12. Usnesení RM dne 21.05.2019

Usnesení č. 282

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Rekonstrukce propustku Řehačka“


2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:


1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 50 %

2. lhůta plnění 40 %

3. záruka na dílo 10 %


II. souhlasí

1. s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise náhradník člena komise

1. Mgr. Jiří Havelka – místostarosta náhradník Ota Balík – odbor SM

2. PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK náhradník Dana Řeháková – odbor ŽÚ

3. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM náhradník Fratišek Blažek – odbor SM

2. s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě


Usnesení č. 283

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výsledek poptávkového řízení na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Oprava výtluků technologií PATCH 2019 v Lysé nad Labem“, dle výsledků hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 15.5.2019,


II. souhlasí

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější a to s dodavatelem ROADSTAV s.r.o., opravy a údržba komunikací, T.G.Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady, IČ: 24286861, za cenu 2.685,-Kč/1t vč.DPH.


III. pověřuje

starostu města k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem


Usnesení č. 284

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

návrh dodatku smlouvy o nájem nebytových prostor na adrese ČSA 28/9, Lysá nad Labem, stavba budovy se nachází na

pozemku p. č. st. 43, zapsané na LV č. 3183, pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, za cenu 1 Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, spolku KLUB POLSKI Lysá nad Labem, z.s., IČO 07844093, se sídlem ČSA 28/9, Lysá nad Labem, z důvodu změny ve způsobu platby za služby spočívající v tom, že bude placeno paušálně nikoliv odečtem, a to ve výši 8.160,-Kč/rok.


II. pověřuje

starostu města k podpisu výše uvedeného dodatku smlouvy o nájem nebytových prostor.


Usnesení č. 285

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost pana o udělení souhlasu vlastníka nemovitosti č.p. 612 v ul. Tyršova, Milovice, nacházející se na

parcele č. vše zapsané na listu vlastnictví , v k.ú. Benátecká Vrutice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, organizaci Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 2 Lysá nad Labem, s umístěním sídla organizace ve výše uvedené nemovitosti.


II. nesouhlasí

s umístěním sídla organizace Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 2 Lysá nad Labem v nemovitosti č.p. 612 v ul. Tyršova, Milovice, nacházející se na parcele č. vše zapsané na listu vlastnictví v k.ú. Benátecká Vrutice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk.


Usnesení č. 286

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s umístěním stavby „II/272 Lysá nad Labem, průtah Lysá nad Labem, Československé armády“ do pozemků p. č. 2876/1 a 2673/91, k. ú. Lysá nad Labem.


II. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí služebnosti pro přeložku podzemního vedení sítě elektronických komunikací se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na obecní pozemky p. č. 2876/1 a 2673/91, k. ú. Lysá nad Labem za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových

stránkách města i registru smluv a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.

- investor uhradí kolek pro vklad do KN


III. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 287

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6008560/002 s ČEZ Distribuce, a.s. na obecní pozemky parc. č. 492/84, 619/16, 3451/31, 3451/39 v k.ú. Lysá nad Labem, , obec Lysá nad Labem. Náhrada za zřízení věcného břemene je 35 700,- Kč + DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Smlouva bude doplněna o souhlas se zveřejněním na webových stránkách města a registru smluv.


II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 288

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „ZŠ Hrozného - zadláždění dvora“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 30. 4. 2019.


II. souhlasí

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s dodavatelem:

za předpokladu navýšení příslušné položky rozpočtu města.

Cena provedeného díla bude uhrazena na základě položkového rozpočtu skutečné dodaného materiálu a provedených prací s oceněním prací a materiálu. Nejvýše přípustná cena je 859.381,- Kč vč. DPH.


Usnesení č. 289

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

převod nájmu obecních pozemků dle smlouvy o nájmu pozemku č. SMI/09/274/N/Šm ze dne 9.3.2009 včetně dodatku č.1 ze dne 21.8.2015 na pana M.P. z Lysé nad Labem,dědice nájemce, s tím, že se jedná o uzavření pachtovní smlouvy na pozemky p.č. PK 1031 o výměře 23 414 m2 , v k.ú. Lysá nad Labem, p.č. 332/8 o výměře 11 917 m2 , p.č. 13/1 o výměře 19 811 m2, p.č. 15/1 o výměře 4 108 m2, p.č. 15/10 o výměře 1 345 m2, p.č. 15/27 o výměře 2 003 m2, p.č. 7/3 o výměře 119 m2 a p.č. 10/8 o výměře 377 m2, všech 7 pozemků v k.ú. Litol, za celkový roční nájem 14 894,00 Kč, za účelem využití pro zemědělskou výrobu, s uzavřením na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok


II. ukládá

OSM vypracovat znění pachtovní smlouvy dle bodu I v termínu do 31.07.2019


III. pověřuje

starostu města podpisem této pachtovní smlouvy


Usnesení č. 290

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

zápis z 2. jednání bytové komise, konané dne 16.4.2019.


