkřeslo) za cenu 145 310 Kč včetně DPH od firmy Vinklát, Libice nad Cidlinou za předpokladu, že dojde k inventarizaci stávajících laviček.


Usnesení č. 373

Rada města Lysá nad Labem

souhlasí

s realizaci projektu výzvy: 02-18-063 - Šablony II, název projektu "MŠ Pampeliška 63 Lysá nad Labem" pro MŠ Pampeliška, Sídliště 1464, Lysá nad Labem


Usnesení č. 374

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

3. Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch.


Usnesení č. 375

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

Zápis z jednání komise pro sport ze dne 14.05.2019.


Usnesení č. 376

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

provedenou inventarizaci majetku města za rok 2018.


Usnesení č. 377

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

Zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2018: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě II. této zprávy.“ Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.


II. schvaluje

celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2018, a to bez výhrad.


III. schvaluje

účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2018,


IV. doporučuje

ZM dne 26.06.2019 návrhy ke schválení.


Usnesení č. 378

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

Jednací řád Zastupitelstva města v Lysé nad Labem s účinností od 27.06.2019.


II. předkládá

ZM upravený Jednací řád ZM dne 26.06.2019 ke schválení.


Usnesení č. 379

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost o výjimku z regulace provozní doby u provozovny Mango v Lysé nad Labem,


II. schvaluje

udělení výjimky z OZV č. 2/2012 provozovně Mango, Husovo náměstí 21, Lysá nad Labem, na dobu dalších 6 měsíců (červenec – prosinec 2019), s provozní dobou: pondělí – pátek: 12:00 – 03:00 hod. a sobota – neděle: 14:00 – 03:00 hod.


Usnesení č. 380

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

usnesení a zápis z jednání BRO Lysá nad Labem.


Usnesení č. 381

Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje

žádost p. o výjimku z OZV č. 2/2012, článek 3, odst. 3 při shromáždění 26.06.2019.


Usnesení č. 382

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program ZM dne 26.06.2019 takto:

1. Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem do roku 2030.

2. Jmenování ředitele městské policie.

3. Návrh změny územního plánu.

4. Žádost o koupi obecních pozemků p. č. 511/59, 511/56, 511/54, 511/49 a 511/4 všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za stávajícím areálem společnosti UNISPO Bezno s.r.o. směr komunikace do průmyslové zóny.

5. Žádost o odkup či pronájem obecního pozemku p. č. 2131/1 k. ú. Lysá n. L., Kačín.

6. Žádost o odkup či pronájem části obecního pozemku p.č. 2673/1 k.ú. Lysá n.L., Sídliště.

7. Návrh na odkup pozemků p.č. 612/34 a 612/27 v k.ú. Lysá nad Labem pro vybudování veřejné komunikace mezi Jedličkovou a Průmyslovou ulicí podél stadionu Slovan.

8. Řešení duplicitního zápisu vlastnictví pozemku p.č. 3451/103 k.ú. Lysá nad Labem, ulice Havlíčkovo náměstí.

9. Potvrzení kupní ceny za pozemek p.č. 2126/30 o výměře 8 775 m2 v k.ú. Lysá nad Labem.

10. Odkup infrastruktury – kanalizace a vodovod v ul. Kupkova, Ke Kovoně.

11. Odkup infrastruktury – vodovod v ul. Jaromírovy Sady.

12. Odkup infrastruktury - vodovod v ul. Čechova.

13. Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě č. 1/2015 KÚ – infrastruktura v lokalitě Na Vysoké mezi.

14. Zápis z výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města.

15. Návrh rozdělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo včetně veřejnoprávních smluv.

16. Partnerská smlouva mezi městy Lysá nad Labem a Kukeziv (Ukrajina).

17. Vyhodnocení služby SENIOR TAXI.

18. OZV 1/2019 o zabezpečení, udržování veřejného pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně a zlepšení estetického vzhledu města.

