13. Usnesení RM dne 04.06.2019


Usnesení č. 316

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

ověřovatele zápisu paní Fischerovou a pana Kolmana.


Usnesení č. 317

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

navržený program jednání.


Usnesení č. 318

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Chodník v ulici Olbrachtova“2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:

1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 60 %

2. lhůta plnění 30 %

3. záruka na dílo 10 %


II. souhlasí

1. s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise náhradník člena komise1. Mgr. Jiří Havelka – místostarosta náhradník Ota Balík – odbor SM,2. PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK náhradník Dana Řeháková – odbor ŽÚ,3. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM náhradník Fratišek Blažek – odbor SM. 2. s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě


Usnesení č. 319

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p.č. 3451/103 s výměrou 22 m2, druh pozemku ostatní plocha , ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch Města Lysá nad Labem dle předloženého návrhu s tím, že Město Lysá nad Labem ponese veškeré náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí.


II. doporučuje

ZM dne 26.6.2019 uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p.č. 3451/103 k.ú. Lysá nad Labem dle předloženého návrhu ke schválení


Usnesení č. 320

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/64, k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č. st.430/1 v k.ú. Lysá nad Labem jehož součástí je stavba budovy s číslem popisným 280, ulice Raisova, s paní bytem Lysá nad Labem, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.


II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31. 8. 2019


III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít


Usnesení č. 321

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č.462/8, k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č. 462/23 v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Za Koncem, s manželi bytem Lysá nad Labem, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.


II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31. 8. 2019


III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít


Usnesení č. 322

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/40, k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č. st.465 v k.ú. Lysá nad Labem, jehož součástí je stavba budovy s číslem popisným 352, ulice Stržiště, s panem , bytem Lysá nad Labem, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.


II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31. 8. 2019


III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít


Usnesení č. 323

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

navrženou kupní cenu od ČD a.s. ze dne 3.9.2018 ve výši 2 475 000,- Kč, tj. 282,- Kč/ m2, za prodej pozemku p.č. 2126/30 v k.ú. Lysá nad Labem, kolem vstupního objektu do podchodu na litolské straně, za účelem vybudování parkoviště


II. předkládá

ZM dne 26. 6. 2019 ke schválení navrženou kupní cenu


Usnesení č. 324

Rada města Lysá nad Labem

I. neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej či pronájem obecního pozemku p.č. 2131/1 o výměře 396 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění


II. předkládá

ZM dne 26. 6. 2019 prodej pozemku k projednání


Usnesení č. 325

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s umístěním stavby "Nové odběrní místo, úprava zařízení NN, příprava optické infrastruktury" do obecních pozemků p. č. 301/2, 344/2, 344/3, 3451/11, 3451/51 a 3451/52 v k. ú. Lysá nad Labem v navržené trase.


II. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí služebnosti č. IV-12-6024494 /2 pro stavbu "Nové odběrní místo, úprava zařízení NN, příprava optické infrastruktury" se společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemky p. č. 301/2, 344/2, 344/3, 3451/11, 3451/51 a 3451/52 v k. ú. Lysá nad Labem za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy v registru smluv, na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.

- investor uhradí kolek pro vklad do KN


III. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 326

Rada města Lysá nad Labem

I. neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej či pronájem části obecního pozemku p.č. 2673/1 o výměře 68,40 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění


II. předkládá

ZM dne 26. 6. 2019 prodej pozemku k projednání


Usnesení č. 327

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

návrh dodatku č.2 k Plánovací smlouvě č.1/2015 KÚ, vypracovaný OSM


II. předkládá

návrh dodatku č.2 k Plánovací smlouvě č.1/2015 KÚ ke schválení na jednání ZM dne 26.6.2019


Usnesení č. 328

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

návrh kupní smlouvy - odkup vodovodního řadu v ul. Čechova


II. předkládá

návrh kupní smlouvy - odkup vodovodního řadu v ul. Čechova, ke schválení na jednání ZM dne 26.6.2019


Usnesení č. 329

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „ZŠ Hrozného rekonstrukce podlah v 1. a 2. patře chodby“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 20. 5. 2019.