II. schvaluje

zařazení žádosti paní přechodně bytem , Lysá nad Labem, o nájem bytu do seznamu uchazečů o nájem bytu.


III. schvaluje

pozastavení příjmu žádostí na nájem bytů z důvodu chystané privatizace bytů v Milovicích a to do odvolání.


Usnesení č. 291

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

návrh smlouvy o zřízení služebnosti, ke stavbě kanalizace, na pozemcích vlastníků RD v lokalitě Byšičky a Tři Chalupy, který bude sloužit jako vzorový


II. schvaluje

návrh smlouvy o dodávce vody a odvádění a čištění odpadních vod, lokalita Byšičky, Tři Chalupy, který bude sloužit jako vzorový


III. uděluje

plnou moc firmě Stavokomplet spol. s r.o., IČ 47052945 k uzavírání smluv dle bodu I. a II., jménem Města Lysá nad

Labem


Usnesení č. 292

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor na adrese ČSA 28/9, Lysá nad Labem, stavba budovy se nachází na pozemku par.č. st.43, zapsané na LV č. 3183, pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, za cenu 40 000,- Kč/měsíc, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, ÚP ČR, Krajské pobočce v Příbrami, Náměstí T.G.Masaryka 145, 261 01 Příbram, IČ: 724 96 991. Celková plocha pronájmu je 207,2 m2.


Usnesení č. 293

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost o zábor - umístění předzahrádky na chodníku před č.p. 326, v Sojovické ulici, v termínu 1.6. – 31.10.2019.


II. souhlasí

se záborem - umístění předzahrádky na chodníku před č.p. 326, v Sojovické ulici, v termínu 1.6. – 31.10.2019.


Usnesení č. 294

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

natáčení v zámeckém parku společností Film Makers projektu " Atlantic Crossing" za předpokladu složení kauce 10 000 Kč v termínu 10. - 11.6.2019.


II. souhlasí

s navrženou částkou 10 000Kč za pronájem zámeckého parku společnosti Film Makers.


Usnesení č. 295

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

účetní závěrky za rok 2018 těchto příspěvkových organizací města Lysá nad Labem: ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka, ZUŠ F. A. Šporka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, MŠ Mašinka, MŠ Pampeliška a městské knihovny.


Usnesení č. 296

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 29.4.2019.


Usnesení č. 297

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zápis z komise pro rodinu a školství ze dne 24.4.2019


Usnesení č. 298

Rada města Lysá nad Labem

souhlasí

s realizací projektu výzvy: 02-18-063 - Šablony II, název projektu "MŠ Čtyřlístek 63 Lysá nad Labem" pro MŠ Brandlova 1590, Lysá nad Labem.


Usnesení č. 299

Rada města Lysá nad Labem

I. odkládá

přijetí daru od ARS Altman Praha s.r.o., se sídlem Mírová 505, Lysá nad Labem ve výši 50.000,- Kč na úhradu dopravy žáků na školu v přírodě a do bazénu v rámci výuky plavání v roce 2019 pro ZŠ T.G.Masaryka a ž


II. žádá

o vyjádření školskou radu při ZŠ T.G.M.Litol a komisi, pro rodinu a školství.


Usnesení č. 300

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

Žádost o povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č.5/2008 na regulaci provozní doby Gastro Gurmán CZ s.r.o.


II. schvaluje

udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č.5/2008 na regulaci provozní doby restaurace Gastro Gurmán CZ s.r.o., náměstí B.Hrozného 183, Lysá nad Labem v rámci akcí Hudební večery, které se budou konat vždy v sobotu jedenkrát za 14 dní od 20.00 do 03:00 hodin, na dobu 6 měsíců - začátek akcí je 22.6.2019.


Usnesení č. 301

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

dotaci na činnost pro Svaz postižených civilizačními chorobami, z.s., okresní organizace, Nymburk ve výši 10 000 Kč z Charitativního programu.


Usnesení č. 302

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

7. rozpočtové opatření r. 2019


Usnesení č. 303

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Podpis partnerské smlouvy mezi městy Lysá nad Labem a Kukeziv.

II. předkládá

ZM dne 26.6.2019 ke schválení


Usnesení č. 304

Rada města Lysá nad Labem

odkládá

OZV 1/2019 o zabezpečení, udržování veřejného pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně a zlepšení estetického vzhledu města k dopracování.


Usnesení č. 305

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

Směrnici č 8/2019 Organizační řád pověřeného Městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinností od 22.05.2019.