19. Návrh na úpravu Jednacího řádu ZM.

20. Schválení poskytnutí zápůjčky z FKSP na vzdělávání.

21. Aktualizace směrnice pro přijímání petic a stížností.

22. Návrh na odvolání předsedkyně OV Dvorce a jmenování nové předsedkyně OV Dvorce.

23. Zápisy z OV Byšičky ze dne 13.03., 14.04. a 07.05.2019.

24. Návrh na výkup pozemků od Státního pozemkového úřadu Praha.

25. Návrh na vydání změny č. 4 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez.

26. Privatizace bytového fondu města Lysá nad Labem v Milovicích.

27. Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2018 a schválení účetní závěrky za rok 2018, přezkoumání hospodaření města za rok 2018.

28. Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7.

29. Návrh ke schválení 8. rozpočtového opatření.


Usnesení č. 383

Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje

ZM schválit poskytnutí bezúročné návratné půjčky na vzdělávání v předloženém znění.


II. předkládá

ZM dne 26.06.2019 k projednání poskytnutí bezúročné návratné půjčky na vzdělávání.


Usnesení č. 384

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Směrnici č. 9/2019 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.


II. předkládá

Směrnici č. 9/2019 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností ZM na vědomí.


Usnesení č. 385

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Elektronická úřední deska pro Město Lysá nad Labem"

b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech: 1.

nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 70 % 2. záruční lhůta 30 %


II. souhlasí

s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: členové - Mgr. Ludmila Procházková, Ing. Alena Novotná, Petra Loudová, náhradníci Mgr. Jiří Havelka, PaedDr. Jan Štěpánek, Jan Čech


Usnesení č. 386

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby dle předloženého návrhu na pozemcích města Lysá nad Labem p.č. 15/1, 15/10, 15/9, 15/8, 15/2, 333/4, 15/3, 15/14, 334/1, 324, k.ú. Litol za účelem realizace přeložky kabelového vedení VN u vodní plochy Mršník. Předpokládaný rozsah omezení dotčených nemovitostí věcným břemenem/ stavbou činí 413bm/248m2. Za omezení vlastnického práva budoucí povinné (města Lysá n. L.) v důsledku výstavby zařízení distribuční soustavy a zřízení věcného břemene bude budoucí povinné vyplacena jednorázová náhrada ve výši 1000 Kč. Veškeré náklady spojené s tím se zavazuje uhradit budoucí oprávněná dle článku V. této smlouvy.


II. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.


Usnesení č. 387

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Stavební úpravy objektu čp. 1745/14, Přemyslova ul.


II. souhlasí

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější a to s dodavatelem: PMS spol. s r.o. IČ: za cenu 7 707 772 Kč bez DPH a 9 326 404 Kč včetně DPH, za předpokladu schválení úpravy rozpočtu,


III. ukládá

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou podlimitní veřejnou zakázku.


Usnesení č. 388

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD Rekonstrukce školního bazénu a pavilonu E, ZŠ J. A. Komenského“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 31.05.2019.


II. souhlasí

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější a to s dodavatelem: Atelier 99 s.r.o. IČ:02463245 za cenu 1 640 000 Kč bez DPH a 1 984 400 Kč včetně DPH za předpokladu schválení úpravy rozpočtu,


III. ukládá

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.


Usnesení č. 389

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu na nájem pozemků p.č. 514/8 a 514/21 k.ú. Lysá nad Labem se Státním pozemkovým úřadem, IČ:01312774, za účelem výstavby cyklostezky Poděbradova.


II. pověřuje

starostu podpisem nájemní smlouvy.


Usnesení č. 390

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „ L O U Č K A Pardubice s r.o.“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 07.06.2019.


II. souhlasí

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější a to s dodavatelem: L O U Č K A Pardubice s r.o. za cenu 1 463 726,33 Kč bez DPH a 1 771 108,86 Kč včetně DPH.


Usnesení č. 391

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Revitalizace veřejného prostranství sídliště Lysá nad Labem – koncepční studie“.

b) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky – nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH,


II. souhlasí

s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

Členové – Mgr. Jiří Havelka, PaedDr. Jan Štěpánek, Romana Pozníčková, DiS Náhradníci - Ing. Petr Gregor, Ing. Karolína Chudobová, Josef Kolman


Usnesení č. 392

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Parkoviště P+R - Lysá nad Labem".