II. souhlasí

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s dodavatelem: , 288 02 Nymburk, . Cena provedeného díla bude uhrazena na základě položkového rozpočtu skutečně dodaného materiálu a provedených prací s oceněním prací a materiálu. Nejvýše přípustná cena je 458.130,20 Kč vč. DPH.


III. pověřuje

pana starostu uzavřít smlouvu o dílo s výše vybraným dodavatelem.


Usnesení č. 330

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí žádost FK Litol, mládež z.s. o výpůjčku objektu fotbalového zázemí (šatny, sociální zařízení, klubovna, skladovací prostory) a fotbalového hřiště v Litoli.


II. schvaluje

návrh na zveřejnění záměru o výpůjčce objektu fotbalového zázemí (šatny, sociální zařízení, klubovna, skladovací prostory), které se nachází na pozemku parc.č. st. 758 – stavba bez čp/če - objekt občanské vybavenosti – fotbalové zázemí (šatny, sociální zařízení, klubovna, skladovací prostory), zapsané na LV č. 3183 pro obec Lysá nad Labem v k.ú. Litol, z důvodu provozování práce s mládeží do 18-ti let v oblasti rozvoje sportovních dovedností, se speciálním zaměřením na hru fotbalu a další míčové hry,


III. souhlasí

s využíváním fotbalového hřiště v Litoli, které se nacházejí na pozemcích parc.č. 15/13, 15/14, 334/4 a 334/5 – fotbalové hřiště Litol, za předpokladu, že spolek FK Litol, mládež z.s. získá souhlas od spolku FK Litol, z.s. k využívání hřiště pro svoje potřeby, z důvodu, že spolek FK Litol, z.s. je již nájemcem výše uvedeného pozemku.

Usnesení č. 331

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s umístěním stavby „Litol, kNN, č.e. 23“ do pozemku p. č.309/1, k. ú. Litol.


II. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí služebnosti č. IV-12-6024366/SOBS VB/001 pro stavbu "Litol, kNN, č.e. 23" se společností ČEZ Distribuce, a.s. na obecní pozemek p. č. 309/1 v k. ú. Litol za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.

- investor uhradí kolek pro vklad do KN


III. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 332

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. 2018-0169/ŠSK o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace s Centrem rodinného poradenství SEMIRAMIS z. ú. a předkládá ZM ke schválení.


II. předkládá

ZM ke schválení.


Usnesení č. 333

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu týkající se privatizace bytového fondu města Lysá nad Labem v Milovicích.

II. předkládá

ZM na vědomí.


Usnesení č. 334

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

vyhodnocení dosavadního využití služby SENIOR TAXI.


II. schvaluje

pokračování služby Senior taxi od 01.01.2020.

III. předkládá

ZM ke schválení.


Usnesení č. 335

Rada města Lysá nad Labem

I. jmenuje

konkurzní komisi na vedoucí pracovní místo ředitele/ky MŠ Mašinka ve složení:

a) Mgr. Jiří Havelka - za zřizovatele

b) PaedDr. Věra Bodnárová - za zřizovatele

c)

d)

e)

e)

f)


II. jmenuje

předsedou konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/ky MŠ Mašinka pana Mgr. Jiřího Havelku


III. pověřuje

Romanu Novákovou tajemnicí konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/ky MŠ Mašinka


Usnesení č. 336

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zápis z jednání Komise pro sociální věci a zdravotnictví ze dne 29. 4. 2019,


Usnesení č. 337

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

zápis z jednání Komise pro aktivní a šťastný život seniorů ze dne 23. 4. 2019.


II. ukládá

OSM prověřit a realizovat navržená řešení. Termín do 31.12.2019


III. ukládá

OŠSVZaK připravit k realizaci návrh v příloze č. 8. Termín do 31.12.2019.


Usnesení č. 338

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

dotace z Charitativního programu včetně navržených veřejnoprávních smluv takto:

Oblastní Charita Kutná Hora, Havířská 403, Kutná Hora ve výši 4.000 Kč Rodinné centrum ROUTA, z. s., Sokolovská 2078, Čelákovice ve výši 10.000 Kč Linka bezpečí, z.s. Praha 8 dotace ve výši 10.000 Kč.