Usnesení č. 306

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s uzavřením dodatku č. 3 smlouvy technické podpoře s dodavatelem VITA software s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6 IČ: 61060631. Předmětem dodatku je rozšíření technické podpory o dokoupené licence modulů VITA pro nové úředníky a nákup licencí nových modulů pro památkáře a životní prostředí. Cena technické podpory je stanovena na 5% z ceny zakoupených licencí a celkem za rok činní 131 609,28,- Kč včetně DPH.


II. pověřuje

starostu města k podpisu dodatku č.3.smlouvy o technické podpoře.


Usnesení č. 307

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Revitalizace cest v zámeckém parku II. etapa“,


2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší

nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,


II. jmenuje

členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

členové - Romana Pozníčková Dis., PaedDr. Jan Štěpánek, Michala Holovská

náhradníci – Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, Ing. Karolína Chudobová


Usnesení č. 308

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

1) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem"


2) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, odst. 6), zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH,


II. souhlasí

s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

členové - Romana Pozníčková Dis., Michala Holovská, PaedDr. Jan Štěpánek,

náhradníci - Ing. Karolína Chudobová, Ing. Petr Gregor, Josef Kolman.


III. pověřuje

starostu města k odsouhlasení zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.


Usnesení č. 309

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

1.v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Stavební úpravy zahradního domku".

2.pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.


II. souhlasí

s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

členové - Romana Pozníčková Dis., Michala Holovská, PaedDr. Jan Štěpánek,

náhradníci - Ing. Karolína Chudobová, Ing. Petr Gregor, Josef Kolman.


Usnesení č. 310

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. 115/00066001/2019-MH/GEIS/BS s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje IČ: 70891095, na pozemek p.č. 318/1 v k.ú. Litol, který je ve vlastnictví Středočeského kraje (jehož správcem je KSÚS), za cenu 35.000,- Kč + DPH.


Usnesení č. 311

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

podpis Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě.


II. pověřuje

starostu podpisem Smlouvy.


III. souhlasí

s uhrazením podílu na oprávněných nákladech za připojení ve výši 24 000 Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.


Usnesení č. 312

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

doručení jediné cenové nabídky společnosti Praktická stavební s.r.o., IČ: 05701449 se sídlem Lesní 537, 289 24 Milovice za cenu 2 800 306,78 Kč bez DPH, tj. 3 388 371,20 Kč s DPH.


II. schvaluje

1) výsledek poptávkového řízení na VZMR na stavební práce s názvem: "Chodníky Stržiště" dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 14.5.2019


2) uzavření Smlouvy o dílo na výše uvedenou VZMR na stavební práce s vybraným dodavatelem společností Praktická stavební s.r.o., IČ: 05701449 se sídlem Lesní 537, 289 24 Milovice za cenu 2 800 306,78 Kč bez DPH, tj. 3 388 371,20 Kč

s DPH.


III. pověřuje

starostu města podepsáním Smlouvy o dílo.


Usnesení č. 313

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

žádost Veslařského klubu Lysá nad Labem z.s. IČ 62445197 se sídlem Za Labem 473, Lysá nad Labem o povolení vjezdu osobních automobilů na část městského pozemku č. 306/1 k.ú. Litol za účelem parkování při pořádání veslařských závodů Memoriál Jiřího Vejlupka na léta 2019-2022.


Usnesení č. 314

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "ZŠ Komenského – rek. WC pav. C" dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 20. 5. 2019,


II. souhlasí

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s dodavatelem: Dvořák - Karlík s. r. o., Dudychova 298, 534 01 Holice, IČO: 28825870. Cena provedeného díla bude uhrazena na základě položkového rozpočtu skutečně dodaného materiálu a provedených prací s oceněním prací a materiálu. Nejvýše přípustná cena je 2 545 428,60 Kč vč. DPH,


III. pověřuje

pana starostu uzavřít smlouvu o dílo s výše vybraným dodavatelem.


Usnesení č. 315

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost ředitelky MŠ Mašinka o ukončení pracovního poměru dohodou ke dni 23. 8. 2019,


II. ukládá

odboru ŠSVZaK vyhlásit konkkurz na ředitele/ku MŠ Mašinka,Sídliště 1512, 1516, Lysá nad Labem ke dni 23. 8. 2019,


III. odvolává

z funkce ředitelky MŠ Mašinka,Sídliště 1512, 1516, Lysá nad Labem ke dni 23. 8. 2019,


IV. bere na vědomí

náležitosti přihlášky, požadavky na uchazeče a způsob veřejného oznámení konkurzu.


Vytvořeno 3.6.2019 8:42:57 - aktualizováno 3.6.2019 8:43:56 | přečteno 9x | ernest
load