II. souhlasí

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější a to s dodavatelem Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ 27263827 s nabídkovou cenou 29 345 053,20 bez DPH a 35 507 514,37 včetně DPH,


III. ukládá

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Parkoviště P+R - Lysá nad Labem".


Usnesení č. 393

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen: „zákon“) výběr dodavatele: „ARCUS -Růžička, spol. s r.o., Českobrodská 1091/38a, Hloubětín, 190 00 Praha 9, IČO: 48535834“ (dále: „vybraný dodavatel“) k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce bytového domu Na Františku 235" dle Zprávy o hodnocení nabídek,


II. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy k plnění předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce bytového domu Na Františku 235" s výše uvedeným vybraným dodavatelem ARCUS -Růžička, spol. s r.o., Českobrodská 1091/38a, Hloubětín, 190 00 Praha 9, IČO: 48535834 za cenu díla 17 285 618,92 Kč bez DPH a 20 240 352,72 Kč včetně DPH, pokud vybraný dodavatel splní podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy obdobně dle ustanovení § 122 zákona a zadávací dokumentace, za předpokladu schválení úpravy rozpočtu.


Usnesení č. 394

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

8. rozpočtové opatření dle předloženého návrhu,


II. předkládá

8. rozpočtové opatření ZM ke schválení.


Usnesení č. 395

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

zpracovat pravidla pro postup při privatizaci bytů v Milovicích,


II. předkládá

ZM města dne 26.06.2019 ke schválení.


Usnesení č. 396

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost p. o možnosti konání Svatojánské pouti na ploše Husova náměstí, v r. 2019, v termínu od 17. 06. – 23. 06. 2019,


II. souhlasí

s konáním Svatojánské pouti na ploše Husova náměstí za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno Odborem správy majetku s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 10 tis. Kč a platba ze vstupného bude stejná jako v předešlých letech, tj. 29 750 Kč.


Usnesení č. 397

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Pořízení změny č. 2 a č. 3 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným způsobem,


II. schvaluje Obsah změny č. 3 územního plánu Lysá nad Labem:

1. Prověření lokality Nová Litol – jedná se o celou velkou lokalitu, která byla navrhována v rámci konceptu územního plánu Lysá nad Labem, ale v průběhu projednávání byla vyřazena. Nachází se mezi stávající zástavbou městské části Litol a navrhovanou komunikací, označenou v územním plánu jako 152a. Měly by zde vzniknout nové plochy pro rodinné domy, bytové domy, občanskou vybavenost, která je v městské části Litol poddimenzovaná, plochy pro sport, veřejná prostranství, ochranná zeleň podél komunikace 152a. Pro tuto novou lokalitu by byla podmínkou pro rozhodování v území vydání regulačního plánu, včetně etapizace výstavby

2. Prověření změny využití pozemků parc. č. 3611/1, 3272/2, 3270/1, 3271/1, 3271/2, 3610, 3272/3 a 3269 v k.ú. Lysá nad Labem, směrem na Stratov na zbudování výcvikového areálu „Svět záchranářů“. Současné využití: NS – nezastavěné území – plochy smíšené nezastavěného území. Navrhované využití: Změna na výcvikový areál „Svět záchranářů“, tedy nově zastavitelná plocha OV – s indexem (případně OX – vybavenost specifická). Pro tuto plochu občanské vybavenosti by měly být stanoveny speciální podmínky pro využití území. V rámci návrhu bude ochráněn lokální biokoridor jako nezastavitelný.

3. Vyhodnocení vlivů změny č. 3 územního plánu na životní prostředí (SEA) v rozsahu přílohy stavebního zákona, jež je součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území po obsahové stránce zpracovaný v souladu se stavebním zákonem a platnými prováděcími předpisy. Vyhodnocení bude provedeno dle pokynů uvedených ve Stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje č.j.: 062838/2019/KUSK ze dne 12.06.2019.


III. předkládá

ZM dne 26.06.2019 ke schválení.


Vytvořeno 19.6.2019 12:14:20 | přečteno 19x | ernest
load