Usnesení č. 339

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

RM schvaluje umístění do volných bytů v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem č. A- 1 paní , Lysá nad Labem a č. A - 6 pana , Lysá nad Labem Litol.


Usnesení č. 340

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

Návrh na vydání změny č. 4 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez


II. předkládá ZM dne 26. 6. 2019 Návrh na vydání změny č. 4 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez ke schválení


Usnesení č. 341

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

Zápis z jednání stavební komise konané dne 8. 4. 2019


Usnesení č. 342

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

Zápis z jednání stavební komise ze dne 13. 5. 2019


Usnesení č. 343

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

Přijetí daru ( služby ) od firmy Praktik-Lysá s.r.o. za lékařská vyšetření členů výjezdové jednotky SDH Lysá nad Labem


Usnesení č. 344

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

termíny jednání RM v II. pololetí r. 2019 takto:

RM: 09.07., 31.07., 20.08., 11.09., 24.09., 08.10., 22.10., 05.11., 19.11., 03.12., 17.12.2019


Usnesení č. 345

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

OZV 1/2019 o zabezpečení, udržování veřejného pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně a zlepšení estetického vzhledu města s účinností od 11.07.2019.


II. předkládá

ZM dne 26.06.2019 ke schválení.


Usnesení č. 346

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

1.v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce a modernizace místních komunikací Za Koncem, Jaromírovy sady a Za Labem, v Lysé nad Labem metodou stabilizace podkladů pomocí zemního betonu upraveného pomocí příměsí zeolitových solí a položením jedné vrstvy asfaltobetonu ACO 11“.


2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH


II. souhlasí

s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: členové komise - PaedDr. Jan Štěpánek, Romana Pozníčková DiS, Ing. Petr Gregor. Náhradníci členů komise - Michala Holovská, Josef Kolman, Mgr. Jiří Havelka


Usnesení č. 347

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 19_SOBS01_4121526075- o závazku PDS připojit odběrné zařízení pro Parkoviště B+R - automatickou kolárnu Lysá nad Labem a po připojení zajistit rezervovaný příkon.


Usnesení č. 348

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

úpravu rozpočtu spočívající v ponížení investiční položky „Vodovod a kanalizace Byšičky - dokončení“ o 900.000 Kč včetně DPH, a navýšení položky „Napojení nového vrtu HV-3 na úpravnu vody v Lysé nad Labem“ o částku 900.000 Kč včetně DPH na 4.400.000 Kč včetně DPH


II. schvaluje

znění Dodatku č.1


III. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č.1.


Usnesení č. 349

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Sportovní hala Lysá nad Labem-projektová dokumentace"


2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: - ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:

1. Nabídková cena 60 %

2. Projekční zkušenosti dodavatele 40 %


II. souhlasí

1. s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise: PaedDr. Jan Štěpánek, Romana Fischerová, náhradník člena komise: Romana

Pozníčková DiS, , Mgr. Jiří Havelka

2. s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.


Usnesení č. 350

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost pana o umístění doručovací adresy a sídla spolku Základní organizace Českého zahrádkářského

svazu 2 Lysá nad Labem,


II. souhlasí

s návrhem o umístění doručovací adresy spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 2 Lysá nad Labem na adrese Tyršova 612, 289 23 Milovice,


III. souhlasí

s návrhem o umístění sídla spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 2 Lysá nad Labem na adrese Městského úřadu Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem, nacházející se na parcele č. st. 37/1, vše zapsané na listu vlastnictví č. 3183, v k.ú. Lysá nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk,


Usnesení č. 351

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 621/51 k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č. st.1220 jehož součástí je stavba s číslem popisným 1135, k. ú. Lysá nad Labem, s bytem Lysá nad Labem, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.


II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31. 8. 2019


III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít


Vytvořeno 5.6.2019 15:02:49 | přečteno 3x | ernest
load